Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bost

Ymchwil: Ansawdd Rhestr E-bost yw'r Flaenoriaeth Uchaf ar gyfer Marchnatwyr B2B

Mae llawer o farchnatwyr B2B yn gwybod y gall marchnata e-bost fod yn un o'r offer cynhyrchu plwm mwyaf effeithiol, gydag ymchwil gan y Gymdeithas Marchnata Uniongyrchol (DMA) yn dangos ROI o $ 38 ar gyfartaledd am bob $ 1 a werir. Ond nid oes amheuaeth y gall gweithredu ymgyrch e-bost lwyddiannus gael ei heriau.

Er mwyn deall yn well yr heriau y mae marchnatwyr yn eu hwynebu, darparwr meddalwedd marchnata e-bost Delivra ymuno ag Ascend2 i gynnal arolwg ymhlith y gynulleidfa hon. Mae'r canlyniadau wedi'u cynnwys mewn adroddiad newydd o'r enw, Strategaeth Rhestr E-bost B2B, sy'n rhoi mewnwelediadau i'r rhwystrau mwyaf arwyddocaol i adeiladu rhestr e-bost well, a sut mae marchnatwyr yn eu goresgyn.

Y canlyniadau

Y brif flaenoriaeth i 70 y cant o'r rhai a arolygwyd oedd cynyddu ansawdd eu data rhestr e-bost. Mae'r adroddiad yn awgrymu bod llawer o farchnatwyr B2B yn cyflawni'r nod hwnnw mewn gwirionedd, gyda 43 y cant yn dweud bod ansawdd rhestr e-bost yn cynyddu, a dim ond 15 y cant yn profi gostyngiad mewn ansawdd. Mae pedwar deg dau y cant yn dweud nad yw ansawdd eu rhestr yn newid.

Nodau Rhestr E-bost

Er y gall cynnal rhestr tanysgrifiwr glân, wedi'i diweddaru ymddangos mor sylfaenol, dyma'r man cychwyn ar gyfer pob ymgyrch farchnata e-bost effeithiol. Wrth anfon e-byst, ni ddylai marchnadwyr fod ag unrhyw amheuaeth bod eu negeseuon yn cael eu danfon yn llwyddiannus i flychau derbyn y derbynwyr ac yn cael eu targedu at y tanysgrifwyr cywir. Neil Berman, Prif Swyddog Gweithredol Delivra

Ansawdd Rhestr E-bost

Felly os yw'n ymddangos yn sylfaenol, pam mae marchnatwyr yn ei chael hi'n anodd creu neu gynnal rhestrau ansawdd? Cyfeiriwyd at ddiffyg strategaeth effeithiol fel y rhwystr mwyaf arwyddocaol (51 y cant), ac yna arferion hylendid rhestr annigonol (39 y cant), a data segmentu rhestrau annigonol (37 y cant). Dim ond chwech y cant o’r marchnatwyr a arolygwyd sy’n ystyried bod eu strategaeth rhestr e-bost yn “llwyddiannus iawn” wrth oresgyn y rhwystrau hyn a chyflawni nodau, tra bod 54 y cant yn setlo am “rywfaint yn llwyddiannus,” ac mae 40 y cant yn ystyried eu hunain yn “aflwyddiannus.”

rhwystrau e-bost-rhestr

e-bost-rhestr-llwyddiant

Canfyddiad diddorol arall yw nad yw cynyddu maint rhestr e-bost, waeth beth fo'i ansawdd, yn brif flaenoriaeth bellach, ond mae tactegau rhestrau e-bost yn parhau i yrru cynnydd ym maint y rhestr e-bost ar gyfer 54 y cant o gwmnïau. Mae'r tri thacteg fwyaf effeithiol yn cynnwys:

  • Cofrestriadau lawrlwytho cynnwys (59 y cant)
  • Tudalennau glanio e-bost-benodol (52 y cant)
  • Integreiddiadau e-bost a chyfryngau cymdeithasol (38 y cant)

Tactegau Rhestr E-bost

Mae uchafbwyntiau eraill yr arolwg yn cynnwys

  • Wrth weithredu strategaeth rhestr e-bost, integreiddio e-bost a chyfryngau cymdeithasol yw'r dacteg anoddaf (38 y cant), ac yna optio i mewn all-lein / mewn-siop / canolfan alwadau (28 y cant), a thudalennau glanio e-bost-benodol (26 y cant) .
  • Dywedodd pum deg naw y cant o farchnatwyr B2B fod cynnydd mewn cyfraddau trosi plwm hefyd yn nod pwysig.
  • Mae pum deg un y cant o'r cwmnïau a arolygwyd yn allanoli gweithredu pob rhan o'u tactegau rhestr e-bost.

Delivra, mewn partneriaeth â Asend2, wedi cynnal yr arolwg hwn a derbyn ymatebion gan 245 o weithwyr proffesiynol marchnata a gwerthu B2B yn cynrychioli 123 o gwmnïau.

Dadlwythwch Adroddiad Strategaeth Rhestr E-bost B2B Delivra

Neil Berman

Neil Berman yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Delivra, darparwr gwasanaeth marchnata e-bost ac ymgynghoriaeth strategol. Gyda bron i 20 mlynedd yn y diwydiant meddalwedd, mae Berman yn parhau i gael ei yrru gan angerdd i ddod o hyd i atebion arloesol sy'n helpu cleientiaid i ennill yn eu diwydiannau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol