Cynorthwyydd Siopa Rhithwir: Y Datblygiad Mawr Nesaf mewn ECommerce?

Cynorthwyydd Siopa Rhithwir

Mae'n 2019 ac rydych chi'n cerdded i mewn i siop adwerthu brics a morter. Na, nid jôc mo hwn, ac nid dyna'r punchline. Mae ECommerce yn parhau i dynnu brathiadau mwy allan o'r pastai manwerthu, ond mae cerrig milltir heb eu gwireddu o hyd o ran arloesi a hwylustod brics a morter. Un o'r ffiniau olaf yw presenoldeb y cynorthwyydd siop cyfeillgar a chymwynasgar. 

Cynorthwyydd Siopa Rhithwir H&M

“Sut alla i eich helpu chi?” yn rhywbeth rydyn ni wedi arfer ei glywed wrth gerdded i mewn i siop, ac rydyn ni wedi ei gymryd yn ganiataol. Ar gyfer pob gwefan eFasnach sydd wedi'i gosod allan yn reddfol ac sy'n cynnwys nodweddion UI-gyfeillgar fel canlyniadau chwilio auto-gyflawn AI neu friwsion bara, mae yna lawer mwy sydd, i fod yn ddi-flewyn-ar-dafod, yn sugno'n llwyr. Byddai'n dduwiol cael cynorthwyydd siop cyfeillgar i alw heibio a gofyn ychydig o gwestiynau syml am yr hyn rwy'n edrych amdano. A ellir ei wneud ar-lein? Bydd yr erthygl hon yn edrych ar bosibiliadau sydd ar gael ac yn rhannu rhai offer, awgrymiadau a chyngor.  

Sut i lunio'ch cynorthwyydd personol eich hun

Tra bod cynorthwywyr siopa rhithwir yn cael eu datblygu, nid yw rhaglen a fydd yn teimlo'n ddynol i'ch cwsmeriaid o fewn cyrraedd - nac o fewn y gyllideb. Fodd bynnag, nid yw'n rhy anodd cyfuno sawl cais gwahanol i roi blas i'ch ymwelwyr o nodweddion gorau cynorthwyydd siopa heb ormod o hollti.

Cynorthwyydd Siopa Rhithwir Sephora

Yn Facebook Messenger, gall Sephora wneud y cyfan.

Chatbots

Nid yw Chatbots yn ddim byd newydd, ond mae eu UX wedi gwella ac mae eu cymwysiadau wedi arallgyfeirio. Y dyddiau hyn mae'n hawdd bod yn greadigol gydag integreiddio chatbots yn eich gweithrediadau. 

Negeseuon Facebook: Rydych chi'n gwybod bod eich cwsmeriaid yn sgrolio trwy eu porthiant Facebook hanner y dydd; pam gwneud iddyn nhw adael y cais pan maen nhw eisiau rhywbeth gennych chi? Mae cael system archebu hawdd ei chyrraedd yn debyg i gael cynorthwyydd personol ar alwad - ac yn lle llywio i'ch gwefan, mae eich negeseuon ar Facebook yn gwneud iddo deimlo'n debycach eu bod yn siarad â bod dynol. Sephora wedi bod yn arwain y tâl yn y dyfodol yn y byd harddwch, gyda dwy nodwedd chatbot wahanol yn Facebook Messenger yn defnyddio Assi.st: Gall cwsmeriaid eu negesu i sefydlu apwyntiad gydag ymgynghorydd harddwch, neu gallant gael cyngor ar benderfyniadau prynu.

Mae archebu bwyd i'w godi neu ei ddanfon hefyd wedi cychwyn ym myd Facebook Messenger. Ychydig yn unig o negeseuon yw Starbucks i ffwrdd o fod ar gael i'w codi yn eich siop leol, gall Dominos ddweud wrthych y fargen pizza ddyddiol, ac mae Pizza Hut yn gadael ichi gwblhau'r profiad archebu cyfan heb adael Facebook hyd yn oed. Gwneir y rhain i gyd gan ddefnyddio amryw chatbots gyda'r un profiad â phan fyddwch chi'n sgwrsio â ffrind.

Gwasanaeth Cwsmer: i

Yn y bôn, mae defnyddio chatbots i helpu'ch cwsmeriaid gyda chwestiynau gwasanaeth cwsmeriaid fel cael cynorthwyydd personol rhithwir nad yw'n cysgu. Ni fyddant yn gallu trin y pethau mawr, ond gall awtomeiddio'r pethau bach dynnu pwysau oddi ar ysgwyddau eich llinell waelod. Wedi'i enwi'n briodol, gwasanaeth fel Bot sgwrs gellir ei ddefnyddio i adeiladu eich senarios, cwestiynau a gweithredoedd eich hun yn hawdd - nid lefelau cymhlethdod Bandersnatch yn unig, ond mae'n gwneud y gwaith. Mae ganddo gyfradd uchel o enillion hefyd: Mewn prawf, roedd bot sgwrsio yn gallu datrys 82% o ryngweithio heb yr angen am asiant dynol.

MongoDB mae ganddo chatbot gwasanaeth cwsmeriaid fel hyn, sy'n gallu darganfod a yw ymwelydd yn arweinydd cymwys trwy ofyn ychydig o gwestiynau, ac os ydyn nhw, eu cyfeirio at y cynrychiolydd gwerthu cywir. Mae Sephora yn gwneud ymddangosiad arall yn yr arena hon - a ydych chi'n synnu eu bod yn y gêm gwasanaeth cwsmeriaid chatbot hefyd? Ar eu gwefan, nid yn unig y gallwch chi ofyn cwestiynau sylfaenol - gallwch chi hyd yn oed gael argymhellion colur gan eu AI. Gall cwsmeriaid sganio llun o edrychiad colur maen nhw'n ei hoffi o unrhyw le a chael cyngor ar beth i'w gael i gopïo'r edrychiad.

E-byst wedi'u Personoli

Nid tasg hawdd yw argyhoeddi eich ymwelwyr i gael e-byst gennych chi - beth pe gallai chatbot eu darbwyllo ar eich rhan, a dim ond anfon yr union beth maen nhw am ei weld? Dyna mae bot TechCrunch yn honni ei wneud, heb unrhyw ymdrech ychwanegol ar ran y tanysgrifiwr o gwbl. Pan fydd y darllenydd yn cofrestru ar gyfer newyddion wedi'u personoli gan ddefnyddio'r gwasanaeth chatbot, mae ei feddalwedd AI wedyn yn cadw golwg ar y math o newyddion y maent yn eu darllen ac yn anfon dim ond erthyglau y mae'n credu y byddai ganddynt ddiddordeb ynddynt. 

Gwahoddiad Cynorthwyydd E-Fasnach

Gadewch i StitchFix geisio'ch adnabod chi'n well nag yr ydych chi'n ei adnabod eich hun

Ei gynnwys yn eich model busnes

Oni fyddai'n wych pe bai'ch cwsmeriaid bob amser yn teimlo eu bod yn derbyn cymorth wedi'i bersonoli gennych chi? Mae yna ychydig o gwmnïau a diwydiannau sydd wedi llwyddo i gynnwys naws cynorthwyydd wedi'i bersonoli yn eu model busnes.

Blychau Tanysgrifio

Rhan o hafaliad blwch tanysgrifio llwyddiannus yw darganfod beth mae'ch cwsmeriaid yn ei hoffi er mwyn anfon y peth iawn atynt. PwythMae model yn canolbwyntio'n llwyr ar gael cwsmeriaid i ddweud wrth Stitchfix beth maen nhw'n ei hoffi, felly gall Stitchfix anfon pethau yr hoffen nhw atynt. Y personoli hwn sy'n teimlo'n hynod unigryw, gan fod pob person yn cael ei baru â steilydd personol ar ôl llenwi cwis manwl manwl. Mae'r cwsmeriaid yn talu ffi i danysgrifio, sy'n cael ei ddidynnu os ydyn nhw'n cadw o leiaf un o'r eitemau a anfonir atynt.

Fodd bynnag, ni allai unrhyw fusnes wneud elw gyda steilwyr personol yn edrych dros bob proffil unigol ac yn didoli trwy gatalog enfawr o eitemau. Mae bodau dynol yn ofnadwy wrth brosesu llawer iawn o ddata yn gyflym ac yn effeithlon a gwneud penderfyniadau - mae hynny'n swydd ar gyfer deallusrwydd artiffisial. AI yw sut mae Stitchfix yn graddio i fyny yn effeithlon, gyda'i algorithm yn edrych ar dueddiadau, mesuriadau, adborth, a hoffterau i leihau rhestr o awgrymiadau i'r steilydd ddewis ohonynt. Mae'r AI yn cynorthwyo'r steilydd, sydd wedyn yn cynorthwyo'r cwsmer mewn cytgord technoleg-dynol go iawn.

Pe byddech chi'n hoffi hynny, fe allech chi hoffi…

Mae gwir steilydd personol yn gwybod beth rydych chi'n ei hoffi a beth rydych chi wedi'i brynu, ac mae'n defnyddio'r wybodaeth honno i awgrymu pethau eraill yr hoffech chi efallai. Nid yw'n anodd i ddeallusrwydd artiffisial ddynwared yr awgrymiadau personol "os oeddech chi'n hoffi hynny, efallai yr hoffech chi hyn". Mae hanner y frwydr yn cael cwsmeriaid i arwyddo fel y gallwch chi gasglu eu data, ac mae'r hanner arall yn defnyddio'r data hwnnw i bob pwrpas. Pwy sy'n gwneud gwaith gwych o hyn? Fe wnaethoch chi ei ddyfalu. Amazon.

Mae Amazon yn gwybod bod 60% o’r amser, rhywun sy’n edrych ar wneuthurwr coffi Keurig hefyd wedi edrych ar K-Cups tafladwy, ac yn ôl pob tebyg cwpanau gwirioneddol i yfed y coffi allan ohonynt. Beth mae'r AI yn ei wneud? Yn awgrymu'r cynhyrchion hynny i bawb sy'n edrych ar Keurig. Mae'n debyg i gael rhith-gynorthwyydd sydd bob amser yn ceisio dyfalu beth rydych chi ei eisiau yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi chwilio amdano, yr hyn rydych chi'n clicio arno, a beth mae miliynau a miliynau o bobl eraill wedi'i wneud yn eich sefyllfa chi.

Cynorthwyydd Siopa Rhithwir Elly

A all AI eich helpu i ddod o hyd i'ch cynnyrch perffaith?

Edrych i'r dyfodol

Mae ymchwilwyr a datblygwyr bob amser yn ceisio ateb y cwestiwn: A allwn ni wneud cynorthwyydd siopa rhithwir gwirioneddol bersonol? Am y tro, mae dau gais diddorol sy'n dod yn eithaf agos.

Un yw On-Call Macy, a oedd yn rhyfeddol o flaen ei amser, ac sydd hefyd yn cyfuno nodweddion AI a chynorthwyydd siopa rhithwir yn unigryw ag ymweld â siop frics a morter. Pan fydd cwsmeriaid yn ymweld â siop Macy, gallant hopian ar eu ffôn a chyrchu'r swyddogaeth On Call i ofyn cwestiynau am stocrestr, archeb y maent wedi'i gosod, neu hyd yn oed gael cyfarwyddiadau i leoliad adran arall. Y cyfan sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud yw teipio cwestiynau ac maen nhw'n cael ymatebion ar unwaith.

Profwyd On-Call Macy mewn 10 siop, ond nid yw wedi symud ymlaen lawer y tu hwnt i hynny. Fodd bynnag, roedd yn ymddangos yn addawol, ac fe wnaethant weithio mewn partneriaeth ag IBM Watson. Oherwydd poblogrwydd cynyddol defnyddio chatbots, mae'n fuddsoddiad a allai dalu ar eu cyfer yn y dyfodol, ac mae'n werth ceisio efelychu ar gyfer siop eFasnach rithwir.

Fodd bynnag, y datblygiad diweddaraf a mwyaf yw ap o'r enw Elly. Elly yw'r peth agosaf sy'n bodoli at gynorthwyydd siopa rhithwir gwirioneddol glyfar - fodd bynnag, mae hi'n dal i fod yn y camau datblygu. Mae hi'n AI sy'n helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'w cynnyrch perffaith trwy ofyn cyfres o gwestiynau, cydbwyso nodweddion, pris, ac unrhyw beth arall y mae'r cwsmer yn dweud ei fod yn poeni amdano. Mae hi yn y camau profi ar hyn o bryd, ond ar hyn o bryd gallwch chi gael ei help i ddod o hyd i'ch ffôn clyfar perffaith os ydych chi am gael blas ar y dyfodol. 

Sut alla i eich helpu chi?

Mae cynorthwyydd personol yn adnabod ei fusnes y tu mewn a'r tu allan. Eu nod hefyd yw gwybod cymaint â phosibl o wybodaeth berthnasol am eu cwsmer, i'w helpu i wneud penderfyniadau prynu craff a gadael yn fodlon (ac, wrth gwrs, dychwelyd am fwy). Yn olaf, maent am i hyn ddigwydd mewn ffordd naturiol ac effeithlon.

Y broblem gyda defnyddio cynorthwywyr personol dynol yw na allant gynyddu'n effeithlon a defnyddio llawer iawn o ddata mewn ffordd ystyrlon. Dyfodol cynorthwywyr siopa rhithwir yw cyfuno cymwynasgarwch a phersonoli cynorthwyydd dynol â phŵer crensian data a chyflymder deallusrwydd artiffisial. Ni all un cais wneud y cyfan (eto), ond gallai cyfuno ychydig o offer sydd ar gael nawr ddatgloi lefelau newydd o effeithlonrwydd i fusnesau eFasnach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.