Monetization Cylchlythyr E-bost: Dau Opsiwn Dichonadwy ar gyfer Blogwyr a Chyhoeddwyr Bach

e-bost arian

Nid yw dylanwad bellach yn barth unigryw cyhoeddwyr mawr. Mae peli llygaid a doleri marchnata yn cael eu dargyfeirio tuag at fyddin o gyhoeddwyr bach, arbenigol; boed yn guraduron cynnwys, blogwyr, vlogwyr, neu podledwyr.

O ystyried y galw cynyddol, mae'r micro-gyhoeddwyr hyn yn edrych yn haeddiannol am ffyrdd i elwa'n feddyliol o'u cynulleidfa, a'u hymdrech.

Elw mewn Cylchlythyrau E-bost

Ynghyd ag eraill gyda'r tactegau monetization y maent yn eu defnyddio ar hyn o bryd, fel hysbysebion arddangos gwefan a nawdd cyfryngau cymdeithasol, mae gan gyhoeddwyr arbenigedd heddiw gwpl o opsiynau nodedig ar gyfer monetizing eu cylchlythyrau e-bost hefyd.

Nid yw monetization asedau e-bost cyhoeddwr yn ddim byd newydd ond tan yn ddiweddar roedd rhwystrau sylweddol, megis isafswm maint y rhestr, a oedd yn eithrio cyhoeddwyr bach rhag cymryd rhan.

Fel asiantaeth farchnata e-bost gwasanaeth llawn gydag angerdd am gyhoeddi, rydym wedi defnyddio sawl tacteg i helpu blogwyr i dyfu eu refeniw e-bost - heb orfod gwerthu'n uniongyrchol na chynyddu eu llwyth gwaith. Dyma ddau o'n ffefrynnau:

Hysbysebion mewn Cylchlythyrau E-bost

Rydym wedi gweld bod hysbysebion arddangos, wedi'u lapio mewn e-byst neu o'u cwmpas, yn berfformiwr cryf o'i gymharu â'r pris; ar gyfer hysbysebwyr a chyhoeddwyr fel ei gilydd.

Martech Zone yn defnyddio un o'r rhwydweithiau ad e-bost mwyaf, Bwriad Byw, i monetize ei gylchlythyr.

Cylchlythyr Haciwr, a gyhoeddir gan Kale Davies, tapio LaunchBit i chwistrellu un hysbyseb ym mhob cylchlythyr yn ddeinamig. Mae Kale yn defnyddio Mailchimp fel ei ddarparwr gwasanaeth e-bost sydd wedi'i integreiddio â LaunchBit; gwneud dewis hysbysebion yn hawdd a chwistrellu'n awtomatig.

hysbysebion cylchlythyr haciwr

I'r gwrthwyneb, Dan Lewis gyda Nawr dwi'n Gwybod yn arddangos nifer o hysbysebion yn ei gylchlythyr. Mae Dan yn defnyddio Bwriad Byw yn ogystal â LaunchBit. Mae'r ddau hefyd yn integreiddio'n dynn gyda'i ddarparwr gwasanaeth e-bost.

nawr dwi'n gwybod hysbysebion

E-byst Noddedig (aka Rhentu Rhestr E-bost)

Mae gofod rhentu'r rhestr e-bost wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er gwell. Peidiwch â'm cael yn anghywir, mae celciau o gwmnïau cwmnïau sy'n rhentu, neu hyd yn oed yn gwerthu, rhestrau e-bost di-werth ond mae'n wir hefyd bod rhentu rhestr e-bost go iawn yn parhau i fod yn berfformiwr cryf. Er hynny, mae llawer o gyhoeddwyr bach yn amharod i ystyried rhentu rhestrau e-bost fel strategaeth monetization hyd yn oed.

Efallai mai'r rheswm am hyn yw bod gan gyhoeddwyr arbenigol gysylltiad agosach, mwy personol â'u tanysgrifwyr ac nad ydyn nhw eisiau edrych fel profiteers. Efallai ei fod yn ddiffyg dealltwriaeth o pa restr rhent mewn gwirionedd yn golygu.

Neu efallai mai stigma'r enw sy'n diffodd cyhoeddwyr newydd yn unig. Yn lle “rhentu rhestr e-bost” rydym bob amser wedi cyfeirio ato fel E-byst Noddedig neu E-byst Ymroddedig sydd, o ystyried bod cynnig yr hysbysebwr fel arfer wedi'i lapio yn nhempled e-bost y cyhoeddwr, yn fwy addas.

Dyma e-bost noddedig gan DailyWorth; cyhoeddiad sy'n cyflwyno awgrymiadau ymarferol ar gyllid personol yn ddyddiol i fenywod. Yn yr enghraifft hon yr hysbysebwr yw ShoeMint.

e-bost gwerth dyddiol

Isod mae enghraifft gan Wilson Web, sy'n cyhoeddi Marchnata Gwe Heddiw cylchlythyr sy'n cynnwys e-fasnach, marchnata e-bost, ac awgrymiadau marchnata gwefan. Yr hysbysebwr yw Lyris, darparwr gwasanaeth marchnata e-bost.

marchnata gwe heddiw e-bost

Yn fy mhrofiad i, mae cwmnïau rheoli rhestrau e-bost heddiw yn gwneud gwaith da iawn o alinio hysbysebwyr â chynulleidfaoedd arbenigol. Mae'r dechnoleg a'r farchnad wedi datblygu hefyd gan ganiatáu i'r hysbysebwr, neu eu brocer rhestr, rentu rhestrau yn hawdd, gweithredu ymgyrchoedd, a phrofi perfformiad.

Beth yw Cyfrifoldebau'r Cyhoeddwr?

Mae rhwydweithiau arddangos e-bost a chwmnïau rhentu rhestrau e-bost yn gwneud monetization cylchlythyr yn gymharol hawdd i gyhoeddwyr. O chwilio a gwerthu i adrodd a thaliadau, maen nhw'n gwneud y cyfan i raddau helaeth.

Mae cyfrifoldebau parhaus y cyhoeddwr wedi'u cyfyngu i ddewis / cymeradwyo hysbysebion / cynigion yr hysbysebwr a pharhau i ymgysylltu â'u tanysgrifwyr.

Faint all Disgwyl y Cyhoeddwr ei Wneud?

  • Hysbysebion Arddangos E-bost -Yn nodweddiadol, mae hysbysebion arddangos e-bost yn cael eu prynu ar sylfaen perfformiad, fel cost-fesul-clic neu gost-fesul-argraff, felly'r mesuriad a ddefnyddir amlaf ar gyfer taflunio a chyfrifo refeniw yw cost-fesul-mil effeithiol neu eCPM. Cyfrifir eCPM trwy rannu cyfanswm enillion â chyfanswm nifer yr argraffiadau mewn miloedd. Pan ofynnwyd iddynt am eu eCPMs ar gyfartaledd, dywed Elizabeth Yin, Cyd-sylfaenydd LaunchBit “fod yna ystod eithaf, o gwpl o ddoleri i bron i $ 100 eCPM (wrth agor).” Mae hi'n mynd ymlaen i ddweud bod “y cylchlythyrau gorau yn hoffi Thrillist, sy’n gwerthu eu rhestr eiddo eu hunain, yn ennill hyd at $ 275 eCPM yn dibynnu ar fformat yr hysbyseb. ”
  • E-byst Ymroddedig -Fel rheol, prynir e-byst pwrpasol ar a sail cost-fesul-mil, neu CPM, sy'n golygu bod cyhoeddwyr yn derbyn ffi unffurf am bob mil o negeseuon e-bost a anfonir, ynghyd â ffioedd ychwanegol am unrhyw dargedu y mae'r hysbysebwr yn gofyn amdano. Nid yw'r taliad yn gysylltiedig â pherfformiad, ond bydd unrhyw gwmni rhentu rhestr sy'n werth eu halen yn gollwng rhestrau perfformio'n wael yn gyflym. Mae e-byst pwrpasol ar gyfartaledd yn $ 80- $ 250 CPM, yn ôl Worldata Mynegai Prisiau Rhestr, gyda rhai rhestrau e-bost busnes-i-fusnes a rhyngwladol yn cronni cymaint â $ 400 CPM. Yn seiliedig ar niferoedd cyfredol, mae'r taliad ar gyfer e-bost pwrpasol neu noddedig yn fwy na hysbysebion arddangos e-bost, ond bydd cyhoeddwyr meddylgar yn ddetholus o ran pa mor aml y maent yn anfon yr e-byst pwrpasol hyn; felly mae llai o gyfleoedd i elwa o rentu rhestrau e-bost.
  • Holltiadau Refeniw -Mae rhwydweithiau ad arddangos e-bost a chwmnïau rhentu rhestrau e-bost yn gweithio ar sail perfformiad; sy'n golygu nad oes unrhyw ffi i'r cyhoeddwr, yn lle hynny dim ond rhannu'r refeniw a gynhyrchir gan yr hysbysebwr. Er enghraifft, gyda rhentu rhestr e-bost, bydd y cyhoeddwr yn cadw 50% -80% o bob archeb rhentu rhestr. Mae'r rhaniad refeniw ar gyfer hysbysebion arddangos e-bost, fodd bynnag, ychydig yn anoddach i'w nodi.

Takeaway

Os oes galw mawr am eich cynulleidfa, gallwch a dylech gael eich talu am fynediad iddi. Gallwch chi werthu eich rhestr e-bost eich hun bob amser, ond mae profiad wedi dangos i mi y byddwch fwy na thebyg yn derbyn llai o refeniw wrth weithio'n galetach amdano. Yn enwedig yn y maes rhentu rhestr e-bost.

Po fwyaf o gyhoeddwyr bach sy'n marchnata eu hunain i bob pwrpas, y mwyaf o alw fydd am eu cynnwys. Bydd hynny yn ei dro yn sbarduno twf rhestrau, y gallant ei monetize yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, ni waeth a ydynt yn dewis defnyddio hysbysebion noddedig, e-byst noddedig, neu unrhyw ddull arall.

Rwy'n dweud, efallai y byddai'n well gan gyhoeddwyr prysur adael monetization anuniongyrchol i'r gweithwyr proffesiynol a phrofi'r holl dactegau sy'n briodol i'r gynulleidfa. Beth ydych chi'n ei ddweud?

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.