A yw Technoleg yn Galluogi neu'n Analluogi Eich Marchnata?

gwadu

Ar ôl gweithio ym maes Meddalwedd fel Gwasanaeth dros y degawd diwethaf, daw llawer o'i boblogrwydd gan nad oedd cwmni'n gorfod gweithio trwy ei adran TG. “Cyn belled nad oes raid i chi siarad â'n dynion TG!“, Yn mantra rwy’n ei glywed yn aml,“Maen nhw'n brysur!".

Gwneir pob cais trwy'r proses fewnol ac wedi hynny cwrdd â 482 o resymau pam Ni all gael ei wneud. Yn eironig, dyma'r un dynion sy'n cael mewn gwirionedd yn annifyr pan edrychwch yn allanol am yr ateb!

Mae'n gofyn y cwestiwn, a yw'ch adran TG yn galluogi'ch ymdrechion marchnata neu a yw'n ei anablu? Os ydych chi'n Gyfarwyddwr TG, a ydych chi'n gweithio bob dydd i helpu'ch cwsmeriaid neu a ydych chi'n eu gwadu?

Os mai'r naill ateb yw'r olaf, mae'n duedd annifyr yr wyf yn credu sy'n tyfu. Mae mwy a mwy o farchnatwyr dwi'n gwybod wedi cael llond bol gyda'u hadran TG. Mewn un busnes y bûm yn gweithio ynddo (a oedd yn gartref i ddwsinau o weinyddion gwe), aethom allan mewn gwirionedd a phrynu pecyn cynnal allanol.

Mae'n bryd newid! Dylai eich adran TG fod yn waith gyda chi i alluogi y dechnoleg sy'n angenrheidiol i redeg eich busnes.

Dyma bost gwych gan Hugh MacLeod ar y pwnc:

Evil Bunny a'r Adran TG

11 Sylwadau

 1. 1

  Cefais bleser yn rhedeg technoleg a gweithrediadau ar gyfer sawl cychwyn. Cychwyniadau sy'n tyfu'n gyflym iawn gydag anghenion marchnata gwych. Oni bai am waith cydweithredol rhwng tîm technoleg, ops, marchnata, a biz dev… wel ni fyddai unrhyw beth wedi digwydd.

  Mae angen i gydweithrediad ddigwydd ac mae angen rhannu ADNODDAU hefyd. Mae'r rheswm y bydd cymaint mewn TG yn rhoi cymaint o negyddion i chi fel a ganlyn (yn fy mhrofiad i o leiaf):
  1. Mae'r mwyafrif o gyllidebau technoleg yn hynod o dynn. Prin bod unrhyw le i anadlu. Rydych chi'n dod â rhywbeth arall a fydd yn costio adnoddau, ond rydych chi'n METHU dod ag unrhyw beth at y bwrdd ond yn gofyn, nid ydych chi'n gweithredu fel tîm ac mae eich trachwant yn brifo'r cwmni. Rydych chi eisiau rhywbeth - talwch amdano. Nid yw adnoddau technegol yn rhad ac am ddim.
  2. Nid yw pobl TG yn idiotiaid. Os ydych chi'n eu trin felly, byddant yn dychwelyd. Cymaint yw bywyd. Mae er budd gorau'r cwmni eich bod yn buddsoddi'r amser i sicrhau bod gan bobl TG ddealltwriaeth lawn o effaith eich prosiectau. Ceisiwch fewnbwn a byddwch yn derbyn cydweithredu.

  Mae technoleg busnes yn greiddiol i gynhyrchiant ac effeithiolrwydd y gweithwyr. Mae ei drin yn ddim llai na hynny yn farn wael.

  Ac yn olaf, mae'n anodd iawn cyflawni prosiectau technoleg sy'n ymddangos yn syml ar gyfer pobl nad ydynt yn dechnegol. Ac efallai y bydd gan brosiectau caled ddatrysiad hawdd iawn. Byddwch yn gydweithredol â'ch tîm. Os dewiswch greu seilos, nag y dylech ddisgwyl y canlyniadau gwael.

  Dylai fod un person o'ch TG ym MHOB cyfarfod marchnata. Dyna rydw i bob amser yn ei eiriol.

  Dim ond fy sent 2.

  Apolinaras “Apollo” Sinkevicius
  http://www.apsinkus.com

  • 2

   Apollo, er fy mod yn cytuno â phopeth yr ydych wedi'i ddweud, nid wyf yn credu bod yr ymresymu yn gyfiawnhad dros anablu TG. Amcanion busnes sy'n gyfrifol am ei hir a'i fyr. Dylai TG alinio â'r nodau busnes eithaf, nid yw'n ymwneud â TG mae'n ymwneud â'r busnes.

   O ran pobl TG nad ydynt yn idiotiaid ac na ddylid eu trin felly, rwy'n cytuno. Ond unwaith eto cyfrifoldeb yr arweinyddiaeth TG yw newid delwedd ei adran / adran a sicrhau nad yw ei bobl yn dychwelyd ymddygiad gwael.

   Mae'n cymryd gwir arweinyddiaeth ym maes TG i wneud adran TG dda. Rhaid i'r arweinydd gamu allan o'r rôl “Rwy'n guru technoleg” a rhoi ar y rôl “Sut y gall TG eich helpu chi heddiw?” het. Nid yw'r ffaith y dylai TG fod yn rhan o gyfarfod yn golygu y byddwch chi oni bai eich bod yn hyrwyddo gwerth TG ac yn newid y canfyddiad o TG.

   Yr arweinydd TG sydd i wneud y galluogwyr adran TG ac mae hynny'n golygu newid y ffordd y mae TG yn cael ei wneud a beth yw pwrpas TG. Nid yw TG yn ymwneud â thechnoleg, mae'n ymwneud â busnes a gwneud i fusnes ddigwydd.

   Adam Bach

 2. 3
 3. 4

  Ar ôl bod yn CIO i gwmni a oedd yn gorfod gweithio gyda chwmnïau biliwn doler, fy mhrofiad i yw y bydd llawer o adrannau TG yn saethu rhywbeth i lawr oherwydd nad ydyn nhw am ddelio ag ef. Am flynyddoedd dywedais wrth fy gweithwyr, cyfoedion ac uwch swyddogion, os oeddent am arloesi, byddai'n rhaid i TG fod yn alluogwr nid yn analluogwr!

  I fy gweithwyr, roedd yn golygu gwrando ar y cais, pe bai'r rheolwyr wedi penderfynu ei fod yn brosiect yr oedd angen ei wneud - gwnewch hynny. Mor syml â hynny. Pe gallent wella proses gan ei gwneud yn haws, yn gyflymach ac yn llai costus, cynigiwch hi! Edrychwch am y cyfleoedd hynny.

  I fy nghyfoedion roedd yn golygu bod yn rhaid iddynt fod yn agored i syniadau o'r tu allan i'w maes arbenigedd ac roedd yn rhaid iddynt fod yn barod i egluro eu problemau mewn termau y gallai technoleg eu deall a chynorthwyo gyda nhw.

  I fy uwch swyddogion, roedd yn golygu croesawu newid, trosoli a grymuso TG lle bo angen ac yn bwysicaf oll alinio blaenoriaethau TG ag amcanion busnes fel sicrhau ansawdd, effeithlonrwydd cynhyrchu a chydnabod, er nad oedd TG yn cynhyrchu refeniw, gallai arbed mwy o arian i'r cwmni bob blwyddyn. nag a wariodd. Nid oes rhaid i TG fod yn gost yn unig.

  Nid oedd y ffaith nad oedd “yn y gyllideb” yn esgus digon da i beidio â gweithredu rhaglen arbed costau a gwella effeithlonrwydd. Roedd yn golygu bod yn rhaid i ni ail-flaenoriaethu ein prosiectau a gwthio pethau yn ôl.

  Adam Bach
  http://www.connectivemobile.com

 4. 5

  Nid y dynion TG yn unig a allai fod yn anablu ymdrechion marchnata trwy dechnoleg newydd. Weithiau byddech chi'n rhedeg i mewn i farchnatwyr a allai wrthod technoleg newydd, oherwydd efallai eu bod yn ei ystyried yn fygythiad i'w rôl broffesiynol.
  Credaf fod angen i unrhyw un sy'n ymwneud â marchnata addasu ei hun i dechnoleg glyfar a chost-effeithiol newydd. Mae'r rhai nad ydyn nhw'n bendant yn wynebu amseroedd anoddach na'r rhai sy'n gwneud.

 5. 6

  Rwy'n credu bod gan Peter Drucker ddyfynbris unwaith a ddywedodd, “Beth ddigwyddodd i'r 'Myfi' ym maes TG?" Mae technoleg wedi canolbwyntio ar dechnoleg ac wedi bod. Anaml y bydd TG yn staffio pobl wybodaeth neu gyfathrebu, na'r bobl i hwyluso arloesiadau TG. Yn syml, dylid ailenwi mwyafrif y adrannau TG yn “Ddesg Gymorth” neu'n “Adran E-bost”.

 6. 8

  Ysgrifennodd Peter Drucker erthygl wych 10 neu fwy flynyddoedd yn ôl. Dywedodd fod argraffwyr wedi eu gwneud yn Arglwyddi a Barwniaid yn ystod y chwyldro gwybodaeth blaenorol oherwydd iddynt gael eu credydu ar gam am y wybodaeth a oedd ar gael. Dros amser daethant yn fwy coler las, a welwyd fel technegydd yn fwy na chrewyr go iawn.
  Mae llawer o gwmnïau'n cael eu rhedeg yn anfwriadol gan eu hadrannau TG yn penderfynu beth sy'n cael ei wneud gyntaf.
  Cyfarfod unwaith y mis, neu hyd yn oed bob pythefnos, a dylai'r bobl sy'n rhedeg y cwmni osod y blaenoriaethau. Yna dywedwch wrth bawb, gan gynnwys TG, beth ydyn nhw. Sicrhewch fod y pethau pwysig yn cael eu gwneud, ac, yr un mor bwysig, beth sydd ddim yn mynd i gael ei wneud y mis hwn.
  Os ydych chi'n caniatáu i TG flaenoriaethu, rydych chi'n eu gwneud yn Arglwyddi a Barwniaid. Dylent gael eu gwerthfawrogi'n fawr am alluogi a chefnogi gweledigaeth eich cwmni, ond mae methu â blaenoriaethu ar eu cyfer, a methu â dweud wrth y defnyddwyr beth nad yw'n mynd i gael ei wneud, yn methu ag arwain eich cwmni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.