Hysbysebu Cylchlythyr Rhent ac E-bost y Rhestr E-bost Llwyddiannus

rhestr bostio e-bost

Nodyn: NID yw'r swydd hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer perchnogion rhestrau. Mae wedi'i ysgrifennu ar gyfer hysbysebwyr sy'n rhentu rhestrau e-byst neu'n hysbysebu mewn cylchlythyrau e-bost. Os ydych chi'n hysbysebwr sydd wedi, neu'n bwriadu, cynnwys e-bost trydydd parti yn eich cymysgedd marchnata, bydd yn helpu i ddefnyddio'r sianel yn fwy llwyddiannus a chael ROI gwell, gyda chyllidebau llai. Yn y diwedd, bydd yn helpu perchnogion rhestrau hefyd. Wedi'r cyfan mae hysbysebwr hapus yn ail-hysbysebwr.

Trwy gydol fy mlynyddoedd mewn marchnata e-bost y ddau ar y asiantaeth farchnata e-bost ac ochr rhentu rhestr e-bost, rwyf wedi cael ychydig o sgyrsiau fel hyn, ac rwy'n aralleirio, “Rwy'n canslo fy ymgyrchoedd oherwydd nid wyf yn cael digon [cliciau, arweinyddion, gwerthiannau, na chanlyniadau diriaethol eraill]. ”Mae'r hysbysebwr wedyn yn tynnu'r ymgyrch ac yn gadael siom gyda pherfformiad y rhestr e-bost.

Ond bu achosion hefyd, cyn i'r hysbysebwr (neu eu hasiantaeth neu frocer rhestr) dynnu'r ymgyrch, eu bod yn barod i wneud ychydig o addasiadau bach ac ailbrofi. Ac i'r rhai a oedd unwaith yn teimlo'n siomedig gwelwyd gwelliant ar unwaith ym mherfformiad yr ymgyrch. Fe wnes i rannu gyda nhw un gyfrinach brofedig a gwir i hysbysebu e-bost llwyddiannus, sef:

Cydweddwch eich meini prawf creadigol a llwyddiant ag amcan eich ymgyrch.

Ydw. Mae hyn yn marchnata 101, ond ni allaf ddweud wrthych pa mor aml yr wyf wedi gweld bod amcan, creadigol a mesurau llwyddiant yn cael eu camlinio yn llwyr. A phan maen nhw, nid yw'r ymgyrch yn agos mor llwyddiannus ag y gallai fod. (SYLWCH: Am resymau anhysbys mae'r camliniad hwn yn digwydd yn amlach gydag e-bost.)

Y newyddion da yw ei fod yn ateb hawdd a all wrthdroi'r ROI o farchnata e-bost yn gyflym. Wrth edrych ar ymgyrch e-bost-ganolog, dechreuwch trwy ofyn y pedwar cwestiwn hyn i chi'ch hun:

  1. Beth yw fy nod ar gyfer yr ymgyrch hon?
  2. A yw fy nhudalen greadigol a glanio yn cyd-fynd â'r nod hwnnw?
  3. A yw fy nhudalen gynnig, creadigol a glanio yn gwneud synnwyr i'm cynulleidfa ac nid i mi yn unig?
  4. Sut y byddaf yn mesur llwyddiant yr ymgyrch, ac a yw'n cyd-fynd â'r nod?

Beth ydych chi'n ceisio'i gyflawni? Brandio? Cofrestriadau? Ymholiad gwerthu? Prynu ar unwaith? Beth bynnag yw eich nod, gwnewch yn siŵr bod eich tudalen greadigol, glanio, a mesuriadau i gyd yn cyd-fynd â'r nod ac yn gwneud synnwyr o safbwynt eich cynulleidfa (sy'n aml yn wahanol i'ch un chi).

A yw eich nod yn brandio? Mae e-bost yn cyflawni nodau brandio allweddol i bob pwrpas: ymwybyddiaeth, cysylltiad negeseuon, ffafrioldeb, bwriad prynu, ac ati. Rwyf wedi darganfod bod y mwyafrif o hysbysebwyr, yn enwedig wrth ddefnyddio hysbysebion e-gylchlythyr, yn cael llwyddiant mawr gyda hysbysebion brandio yn y sianel e-bost. Mae eu pobl greadigol yn ymgysylltu, mae eu brand yn amlwg, ac maen nhw'n atgyfnerthu negeseuon y maen nhw am i'r gwyliwr eu cysylltu â'u brandiau. Ond daw'r datgysylltiad, pan fydd un, pan fydd yr hysbysebwr yn mesur yr ymgyrch trwy gliciau neu ryw fetrig arall pan na fwriadwyd i'r creadigol erioed ennyn y math hwnnw o ymateb. Mae brand yn cael ei fesur yn ôl yr effaith y mae gwylio (h.y., argraff) yr hysbyseb yn ei gael ar ganfyddiad a bwriad y gwyliwr, nid trwy ymateb ar unwaith. Yn lle hynny, defnyddiwch gyfraddau agored fel eich baromedr.

Am ymweld â'ch gwefan neu gofrestriadau newydd? Gwych! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio'ch creadigol i ennyn y math hwnnw o ymateb. Os mai neges eich hysbyseb yw, “WidgetTown: Y teclynnau gorau o gwmpas. Cliciwch yma i gael mwy. ” efallai eich bod wedi effeithio ar ganfyddiadau brand y rhagolygon, ond mae'n annhebygol y byddwch yn eu cael i glicio. Pam ddylen nhw? Mae ganddyn nhw'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, ac i lawr y ffordd, os oes angen teclyn arnyn nhw, maen nhw'n fwy tebygol o'ch ffonio chi. Ond nid ydyn nhw'n mynd i glicio ar hyn o bryd neu maen nhw, trwy rithwir amseru impeccable, angen ar unwaith. Os mai cofrestriadau yw eich nod, rhowch reswm i'r gwyliwr glicio. Rhowch rywbeth sy'n wirioneddol werthfawr iddyn nhw (iddyn nhw).

A yw eich nod yn arwain cenhedlaeth? Mae'r dudalen cymhelliant a glanio bellach yn rhan hanfodol o'ch ymgyrch. A yw'r creadigol yn clymu i mewn i'r dudalen lanio? A yw'r cymhelliant a hyrwyddir yn y creadigol wedi'i ddangos yn glir ac yn amlwg ar y dudalen lanio? A yw'n glir ar y dudalen lanio (ac e-bost) beth sy'n rhaid i'r gobaith ei wneud nesaf, ac a yw'r cymhelliant yn cael ei atgyfnerthu? A oes gwrthdyniadau (llywio, cysylltiadau rhwydwaith cymdeithasol, ac ati) a fyddai'n atal y gobaith rhag cwblhau'r dasg? Gall unrhyw un o'r rhain leihau effeithiolrwydd ymgyrch cynhyrchu plwm a lleihau nifer yr arweinyddion rydych chi'n eu cynhyrchu.

Efallai mai eich nod yw gwerthu ar-lein. A yw'n gynnyrch y byddai rhywun yn ei brynu ar ysgogiad neu a ddylai'ch ymgyrchoedd ganolbwyntio ar ddigwyddiadau, fel gwyliau? Ydych chi wedi mynd trwy'r broses ddesg dalu gyfan? A yw'n lân ac yn syml, neu'n gymysglyd ac yn gryptig? Ydych chi'n olrhain rhoi'r gorau i gerti er mwyn i chi weld lle mae'r mannau problemus? A yw eich darparwr gwasanaeth e-bost (ESP) neu ddatrysiad e-bost mewnol yn cefnogi sbardunau gadael cart? Ydych chi'n gosod cwci ym mhorwyr yr ymwelwyr felly os ydyn nhw'n dod yn ôl mewn cwpl o ddiwrnodau ac yn prynu'r cynnyrch hwnnw, gallwch chi gredydu'r hysbyseb a greodd y gwifrau?

Gyda llaw, peidiwch â cheisio cyflawni sawl nod gydag un ymgyrch. Bydd fel futon? Nid yw'n gwneud soffa dda iawn na gwely da iawn.

Dyma ychydig o'r ffactorau sylfaenol ond byth-bresennol a all effeithio ar gamau gweithredu a ddymunir ac felly eich gwerthusiad o ROI eich ymgyrchoedd e-bost 3ydd parti. Cofiwch, y llinell rhwng llwyddiant marchnata e-bost a methiant cymharol mewn un dirwy. Defnyddiwch y camau hyn i sicrhau bod eich negeseuon a'ch amcanion yn unol ac y gallwch chi siglo'r mesurydd ROI o'ch plaid ar unwaith.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.