E-Fasnach a ManwerthuCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Pedwar Tuedd E-Fasnach y dylech Eu Mabwysiadu

Disgwylir i'r diwydiant e-fasnach dyfu'n barhaus yn y blynyddoedd i ddod. Oherwydd datblygiadau mewn technoleg ac amrywiad yn newisiadau siopa defnyddwyr, bydd yn anodd dal y caerau. Bydd manwerthwyr sydd â'r offer a'r tueddiadau a'r dechnoleg ddiweddaraf yn fwy llwyddiannus o gymharu â manwerthwyr eraill. Yn unol â'r adroddiad gan Statista, bydd refeniw e-fasnach manwerthu byd-eang yn cyrraedd hyd at $ 4.88 triliwn erbyn 2021. Felly, gallwch ddychmygu pa mor gyflym y bydd y farchnad yn esblygu gyda'r dechnoleg a'r tueddiadau diweddaraf.

Effaith y Pandemig ar Manwerthu ac E-Fasnach

Mae manwerthwyr yr Unol Daleithiau ar y trywydd iawn i gau cymaint â 25,000 o siopau eleni â'r pandemig coronafirws yn defnyddio arferion siopa. Mae hynny fwy na dwbl y 9,832 o siopau a gaeodd yn 2019, yn ôl Coresight Research. Hyd yn hyn eleni mae cadwyni mawr yr UD wedi cyhoeddi bod mwy na 5,000 o gau yn barhaol.

Wall Street Journal

Ynghyd ag ofn y pandemig, mae cloeon lleol wedi cyflymu symudiad defnyddwyr i brynu ar-lein. Mae cwmnïau a baratowyd neu a symudwyd yn gyflym i werthiannau ar-lein wedi ffynnu yn ystod y pandemig. Ac nid yw'n debygol y bydd y newid ymddygiad hwn yn llithro'n ôl wrth i allfeydd manwerthu agor eto.

Gadewch i ni edrych ar rai o'r tueddiadau e-fasnach sy'n dod i'r amlwg y dylech chi fod yn eu dilyn.

Llongau Galw Heibio

Mae practis meddygol  Adroddiad e-Fasnach Cyflwr y Masnach 2018 canfu fod 16.4% o gwmnïau e-fasnach yn defnyddio llongau galw heibio o 450 o siopau ar-lein. Mae llongau gollwng yn fodel busnes effeithiol i gwtogi cost y rhestr eiddo a chynyddu eich elw. Mae busnesau sydd â llai o gyfalaf yn elwa o'r model hwn. Mae'r siop ar-lein yn gweithredu fel dyn canol rhwng y cyflenwr a'r prynwr.

Mewn geiriau syml, rydych chi'n marchnata ac yn gwerthu tra bod y nwyddau'n cael eu cludo'n uniongyrchol gan y gwneuthurwyr. Felly, rydych chi'n arbed arian ar y llongau a hefyd, wrth reoli rhestr y siop neu ei gost trin.

Yn y model hwn, mae gan fanwerthwyr ar-lein risg lai a gwell elw gan mai dim ond ar ôl i'ch cwsmer roi archeb y byddwch chi'n prynu'r cynnyrch. Hefyd, mae'n lleihau'r costau cyffredinol. Manwerthwyr e-fasnach sydd eisoes yn defnyddio'r dull hwn ac yn gwneud llwyddiant ysgubol yw Home Depot, Macy's ac ychydig mwy.

Mae busnes ar-lein sy'n defnyddio llongau gollwng yn profi twf refeniw cyfartalog o 32.7% ac roedd ganddo gyfradd trosi ar gyfartaledd o 1.74% yn 2018. Gyda chyfraddau elw o'r fath, bydd y farchnad e-fasnach yn gweld mwy o'r modelau llongau gollwng yn y blynyddoedd i ddod.

Gwerthu Multichannel

Mae'r rhyngrwyd yn hawdd ei gyrraedd i'r rhan fwyaf o'r byd, ond mae prynwyr yn defnyddio sawl sianel i siopa. Yn wir, yn ôl y Adroddiad Prynu Omnichannel, mae tua 87% o ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau all-lein siopwyr. 

Yn ogystal:

  • Dywedodd 78% o ddefnyddwyr eu bod wedi prynu ar Amazon
  • Prynodd 45% o ddefnyddwyr o siop frand ar-lein
  • Prynodd 65% o ddefnyddwyr o siop frics a morter
  • Prynodd 34% o ddefnyddwyr ar eBay
  • Prynodd 11% o ddefnyddwyr trwy Facebook, y cyfeirir atynt weithiau fel f-fasnach.

O edrych ar y niferoedd hyn, mae siopwyr ym mhobman ac mae'n well ganddyn nhw gael mynediad at y cynhyrchion ar bob platfform lle gallant ddod o hyd i chi. Gall y fantais o fod yn bresennol ac yn hygyrch trwy sawl sianel roi hwb mawr i'ch busnes. Mae mwy a mwy o fanwerthwyr ar-lein yn troi tuag at werthu aml-sianel ... dylech chi hefyd. 

Ymhlith y sianeli poblogaidd mae eBay, Amazon, Google Shopping, a Jet. Mae sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, a Pinterest hefyd yn trawsnewid y byd e-fasnach gyda'i alw cynyddol.

Checkout llyfn

Astudiaeth o Sefydliad Baymard canfu fod tua 70% o'r troliau siopa yn cael eu gadael gyda 29% o adael yn digwydd oherwydd proses ddesg dalu. Newidiodd eich cwsmer, a oedd yn hollol barod i brynu, ei feddwl oherwydd y broses (nid y pris a'r cynnyrch). Bob blwyddyn, mae llawer o fanwerthwyr yn colli cwsmeriaid oherwydd proses brynu hir neu brysur. 

Yn 2019, disgwylir i fanwerthwyr fynd i'r afael â'r sefyllfa hon yn ddidrafferth gyda chamau talu a thalu hawdd. Bydd manwerthwyr ar-lein yn cymryd cam ymhellach i wella eu proses ddesg dalu gan ei gwneud yn fwy diogel, syml a chyfleus i'w cwsmeriaid.

Os oes gennych chi siop ar-lein sy'n gwerthu'n rhyngwladol, mae'n fuddiol cael opsiwn talu lleol i'ch cwsmeriaid byd-eang. Y ffordd orau yw cydgrynhoi'ch taliadau i un platfform, gan ddarparu proses dalu esmwyth i'ch cwsmer ledled y byd.

Profiadau wedi'u Personoli

Trin eich cwsmeriaid yn arbennig yw'r allwedd i lwyddiant mewn unrhyw fusnes. Yn y byd digidol, cwsmer bodlon yw'r strategaeth farchnata fwyaf effeithiol. Nid yw bod ar gael ar bob sianel yn ddigonol, mae'n rhaid i chi gydnabod eich cwsmer ar bob platfform a darparu triniaeth arbennig iddynt yn seiliedig ar eu hanes blaenorol gyda chi.

Os yw cwsmer a ymwelodd â'ch brand ar Facebook yn ddiweddar, er enghraifft, yn ymweld â'ch gwefan, darparwch y profiad cwsmer hwnnw yn seiliedig ar y cyfarfyddiad diwethaf a gawsant. Pa gynhyrchion oeddech chi'n eu harddangos? Pa gynnwys oeddech chi'n ei drafod? Bydd profiad omni-sianel di-dor yn sbarduno mwy o ymgysylltiad ac addasiadau.

Yn ôl astudiaeth Evergage, dim ond 27% o farchnatwyr sy'n cydamseru hanner neu fwy o'u sianeli. Eleni, fe welwch gynnydd yn y nifer hwn wrth i werthwyr ganolbwyntio mwy ar dargedu a yrrir gan AI i gydnabod eu cwsmeriaid ar wahanol sianeli. Dyma fydd un o'r tueddiadau e-fasnach mwyaf poblogaidd yn 2019 y dylech ei fabwysiadu.

Un Awgrym Masnachol Olaf

Dyma'r pedair strategaeth e-fasnach fwyaf tueddu i ddilyn yn y blynyddoedd i ddod. Aros yn gyfredol gyda'r dechnoleg yw'r ffordd orau o gadw'ch busnes ar-lein i ffynnu yn y dyfodol. Gallwch chi bob amser gymryd cam ymlaen trwy ddiwallu anghenion eich cwsmeriaid. Gwnewch yn siŵr eich bod yn arolygu'ch ymwelwyr i ddarganfod sut rydych chi'n perfformio ar-lein. Gall cael adborth amserol gan gwsmeriaid ar hap roi mewnwelediad gwych i chi o'ch statws busnes yn y farchnad.

Laura Himmer

Mae Laura Himmer yn olygydd gwych. Ei maes arbenigol yw Canllaw Marchnata, blogio Ffasiwn, Ffordd o Fyw ac ysgrifennu ysbrydoledig. Mae hi'n freak ffitrwydd ac wrth ei bodd ag ioga. Mae Laura yn fenyw ddi-ofn a hwyliog.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol