Cofrestru Digwyddiad Rant

enghraifft cvent 1

Yn ôl yn y gwanwyn, cafwyd digwyddiad rhyfeddol, gwych, rhyfeddol a noddwyd sefydliad gwych o'r enw Express Employment Professionals. Roedd y rhaglen ei hun yn lineup deinamig o siaradwyr, gan gynnwys Peyton Manning gan Indy ei hun. Cyflawnodd y staff y digwyddiad yn ddi-ffael a chredaf fod y dorf wedi creu argraff aruthrol. Mewn gwirionedd, dim ond un gŵyn sydd gennyf - ac nid oes a wnelo hi ddim â diwrnod y digwyddiad hwnnw.

Yn anffodus, mae'r gŵyn honno'n un doozy. Cafodd y digwyddiad hwn brofiad cofrestru ofnadwy. Ymgartrefu yn eich sedd, bydd hon yn daith hir.

Roeddwn i'n gwybod y byddai'n mynd yn ddrwg o'r cychwyn cyntaf, felly cymerais ychydig o ddaliadau sgrin. Dyma sut y dechreuodd.

Yr E-bost Cyhoeddiad

Un diwrnod, cefais y neges hon yn fy mewnflwch. Cymerwch gander ac ymunwch â mi ar ôl y ddelwedd:

enghraifft cvent 1

Mae'n rhaid i mi gyfaddef, nid yw hwn yn e-bost gwael. Efallai y bydd yr alwad i weithredu ychydig yn bell i lawr y dudalen, ond mae'n iawn yno mewn llythrennau trwm, wedi'u tanlinellu: Gofynnwch am eich tocynnau heddiw. Maent hyd yn oed yn cynnwys yr URL ar gyfer y dudalen gofrestru reit yno yng nghorff yr e-bost. Mae hynny'n smart, oherwydd os ydw i'n darllen hwn ar ddyfais symudol neu os yw rhywun wedi argraffu'r e-bost, gallaf barhau i “glicio” y ddolen trwy ei aildeipio!

Felly i ble aeth y cyswllt hwnnw? Aeth i…

Y Dudalen Glanio

enghraifft cvent 2

Wel, yn gyntaf roedd yn rhaid i mi fynd trwy dudalen lanio rhyngrstitol. Iawn, mae clic arall ychydig yn annifyr, ond nid yw hyn mor ddrwg â hynny. Wnes i ddim darllen y dudalen hon mewn gwirionedd, nes i ddim ond pwyso'r botwm mawr ... a arweiniodd fi at…

Y Tudalen Cyflwyno-Digwyddiad

Ar y pwynt hwn rwyf wedi cael fy ailgyfeirio eto i dudalen we arall, sy'n cynnwys oodles o wybodaeth. Dyma'r amserlen, dyma'r cyfeiriad lleoliad, map, cyfarwyddiadau gyrru, dolenni cymdeithasol i Express. Edrychwch amdanoch chi'ch hun:

enghraifft cvent 3

Ond wrth gwrs, nid oes dim o hyn yn berthnasol eto. Mae angen i mi “ofyn am docynnau” o hyd cyn i mi boeni am yr holl fanylion hyn. Yr union gyfarwyddiadau gyrru i'r lleoliad dim ots nes bod gen i docynnau.

Dydw i ddim yn mynd i fynd i'ch tudalen LinkedIn na'ch dilyn ar Twitter ar hyn o bryd. Mae gen i nod mewn golwg: cofrestrwch ar gyfer eich digwyddiad! Gallwn siarad am ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol ar ôl Rwy'n cael fy nhocynnau. Wedi'r cyfan, onid yw miliwn o gefnogwyr Peyton Manning eraill yn ceisio cael tocynnau ar yr un pryd?

Iawn, cliciwch y botwm, sy'n fy arwain at ffurflen gyfarwydd o'r enw…

Y Dudalen Gofrestru Gwirioneddol

enghraifft cvent 4

Ie, dyna fi'n gwneud sylw. Efallai eich bod yn cofio bod gen i ddiddordeb yn y syniad o cofrestriad digwyddiad un clic. Mae'n debyg fy mod wedi synnu ychydig na fyddai marchnata e-bost o'r radd flaenaf gan ExactTarget (love you guys!) A meddalwedd rheoli digwyddiadau o'r radd flaenaf gan Cvent (love you guys hefyd!) Wedi cyflwyno dolen unigryw sy'n cyn-boblogi fy data . O leiaf, rydych chi'n gwybod fy nghyfeiriad e-bost!

Wel, o leiaf rydw i wedi gwneud nawr. (Wps, bron â tharo “canslo” ers ei fod mor agos. Dywedwch, hoffwn pe bai Jakob Nielsen wedi nodi'r rhain fel syniad ofnadwy dros ddeng mlynedd yn ôl. Beth bynnag ...)

Y Dudalen Gofrestru Gwirioneddol, Parhad

Ond mae'n debyg, nid yw un dudalen gofrestru yn ddigon. Mae angen ail dudalen arnom am ryw reswm.

enghraifft cvent 5

Efallai rhag ofn bod pobl yn cefnu ar y ffurflen ar ôl iddynt gyrraedd yr un hon? Nid yw fel petai'r ffurflen yn gwneud unrhyw ddilysiad gwirioneddol. Do, ceisiais nodi cod zip a oedd â'r holl lythrennau a rhif ffôn colur. A chliciais ar “Save and Next” (roeddwn i'n mynd i “Arbed” fy ngwaith, ond nid oedd hynny'n gymaint o waith.) Arweiniodd hyn fi at…

Y Tudalen Cadarnhau Eich bod Am Gofrestru

Do, mewn gwirionedd mi wnes i deipio pethau'n gywir! Dyna mae'r dudalen hon yn ei ddweud ac yn gofyn i mi glicio eto.

enghraifft cvent 6

Nawr dylem gael ein gwneud. O'r diwedd! Felly nawr mae'n amser i'r

Y Cadarnhad Cofrestru nad yw'n Gadarnhad

Mewn llythrennau mawr ar bennawd y tab mae'n dweud “Cadarnhad.” Ond os ydych chi'n darllen y testun, rydw i wedi'i chwythu i chi ar eich cyfer yn y cap sgrin isod, gallwch chi weld nad cadarnhad mo hwn mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, nawr mae'n ymddangos bod y cyfle i “ofyn am docyn” yn gyfle mewn gwirionedd i “ofyn am y cyfle i fod ystyried am docyn. ”

enghraifft cvent 7

Nodyn: Yn ddiweddarach, siaradais â rhai pobl â Express Personnel, ac mae'r dull hwn yn gwneud synnwyr wrth edrych yn ôl. Roeddent am hyrwyddo'r digwyddiad i gynulleidfa eang, ond roeddent hefyd eisiau ceisio sicrhau bod y cwsmeriaid a'r rhagolygon a ffefrir yn gyntaf yn unol. Dywedais wrthynt nad oedd yr iaith yn yr e-bost a’r hyrwyddiad yn awgrymu unrhyw fath o ddetholiad, a fy mod yn teimlo fy mod newydd wastraffu pum munud o fy amser. Rwy'n credu eu bod fwy na thebyg wedi gwneud penderfyniad busnes craff o ran dewis mynychwyr a fyddai'n dda i'w busnes, ond nid wyf yn gefnogwr o'r geiriad a ddaeth â mi i'r pwynt hwn.

Nawr, mae'r system gofrestru hon yn dal i wneud argraff fawr arnaf. Nid yn unig y mae wedi gwneud i mi glicio trwy hanner dwsin o sgriniau wrth ganiatáu imi roi gwybodaeth ffug yn bennaf, mae'n debyg nad oes ganddo'r gallu i bennu'r dyddiad cyfredol. Pe bai, ni fyddai gofyn i mi edrych ar fy nghalendr fy hun i ddarganfod a yw ar hyn o bryd cyn neu ar ôl Ebrill 15. Dylai'r system allu arddangos y neges gywir!

Beth bynnag, rydw i wedi gwneud. Dyfalwch arhosaf tan Fai 2 i glywed a gaf docyn. Ond arhoswch, mae'r…

Cadarnhad E-bost bod yn rhaid i mi ei arbed

Siawns nad yw'r system gofrestru hon yn gwybod pwy ydw i. Ac eto mae'n rhaid i mi arbed e-bost am docyn am ddim? Yn amlwg fi yw'r unig un gyda'r cyfeiriad e-bost hwn.

enghraifft cvent 8

A siawns na all y system gofrestru hon cyfrif. Mae'r ymadrodd “argaeledd tocynnau” yn awgrymu nad yw'r system yn gallu cadw golwg ar nifer y seddi sydd eisoes wedi'u neilltuo!

E-bost y Syndod

Ar Ebrill 22, cefais e-bost arall. Roeddwn i'n cymryd y byddwn i'n dysgu pe bawn i'n mynd i dderbyn tocynnau. Ond yn lle hynny, cefais rywbeth a oedd yn llawer mwy dryslyd:

enghraifft cvent 9

Ar y pwynt hwn, nid oeddwn yn siŵr beth oedd yn digwydd. A oeddwn wedi cael fy “dewis” i fynychu gyda thocynnau rheolaidd, ac yna hefyd wedi cael cyfle i gystadlu yn yr ornest hon? Roedd ymddangosiad y botwm “Cais am Docynnau” ar y gwaelod hefyd yn anniddig. Arweiniodd hyn yn ôl at yr un ffurflen yr oeddwn eisoes wedi'i chwblhau. Felly efallai bod fy nghofrestriad gwreiddiol wedi cael ei anwybyddu? Yn amlwg fe wnaethant anfon hwn i'r un cyfeiriad e-bost, fel y nodir yn y troedyn.

Penderfynais adael llonydd yn ddigon da. Ac yna…

Yr E-bost Derbyn Gwirioneddol

Ar Fai 4, cefais y neges e-bost hon. Roedd yn edrych yn gyfarwydd ar y dechrau, ond yna sylweddolais fy mod i mewn!

enghraifft cvent 9

Doeddwn i ddim yn deall pam eu bod nhw eisiau dod yn fy swyddfa i roi tocynnau i mi. Gallwn i fod newydd argraffu'r e-bost. Ac fe wnaeth rhywun eu gollwng o dan y drws, ond nid oedd unrhyw un yma ar y pryd felly rwy'n credu y gallai fod yn wastraff taith.

Yn Crynodeb

Ni allaf ddweud wrthych pa mor wych oedd y digwyddiad go iawn ar Fai 18. Perffaith ym mhob ffordd. Areithiau gwych. Dienyddiad gwych. Lleoliad wedi'i addurno'n hyfryd. Bwyd da ac egniol iawn. Ond roedd y cyfnod arwain yn eithaf ofnadwy, yn enwedig o ystyried enw da'r ddau gwmni sy'n ymwneud â chofrestru digwyddiadau. Beth ddigwyddodd?

Fy Theori

Credaf mai platfformau yn unig yw ExactTarget a Cvent, a gallwch eu camddefnyddio fel y gallwch gamddefnyddio unrhyw dechnoleg arall. Rwy'n credu bod problem sefydliadol yn ôl pob tebyg gyda sefydlu'r system cofrestru digwyddiadau ac ni wnaeth y tîm a wnaeth hyn drosoli'r arbenigedd sydd ar gael i ddylunio'r profiad cofrestru. Dylai'r neges fod yn glir, fodd bynnag: dylai digwyddiadau gwych fod â chofrestriad digwyddiadau llyfn, hawdd ei ddefnyddio. Dyna ran o'ch marchnata! Bydd mwy o bobl yn ymgysylltu mwy trwy gydol y profiad os yw'n hawdd ymuno, yn hawdd mynd, ac yn hawdd ei ddeall yr hyn rydych chi'n ei ddarparu.

Felly yn gorffen fy rant.

2 Sylwadau

  1. 1

    Efallai bod y digwyddiad wedi bod yn anhygoel, ond does dim amheuaeth yn fy meddwl iddynt golli cymaint o unigolion cofrestredig gwych ar hyd y ffordd oherwydd y camau rhwystredig a chwerthinllyd. Ni fyddaf yn rhoi tocyn iddynt - waeth beth fo'u cwmni a'r broses. Yr hyn yr oeddent yn ei ddweud oedd ei bod yn gwneud synnwyr “iddynt”… nid ei fod yn gwneud synnwyr i “chi”. A dylai “chi” bob amser fod yn bwysicach na “nhw”.

  2. 2

    Rhyfedd. Byddai rhywbeth fel yna wedi gwneud i mi beidio â bod eisiau'r tocynnau ar egwyddor y peth yn unig. Ond os ydyn nhw'n barod i ddanfon y tocynnau i mi, byddaf yn hapus i roi cyfarwyddiadau iddyn nhw. Yn gyntaf mae'n rhaid iddyn nhw gyrraedd yn y car, a dechrau gyrru. Dywedaf wrthynt pa gyfeiriad ar ôl iddynt yrru 12 milltir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.