Nodweddion Llwyfan Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Nodweddion Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Os ydych chi'n sefydliad mawr, yn nodweddiadol mae angen chwe agwedd hanfodol ar feddalwedd menter bob amser:

 • Hierarchaethau Cyfrif - efallai mai'r nodwedd y gofynnir amdani fwyaf o unrhyw blatfform menter yw'r gallu i adeiladu hierarchaethau cyfrifon o fewn yr ateb. Felly, gall rhiant-gwmni gyhoeddi ar ran brand neu fasnachfraint oddi tanynt, cyrchu eu data, cynorthwyo i ddefnyddio a rheoli cyfrifon lluosog, a rheoli mynediad.
 • Prosesau Cymeradwyo - yn nodweddiadol mae gan sefydliadau menter haenau o gymeradwyaeth i ddelio â dilyniannau cydweithredu cyfreithiol, rheoliadol a mewnol. Gall diweddariad cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, symud o fod yn gydymaith i fod yn ddylunydd graffig, i reolwr, i fod yn gyfreithiol, yn ôl i olygydd, hyd at gyhoeddwr. Gall perfformio'r trosglwyddiadau hyn trwy e-bost neu daenlenni fynd allan o reolaeth
 • Cydymffurfiaeth, Diogelwch, Logiau, a copïau wrth gefn - Mewn cwmnïau cyhoeddus rheoledig neu gyhoeddus iawn, mae diogelwch o'r pwys mwyaf felly mae'n ofynnol yn nodweddiadol i lwyfannau ymgymryd â phrosesau archwilio trydydd parti, a chael archifau mewnol a chopïau wrth gefn o weithgaredd yn y system.
 • Llofnodi Sengl (SSO) - Mae cwmnïau eisiau rheolaeth fewnol ar y cymwysiadau y maent yn mewngofnodi iddynt, felly rheolir mewngofnodi i'r platfform trwy'r adran TG neu eu platfform swyddfa.
 • Rheolaethau Mynediad - Mae rolau a chaniatâd yn hanfodol i feddalwedd menter er mwyn sicrhau na all rhywun osgoi prosesau cymeradwy na chyflawni gweithredoedd nad oes ganddynt awdurdod iddynt.
 • Cytundebau Lefel Gwasanaethau (CLG) - Mewn lleoliad byd-eang, mae amser-amser yn hollbwysig felly mae'n ofynnol yn nodweddiadol i CLG lofnodi contract gydag unrhyw blatfform menter. Yn ogystal, mae gwaith cynnal a chadw ac amser segur yn cael ei ddatgelu'n gyhoeddus i sicrhau nad ydyn nhw'n ymyrryd â gweithrediadau.
 • Cymorth Aml-Iaith - Rydym yn byw mewn economi fyd-eang, felly mae'r gallu i gefnogi sawl iaith o fewn rhyngwyneb defnyddiwr y platfform yn ogystal â chyhoeddi mewn sawl iaith yn hollbwysig. Yn anffodus, mae ieithoedd dde i'r chwith yn aml yn ôl-ystyriaeth wrth i lwyfannau raddfa ac yna mae'n anodd mynd yn ôl ac ail-beiriannu'r datrysiad.
 • Parth Aml-Amser - Efallai y byddwch chi'n synnu at y modd nad yw cwmnïau ifanc yn ystyried parthau amser wrth gyhoeddi cyfathrebiadau. Ar wahân i osod parth amser pob defnyddiwr yn fewnol i'r platfform, a allwch chi drefnu eich cyfathrebiadau wedi'u targedu i barth amser y targed cyrchfan? Mae gan lawer o gwmnïau leoliadau parthau amser ar draws y cyfrif yn hytrach nag ymgorffori parthau amser drwyddi draw.
 • integrations - Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau Mae (APIs) ac integreiddiadau cynhyrchiol i systemau eraill yn hanfodol ar gyfer awtomeiddio, mynediad at ddata ac adrodd amser real.
 • Yswiriant - Rydym yn byw mewn byd ymgyfreitha, felly mae'r gofyniad bod gan blatfform ddigon o yswiriant i gwmpasu unrhyw achosion cyfreithiol hefyd yn hanfodol o fewn llwyfannau meddalwedd menter. Efallai bod y platfform wedi'i hacio a bod achosion cyfreithiol yn deillio o gwsmeriaid terfynol ... efallai y bydd eich darparwr yn atebol i dalu'r costau.

Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol Enteprise

Mae angen ymgorffori pob un o'r uchod yn eich platfform cyfryngau cymdeithasol os ydych chi'n gwmni menter. Yn nodweddiadol mae gan Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol y nodweddion canlynol:

 • Rheoli Prosesau - Mae'r gallu i sbarduno dilyniannau o un grŵp o ddefnyddwyr yn y system i'r llall yn hanfodol. Mae gan bob defnyddiwr ei rolau a'i ganiatâd ei hun sy'n cyfyngu ar eu galluoedd. Enghreifftiau:
  • Sonnir am eich brand ar-lein (gyda neu heb gael ei dagio). A ellir cyfeirio'r cais at werthiannau os yw'n ymholiad rhagolwg? I gymorth i gwsmeriaid os yw'n fater cleient? I farchnata os yw'n gais cyfryngau?
  • Mae gennych amserlen ymgyrchu sy'n ymgorffori cyhoeddi cymdeithasol â therfynau amser diffiniedig. A yw'ch platfform cyfryngau cymdeithasol yn sbarduno ac yn ciwio gwaith sy'n symud trwy'ch tîm cynnwys, i'ch tîm graffeg neu fideo, i'ch tîm cyfreithiol neu dîm rheoli, hyd at gymeradwyo ac amserlennu?
 • Amserlennu a Chalendrau - Ar y lefel gorfforaethol ac is-gyfrif, a allwch chi hidlo ac arsylwi'ch calendr cyfryngau cymdeithasol yn hawdd a phenodi tasgau?
 • Gwrando Cymdeithasol a Dadansoddiad Syniad - Ar y lefel gorfforaethol ac is-gyfrif, a allwch chi ddefnyddio ymgyrchoedd gwrando cymdeithasol ar gyfer pobl, cynhyrchion a diwydiant ynghyd â dadansoddiad teimlad? A allwch chi gyfeirio ceisiadau yn fewnol ar unwaith i rybuddio'r tîm priodol i ymateb? A allwch chi adrodd ar deimladau dros amser i sicrhau eich bod yn cynnal perthynas dda â'ch cwsmeriaid?
 • integrations - A allwch chi weithio o fewn platfform canolog i gyfathrebu, negesu a chyhoeddi trwy bob sianel cyfryngau cymdeithasol a chyfrif eich bod chi'n rheoli ar y lefel gorfforaethol neu isgyfrif? A allwch chi dynnu data yn ôl i'ch system cymorth i gwsmeriaid neu berthynas â chwsmer os oes ceisiadau? A allwch chi wthio ymholiadau gwerthu i system i helpu i nodi rhagolygon a chysylltu'r dotiau rhwng ymgyrchoedd a meithrin gwerthiant?
 • Integreiddiadau Taith - A ydych chi'n gallu galluogi sbardunau a digwyddiadau taith cwsmer omnichannel gyda gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol eich cyswllt fel elfen sy'n cyfrannu?
 • Dysgu peiriant - Defnyddio AI i gael mewnwelediadau dyfnach i'r brand cyffredinol, sgyrsiau ar-lein, ymgysylltu â negeseuon penodol (geiriau allweddol, delweddaeth), a'r tebygolrwydd o gaffael, ailwerthu neu gadw.
 • Adrodd a Dangosfyrddau - Ar gyfer yr holl weithgaredd, a allwch chi greu adroddiadau cadarn ar lefel gorfforaethol ac isgyfrif y gellir eu hidlo'n hawdd, eu segmentu, ac yna eu cymharu â gweithgaredd ar draws ymgyrchoedd, tymhorau, neu gyfnodau amser penodol?

Mae'r nodweddion hyn yn ychwanegol at eich nodweddion cyfryngau cymdeithasol nodweddiadol sy'n galluogi awtomeiddio, optimeiddio, amserlennu a chalendr eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol.

Stiwdio Gymdeithasol Salesforce

Mae Stiwdio Gymdeithasol Salesforce yn darparu'r holl nodweddion sydd eu hangen ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Menter, gan gynnwys:

 • Gweinyddiaeth - rheoli defnyddwyr a mynediad ar draws cynhyrchion Salesforce.
 • Cyhoeddi - y gallu i drefnu a chyhoeddi ar draws sawl cyfrif a sianel.
 • Ymgysylltu - y gallu i gymedroli ac ymuno â sgyrsiau, yna prosesu'r llifoedd gwaith i mewn i wasanaeth neu werthiannau.
 • Dadansoddwch - monitro a gwrando ar gyfrifon sy'n eiddo a chael mewnwelediad ar draws cyfryngau cymdeithasol ar eiriau allweddol a theimlad.
 • Deallusrwydd Artiffisial - Gellir defnyddio Salesforce Einstein i ddosbarthu delweddau yn awtomatig yn ôl nodweddion i gael mewnwelediadau dyfnach ar ymgysylltu.

Stiwdio Gymdeithasol Salesforce

Beth yw'r Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Menter Gorau?

Nid yw pob platfform cyfryngau cymdeithasol yn cael ei greu gyda phob nodwedd a welwch yn cael ei rhestru uchod. Rwyf bob amser wedi annog fy nghleientiaid i fynd trwy gyfres o gamau pan buddsoddi mewn technoleg marchnata yn aml nid yw hynny'n cynnwys poblogrwydd y platfform, ei wobrau, na'i gydnabyddiaeth gan gwmnïau trydydd parti.

 1. Dechreuwch gyda'ch Nodau - beth ydych chi'n ceisio'i gyflawni gyda'r platfform cyfryngau cymdeithasol? Deall y problem, ei effaith ar eich sefydliad, a'r gwerth y byddai datrysiad gwych yn ei ddarparu. Gall hynny ymgorffori arbedion ar awtomeiddio mewnol, gwneud penderfyniadau yn well gyda data amser real, neu gadw mwy o faint diolch i brofiad gwell i gwsmeriaid.
 2. Pennu Eich Adnoddau - beth yw'r adnoddau mewnol (pobl, cyllideb a llinell amser) y mae'n rhaid i chi eu symud i'r platfform newydd. Oes gennych chi ddiwylliant o fabwysiadu? Oes gennych chi dîm a all gael straen dysgu a symud i system newydd?
 3. Nodi Prosesau Cyfredol - archwilio'ch timau mewnol o'r rheolwyr hyd at eich personél sy'n wynebu cwsmeriaid ar y prosesau cyfryngau cymdeithasol sydd gennych ar waith ar hyn o bryd. Deall lle mae'r rhwystredigaeth yn ogystal â'r gwerthfawrogiad o'r llwyfannau a'r prosesau cyfredol. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn dewis datrysiad a fydd yn gwella ymdrechion y sefydliad yn hytrach na'u brifo. Gellir gwneud hyn yn rhestr wirio benodol wrth werthuso'ch platfform cyfryngau cymdeithasol nesaf.
 4. Gwerthuswch Eich Gwerthwyr - Cymharwch eich adnoddau a'ch prosesau â phob gwerthwr a sicrhau ei fod yn cwrdd â'r holl alluoedd presennol sydd eu hangen arnoch chi. Efallai y bydd rhai prosesau sy'n gofyn am newid yn ystod y broses weithredu neu ymfudo ... ond ceisiwch nodi sut y byddwch yn gweithredu pob proses yn fanwl iawn i liniaru'r risg o fabwysiadu.
 5. Mesur y Cyfle - Os ydych chi'n buddsoddi mewn gwahanol blatfformau, fel rheol bydd ganddyn nhw nodweddion newydd sy'n rhoi cyfle i wella'ch enillion ar fuddsoddiad technoleg.

Gall symud eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol menter i blatfform newydd fod yn fuddsoddiad hynod werth chweil yn ymdrechion gwerthu a marchnata digidol eich cwmni. Dewiswch yn ddoeth ... a pheidiwch ag oedi cyn gweithio gydag a ymgynghorydd neu ddadansoddwr sy'n gyfarwydd â'r diwydiant ac a all eich helpu i werthuso a dewis eich gwerthwr nesaf.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.