Pam fod angen Offeryn Prisio Dynamig ar bob Busnes eFasnach?

Prisio Dynamig E-Fasnach

Rydym i gyd yn gwybod bod llwyddo yn yr oes newydd hon o fasnach ddigidol yn dibynnu ar amryw o ffactorau, felly mae'n hanfodol gweithredu'r offer cywir.

Mae pris yn parhau i fod yn ffactor cyflyru wrth wneud penderfyniad prynu. Un o'r heriau mawr sy'n wynebu busnesau eFasnach y dyddiau hyn yw addasu eu prisiau i gyd-fynd â'r hyn y mae eu cwsmeriaid yn chwilio amdano bob amser. Mae hyn yn gwneud offeryn prisio deinamig yn hanfodol ar gyfer siopau ar-lein.

Mae strategaethau prisio deinamig, yn ogystal â bod yn ffordd effeithiol o gynnal presenoldeb cystadleuol yn y farchnad, yn ein helpu i gynhyrchu diddordeb cwsmeriaid. Dyna pam ei bod bellach yn hanfodol i unrhyw fusnes eFasnach fod ag offeryn prisio deinamig i ddylunio ei strategaeth brisio ddelfrydol.

Mae cewri masnach ar-lein eisoes yn defnyddio'r math hwn o dechnoleg. Gallwch weld hyn gydag Amazon, a all newid pris ei gynhyrchion gannoedd o weithiau'r dydd. Mae'r algorithm y mae Amazon yn ei ddefnyddio yn parhau i fod yn ddirgelwch i'r manwerthwyr sy'n ymdrechu i ddilyn tueddiadau'r cawr rhyngrwyd hwn.

Mae newidiadau prisiau Amazon yn effeithio'n bennaf ar gynhyrchion technolegol. Diolch i'r rhyfel prisiau cyson, mae'r sector hwn yn un o'r rhai mwyaf cyfnewidiol. Fodd bynnag, mae newidiadau mewn prisiau yn digwydd ym mhob math o gynhyrchion a gynigir gan Amazon.

Beth yw manteision cael strategaeth brisio ddeinamig?

  • Mae'n caniatáu ichi reoli'r elw ar gyfer pob cynnyrch bob amser er mwyn cynnal cystadleurwydd yn y farchnad.
  • Mae'n caniatáu ichi fanteisio ar gyfleoedd marchnad. Os yw'r gystadleuaeth yn rhedeg allan o stoc, mae'r galw yn uwch ac mae'r cyflenwad yn is. Mae hyn yn golygu y gallwch chi osod prisiau uwch, a fydd yn cynyddu eich elw.
  • Mae'n eich helpu i aros yn gystadleuol a chystadlu ar delerau cyfartal. Un enghraifft glir yw Amazon, sydd, ers y dechrau, wedi mynd â'i strategaethau prisio deinamig i'r eithaf, sydd wedi bod yn allwedd ddiamheuol i'w lwyddiant. Nawr gallwch fonitro prisiau Amazon a phenderfynu beth fydd eich strategaeth brisio.
  • Mae'n caniatáu ichi blismona'ch prisiau, gan osgoi cynnig cynhyrchion sydd wedi'u prisio allan o'r farchnad, a all roi delwedd wallus i'ch cleientiaid am eich polisi prisio, a'u hatal rhag cael eu hystyried yn rhy ddrud neu'n rhy rhad.

Pa fath o dechnoleg sy'n caniatáu inni roi'r strategaeth hon ar waith?

Mae angen teclyn ar strategaethau prisio deinamig i'w gweithredu, meddalwedd yn arbenigo mewn cronni data, ei brosesu, a chyflawni gweithredoedd mewn ymateb i'r holl newidyn sydd wedi'i gynnwys yn yr algorithm.

Mae cael meddalwedd ar waith i gyflawni ac awtomeiddio tasgau, megis dadansoddi ymddygiad cwsmeriaid a phrisiau busnesau eraill yn y sector yn ei gwneud hi'n bosibl cyflymu'r broses benderfynu a chyda hynny, sicrhau mwy o broffidioldeb. 

Mae'r offer hyn yn dibynnu ar ddata mawr i ddadansoddi nifer o newidynnau a all gyflyru gwerthiannau mewn amser real. Fel y mae'r offeryn prisio deinamig o Mwyaf meddwl, sy'n eich galluogi i benderfynu beth yw'r pris gorau ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau bob amser trwy ddadansoddi mwy nag 20 DPA gyda model deallusrwydd artiffisial pwerus (AI). Mae pob manwerthwr yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arno o'i gystadleuaeth a'r farchnad. Mae gan yr AI hwn allu dysgu peiriant hefyd, sy'n ei gwneud hi'n bosibl ystyried y penderfyniadau a wnaed yn y gorffennol yn y presennol. Yn y modd hwn, bydd y strategaeth brisio yn cael ei mireinio'n raddol wrth arwain tuag at dwf busnes.

Mae awtomeiddio yn allweddol

Mae prisio deinamig yn dechneg sy'n dechrau awtomeiddio proses. Er bod hwn yn ymarfer y gellid ei berfformio â llaw, mae cymhlethdod ac ehangder y ffactorau dan sylw yn ei gwneud yn amhosibl. Dychmygwch am eiliad beth fyddai’n ei olygu i adolygu pob cynnyrch yng nghatalog pob un o’ch cystadleuwyr fesul un i dynnu’r tueddiadau a fydd yn llywodraethu prisiau eich siop. Ddim yn apelio o gwbl. 

Ar hyn o bryd o weithredu'r strategaeth brisio ddeinamig y mae'r dechnoleg awtomeiddio yn cael ei chwarae, gan wneud popeth yn bosibl. Mae'n cyflawni'r gweithredoedd a ddiffinnir gan y strategaeth yn seiliedig ar y newidynnau sydd wedi'u rhoi a'u dadansoddi. Felly, ym mhob achos, rhoddir ateb.

Mae'r ffaith bod gweithredu prisio deinamig, yn fyr, yn weithred awtomatig yn golygu bod cryn dipyn arbedion mewn cost ac amser dynol. Mae hyn yn caniatáu i reolwyr a dadansoddwyr eFasnach ganolbwyntio ar dasgau lefel uwch, megis astudio data, tynnu casgliadau, a gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer y busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.