Mae ePR yn Torri Marchnata ... yn Ewrop

Rheoliad e-Brisio

Cyflwynwyd GDPR Mai 2018 ac roedd yn dda. Wel dyna ymestyn. Ni chwympodd yr awyr i mewn ac aeth pawb o gwmpas eu diwrnod. Rhai yn fwy di-dor nag eraill. Pam? Oherwydd ei fod yn sicrhau bod caniatâd penodol, gwybodus a diamwys bellach yn cael ei roi gan ddinesydd Ewropeaidd cyn y gallai cwmni anfon e-bost atynt. 

Iawn…

Ond gadewch i ni ailadrodd.

Oni ddywedodd cewri awtomeiddio marchnata'r byd, yr HubSpots, Marketos ac ati wrthym fod y cynnwys yn frenin?

Os byddwch chi'n ei greu, a'i borthi, a'i hyrwyddo, fe ddônt!

Creu cynnwys hyrwyddwr x10, ei optimeiddio, blogio amdano a bydd y rhagolygon yn dod o hyd iddo, ei lawrlwytho ac we bydd gennych eu manylion cyswllt a byddwch yn gallu eu meithrin gan ddefnyddio ymgyrchoedd e-bost awtomataidd gyda rhybuddion wedi'u cynllunio i roi gwybod i chi pan fyddant yn barod i brynu (oherwydd byddant ar eich gwefan yn edrych ar waelod cynnwys y twmffat ee astudiaethau achos, vids demo ac ati).

Ddim yn anymore - ddim ym myd B2C beth bynnag. Pan fyddant yn lawrlwytho'r cynnwys hyrwyddwr x10 hwnnw, ac yn gadael eu manylion cyswllt, mae'n rhaid iddynt dicio blwch bach sy'n dweud:

Rwy'n hapus ichi anfon e-bost ataf negeseuon gwerthu a marchnata achlysurol.

Felly ... pwy sy'n mynd i ddewis negeseuon gwerthu a marchnata yn barod? 

Ac felly mae'r dilyniant denu / meithrin-agos traddodiadol marchnata cynnwys / marchnata i mewn / e-bost bellach wedi'i dorri ar gyfer marchnata B2C.

Yna daeth swn chwerthin gwan.

"Beth yw'r sŵn hwnnw?”Meddai marchnatwyr B2C, eu hwynebau lliw dagrau yn edrych o gwmpas am boenydwyr creulon.

Swn marchnatwyr B2B oedd yn sniggering. 

Rydych chi'n gweld nad oedd GDPR yn mynd i'r afael â marchnata e-bost B2B (sydd yn draddodiadol wedi bod ychydig yn fwy trugarog). Yn syml, roedd angen i chi brofi bod gennych chi sail gyfreithlon ar gyfer cyfathrebu e-bost oer. Gallai fod yn gydsyniad. Ond gallai hefyd fod yn ... fudd cyfreithlon. Cyn belled ag y gallech:

… Dangoswch y ffordd rydych chi'n defnyddio data pobl yn gymesur, yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar breifatrwydd, ac ni fyddai pobl yn synnu nac yn debygol o wrthwynebu'r hyn rydych chi'n ei wneud ...

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Y rheolau ynghylch marchnata busnes i fusnes, y GDPR a PECR

A gwnaeth marchnatwyr B2B wair tra bod yr haul yn tywynnu.  

Heb ddisgleirio am amser hir iawn serch hynny.

Rheoliad e-Brisio

Mae'r Rheoliad e-Brisio (ePR yn fyr) yn mynd i ddisodli'r Gyfarwyddeb e-Brisio Ewropeaidd gyfredol (sy'n cael ei dehongli mewn ffyrdd sydd ychydig yn wahanol erioed ar draws aelod-wladwriaethau'r UE - yn y DU fe'i gelwir yn PECR).

Mae Adroddodd DMA ym mis Gorffennaf y llynedd, byddai angen ... 'cydsyniad dewis penodol ar gyfer pob marchnata e-bost B2B' ar gyfer ePR.

Ystyr geiriau: Uh-oh.

Dim mwy o restrau. Dim mwy o lawrlwythiadau yn gyfnewid am fanylion cyswllt. Hwyl fawr marchnata e-bost B2B. Mae hyn yn enfawr. 

Er enghraifft, rwy'n gweithio yn niwydiant TG y DU cryn dipyn. Mae'r sianel TG wedi'i hadeiladu'n sylfaenol ar luniau e-bost. Mae llawer o ddiwydiannau B2B yn. Er ei holl ddiffygion, mae'n dal i gynnig ROI cymhellol ac i lawer o gwmnïau llai, dyma'r unig fath o farchnata y gallant feddwl ei fforddio (mwy ar hynny yn nes ymlaen). 

I unrhyw un ohonoch sy'n credu bod y ddeddfwriaeth hon yn swnio'n afrealistig o galed ac mae'n debyg y bydd marchnata e-bost B2B yn iawn, mae'n werth ystyried hefyd yr effaith y bydd ePR yn ei chael ar gwcis. 

Ym mis Mawrth eleni, cyhoeddodd cynghorydd annibynnol i lys uchaf yr UE, yr Eiriolwr Cyffredinol Szpunar barn ar gwcis a dywedodd yn y bôn nad oedd blwch caniatâd cwci wedi'i dicio ymlaen llaw yn cyflawni'r amodau ar gyfer caniatâd dilys gan nad oedd y caniatâd yn weithredol nac wedi'i roi'n rhydd.

Faint o wefannau ydych chi'n ymweld â nhw gyda bocswyr cwcis wedi'u ticio ymlaen llaw? Y mwyafrif ohonyn nhw'n iawn?

Rydym yn edrych yn realistig ar ddyfodol lle na allwch anfon e-bost at unigolion mewn cwmnïau (oni bai eu bod yn cydsynio iddo) ac na allwch olrhain unigolion pan fyddant ar eich gwefan (oni bai eu bod yn dewis cwcis). Mae elfen cwcis y broffwydoliaeth hon bellach wedi dod i ben yn y DU: y Dywed ICO bod angen caniatâd ar gyfer cwcis nad ydynt yn hanfodol a gwnaethoch ei ddyfalu, mae dadansoddeg yn disgyn yn iawn yn y categori nad yw'n hanfodol (ewch i wefan yr ICO - mae dadansoddeg yn cael ei diffodd yn ddiofyn * gasps o arswyd *). 

Beth i'w wneud?

Roedd yr ePR i fod i gael ei ryddhau ochr yn ochr â GDPR ond cafodd ei oedi. Mae'n cymryd amser i gadarnhau gwelliannau yn Senedd Ewrop ac nid oes dyddiad rhyddhau swyddogol (mae ychydig o flogiau cyfreithiol yn nodi mae'n debyg nad cyn 2021) ond mae'n dod ac nid oes llawer o amser gwerthfawr i baratoi.

P'un a ydych chi'n ei alw'n dwndwr neu'n flywheel, mae'n ymddangos bod yr hen fethodoleg i mewn wedi torri. 

Felly gwnaethom ofyn i'n partner awtomeiddio marchnata beth i'w wneud (y sgwrs e-bost gair am air i'w gweld ar ein blog), ond TL: DR: anghofiwch y magwraeth, ewch am waelod y twmffat, yn barod i brynu arweinyddion - rhagolygon cymwys iawn.

Ac ni allwn gytuno mwy. 

Y peth cadarnhaol yw, mae SEO (wedi'i wneud y ffordd iawn), yn dal i fod yn fyw ac yn cicio. Mae chwiliad organig yn dal i godi'r mwyafrif helaeth o gliciau yn erbyn hysbysebion taledig (dyma y data llif clic diweddaraf ar hynny) ac mae Google eisiau ichi gael SEO yn iawn ac mae wedi ei gwneud yn haws nag erioed gydag ef canllawiau gwych a fersiwn wedi'i diweddaru o Search Console. 

Dechreuwch ystyried effaith bosibl ePR ar eich busnes. Faint ydych chi'n dibynnu ar farchnata e-bost? Faint o'ch cronfa ddata B2B sydd wedi dewis? A allwch eu hail-ganiatáu ymlaen llaw? A oes angen i chi adlinio ymdrechion awtomeiddio marchnata i ganolbwyntio ar gynyddu cwsmeriaid presennol yn hytrach na meithrin rhai newydd? Ydych chi'n mynd ati i weithio ar eich proffil chwilio organig? Ac yn bwysicaf oll, beth ydych chi'n mynd i'w wneud nawr bod angen i ddefnyddwyr gydsynio i gael eu tracio ar eich gwefan? Sicrhewch fod eich sianeli eraill wedi'u didoli ac yn barod i godi'r slac, ac yna pryd bynnag y cyflwynir ePR, ar ba bynnag ffurf y mae o'r diwedd, ni fyddwch yn cael eich gadael yn codi'r darnau.   

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.