Sut I Bersonoli'ch E-byst Allgymorth I Gael Atebion Mwy Cadarnhaol

Allgymorth a Phersonoli

Mae pob marchnatwr yn gwybod bod defnyddwyr heddiw eisiau profiad wedi'i bersonoli; nad ydyn nhw bellach yn fodlon â bod yn rhif arall ymhlith miloedd o gofnodion anfonebu. Mewn gwirionedd, mae cwmni ymchwil McKinsey yn amcangyfrif bod creu a profiad siopa wedi'i bersonoli yn gallu hybu refeniw hyd at 30%. Fodd bynnag, er y gallai marchnatwyr fod yn gwneud yr ymdrech i addasu eu cyfathrebiadau â'u cwsmeriaid, mae llawer yn methu â mabwysiadu'r un dull ar gyfer eu rhagolygon allgymorth e-bost.

Os yw cwsmeriaid yn chwilio am bersonoli, gellir cymryd yn rhesymol y bydd dylanwadwyr, blogwyr a pherchnogion gwefannau yn chwilio am brofiad tebyg. Mae personoli yn swnio fel ateb syml i wella cyfradd ymateb, dde? Cadarn. Ond mae personoli mewn allgymorth e-bost yn wahanol iawn i bersonoli mewn marchnata defnyddwyr, a dyma pam efallai na fydd rhai marchnatwyr yn gweld llwyddiannau clir.

Ym maes marchnata defnyddwyr, mae'n debyg y bydd marchnatwyr wedi gwahanu eu cysylltiadau ac wedi creu detholiad bach o e-byst i apelio at bob derbynnydd yn y grŵp hwnnw. Mewn ymgyrchoedd allgymorth, fodd bynnag, nid yw segmentu grwpiau yn ddigon mewn gwirionedd. Mae angen personoli caeau ar lefel fwy unigol i gael yr effeithiau dymunol a gorau posibl ac mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod angen ymchwil lefel uchel.

Pwysigrwydd Ymchwil mewn Allgymorth

Gall fod yn eithaf heriol - os nad yn amhosibl - personoli traw yn llwyddiannus heb fod wedi gwneud rhywfaint o ymchwil manwl yn gyntaf. Mae ymchwil yn hanfodol, yn enwedig ar adeg pan mae cyn Bennaeth Sbam Gwe Google, Matt Cutts, yn trafod blogio gwesteion yn dod yn 'fwy a mwy ymarfer sbam'. Mae blogwyr yn chwilio am fwy; i bobl sydd wir wedi gwneud yr ymdrech i leisio'u syniadau.

Fodd bynnag, nid yw 'ymchwil', yn yr achos hwn, yn ymwneud â gwybod enw rhywun yn unig a gallu dwyn i gof deitl blogbost diweddar; mae'n ymwneud ag ymchwilio i arferion ar-lein eich derbynnydd, eu hoffterau, a'u chwaeth mewn ymgais i ymgysylltu ... heb ymddangos yn ormod fel stelciwr rhyngrwyd, wrth gwrs!

4 Ffordd i Bersonoli'ch E-byst gydag Ymchwil

O ran allgymorth a gwneud argraff gyntaf gref a gwerthfawr, mae'n hanfodol nad yw marchnatwyr yn syrthio i'r fagl o wneud yn gyffredin camgymeriadau marchnata e-bost. Gall fod yn anodd iawn cael lleiniau wedi'u personoli, ond gall y 4 awgrym hyn ar gyfer addasu e-byst allgymorth wella'r siawns o lwyddo:

  1. Personoli'ch Llinell Pwnc - Y lle cyntaf i ddechrau yw gyda'ch llinell pwnc e-bost. Mae ymchwil yn dangos y gall llinell pwnc wedi'i phersonoli cynyddu cyfraddau agored 50%, ond beth yw'r ffordd orau o ychwanegu ychydig o bersonoli at eich pennawd? Yn yr achos hwn, mae'n ymwneud yn fwy â phersonoli emosiynol na phersonoli uniongyrchol. Nid yw ychwanegu enw eich derbynnydd at eich llinell pwnc yn mynd i'w dorri. Mewn gwirionedd, gall hyn fod yn arfer niweidiol gan ei fod wedi prysur ddod yn dacteg gyffredin a ddefnyddir gan gwmnïau sy'n anfon e-byst gwerthu digymell. Yn lle hynny, ceisiwch ganolbwyntio ar ochr emosiynol pethau; targedu diddordeb. Troelli syniadau cynnwys i gwrdd â chilfach y derbynnydd, a chofiwch: y dau air cyntaf o unrhyw linell pwnc yw'r pwysicaf! Ffynhonnell ddelwedd: Neil Patel
    Personoli Llinell Pwnc
  2. Nodi Posibiliadau Eraill ar gyfer Personoli - Nid y llinell bwnc yw'r unig le lle mae'n bosibl ychwanegu ychydig o bersonoli at draw. Ystyriwch a oes unrhyw gyfleoedd eraill i addasu'ch traw er mwyn ymgysylltu'n well â'r derbynnydd. Nawr yw'r amser i wir ymgolli yn yr ymchwil. Er enghraifft, nid oes unrhyw ffafriaeth gyffredinol mewn gwirionedd ar y math o gynnwys. Er bod yn well gan rai weld erthyglau, mae'n well gan eraill ffeithluniau a delweddu data eraill, mae'n well gan rai ddelweddau a fideos, mae'n well gan eraill fformat datganiad i'r wasg. Beth mae'r derbynnydd yn ei hoffi? Wrth gwrs, dylai unrhyw ddolenni sydd wedi'u cynnwys yn y traw â'ch gwaith eich hun fod yn berthnasol i ddiddordebau'r derbynnydd, a cheisio ymgorffori rhai o'u geiriau a'u tôn llais eu hunain yn eich cynnwys. Ffynhonnell Delwedd: Troseddol o Dramgwydd
    Pa fath o gynnwys e-bost maen nhw ei eisiau?
  3. Ewch Uchod a Thu Hwnt - Weithiau, nid yw awgrymiadau 1 a 2 yn unig yn ddigon i ddarparu profiad cwbl bersonol i ragolygon allgymorth. Efallai y bydd angen mynd uwchlaw a thu hwnt er mwyn sefyll allan mewn gwirionedd. Ystyriwch gyfeirio at bostiadau perthnasol ar flogiau y mae'r derbynnydd wedi cyfeirio atynt yn uniongyrchol yn y gorffennol, neu hyd yn oed gyfeirio at eu postiadau blog eu hunain mewn ymdrech i gysylltu eu safbwyntiau â'ch syniadau. Efallai hyd yn oed wneud argymhellion ar gyfer ffynonellau eraill y gallai fod ganddynt ddiddordeb yn seiliedig ar eu hymddygiad a'u gweithredoedd ar-lein. Os yw'r derbynnydd yn defnyddio llawer o ddelweddau i gyfleu eu pwynt, dynwared hyn yn y traw. Gall defnyddio sgrinluniau perthnasol, er enghraifft, orfodi'r derbynnydd i roi mwy o sylw.
  4. Gwneud y Gorau o'r Offer sydd ar Gael - Nid oes gwadu bod personoli ar gyfer pob derbynnydd unigol - yn hytrach na phersonoli rhestrau cwsmeriaid segmentiedig - yn cymryd llawer o ymdrech nad oes gan lawer o farchnatwyr amser ar ei gyfer. Nid yw hyn yn golygu na ellir personoli caeau e-bost. Mewn gwirionedd, gellir personoli e-byst gan ddefnyddio offer marchnata sy'n awtomeiddio sawl agwedd ar y broses. Gall yr offer hyn helpu i nodi diddordebau blogwyr trwy ddadansoddi cynnwys, yn ogystal ag olrhain cyfathrebiadau i mewn ac allan er mwyn galluogi marchnatwyr i gyfeirio'n ôl yn gyflym ac yn hawdd at sgyrsiau blaenorol. Mewn rhai achosion, mae angen defnyddio'r offer hyn sydd ar gael i sicrhau bod yr ymgyrch allgymorth yn parhau i redeg yn esmwyth.

Dod o Hyd i'r Cydbwysedd Cywir

Mae'r awgrym defnyddiol olaf uchod, er ei fod yn fuddiol, yn agor can mawr o fwydod. Mae personoli yn beth unigryw ac unigol iawn, ac yn aml ni ellir cyflawni perthynas gref rhwng pobl a phobl yn llwyddiannus trwy awtomeiddio yn unig. Mae dod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng mewnbwn â llaw ac awtomeiddio atodol yn allweddol i greu caeau wedi'u personoli sy'n ysbrydoli, ymgysylltu a throsi.