Ble i Archebu Pecynnu Cynaliadwy Eco-Gyfeillgar ar gyfer Eich Cynhyrchion E-Fasnach

Pecynnu Cynaliadwy a Bioddiraddadwy Packhelp

Anaml mae wythnos yn mynd heibio nad ydw i'n cael rhyw fath o ddanfoniad i'm cartref. Mae gen i fywyd prysur iawn felly mae'r cyfleustra o gael an Allwedd Amazon mae'n rhy anodd pasio nwyddau neu nwyddau y tu mewn i'm garej. Wedi dweud hynny, rwy'n eithaf ymwybodol o'r ffaith bod llawer o wastraff yn gysylltiedig â fy arferion.

Un nodyn diddorol yw tra bod fy min ailgylchu yn cael ei godi bob pythefnos, mae bob amser yn orlawn o'i gymharu â'm sbwriel go iawn ... felly ni allaf helpu ond efallai bod fy ymdrechion yn dwyn ffrwyth. Un peth rydw i'n ei wneud yw ychwanegu eitemau at fy nhrol ond dim ond archebu pan welaf y gallaf gyfuno sawl archeb i lai o ddanfoniadau a blychau.

Peth arall yr wyf yn fwriadol yn ei archebu gan werthwyr sydd hefyd yn eco-gyfeillgar. Er enghraifft, rwy'n archebu codennau bioddiraddadwy o Bae SF. Nid yn unig y mae'n goffi anhygoel, ond mae'r codennau wedi'u dylunio'n hyfryd ac rydw i wedi sylwi ei bod hi'n llawer haws cynnal fy ngwneuthurwr coffi na'r codennau plastig clunky hynny.

Gall Cwpanau K fod yn fach o ran maint, ond mae'r gwastraff yn adio'n gyflym. Gallai'r nifer o Gwpanau K sy'n cael eu taflu i safleoedd tirlenwi heddiw lapio o amgylch y blaned fwy na 10 gwaith! Yn fwy cyffredinol, roedd bron i 25% o gartrefi America yn berchen ar un peiriant bragu cwpan. Dyna dros 75 miliwn o gartrefi yn bragu codennau untro fel cwpanau K bob dydd, sawl gwaith y dydd. Mae hyn yn golygu bod degau o biliynau o godennau plastig na ellir eu hailddefnyddio, na ellir eu hailgylchu, wedi mynd i safleoedd tirlenwi diolch i gwmnïau fel Keurig - ac mae'r nifer hwnnw'n tyfu'n esbonyddol wrth i fwy o gwmnïau ymuno â'r diwydiant.

Stori Stuff

Nid fi yw'r unig un sy'n gwneud newidiadau. Gyda danfoniad yn codi'n aruthrol trwy'r cloeon pandemig, mae defnyddwyr wedi dechrau gwneud ymdrech fwriadol i leihau eu gwastraff.

Cynaliadwyedd ac E-fasnach

O'r defnyddwyr a arolygwyd, mae 57 y cant wedi gwneud newidiadau sylweddol i'w ffordd o fyw i leihau eu heffaith amgylcheddol, ac mae mwy na 60 y cant yn dweud eu bod wedi mynd allan o'u ffordd i ailgylchu a phrynu cynhyrchion mewn pecynnau ecogyfeillgar.

Arolwg McKinsey & Company: Teimlad defnyddwyr ar gynaliadwyedd mewn ffasiwn

Pecynnu Cynaliadwy Packhelp

Nid dim ond ôl-ystyriaeth e-fasnach i ddiogelu a danfon eich cynhyrchion yw pecynnu:

  • Mae pecynnu yn creu argraff gyntaf gofiadwy.
  • Gall pecynnu gynyddu gwerth canfyddedig eich cynnyrch.
  • Mae pecynnu yn rhoi cyfle i hyrwyddo'ch brand.
  • Gall pecynnu groes-hyrwyddo cynhyrchion neu ddarparu cynigion ychwanegol i'ch cwsmer.

A … gyda cynaliadwyedd Ar ben meddwl defnyddwyr, mae'r cyfle i ddangos i'ch defnyddwyr eich bod yn poeni am yr un materion ag y maent yn ei wneud yn ffordd arall eto o ymgysylltu'n ddyfnach â'ch cwsmeriaid.

Pecynhelp yn darparu blychau poster eco-gyfeillgar, postwyr poly bioddiraddadwy, pecynnu cynnyrch, blychau anhyblyg, blychau cludo, pecynnu bwyd, bagiau, papur pacio, amlenni, tâp cludo printiedig, ac ategolion eraill ar gyfer siopau e-fasnach. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u dogfennu'n llawn ac yn dryloyw ar gyfer eu ffynonellau moesegol, canran y deunydd wedi'i ailgylchu, p'un a yw'n gompostiadwy ai peidio, p'un a yw'n fioddiraddadwy ai peidio, yn gyfeillgar i fegan (dim cydrannau sy'n deillio o anifeiliaid), yn ogystal â pha elfennau rheoleiddiol a rheoleiddiol. ardystiadau trydydd parti y maent yn eu bodloni.

Gallwch chi uwchlwytho'ch elfennau brandio yn hawdd ac addasu'r pecyn yn llawn trwy eu gwefan. Peidiwch ag anghofio hyrwyddo eich cynaliadwyedd hefyd. Mae gan Packhelp eu bathodyn eco eu hunain y gallwch ei ymgorffori:

bathodynnau

Pecynhelp nid yn unig yn darparu'r deunyddiau, maent hefyd wedi gweithio gyda Un Goeden wedi'i Phlannu i blannu dros 16,200 o goed.

Siopiwch Cynhyrchion Packhelp Nawr

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Pecynhelp ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt eraill yn yr erthygl hon.