Metrigau Marchnata E-bost: 12 Dangosydd Perfformiad Allweddol y Dylech Fod Yn eu Monitro

Metrigau Marchnata E-bost, DPA, a Fformiwlâu

Wrth i chi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae yna nifer o fetrigau y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt i wella'ch perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd yr ydych yn monitro perfformiad eich e-bost.

Nodyn: Weithiau fe welwch fy mod yn defnyddio e-bost Cyfeiriad a lleoedd eraill, E-bostio yn y fformiwlâu isod. Y rheswm am hyn yw bod rhai cartrefi mewn gwirionedd yn rhannu cyfeiriad e-bost. Enghraifft: Efallai bod gennyf 2 gyfrif ffôn symudol gyda'r un cwmni sy'n dod i'r un cyfeiriad e-bost. Mae hyn yn golygu y byddwn yn anfon dau e-bost i gyfeiriad e-bost penodol (yn unol â chais y tanysgrifiwr); fodd bynnag, os bydd y tanysgrifiwr hwnnw'n cymryd cam fel dad-danysgrifio ... efallai y byddaf yn olrhain hynny ar lefel cyfeiriad e-bost. Gobeithio bod hynny'n gwneud synnwyr!

 1. Cwynion Sbam – mae darparwyr blychau post mawr fel Google yn cael cymaint o e-byst gan ddarparwyr gwasanaethau e-bost fel eu bod fel arfer yn cynnal enw da i bob anfonwr yn ôl cyfeiriad IP. Os cewch fwy na llond llaw o danysgrifwyr yn adrodd eich e-bost fel sbam, efallai y bydd eich holl e-bost yn cael ei gyfeirio i'r ffolder sothach ac nid ydych chi hyd yn oed yn sylweddoli hynny. Ychydig o ffyrdd o gadw cwynion sbam yn isel yw cynnig optio i mewn dwbl ar danysgrifiadau, peidio byth â mewnforio rhestrau a brynwyd, a chynnig y gallu i'ch tanysgrifwyr addasu eu tanysgrifiad neu ddad-danysgrifio heb lawer o ymdrech.
 2. Cyfraddau Bownsio – mae cyfraddau bownsio yn ddangosydd allweddol arall i ddarparwyr blychau post ar lefel ymgysylltu eich e-bost. Gall cyfraddau bownsio uchel fod yn ddangosydd iddynt eich bod yn ychwanegu cyfeiriadau e-bost a allai fod wedi'u prynu. Mae cyfeiriadau e-bost yn corddi cryn dipyn, yn enwedig ym myd busnes wrth i bobl adael swyddi. Os dechreuwch weld eich cyfraddau bownsio caled yn codi, efallai y byddwch am ddefnyddio rhai rhestr o wasanaethau glanhau yn rheolaidd i leihau cyfeiriad e-bost annilys hysbys.
 3. Cyfraddau Dad-danysgrifio - Mae ansawdd dyluniad a chynnwys eich e-bost yn hanfodol i gadw'ch tanysgrifwyr i ymgysylltu a'u gyrru i'r gweithgaredd rydych chi'n ei geisio. Gall dad-danysgrifiadau fod yn ddangosydd yr ydych hefyd yn ei anfon yn rhy aml ac yn bygio'ch tanysgrifwyr. Profwch eich dyluniadau ar draws platfformau, monitro'r cyfraddau agor a chlicio ar eich e-byst, a chynnig opsiynau amlder gwahanol i'ch tanysgrifwyr fel y gallwch eu cadw.

Unsubscribe Rate = ((Number of Email Addresses who unsubscribed) /(Number of Email Addresses Sent – Number of Email Addresses Bounced)) * 100%

 1. Cyfradd Caffael – dywedir y gall hyd at 30% o restr newid cyfeiriad e-bost mewn blwyddyn! Mae hynny'n golygu er mwyn i'ch rhestr barhau i dyfu, mae'n rhaid i chi gynnal a hyrwyddo'ch rhestr yn ogystal â chadw gweddill eich tanysgrifwyr i aros yn iach. Faint o danysgrifwyr sy'n cael eu colli bob wythnos a faint o danysgrifwyr newydd ydych chi'n eu caffael? Efallai y bydd angen i chi hyrwyddo'ch ffurflenni tanysgrifio, cynigion a galwadau-i-weithredu yn well i ddenu ymwelwyr â'r wefan i danysgrifio.

Gellir mesur cadw rhestr hefyd unwaith y byddwch yn gwybod faint o danysgrifwyr sy'n cael eu caffael yn erbyn colli mewn cyfnod penodol. Gelwir hyn yn eich cyfradd corddi tanysgrifiwr a gall roi'r metrigau sydd eu hangen arnoch i ddeall eich cyfradd twf rhestr.

 1. Lleoliad Mewnflwch - rhaid monitro ffolderau SPAM a hidlwyr sothach os oes gennych nifer sylweddol o danysgrifwyr (100k +). Enw da eich anfonwr, y verbiage a ddefnyddir yn eich llinellau pwnc a'r corff negeseuon… mae'r rhain i gyd yn fetrigau hanfodol i'w monitro nad ydynt yn cael eu cynnig fel arfer gan eich darparwr marchnata e-bost. Mae darparwyr gwasanaethau e-bost yn monitro cyflawniad, nid lleoliad mewnflwch. Mewn geiriau eraill, efallai y bydd eich e-byst yn cael eu danfon ... ond yn uniongyrchol i'r hidlydd sothach. Mae angen platfform fel 250ok arnoch i fonitro eich lleoliad mewnflwch.

Deliverability Rate = ((Number of Email Addresses Sent – Number of Email Addresses Bounced) / (Number of Email Addresses Sent)) * 100%

 1. Enw Da'r Anfonwr - Ynghyd â lleoliad mewnflwch mae enw da eich anfonwr. Ydyn nhw ar unrhyw restrau gwaharddedig? A yw eu cofnodion wedi'u gosod yn gywir er mwyn i Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPs) gyfathrebu a gwirio eu bod wedi'u hawdurdodi i anfon eich e-bost? Mae'r rhain yn broblemau sy'n gofyn yn aml a cyflawnadwyedd ymgynghorydd i'ch helpu i sefydlu a rheoli eich gweinyddwyr neu ddilysu'r gwasanaeth trydydd parti rydych yn anfon oddi wrtho. Os ydych chi'n defnyddio trydydd parti, efallai y bydd ganddyn nhw enw da ofnadwy sy'n cael eich e-byst yn uniongyrchol yn y ffolder sothach neu hyd yn oed wedi'u blocio'n gyfan gwbl. Mae rhai pobl yn defnyddio SenderScore ar gyfer hyn, ond nid yw'r ISPs yn monitro eich SenderScore ... mae gan bob ISP ei ddull ei hun o fonitro'ch enw da.
 2. Cyfradd Agored - Mae agoriadau'n cael eu monitro trwy gynnwys picsel olrhain ym mhob e-bost a anfonir. Gan fod llawer o gleientiaid e-bost yn blocio delweddau, cofiwch y bydd eich gwir gyfradd agored bob amser yn llawer uwch na'r gyfradd agored wirioneddol rydych chi'n ei gweld yn eich e-bost analytics. Mae'n bwysig gwylio tueddiadau cyfradd agored oherwydd eu bod yn tynnu sylw at ba mor dda rydych chi'n ysgrifennu llinellau pwnc a pha mor werthfawr yw'ch cynnwys i'r tanysgrifiwr.

Open Rate = ((Number of Emails Opened) /(Number of Emails Sent – Number of Emails Bounced)) * 100%

 1. Cyfradd Clic-Trwy (CTR) – Beth ydych chi eisiau i bobl ei wneud gyda'ch e-byst? Mae gyrru ymweliadau yn ôl i'ch gwefan (gobeithio) yn brif strategaeth ar gyfer eich ymgyrchoedd marchnata e-bost. Dylid ymgorffori sicrhau bod gennych alwadau-i-weithredu cryf yn eich e-byst a'ch bod yn hyrwyddo'r dolenni hynny'n effeithiol mewn strategaethau dylunio a chynnwys.

Click-Through Rate = ((Number of unique Emails clicked) /(Number of Emails Sent – Number of Emails Bounced)) * 100%

 1. Cliciwch i Open Rate - (CTO or CTOR) O'r bobl a agorodd eich e-bost, beth oedd y gyfradd clicio drwodd? Fe'i cyfrifir trwy gymryd nifer y tanysgrifwyr unigryw a gliciodd ar ymgyrch a'i rannu â'r nifer unigryw o danysgrifwyr a agorodd yr e-bost. Mae hwn yn fetrig pwysig oherwydd mae'n meintioli'r ymgysylltiad â phob ymgyrch.
 2. Cyfradd Trosi – Felly cawsoch nhw i glicio, a wnaethon nhw drosi mewn gwirionedd? Mae olrhain trosi yn nodwedd o lawer o ddarparwyr gwasanaeth e-bost nad ydynt yn cael eu cymryd fel y dylai fod. Fel arfer mae angen pyt cod ar eich tudalen gadarnhau ar gyfer cofrestriad, lawrlwytho, neu bryniant. Mae'r olrhain trosi yn trosglwyddo'r wybodaeth yn ôl i'r e-bost analytics eich bod mewn gwirionedd wedi cwblhau gwneud yr alwad i weithredu a hyrwyddwyd yn yr e-bost.

Conversion Rate = ((Number of Unique Emails resulting in a Conversion) /(Number of Emails Sent – Number of Emails Bounced)) * 100%

Unwaith y byddwch yn deall gwerth eich trawsnewidiadau dros amser, gallwch chi ragweld yn well eich refeniw cyfartalog fesul e-bost a anfonwyd ac gwerth cyfartalog pob tanysgrifiwr. Gall deall y metrigau allweddol hyn eich helpu i gyfiawnhau ymdrechion caffael ychwanegol neu gynigion disgownt i yrru twf rhestrau.

Return on Marketing Investment = (Revenue obtained from Email Campaign / ((Cost per Email * Total Emails Sent) + Human Resources + Incentive Cost))) * 100%

Subscriber Value = (Annual Email Revenue – Annual Email Marketing Costs) / (Total Number of Email Addresses * Annual Retention Rate)

 1. Cyfradd Agored Symudol - Mae hyn mor enfawr y dyddiau hyn ... yn B2B mae mwyafrif o'ch e-byst yn cael eu hagor ar ddyfais symudol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi dalu sylw arbennig i sut mae eich mae llinellau pwnc yn cael eu hadeiladu a sicrhau eich bod chi'n defnyddio dyluniadau e-bost ymatebol i'w gweld yn iawn a gwella cyfraddau agored a chlicio drwodd yn gyffredinol.
 2. Gwerth Trefn Cyfartalog - (AOV) Yn y pen draw, mae olrhain cyfeiriad e-bost o danysgrifiad, trwy feithrin, trwy drosi yn hanfodol wrth i chi fesur perfformiad eich ymgyrchoedd e-bost. Er y gall cyfraddau trosi aros braidd yn gyson, gall faint o arian a wariwyd gan danysgrifwyr amrywio cryn dipyn.

Mae mwyafrif helaeth y cwmnïau yn ymwneud â'r cyfanswm nifer y tanysgrifwyr e-bost ganddynt. Yn ddiweddar, roedd gennym gleient a logodd asiantaeth i'w helpu i dyfu eu rhestr e-bost a chawsant eu cymell i dyfu rhestr. Fodd bynnag, pan wnaethom ddadansoddi'r rhestr, canfuom nad oedd mwyafrif helaeth y tanysgrifwyr a gaffaelwyd yn cael fawr ddim effaith, os o gwbl, ar werth eu rhaglen e-bost. Mewn gwirionedd, credwn fod diffyg agoriadau a chlicio drwodd yn niweidio eu henw da e-bost yn gyffredinol.

Fe wnaethon ni lanhau eu rhestr a chael gwared ar tua 80% o'u tanysgrifwyr nad oedd wedi agor neu glicio yn ystod y 90 diwrnod diwethaf. Buom yn monitro eu lleoliad mewnflwch dros amser ac fe aeth i'r entrychion… a chynyddodd cofrestriadau dilynol a chliciau galwad-i-weithredu hefyd. (Nid y gyfradd, y cyfrif gwirioneddol). Heb sôn am ein bod wedi arbed cryn dipyn o arian iddynt ar eu platfform e-bost - a godwyd gan nifer y tanysgrifwyr gweithredol!

Dadansoddeg Marchnata E-bost

Mae yna lyfr gwych ar gael gan Himanshu Sharma ar bopeth sydd angen i chi ei ddeall am ddadansoddeg marchnata e-bost.

Meistroli Hanfodion Dadansoddeg Marchnata E-bost: Y Daith o'r Lleoliad Mewnflwch i Drosi

Mae'r llyfr hwn yn canolbwyntio'n llwyr ar y dadansoddeg sy'n pweru eich rhaglen optimeiddio marchnata e-bost yn ogystal â'r technegau i wella'ch perfformiad marchnata e-bost. 

Archebwch y Llyfr

dadansoddeg marchnata e-bost

Os oes angen rhywfaint o gymorth arnoch i werthuso'ch metrigau e-bost, mae croeso i chi gysylltu Highbridge. Gallwn ddarparu metrigau perfformiad manwl, monitro lleoliadau mewnflwch, glanhau rhestrau, a'ch cynorthwyo i yrru ymgysylltiad ag unrhyw blatfform.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.