Y Dau Fetrics E-Fasnach Newydd y dylech fod yn eu tracio

Depositphotos 9196492 s

Marchnata (yn ôl Wikipedia ar 19 Mawrth am 10:18 am Amser Golau Dydd y Môr Tawel) yw:

Unrhyw arfer sy'n cyfrannu at werthu cynhyrchion i ddefnyddiwr manwerthu. Ar lefel manwerthu yn y siop, mae marsiandïaeth yn cyfeirio at yr amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'w gwerthu ac arddangos y cynhyrchion hynny yn y fath fodd fel ei fod yn ysgogi diddordeb ac yn denu cwsmeriaid i brynu.

Mae'r stori gyntaf (apocryffaidd) o fasnachu a data yn ymwneud â diapers tafladwy a chwrw. Dangosodd y fathemateg fod pobl a brynodd diapers tafladwy mewn siopau cyfleustra, yn hytrach nag ar deithiau wedi'u cynllunio'n dda i'r siop focsys fawr, hefyd - yn fyrbwyll - yn codi pecyn chwech o gwrw.

Rôl y masnachwr yw penderfynu a fyddai stocio'r ddwy eitem hynny gyda'i gilydd yn hybu gwerthiant cwrw, neu a fyddai eu gwahanu'n gorfforol yn cynyddu gwerthiant eitemau byrbwyll eraill. Byddai'r gwir fasnachwr gyrru data wedi profi'r ddau - mewn gwahanol ddaearyddiaethau - mewn gwahanol ranbarthau economaidd-gymdeithasol - ar wahanol bwyntiau prisiau.

Cyrhaeddodd marsiandïaeth mewn siopau ei hanterth data pan ddaeth straeon allan o Japan am sut y newidiodd siopau 7-Eleven y cynhyrchion a oedd ganddynt ar eu silffoedd yn seiliedig ar yr amser o'r dydd i wneud y mwyaf o'u gofod manwerthu cyfyngedig.

Mae gan rai gweithgynhyrchwyr rywfaint o drosoledd wrth weithio gyda siopau mawr. Yn gyfnewid am ymylon uwch, costau cludo is, pecynnu arbenigol, ac ati, gallai cadwyn adwerthu roi ystyriaeth silff arbennig i'r partneriaid gorau.

Ond beth sy'n digwydd pan fydd arddangosfeydd y siop yn anweledig neu'n cael eu cynhyrchu'n ddeinamig yn dibynnu ar y siopwr? Croeso i nwyddau ar-lein.

Ble, O Ble Mae Fy Nghynhyrchion?

Os ydych chi'n gwerthu trwy Amazon, BestBuy neu Costco, nid oes gennych unrhyw syniad a yw'ch cynhyrchion hyd yn oed yn ymddangos ar y dudalen gartref, mewn categori penodol neu yn ystod chwiliad ar y safle oni bai bod y pethau hyn wedi'u negodi ymlaen llaw a phob lwc yn graddio hynny.

Dyma lle mae'r metrigau newydd Canfyddadwyedd a Siopadwyedd dewch i mewn.

Wedi'i fathu gan Dadansoddeg Cynnwys:

Canfyddadwyedd yn fesur o allu defnyddiwr i ddarganfod cynnyrch ar-lein.

Siopadwyedd yn effeithio ar allu darpar gwsmer i wneud penderfyniad rhesymegol

A oes digon o wybodaeth am fanylebau, maint, pecynnu, pris, ac ati, iddynt ei rhoi yn y drol siopa mewn gwirionedd?

Dywed sylfaenydd Content Analytics David Feinleib fod dros 75% o chwilio ar y safle ar brif safleoedd e-fasnach fel Amazon a Walmart.com yn dermau chwilio generig yn hytrach nag enwau brand. Sut ydych chi'n gwybod a yw'ch cynnyrch yn ymddangos ar dudalen gyntaf y canlyniadau chwilio yn y siop? Mae hyn yn hanfodol oherwydd bod cynhyrchion yn y tair safle uchaf yn mwynhau pedair gwaith y traffig na'r holl ganlyniadau eraill gyda'i gilydd. Mae'r mater hwn, wrth gwrs, yn cael ei waethygu'n sylweddol gan siopa symudol.

Ar yr ochr Shopability, mae angen i fasnachwr ar-lein wybod a yw'r wybodaeth gywir yn cael ei darparu i'r siopwr yn y fformat cywir, ar yr adeg iawn, i'w troi'n brynwr. Rhaid i luniau, specs ac adolygiadau fod yn bresennol i gipio'r gwerthiant.

Technoleg i'r Achub

Bob awr, mae Content Analytics yn monitro safleoedd manwerthu gan gynnwys Amazon, Prynu Gorau, Costco, CVS, Drugstore.com, Clwb Sam, a Walmart i weld ble a sut mae'ch cynhyrchion yn ymddangos.

  • Mae eitem yn Allan o stoc? Rydych chi'n cael rhybudd.
  • Eitem yn colli ei safle yn y canlyniadau chwilio? Rydych chi'n cael rhybudd.
  • Eich cystadleuydd yn newid eu prisiau ar fanwerthwr penodol? Rydych chi'n cael rhybudd.
  • Nifer annigonol o adolygiadau cynnyrch? Rydych chi'n cael rhybudd.
  • Golygadwyedd gwael ar dyfeisiau symudol? Rydych chi'n cael rhybudd.
  • lluniau ddim yn rendro yn ôl y disgwyl? Rydych chi'n cael rhybudd.

Er nad yw'r dechnoleg ei hun yn rhyfeddol o bosibl, mae casglu a dadansoddi'r mathau cywir o ddata yn profi i fod yn amhrisiadwy yn y byd ar-lein.

Os ydych chi yn y byd e-fasnach, mae'n bryd ychwanegu Canfyddadwyedd a Shopability i'ch geirfa metrigau.