Llunio Rhestr Bostio ar gyfer Marchnata E-bost

Adeiladu Rhestr E-bost

Nid oes amheuaeth y gall marchnata e-bost fod yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o estyn allan at ddarpar gwsmeriaid. Mae ganddo gyfartaledd ROI o 3800 y cant. Nid oes fawr o amheuaeth chwaith bod gan y math hwn o farchnata ei heriau. Yn gyntaf rhaid i fusnesau ddenu tanysgrifwyr sydd â siawns o drosi. Yna, mae'r dasg o segmentu a threfnu'r rhestrau tanysgrifwyr hynny. Yn olaf, er mwyn gwneud yr ymdrechion hynny'n werth chweil, rhaid cynllunio ymgyrchoedd e-bost i dargedu pobl sydd â'r cynnwys cywir ar yr adeg iawn.

Gallwch chi gyflawni'r heriau hyn yn llwyr, creu a rheoli rhestrau e-bost yn effeithiol, a'u defnyddio er mantais i chi yn eich ymgyrchoedd. Isod, byddwn yn mynd dros amrywiol dechnolegau a ddefnyddir i gasglu, cadarnhau a threfnu rhestr bostio. Byddwn hefyd yn trafod rôl optio i mewn. Ar ôl hynny, byddwn yn mynd dros strategaethau ar gyfer segmentu rhestrau, ac yn mynd dros awgrymiadau ar gyfer creu cynnwys e-bost a chylchlythyr sy'n gyrru trosiadau.

Technolegau E-bost Marchnata

Ni fyddwch yn cyrraedd yn bell iawn yn eich ymdrechion i gasglu a rheoli eich rhestrau e-bost cyn ichi sylweddoli nad yw'r datrysiad e-bost safonol rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd yn addas ar gyfer marchnata e-bost. Mae gwir angen datrysiad pwrpasol arnoch ar gyfer casglu e-bost, cadarnhau, segmentu, ac i drin optio-i-mewn. Yn ffodus, mae gennych sawl opsiwn ar gael i chi.

Gadewch i ni ddechrau gyda rhai offer ar gyfer denu tanysgrifwyr. Gallwch ychwanegu at eich rhestrau tanysgrifio e-bost o amrywiaeth o ffynonellau, gan ddefnyddio llawer o dechnegau. Gallwch ychwanegu ffurflenni tanysgrifio e-bost at eich gwefan, creu tudalennau glanio at ddibenion casglu cyfeiriadau e-bost, denu tanysgrifwyr â chystadlaethau neu gynigion arbennig, hyd yn oed casglu e-byst mewn digwyddiadau. Ychydig yn unig o opsiynau yw'r rheini. Gall y cyfleustodau hyn eich helpu i gael mwy o danysgrifwyr.

Rhestragram

Adeiladwr Rhestr E-bost Bwriad Ymadael - Listagram

Mae popups bwriad ymadael yn rhoi cyfle olaf i chi gasglu gwybodaeth gyswllt e-bost. Mae'r pop-ups hyn yn ymddangos gan fod cwsmeriaid yn gadael eich gwefan neu dudalennau glanio, ac yn annog cwsmeriaid i symud ychydig ymhellach i lawr y twndis trwy gofrestru ar gyfer eich rhestr e-bost. Mae hwn yn ddewis arall gwych i bobl nad ydynt efallai'n barod i drosi eto, ond sydd â diddordeb o hyd. 

Rhestragram yn offeryn arbennig o ddeniadol at y diben hwn. Mae'r offeryn hwn yn gamblo'r broses o gasglu arwyddluniau trwy ddefnyddio 'olwyn'. Yn hytrach na dim ond gofyn am gyfeiriad e-bost ar yr eiliad olaf, rydych chi'n creu olwyn arferiad i ymwelwyr droelli er mwyn cael gostyngiad, cynnyrch am ddim, neu gynnig arall. Yn gyfnewid am gasglu eu gwobr, maen nhw'n rhoi cyfeiriad e-bost i chi.

Cofrestrwch unrhyw le

Cofrestrwch Unrhyw le

Mae cynadleddau, seminarau a digwyddiadau eraill yn rhoi cyfle perffaith i chi estyn allan at ddarpar gwsmeriaid. Wedi'r cyfan, maen nhw wedi dangos diddordeb diriaethol ynoch chi o leiaf trwy arddangos. Yn anffodus, mae rhai o'r dulliau mwyaf cyffredin a ddefnyddir i gasglu gwybodaeth gyswllt yn llai na'r gorau posibl. Gallwch chi osod clipfwrdd yn gofyn am arwyddo, ond mae hynny'n glunky. Bydd yn rhaid i chi drawsgrifio hynny i gyd yn nes ymlaen. Mae sefydlu gweithfan a rhoi gwybodaeth tanysgrifiwr i mewn eich hun hefyd yn rhwystredig, ac mae'n eich cadw chi i gymryd rhan mewn tasg 'pennau i lawr' pan ddylech chi fod yn siarad am eich busnes. Yna mae mater cysylltiadau rhyngrwyd smotiog yn aml sy'n ymddangos fel eu bod yn plagio'r digwyddiadau hyn.

Ystyried Cofrestrwch unrhyw le yn lle. Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi sefydlu ffurflenni e-bost, a'u cyhoeddi ar dabledi, dyfeisiau symudol a gliniaduron. Maent yn gweithio gyda Wi-Fi neu hebddo, a gellir eu mewnforio pan ddychwelwch i'r swyddfa. Yn syml, crëwch eich ffurflen, ei hychwanegu at gwpl o ddyfeisiau hawdd eu defnyddio a'u gadael lle byddech chi fel arfer yn gadael clipfwrdd neu lyfr nodiadau. Gall mynychwyr adael eu gwybodaeth gyswllt, a gallwch ei hymgorffori yn eich rhestrau yn nes ymlaen.

Ads Arweiniol Facebook

Mae'r rhain yn Hysbysebion Facebook a ddyluniwyd yn benodol i'ch helpu i gasglu gwybodaeth i gwsmeriaid. Yn hytrach na mewnbynnu gwybodaeth â llaw, dim ond tapio'r hysbyseb y mae cwsmeriaid sy'n dymuno cysylltu â nhw, ac mae facebook yn dod â'r ffurflen i fyny gyda gwybodaeth gyswllt o'u proffil eisoes ar waith.

Fodd bynnag, rydych chi'n casglu cyfeiriadau e-bost, y cam nesaf yw eu storio a'u rhannu mewn ffyrdd sy'n cynorthwyo yn eich ymdrechion marchnata. Os yw'ch rhestrau e-bost yn y cannoedd, neu filoedd hyd yn oed, nid yw'n rhywbeth rydych chi am ei drin â llaw. Yn lle, gadewch i dechnoleg helpu, a chanolbwyntio ar ddatblygu strategaeth segmentu sy'n gweithio i chi. Mae rhai segmentau e-bost cyffredin yn cynnwys:

 • Arwyddion Newydd - Ar gyfer croesawu e-byst a chynigion cwsmeriaid am y tro cyntaf.
 • Diddordebau a Dewisiadau Cwsmeriaid - Ymgysylltu â thanysgrifwyr â chynnwys sy'n gysylltiedig â'u diddordebau a'u dewisiadau datganedig.
 • Hanes Prynu - Curate cynnwys e-bost yn seiliedig ar eitemau y mae cwsmeriaid wedi'u prynu o'r blaen.
 • Cartiau Siopa wedi'u Gadael - Anfonwch gynigion a nodiadau atgoffa arbennig at gwsmeriaid a adawodd y broses ddesg dalu yn gynnar.
 • Arweinydd Magnet - Yn syml, rhannwch gwsmeriaid fel y gallwch eu targedu gyda negeseuon e-bost yn seiliedig ar y magnet plwm a'u harweiniodd i danysgrifio yn y lle cyntaf.

Dyma rai offer a all helpu:

Cyswllt Cyson

Rheoli Cyswllt Cyswllt Cyson

Mae hwn yn offeryn ymgyrch e-bost poblogaidd sy'n eich galluogi i fewnforio cyfeiriadau e-bost o amrywiaeth o ffynonellau. Yna, gallwch chi drefnu'r rhain yn ôl categorïau. Yn ddiweddarach, pan fyddwch chi'n creu ymgyrchoedd marchnata e-bost, gallwch eu defnyddio Cyswllt Cyson offer segmentu i dargedu'n union yr aelodau cywir o'r gynulleidfa.

Mailchimp

Offeryn ymgyrch marchnata e-bost llawn yw Mailchimp. Mae'n haeddiannol boblogaidd, ac mae'n werth ei ystyried. Yma, byddwn yn edrych ar fodiwl segmentu'r offeryn. 

Mailchimp yn caniatáu ichi nodi gwybodaeth tanysgrifio â llaw, neu ei mewnforio. Wrth i chi ychwanegu tanysgrifwyr, gallwch ychwanegu tagiau sy'n parhau i fod yn gysylltiedig â phob cwsmer. Yna gallwch chi wneud y gorau o'r rhestrau e-bost hynny trwy segmentu. Pan fyddwch chi'n creu ymgyrch, gallwch ychwanegu neu greu segment y byddwch chi'n ei ddefnyddio i dargedu'r cwsmeriaid cywir. Dyma lle mae'r tagiau'n ddefnyddiol hefyd, oherwydd gellir defnyddio'r rhain fel segmentau hefyd.

Adeilad Rhestr Mailchimp

Nid yn unig y mae'n anghymwynas â chi i dargedu pobl sydd â chynnwys e-bost nad oes ganddyn nhw ddiddordeb, mae GDPR a rheoliadau eraill yn golygu y gallech chi fod mewn dŵr poeth os ydych chi'n defnyddio gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid mewn unrhyw ffordd nad ydyn nhw wedi rhoi ichi fynegi amdani. caniatâd. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o'r offer a restrir uchod brosesau ar waith i sicrhau bod tanysgrifwyr wedi cael eu dewis yn iawn. Mae sicrhau caniatâd priodol mor bwysig, a rhaid i'ch proses optio i mewn fod yn amhosib. Dyma rai arferion gorau:

 • Defnyddiwch optio i mewn dwbl i sicrhau eich bod yn targedu pobl sydd â gwir ddiddordeb yn unig.
 • Osgoi optio pobl i mewn yn awtomatig.
 • Darparu opsiwn dad-danysgrifio sy'n hawdd ei leoli a'i ddefnyddio.
 • Defnyddiwch Captcha i atal arwydd bot
 • Ailadroddwch yn union yr hyn y mae tanysgrifwyr yn dewis ei wneud wrth anfon e-byst cadarnhau

Strategaethau Segmentu Rhestr

Mae creu segmentau e-bost sy'n sicrhau canlyniadau mewn gwirionedd yn ymgymeriad heriol. Fodd bynnag, wrth i chi weld ffrwyth yr ymdrechion hynny, daw'n amlwg bod datblygu strategaeth segmentu rhestr gadarn yn werth yr amser a'r adnoddau rydych chi'n eu buddsoddi.

Cory Neal, COO o Y Pwynt Geiriau

Unwaith y bydd heriau rhannu segmentau e-byst yn casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Er mwyn cael tanysgrifiadau, un o'r strategaethau mwyaf effeithiol yw ei gwneud yn ofynnol i gwsmeriaid ddarparu lleiafswm o wybodaeth. Mae hynny'n helpu i gynyddu cyfraddau tanysgrifio, ond gall adael ychydig iawn o wybodaeth i chi ei defnyddio at ddibenion targedu. Dyma ychydig o ffyrdd y gallwch gynyddu faint o ddata sydd gennych ar gyfer eich tanysgrifwyr.

 • Casglu gwybodaeth trwy arolygon, profion a chwisiau.
 • Defnyddiwch fetrigau ymgysylltu e-bost i nodi tanysgrifwyr anactif, prin weithredol, ac ymgysylltiol iawn.
 • Cysylltu gwybodaeth tanysgrifio â phryniannau yn y gorffennol
 • Uno data cymorth i gwsmeriaid â gwybodaeth tanysgrifio e-bost

Y cam nesaf yw diffinio'r segmentau rydych chi am eu defnyddio, a phenderfynu pa danysgrifwyr i'w rhoi ym mhob categori. Soniasom am sawl un uchod. Mae yna hefyd segmentiad lleoliad, data demograffig, y diwydiant maen nhw'n gweithio ynddo, a diddordebau. Gallwch hefyd segmentu ar sail newidiadau yn ymddygiad cwsmeriaid. Mae yna sawl opsiwn i chi ei ystyried.

Creu Cynnwys E-bost a Chylchlythyr Sy'n Trosi

Er mwyn i'ch ymdrechion marchnata e-bost lwyddo, mae'n rhaid i chi dargedu'ch cynulleidfa â chynnwys sy'n berthnasol iddyn nhw, eu gyrru ymhellach i lawr y twmffat, a meithrin ymdeimlad o ymddiriedaeth yn eich brand. Dim ond y cam cyntaf yw segmentu'ch rhestrau fel y gallwch dargedu'ch e-byst yn effeithiol. Dyma rai pethau eraill i'w hystyried.

 • Defnyddiwch E-byst Dynamig i Bersonoli Cynnwys - Gyda cynnwys deinamig, mae eich e-byst yn cynnwys cod HTML sy'n addasu cynnwys yr e-bost hwnnw yn dibynnu ar y derbynnydd. Gyda'r dechnoleg hon, mae'r cynigion, y straeon a'r galwadau i weithredu y mae pob derbynnydd yn eu gweld yn dibynnu ar eu nodweddion a'u hymddygiadau penodol.
 • Defnyddiwch Benawdau ac Is-benawdau sy'n Cyfleu Gwerth - Mae cael pobl i glicio i mewn i'ch e-bost yn heriol. Pan fyddant yn clicio, mae gennych fwy o waith i'w wneud o hyd. Mae'n rhaid i chi ysgogi derbynwyr o hyd i ymgysylltu â'ch cynnwys a darllen ymhellach. I wneud hyn, gwerthwch bob stori trwy ddefnyddio pennawd neu is-bennawd sy'n cyfleu'n glir y budd o ymgysylltu ymhellach. Er enghraifft, nid yw '10 Awgrym ar gyfer Gofalu Am Eich Casgliad DVD 'yn cyfleu budd mewn gwirionedd. Mae '10 Awgrym ar gyfer Cynyddu Gwerth Ailwerthu Eich Casgliad DVD 'yn ei wneud.
 • Ymgorffori Galwadau i Weithredu Sy'n Darllen Nudge Darllenwyr Trwy'r Twnnel - Nid ar gyfer tudalennau glanio yn unig y mae galwadau i weithredu. Ar gyfer pob darn o gynnwys rydych chi'n ei rannu, dylai fod rhywfaint o gamau i'r defnyddiwr eu cymryd. Ar gyfer cynnwys twndis uchel, gallai hyn fod yn clicio i weld rhai fideos ychwanegol neu i ddarllen post blog perthnasol. Ar gyfer cwsmeriaid twndis isel, gallai'r CTA eu harwain at dudalen lanio i ofyn am ddyfynbris pris neu dreial am ddim.
 • Creu a Churadu Cynnwys Cyfredol a Pherthnasol - Mae pobl yn aml yn defnyddio cynnwys cylchlythyr e-bost at ddibenion hyrwyddo yn unig. Mae hyn yn gamgymeriad mor fawr â defnyddio'ch blog neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill ar gyfer hyrwyddiadau yn unig. Nid oes unrhyw un eisiau ymgysylltu â brand sydd ddim ond yn siarad amdano'i hun. Yn lle, cydbwyso ychydig bach o gynnwys hyrwyddo â chynnwys sy'n addysgu, yn hysbysu ac yn difyrru. Gall rhywfaint o hyn fod yn berthnasol i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, ee: sut i gynnwys. Gallwch hefyd ddefnyddio offer fel BuzzSumo i nodi pynciau sy'n tueddu yn eich arbenigol, neu brif agregwyr fel AllTop i nodi pynciau llosg sy'n apelio at gynulleidfa ehangach.

Casgliad

Mae llwyddiant eich ymgyrchoedd e-bost yn dibynnu'n fawr ar eich gallu i gasglu a rheoli data e-bost, yna targedu'ch cynulleidfa gyda'r cynnwys cywir. Trwy ddefnyddio'r strategaethau yma, gallwch sicrhau bod eich ymdrechion yn llwyddiannus orau.

Datgelu: Martech Zone yn cynnwys dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.