Pum Tuedd Marchnata Dylai Prif Swyddogion Meddygol weithredu yn 2020

Tueddiadau Marchnata sy'n Dod i'r Amlwg 2020

Pam mae Llwyddiant yn dibynnu ar strategaeth dramgwyddus.

Er gwaethaf cyllidebau marchnata sy'n crebachu, mae Prif Swyddogion Meddygol yn dal i fod yn optimistaidd ynghylch eu gallu i gyflawni eu nodau yn 2020 yn ôl Arolwg Gwariant CMO 2019-2020 blynyddol Gartner. Ond mae optimistiaeth heb weithredu yn wrthgynhyrchiol ac efallai y bydd llawer o CMOs yn methu â chynllunio ar gyfer amseroedd anodd o'n blaenau. 

Mae Prif Swyddogion Meddygol yn fwy ystwyth nawr nag yr oeddent yn ystod y dirwasgiad economaidd diwethaf, ond nid yw hynny'n golygu y gallant fynd i lawr i reidio amgylchedd heriol. Mae'n rhaid iddyn nhw fynd ar y tramgwyddus. Er mwyn ffynnu yn y dirwedd hon o gyllidebau gostyngol rhychwant ehangach rheolaeth a disgwyliadau cynyddol, mae angen i Brif Swyddogion Meddygol ddefnyddio eu hadnoddau yn ddoeth, cofleidio technolegau newydd ac addasu'n gyflym i newid.

Dyma bum tuedd sy'n dod i'r amlwg y dylai marchnatwyr weithredu arnynt i sicrhau eu llwyddiant yn 2020, a thu hwnt. 

Tuedd sy'n Dod i'r Amlwg 1: Gweithredu System Rheoli Asedau Digidol

Gwaedd ralio cynnwys yn frenin wedi bodoli ers blynyddoedd ond wrth i dechnoleg wella, gallai 2020 ddarparu effeithiolrwydd cynnwys tryloyw o'r diwedd i farchnatwyr. Nid yw gwybod pa gynnwys sy'n effeithiol neu'n effeithlon yn dasg hawdd o ystyried y dulliau tameidiog o storio ein hasedau cyfryngau cyfoethog. Pan fydd y genhedlaeth bresennol o System Rheoli Cynnwys Daeth platfformau (CMS) i'r farchnad, gwerthwyd marchnatwyr ar yr addewid y gallent eu defnyddio i drefnu eu cynnwys, ond mewn gwirionedd, nid oedd y systemau hynny'n brin o a canolbwynt cynnwys canolog. Er mwyn diwallu eu hanghenion rheoli cynnwys yn well, dylai marchnatwyr nawr fuddsoddi mewn a system rheoli asedau digidol (DAM) sy'n gallu cynnal eu holl asedau marchnata, symleiddio llif gwaith a defnyddio'n effeithlon.

Mae systemau DAM yn prysur ddod yn offeryn a ffefrir ar gyfer trefnu a optimeiddio cynnwys ar draws sianeli. Maent yn galluogi marchnatwyr i fod yn fwy effeithlon oherwydd gallant drosoli cynnwys presennol yn llawnach, yn hytrach na phwyso ar farchnatwyr i greu cynnwys newydd ar gyfer pob angen posibl. Gall systemau DAM hefyd roi mewnwelediad i ba fath o gynnwys sy'n gweithio orau ar ba blatfform, gan wneud buddsoddiadau ymgyrchu yn fwy effeithiol. 

Tuedd sy'n Dod i'r Amlwg: I fyny'ch Strategaeth Bersonoli

Mae marchnatwyr yn gwthio'r personoli amlen, yn awyddus i ddarparu'r profiad cywir i bob cwsmer unigol. Ond cyn y gall marchnatwyr wneud addewidion, rhaid iddynt sicrhau bod eu partneriaid technoleg yn gallu cyflawni'r canlyniadau y maent yn edrych amdanynt. Mae offer newydd sy'n profi personoli yn effeithiol yn tynnu sylw at y ffaith nad yw ymdrechion personoli poblogaidd o bosibl yn esgor ar yr effaith a ddymunir a lle mae cyfle sylweddol yn dal i fodoli.

Mae personoli yn broses barhaus ac mae lle i wella bob amser oherwydd gall y tactegau a roddodd ganlyniadau cadarnhaol y llynedd arwain at enillion gostyngol heddiw. Rhaid i ddatblygu cynnwys hynod bersonol wedi'i atseinio â chwsmeriaid fod wedi'i seilio ar bersonas cyfoes a mapio prosesau prynwyr gwahaniaethol. Mae hynny'n golygu cymryd penllanw mewnwelediadau o'r holl ddata marchnata - CMS, sianeli allan, profi UX, e-bost a mwy - a'u defnyddio i lunio'ch strategaeth bersonoli yn gyson i greu mwy o drawsnewidiadau ymgyrchu. 

Tuedd sy'n Dod i'r Amlwg 3: Adfywio'ch Diwylliant Cwsmer-Ganolog

Y gwthio tuag at canologrwydd cwsmer mewn cwmnïau B2C a B2B mae wedi gwneud i farchnatwyr ymgymryd â rolau hyd yn oed yn fwy gweladwy a beirniadol yn eu sefydliadau - ac nid yw'n syndod. Mae gan farchnatwyr y sgiliau i sbarduno targedu ymddygiad a mewnwelediadau. Mae marchnatwyr hefyd yn arbenigwyr mewn cyfathrebu a chydweithio a gallant bennu beth fydd yn cael yr effaith fwyaf ar gwsmeriaid.

Wedi mynd yw'r dyddiau o ddal dealltwriaeth sylfaenol o'r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau, ei rannu gyda'r tîm rheoli cyfrifon a'i osod mewn carreg. Bellach mae gan farchnatwyr y pŵer i ysgogi cwmni sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n gofyn am fapio taith y cwsmer a nodi cyfleoedd i wow cwsmeriaid. 

Yn 2020, gall marchnatwyr fod y glud sy'n uno'r timau TG, gwerthu, gweithrediadau a chyllid gyda'i gilydd i ymhelaethu ar yr eiliadau hynny o wirionedd yn nhaith y cwsmer. Byddant hefyd yn helpu timau eraill yn eu sefydliad i gyflawni'r hyn y maent yn ei freuddwydio gyda chwsmeriaid mewn ffordd y gellir ei graddio.  

Tuedd sy'n Dod i'r Amlwg 4: Cydweithio i Ddatblygu'r Timau Gorau 

Adnabod a llogi talent gwych yn hynod gystadleuol, a dim ond yn dod yn fwy felly. Yn yr amgylchedd hwn, dylai recriwtwyr a marchnatwyr weithio gyda'i gilydd, oherwydd gall marchnata fod yn bartner hanfodol ar gyfer caffael a chadw talent. 

Gall marchnatwyr heddiw ddefnyddio pŵer mewnwelediadau digidol i benderfynu’n gyflym pa sianeli sy’n gweithio orau, ble mae eu cynulleidfa, a pha neges a fydd yn eich helpu i sefyll allan. Rydym hefyd yn gyfrifol am ymhelaethu stori brand a mynegi gwerth gwahaniaethol, a all fod o fudd ar unwaith i'r broses cyrchu a llogi. 

Bydd marchnata mewnol i yrru eiriolaeth gweithwyr hefyd yn cynyddu atgyfeiriadau o ansawdd uwch ac sydd â chyfradd cadw uwch. Mae offer eiriolaeth heddiw wedi'u hintegreiddio'n hawdd â systemau eraill, yn hygyrch ar ddyfeisiau personol a gallant adeiladu momentwm sylweddol i weithwyr. 

Er bod y rhan fwyaf o sefydliadau bellach wedi mireinio eu cynnig gwerth gweithiwr (EVP), efallai na fydd yr olwynion yn symud eto. Mae symud eich gweithwyr presennol i ymhelaethu ar eich EVP yn ffynhonnell dalent fforddiadwy ac effeithiol.

Tuedd sy'n Dod i'r Amlwg 5: Ymestyn Deall Data

Wrth i gyllidebau marchnata grebachu, mae data yn dod yn arbennig o hanfodol i farchnatwyr gan fod tryloywder yn helpu i sicrhau bod cwmnïau'n gwneud y gorau o'u hadnoddau, yn sicrhau canlyniadau ac yn cynnal eu mantais gystadleuol. Mae'n hanfodol bod gan gwmnïau'r adnoddau i ddeall y wybodaeth a'i defnyddio'n dda ac yn amserol, ond erys heriau. Un yw bod data yn parhau i fod yn rhy siled heddiw, wedi'i gloi mewn gwahanol adrannau a systemau. Her arall yw nad oes digon o arbenigwyr data o fewn cwmnïau i ddatgloi ei ystyr a'i botensial llawn.  

Er mwyn cael y gorau o ddata yn 2020, dylai marchnatwyr ddod â data traws-swyddogaethol at ei gilydd mewn cydgasgiad offeryn deallusrwydd busnes lle gallant gael golwg gyfannol. Dylai cwmnïau hefyd archwilio sut y gall arbenigwyr data yn y cwmni hyfforddi eraill, fel bod mwy o weithwyr yn cael eu grymuso i wneud synnwyr o'r data maen nhw'n gweithio gyda nhw.

Mae marchnatwyr yn fabwysiadwyr digidol cynnar, sydd eisoes wedi adeiladu tueddiad i brynu a modelau rhagfynegol. Mae gan rannu'r arbenigedd hwn y tu allan i'r adran farchnata y potensial i fod o fudd i'r sefydliad cyfan a datgelu gwerth busnes newydd.

Diolch i'r holl ddatblygiadau mewn digidol a dadansoddeg, gall sefydliadau marchnata golyn yn hawdd i fanteisio. Yn yr economi hon sy'n newid yn gyflym, y gallu i addasu'n gyflym ac yn rhagweithiol ar ôl cyfleoedd fydd y gwahaniaeth rhwng symud ymlaen a chwympo ar ei hôl hi. Mae croen araf cyllidebau marchnata yn arwydd bod cwmnïau'n bod yn ofalus, ac nid yw marchnatwyr eisiau cael eu dal yn droed-droed. Nid nawr yw'r amser i ddod yn gyffyrddus, ond i chwilio am gyfleoedd i gynyddu ROI nad oedd efallai o gwmpas y llynedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.