Ecrebo: Personoli'ch Profiad POS

Derbynneb ddigidol ecrebo

Mae datblygiadau mewn technoleg yn cynnig cyfleoedd anhygoel i gwmnïau wella profiad y cwsmer. Nid yw personoli yn broffidiol i fusnesau yn unig, mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi. Rydyn ni am i'r busnesau rydyn ni'n aml yn cydnabod pwy ydyn ni, ein gwobrwyo am ein nawdd, a gwneud argymhellion i ni pan fydd y siwrnai brynu ar y gweill.

Mae un cyfle o'r fath yn cael ei alw Marchnata POS. Mae POS yn sefyll ar gyfer Pwynt Gwerthu, a'r offer y mae allfeydd manwerthu yn ei ddefnyddio i gael eich gwirio. Nid yw'n anghyffredin i gwmnïau gael systemau teyrngarwch a chardiau disgownt i olrhain pryniannau i lawr i'r defnyddiwr ... ond mae'r data yn aml yn cael ei gasglu a'i ddefnyddio yn nes ymlaen i farchnata iddynt trwy e-bost neu bost uniongyrchol.

Beth pe gallech gyrchu data cwsmeriaid ar unwaith a chyfathrebu'n uniongyrchol wrth edrych allan? Dyma'r cyfle gyda POS Marketing.

Ecrebo yn blatfform marchnata pwynt gwerthu sy'n galluogi manwerthwyr i gyflwyno cynigion wedi'u targedu i gwsmeriaid wrth y ddesg dalu ochr yn ochr â'u derbynneb neu eu derbynneb ddigidol. Gyda dros 90% o'r trafodion sy'n digwydd yn y siop, Mae technoleg POS sy'n seiliedig ar POS Ecrebo yn galluogi manwerthwyr i ddarparu cyfathrebiadau marchnata wedi'u targedu wedi'u personoli ar gyfer pob cwsmer.

Mae cwsmeriaid yn elwa o gael cynigion a chymhellion perthnasol yn cael eu cyflwyno mewn ffordd gyfleus ac nad yw'n ymwthiol. Marchnata pwynt gwerthu pwerau ecrebo ar gyfer brandiau blaenllaw gan gynnwys Waitrose (groser), MS (siop adrannol) a PANDORA (gemwaith).

Nodweddion Marchnata Ecrebo POS

  • Cwponau wedi'u Targedu wrth y Til - Cyflwyno cynigion a negeseuon perthnasol iawn sy'n seiliedig ar brynu yn uniongyrchol i gwsmeriaid yn y siop. Gyrru cynyddu gwerthiannau cynyddrannol, hybu pryniant traws-gategori, a gwella teyrngarwch cwsmeriaid.
  • Derbyniadau Digidol wedi'u Personoli - Cynigiwch ffordd fwy cyfleus i'ch cwsmeriaid dderbyn a storio eu derbynebau. Mae derbynebau digidol yn gwella profiad y cwsmer ac yn agor sianel farchnata ôl-brynu.

e derbynneb ecrebo

PANDORA, un o frandiau gemwaith mwyaf y byd, bellach yn defnyddio Ecrebo i ddosbarthu derbynebau digidol ar draws ei ystâd siop 220-cryf yn y DU. Mae derbynebau yn cael eu hanfon trwy e-bost at gwsmeriaid yn dilyn eu trafodiad ac yn cynnwys opsiwn i optio i mewn i dderbyn cylchlythyrau rheolaidd, ynghyd â chais am adborth gan gwsmeriaid, gan ganiatáu i siopwyr wneud sylwadau ar eu profiad yn y siop.

Rydym hefyd yn defnyddio'r dderbynneb ddigidol fel cyfle i ofyn am adborth gan ein cwsmeriaid ar eu profiad yn y siop, gan ein galluogi i wella ein cynnig yn barhaus. Jo Glynn-Smith, Is-adran Marchnata, PANDORA UK

Ecrebo mae data'n cael ei fwydo'n ôl i reolwyr siopau a phrif swyddfa PANDORA UK i helpu'r cwmni i ddeall sut mae eu siopau'n perfformio yn ogystal â nodi unrhyw feysydd i'w gwella.