Pam y dylai Timau Marchnata a TG Rannu Cyfrifoldebau Seiberddiogelwch

Dilysu E-bost a Seiberddiogelwch

Cynyddodd y pandemig yr angen i bob adran o fewn sefydliad dalu mwy o sylw i seiberddiogelwch. Mae hynny'n gwneud synnwyr, iawn? Po fwyaf o dechnoleg a ddefnyddiwn yn ein prosesau a'n gwaith o ddydd i ddydd, y mwyaf agored i niwed y gallwn fod. Ond dylai mabwysiadu arferion seiberddiogelwch gwell ddechrau gyda thimau marchnata hyddysg.

Mae seiberddiogelwch fel arfer wedi bod yn bryder i Dechnoleg Gwybodaeth (IT) arweinwyr, Prif Swyddogion Diogelwch Gwybodaeth (CISO) a Phrif Swyddogion Technoleg (CTO) neu Brif Swyddog Gwybodaeth (CIO). Mae twf ffrwydrol seiberdroseddu - o reidrwydd - wedi dyrchafu seiberddiogelwch ymhell y tu hwnt i hynny. dim ond pryder TG. O'r diwedd, Nid yw swyddogion gweithredol a byrddau C-suite bellach yn gweld risg seiber fel 'problem TG' ond fel bygythiad y mae angen mynd i'r afael ag ef ar bob lefel. Er mwyn brwydro yn erbyn y difrod yn llawn, gall ymosodiad seiber llwyddiannus ardoll ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau integreiddio seiberddiogelwch yn eu strategaeth rheoli risg gyffredinol.

I gael amddiffyniad llawn, rhaid i gwmnïau daro cydbwysedd rhwng diogelwch, preifatrwydd a phrofiadau cwsmeriaid. Ond sut gall sefydliadau gyrraedd y cydbwysedd anodd hwn? Trwy annog eu timau marchnata i gymryd rhan fwy gweithredol.

Pam ddylai marchnatwyr ofalu am seiberddiogelwch?

Mae eich enw brand ond cystal â'ch enw da.

Richard Branson

Mae'n cymryd 20 mlynedd i adeiladu enw da a phum munud i'w ddifetha.

Warren Bwffe

Felly beth sy'n digwydd pan fydd troseddwyr seiber yn cael y wybodaeth a'r mynediad sydd eu hangen arnynt i ddynwared cwmni yn llwyddiannus, gan dwyllo ei gwsmeriaid, dwyn data, neu'n waeth? Problem ddifrifol i'r cwmni.

Meddyliwch am y peth. Mae bron i 100% o fusnesau yn anfon e-byst marchnata misol at eu cwsmeriaid. Mae pob doler marchnata a werir yn gweld elw ar fuddsoddiad (ROI) o tua $36. Mae ymosodiadau gwe-rwydo sy'n niweidio'ch brand yn bygwth llwyddiant sianel farchnata.

Yn anffodus, mae'n rhy hawdd i sgamwyr ac actorion drwg esgus bod yn rhywun arall. Mae technoleg sy'n atal y ffugio hwn yn aeddfed ac ar gael, ond mae diffyg mabwysiadu oherwydd weithiau mae'n anodd i sefydliad TG ddangos y busnes clir. ROI ar gyfer mesurau diogelwch ar draws y sefydliad. Wrth i fanteision safonau fel BIMI a DMARC ddod yn fwy amlwg, gall marchnata a TG beintio stori rymus ar y cyd. Mae'n bryd cael agwedd fwy cyfannol at seiberddiogelwch, un sy'n chwalu seilos ac yn cynyddu cydweithio rhwng adrannau.

Mae TG yn gwybod bod DMARC yn hanfodol i amddiffyn sefydliadau rhag gwe-rwydo a niwed i enw da ond mae'n ei chael hi'n anodd ennill cefnogaeth arweinyddiaeth ar gyfer ei weithredu. Dangosyddion Brand ar gyfer Adnabod Neges (BIMI) yn dod ymlaen, gan greu cyffro yn yr adran farchnata, sydd ei eisiau oherwydd ei fod yn gwella cyfraddau agored. Mae'r cwmni'n gweithredu DMARC a BIMI a voilà! Mae TG yn sicrhau buddugoliaeth amlwg, bendant ac marchnata yn cael hwb diriaethol mewn ROI. Pawb yn ennill.

Mae Gwaith Tîm yn Allweddol

Mae'r rhan fwyaf o weithwyr yn gweld eu hadrannau TG, marchnata ac eraill mewn seilos. Ond wrth i seibr-ymosodiadau ddod yn fwy soffistigedig a chymhleth, nid yw'r broses feddwl hon o fudd i neb. Mae'n ofynnol hefyd i farchnatwyr helpu i ddiogelu data sefydliadau a chwsmeriaid. Gan fod ganddyn nhw gysylltiad agosach â sianeli fel cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion ac e-bost, mae marchnatwyr yn defnyddio ac yn rhannu llawer iawn o wybodaeth.

Mae seiberdroseddwyr sy'n lansio ymosodiadau peirianneg gymdeithasol yn defnyddio hyn er mantais iddynt. Maent yn defnyddio e-bost i anfon ceisiadau ffug neu deisyfiadau. Pan gânt eu hagor, mae'r e-byst hyn yn heintio cyfrifiaduron marchnatwyr â malware. Mae llawer o dimau marchnata hefyd yn gweithio gyda gwerthwyr allanol amrywiol a llwyfannau sy'n gofyn am fynediad at neu gyfnewid gwybodaeth fusnes gyfrinachol.

A phan ddisgwylir i dimau marchnata ddangos twf ROI tra'n gwneud mwy gyda llai, maent yn gyson yn chwilio am dechnoleg newydd, arloesol sy'n cynyddu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Ond gall y datblygiadau hyn greu agoriadau anfwriadol ar gyfer ymosodiadau seiber. Dyna pam mae'n rhaid i farchnatwyr a gweithwyr TG proffesiynol gamu allan o'u seilos i gydweithio a sicrhau nad yw gwelliannau marchnata yn gadael y cwmni'n agored i risgiau diogelwch. Dylai Prif Swyddogion Meddygol a Swyddogion Gwella Corfforaethol archwilio atebion cyn eu gweithredu ac hyfforddi personél marchnata i adnabod ac adrodd am risgiau seiberddiogelwch posibl.

Dylai gweithwyr TG proffesiynol rymuso gweithwyr marchnata proffesiynol i ddod yn stiwardiaid arferion gorau diogelwch gwybodaeth trwy ddefnyddio:

Offeryn gwerthfawr arall i'w gynnwys mewn strategaethau seiberddiogelwch marchnatwyr? DMARC.

Gwerth am Dimau Marchnata DMRC

Dilysu Neges ar Sail Parth, Adrodd a Chydymffurfiaeth yw'r safon aur ar gyfer dilysu e-bost. Mae cwmnïau sy'n mabwysiadu DMARC ar gyfer Gorfodi yn gwarantu mai dim ond endidau cymeradwy all anfon e-byst ar eu rhan.

Trwy ddefnyddio DMARC (a'r protocolau sylfaenol SPF a DKIM) yn effeithiol a chyrraedd Gorfodaeth, mae brandiau'n gweld gwell darpariaeth e-bost. Heb ddilysu, mae cwmnïau'n gadael eu hunain yn agored i seiberdroseddwyr gan ddefnyddio eu parth i anfon e-byst gwe-rwydo a sbam. Mae DMARC yn Gorfodi yn atal hacwyr rhag dal taith am ddim ar barthau gwarchodedig.  

Nid yw SPF na DKIM yn dilysu'r anfonwr yn erbyn y maes “O:” y mae defnyddwyr yn ei weld. Gall y polisi a nodir mewn cofnod DMARC sicrhau bod “aliniad” (hy cyfatebiaeth) rhwng y cyfeiriad O: gweladwy a naill ai parth allwedd DKIM neu'r anfonwr sydd wedi'i ddilysu gan SPF. Mae'r strategaeth hon yn atal seiberdroseddwyr rhag defnyddio parthau ffug yn y From: maes sy'n twyllo derbynwyr ac yn caniatáu i hacwyr ailgyfeirio defnyddwyr diarwybod i barthau digyswllt o dan eu rheolaeth.

Mae timau marchnata yn anfon e-byst nid yn unig i dargedu cwsmeriaid posibl. Yn y pen draw, maen nhw am i'r e-byst hynny gael eu hagor a gweithredu arnynt. Mae dilysu DMRC yn sicrhau bod y negeseuon e-bost hynny'n cyrraedd y mewnflychau arfaethedig. Gall brandiau gryfhau eu gwytnwch hyd yn oed ymhellach trwy ychwanegu Dangosyddion Brand ar gyfer Adnabod Neges (BIMI).

BIMI yn Troi DMARC yn ROI Marchnata Diriaethol

Mae BIMI yn offeryn y dylai pob marchnatwr ei ddefnyddio. Mae BIMI yn gadael i farchnatwyr ychwanegu logo eu brand at e-byst gwarchodedig, y dangoswyd ei fod yn cynyddu cyfraddau agored 10% ar gyfartaledd.

Yn fyr, mae BIMI yn fudd brand i farchnatwyr. Mae wedi'i adeiladu ar dechnolegau dilysu e-bost cryf - DMARC mewn gorfodi - a chydweithio ymhlith gwahanol randdeiliaid gan gynnwys yr adrannau marchnata, TG a chyfreithiol.

Mae marchnatwyr bob amser wedi dibynnu ar linellau pwnc clyfar, bachog i ddal sylw'r derbynwyr, ond gyda BIMI, mae negeseuon e-bost sy'n defnyddio logo yn dod yn gyflymach ac yn haws i'w hadnabod. Hyd yn oed os nad yw defnyddwyr yn agor yr e-bost, maen nhw'n gweld y logo. Fel rhoi logo ar grys-t, adeilad, neu swag arall, mae logo ar e-bost ar unwaith yn galw sylw derbynwyr at y brand - datblygiad nad yw'n bosibl o'r blaen heb agor y neges yn gyntaf. Mae BIMI yn helpu marchnatwyr i gael mynediad i'r mewnflwch yn llawer cynt.

DMARC Valimail fel Gwasanaeth

gorfodi DMRC is y llwybr i BIMI. Er mwyn cerdded y llwybr hwn mae angen sicrhau bod DNS yn dilysu'r holl bost a anfonir yn iawn - gweithgaredd sy'n cymryd llawer o amser i fusnesau. Dim ond 15% o gwmnïau sy'n cwblhau eu prosiectau DMARC yn llwyddiannus. Mae'n rhaid cael ffordd well, iawn? Mae yna!

Mae Valimail Authenticate yn cynnig DMARC fel Gwasanaeth, gan gynnwys:

  • Cyfluniad DNS awtomatig
  • Adnabod anfonwr deallus
  • Rhestr o dasgau hawdd ei dilyn sy'n helpu defnyddwyr i gyflawni gorfodi DMARC cyflym a pharhaus

Dilysu DMARC™ yn cymryd y risg allan o ddarpariaeth DNS. Mae ei welededd llwyr yn galluogi cwmnïau i weld pwy sy'n anfon e-bost ar eu rhan. Mae llifoedd gwaith awtomataidd dan arweiniad yn arwain defnyddwyr trwy bob tasg i ffurfweddu gwasanaethau heb fod angen gwybodaeth dechnegol ddofn neu gontractio arbenigedd allanol. Yn olaf, mae dadansoddeg gyd-destunol yn helpu i ddilysu argymhellion awtomataidd - ac mae rhybuddion yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddefnyddwyr.

Ni all adrannau marchnata fyw mewn seilos, wedi'u cysgodi rhag pryderon seiberddiogelwch, mwyach. Oherwydd eu bod yn fwy hygyrch diolch i bresenoldeb mwy ar Twitter, LinkedIn a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill, mae hacwyr yn eu hystyried yn dargedau hawdd y gellir eu hecsbloetio. Wrth i sefydliadau gydnabod gwerth creu diwylliant o ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch, rhaid iddynt wahodd eu timau marchnata i gydweithio wrth y bwrdd rheoli risg gyda'r timau TG a CISO.

Rhowch gynnig ar Valimail

Datgelu: Martech Zone wedi cynnwys cysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.