Sut i Amcangyfrif Eich Prosiect Gwe Nesaf

Depositphotos 10055344 s

Pryd fydd yn cael ei wneud gan?

Dyma'r cwestiwn bod yn fy mhoeni wrth ddyfynnu prosiect. Byddech chi'n meddwl ar ôl gwneud hyn am flynyddoedd y byddwn i'n gallu dyfynnu prosiect fel cefn fy llaw. Nid sut mae'n gweithio. Mae pob prosiect yn newydd a bydd ganddo ei heriau ei hun. Mae gen i un prosiect sydd 30 diwrnod yn hwyr yn syml oherwydd newid bach a wnaed gan API ein bod wedi methu â gweithio o gwmpas. Mae'r cleient wedi cynhyrfu arna i - yn gywir felly - dywedais wrthyn nhw na fyddai ond yn cymryd ychydig oriau. Nid fy mod yn dweud celwydd, nid oeddwn erioed wedi dyfalu y byddai nodwedd yn cael ei dibrisio o'r API ein bod yn dibynnu. Nid wyf wedi cael yr adnoddau i gwblhau gweithio o amgylch y mater (rydym yn dod yn agos, er!).

Rwy'n gwrthod mynd i'r cyfeiriad arall a chodi oriau yn lle amcangyfrifon prosiect, serch hynny. Rwy'n credu bod talu am oriau yn annog contractwyr i fynd dros amser a gor-gyllidebu. Ar hyn o bryd nid yw pob prosiect rydw i'n talu rhywun arall am oriau arno yn gweithio. Maen nhw i gyd yn hwyr ac rydw i wedi cael fy synnu gan y gwaith. I'r gwrthwyneb, mae'r prosiectau rydw i wedi talu ffi prosiect amdanyn nhw wedi dod i mewn ar amser ac wedi rhagori ar y disgwyliadau. Rwy'n hoffi rhagori ar ddisgwyliadau fy nghleientiaid hefyd.

Pedwar Camgymeriad A Fydd Yn Chwythu'ch Amcangyfrif Nesaf:

 1. Camgymeriad Cyntaf: Cyfrifwch pa mor hir y bydd yn cymryd i chi ei wneud yr hyn y gofynnodd y cleient amdano. Anghywir. Gwnaethoch eich camgymeriad cyntaf ac amcangyfrif yr hyn y gofynnodd y cleient amdano, nid beth oedd y cleient eisiau mewn gwirionedd. Mae'r ddau bob amser yn wahanol a bydd y cleient bob amser eisiau dwywaith cymaint am hanner y pris.
 2. Ail gamgymeriad: Ni wnaethoch ystyried oedi'r cleient. Ychwanegwch oedi o bythefnos ar y prosiect oherwydd ni fydd eu hadran TG yn cael y mynediad sydd ei angen arnoch chi. Rwyf bob amser yn ceisio dweud wrth gleientiaid, os ydych chi'n cael “A” ataf erbyn dyddiad penodol, yna gallaf gyflawni. Os na wnewch chi, Ni allaf ymrwymo i unrhyw ddyddiad. Nid yw siart Gantt yn newid yn hudol, mae gen i gleientiaid a swyddi eraill eisoes wedi'u hamserlennu.
 3. Trydydd camgymeriad: Fe wnaethoch chi ganiatáu i'r cleient roi pwysau arnoch chi i ddanfoniad cynharach. Ni wnaethoch chi gynnwys trin a phrofi gwallau. Roedd y cleient eisiau torri'r costau fel eu bod wedi dweud wrthych chi am wneud hynny. Ateb anghywir! Os nad yw'r cleient yn talu am drin a phrofi gwallau, yna byddwch yn dawel eich meddwl y byddwch chi'n treulio oriau hir ar chwilod ac atgyweiriadau cynnal a chadw ar ôl i chi fynd yn fyw. Codwch amdano naill ffordd neu'r llall - rydych chi'n mynd i wneud y gwaith nawr neu'n hwyrach.
 4. Pedwerydd camgymeriad: Mae disgwyliadau'n newid ar hyd y ffordd, mae amserlenni'n cael eu llanast, mae blaenoriaethau'n cael eu symud, mae problemau'n codi nad oeddech chi'n eu disgwyl, mae pobl yn troi drosodd…. Rydych chi bob amser yn mynd i fod lawer yn hwyrach na'r disgwyl. Peidiwch â chytuno i linell amser fyrrach dan bwysau gan gleient. Pe byddech chi wedi cadw at eich disgwyliadau gwreiddiol, mae'n debyg y byddech chi wedi'u gwneud nhw!

Yn fwy diweddar, gwnaethom gychwyn contract gyda chwmni lle cytunwyd ar daliad is ar gyfer prosiect ac yna cyfradd fisol barhaus ar gyfer uwchraddio a chynnal a chadw. Fe wnaethon ni eistedd i lawr a thrafod y nodau a beth oedd eu blaenoriaethau - a byth byth yn trafod y rhyngwyneb defnyddiwr, y dyluniad, nac unrhyw ddarn arall. Fe wnaethom osod dyddiad 'mynd yn fyw' bras a oedd yn ymosodol, ond roedd Pat yn deall yn iawn y gallai'r prosiect fod ar y blaen ar rai nodweddion nag eraill. Fe wnaethon ni hoelio’r lansiad ac rydyn ni eisoes yn gwneud cynnydd ar restr o welliannau. Yn bwysicach, rydyn ni'n dau yn hapus.

Nid wyf yn chwythu gormod o amcangyfrifon ond mae'n dal i ddigwydd yn achlysurol. Mewn gwirionedd, rwy'n paratoi i roi contract diweddar yn ôl oherwydd, ar ôl gweithio ar ychydig o brosiectau gyda'r cleient, gwn er bod y cleient wedi cytuno i rai nodau annelwig, ni fyddant yn hapus oni bai eu bod yn cael ddeg gwaith gwerth y contract. Ni hoffwn ond pe bawn i'n gallu gweld y bobl hyn yn gynharach. Maent Mae angen i rentu eu hadnoddau erbyn yr awr ... mae mynd i amcangyfrif ar sail prosiect gyda nhw yn lladdwr.

Rwy'n dechrau darganfod beth sy'n gyffredin â'r prosiectau llwyddiannus rydyn ni wedi'u cyflawni neu'n eu cyflawni. Dysgais lawer ohono mewn gwirionedd Hyfforddiant gwerthu gyda chymorth fy hyfforddwr, Matt Nettleton. Rwyf hefyd wedi cyfrifo bod y rhan fwyaf o lwyddiant fy mhrosiectau wedi cychwyn cyn i mi hyd yn oed arwyddo'r cleient!

Sut i Ewinedd Amcangyfrif:

 1. Gweithio allan pan fydd y cleient yn ei ddisgwyl. Eu disgwyliadau sydd bwysicaf. Efallai y gwelwch fod gennych flwyddyn i gwblhau'r gwaith. Pam amcangyfrif 2 wythnos os ydyn nhw'n hapus gyda 2 fis? Gallwch chi gyflawni'r swydd o hyd mewn 2 wythnos a rhagori ar yr holl ddisgwyliadau!
 2. Gweithio allan beth mae'n werth i'r cleient. Os na allwch ddarganfod beth yw ei werth, yna darganfyddwch beth yw'r gyllideb. A allwch chi gwblhau'r prosiect a rhagori ar y disgwyliadau ar sail y gyllideb honno? Yna gwnewch hynny. Os na allwch chi, yna rhowch y gorau iddi.
 3. Ffigur allan beth nod y prosiect yw. Mae popeth y tu allan i'r nod yn allanol a gellir ei weithio allan yn nes ymlaen. Gweithio i osod y nod a chwblhau'r nod hwnnw. Os mai'r nod yw cael blog ar waith, yna rhowch y blog ar waith. Os yw am adeiladu integreiddiad sy'n anfon e-bost, yna gofynnwch iddo anfon e-bost. Os yw am ostwng cost caffael, gostyngwch y gost. Os yw am ddatblygu adroddiad, rhowch yr adroddiad ar waith. Daw 'n bert yn nes ymlaen a gall tiwnio coeth ddod ar gost enfawr gyda llinell amser ymosodol. Gweithio ar yr hyn sydd bwysicaf.
 4. Gweithio'n ôl o lefel eich rhagoriaeth. Nid yw'r rhan fwyaf o'm cleientiaid yn fy nefnyddio ar gyfer tasgau milwrol, maen nhw'n cael gwerth eu harian trwy fy nharo i fyny am y pethau mawr ac maen nhw'n eu llenwi i gyflawni'r gwaith hawdd. Rwy'n caru'r cleientiaid hynny ac rwy'n anelu at ragori ar eu disgwyliadau a'u darparu mwy o werth nag y maent yn talu amdano. Erbyn diwedd ein prosiectau, rydym yn aml yn is na'r gyllideb neu'n rhagori ar nodau, ac rydym ar y blaen o ran amserlenni. Maen nhw'n rhoi digon o le i mi ragori ar eu disgwyliadau ... mae mor syml â hynny.

Rwy'n dal i fod dan bwysau i ostwng fy ardrethi a gorffen yn gynharach, rwy'n credu bod pob rheolwr yn meddwl mai dyna yw eu nod wrth weithio gyda chontractwyr. Mae'n rhy ddrwg eu bod mor ddall. Yn syml, rwy'n gadael i gleientiaid wybod bod llinellau amser byrrach a llai o arian yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd y gwaith maen nhw wedi fy llogi amdano. Y peth gwych am dalu i gontractwr gwych yr hyn y mae'n werth yw y bydd yn ei gyflawni ... a gallwch chi ddisgwyl y bydd yn cyflawni. Pan fyddwch chi'n parhau i dandorri neu guro'ch contractwyr i farwolaeth, peidiwch â synnu pryd dim ohonyn nhw byth yn gweithio allan. 🙂

Dwi hefyd yn gwahardd trwy'r amser. Y tro diwethaf iddo ddigwydd, dewisodd y cwmni ddatrysiad tymor byr y bydd yn rhaid iddynt ei ailddatblygu gyda phob cleient. Roedd fy mhrisio tua 1.5 gwaith y gost, ond roeddwn i'n mynd i'w adeiladu fel y gallen nhw ailddefnyddio'r cymhwysiad gyda phob un o'u cleientiaid. Fe wnaeth y Prif Swyddog Gweithredol fy siomi mewn gwirionedd pan ddywedodd wrthyf faint yr oedd yn “ei arbed” gyda'r contractwr arall (contractwr a awgrymais). Pedwar cleient o hyn ymlaen, bydd wedi talu dros 3 gwaith y costau gweithredu. Dummy.

Fe wnes i wenu, a symud ymlaen at fy nghleient hapusach, mwy llwyddiannus a mwy proffidiol nesaf.

3 Sylwadau

 1. 1

  Wel meddai Doug. Rwy'n dal i gael trafferth gyda hyn hefyd. Pan ofynnwyd i mi pryd y gallaf gael gwefan wedi'i chwblhau, rwyf wedi dysgu ymateb, “mae hynny'n dibynnu ar ba mor ymatebol ydych chi i bopeth yr wyf yn gofyn amdano.”

 2. 2

  Rwy'n gwerthfawrogi eich gonestrwydd, Doug. Byddwn yn ychwanegu un arfer gorau arall - rhowch wybod i'ch cleient a byddwch yn dryloyw. Mae hyn i gyd yn rhagdybio rhywfaint o ymddiriedaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.