Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Myth Cosb Cynnwys Dyblyg

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage:

Beth yw Cynnwys Dyblyg?

Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. 

Google, Osgoi Cynnwys Dyblyg

Beth Yw'r Gosb Cynnwys Dyblyg?

Mae cosb yn golygu nad yw'ch gwefan naill ai bellach wedi'i rhestru mewn canlyniadau chwilio yn gyfan gwbl, neu fod eich tudalennau wedi'u gostwng yn ddramatig wrth eu rhestru ar eiriau allweddol penodol. Nid oes dim. Cyfnod. Google chwalu'r myth hwn yn 2008 ac eto mae pobl yn dal i'w drafod hyd yn oed heddiw.

Gadewch i ni roi hwn i'r gwely unwaith ac am byth, Folks: Nid oes y fath beth â “chosb cynnwys dyblyg.” O leiaf, nid yn y ffordd y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei olygu pan ddywedant hynny.

Google, Demystifying y Gosb Cynnwys Dyblyg

Hynny yw, nid yw bodolaeth cynnwys dyblyg ar eich gwefan yn mynd i gosbi'ch gwefan. Gallwch barhau i ymddangos mewn canlyniadau chwilio a hyd yn oed graddio'n dda ar dudalennau gyda chynnwys dyblyg.

Pam fyddai Google eisiau ichi osgoi cynnwys dyblyg?

Mae Google eisiau profiad defnyddiwr uwchraddol yn ei Beiriant Chwilio lle mae defnyddwyr yn dod o hyd i wybodaeth o werth gyda phob clic o ganlyniad chwilio. Byddai cynnwys dyblyg yn difetha'r profiad hwnnw pe bai'r 10 canlyniad gorau ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP) yr un cynnwys. Byddai'n rhwystredig i'r defnyddiwr a byddai canlyniadau peiriannau chwilio yn cael eu defnyddio gan gwmnïau SEO blackhat yn syml yn adeiladu ffermydd cynnwys i ddominyddu canlyniadau chwilio.

Nid yw cynnwys dyblyg ar wefan yn sail i weithredu ar y wefan honno oni bai ei bod yn ymddangos mai bwriad y cynnwys dyblyg yw bod yn dwyllodrus a thrin canlyniadau peiriannau chwilio. Os yw'ch gwefan yn dioddef o faterion cynnwys dyblyg ... rydym yn gwneud gwaith da o ddewis fersiwn o'r cynnwys i'w dangos yn ein canlyniadau chwilio.

Google, Osgoi Creu Cynnwys Dyblyg

Felly does dim cosb a bydd Google yn dewis fersiwn i'w harddangos, yna pam ddylech chi osgoi cynnwys dyblyg? Er gwaethaf peidio â chael eich cosbi, chi Gall dal i frifo'ch gallu i raddio'n well. Dyma pam:

 • Mae Google yn fwyaf tebygol o fynd i arddangos un dudalen yn y canlyniadau… Yr un sydd â'r awdurdod gorau trwy backlinks ac yna'n mynd i guddio'r gweddill o'r canlyniadau. O ganlyniad, mae'r ymdrech a roddir mewn tudalennau cynnwys dyblyg eraill yn syml yn wastraff o ran graddio peiriannau chwilio.
 • Mae safle pob tudalen wedi'i seilio'n helaeth ar y backlinks perthnasol iddynt o wefannau allanol. Os oes gennych 3 tudalen gyda chynnwys union yr un fath (neu dri llwybr i'r un dudalen), efallai y bydd gennych backlinks i bob tudalen yn hytrach na'r holl backlinks sy'n arwain at un ohonynt. Hynny yw, rydych chi'n brifo'ch gallu i gael un dudalen yn cronni'r holl backlinks ac yn graddio'n well. Mae cael safle un dudalen yn y canlyniadau uchaf yn llawer gwell na 3 thudalen ar dudalen 2!

Mewn geiriau eraill ... os oes gen i 3 tudalen gyda chynnwys dyblyg a bod gan bob un ohonyn nhw 5 backlinks yr un ... ni fydd yn graddio cystal â thudalen sengl gyda 15 backlinks! Mae cynnwys dyblyg yn golygu bod eich tudalennau'n cystadlu â'i gilydd a gallent fod yn brifo pob un ohonynt yn hytrach na rhestru un dudalen wych wedi'i thargedu.

Ond Mae gennym ni Rhywfaint o Gynnwys Dyblyg O fewn Tudalennau, Nawr Beth?!

Mae'n hollol naturiol cael cynnwys dyblyg ar wefan. Er enghraifft, os ydw i'n gwmni B2B sydd â gwasanaethau sy'n gweithio ar draws sawl diwydiant, efallai y bydd gen i dudalennau wedi'u targedu gan ddiwydiant ar gyfer fy ngwasanaeth. Gall mwyafrif helaeth y disgrifiadau o'r gwasanaeth hwnnw, buddion, ardystiadau, prisio, ac ati i gyd fod yn union yr un fath o un dudalen diwydiant i'r nesaf. Ac mae hynny'n hollol gwneud synnwyr!

Nid ydych chi'n twyllo wrth ailysgrifennu cynnwys er mwyn ei bersonoli ar gyfer gwahanol bersonas, mae'n achos cwbl dderbyniol o ailadrodd y cynnwys. Dyma fy nghyngor, er:

 1. Defnyddiwch Deitlau Tudalen Unigryw - Byddai teitl fy nhudalen, gan ddefnyddio'r enghraifft uchod, yn cynnwys y gwasanaeth a'r diwydiant y mae'r dudalen yn canolbwyntio arno.
 2. Defnyddiwch Ddisgrifiadau Meta Tudalen Unigryw - Byddai fy meta disgrifiadau yn unigryw ac wedi'u targedu hefyd.
 3. Ymgorffori Cynnwys Unigryw - Er y gellir dyblygu rhannau helaeth o'r dudalen, byddwn yn ymgorffori'r diwydiant mewn is-benawdau, delweddaeth, diagramau, fideos, tystebau ac ati i sicrhau bod y profiad yn unigryw ac wedi'i dargedu at y gynulleidfa darged.

Os ydych chi'n bwydo 8 diwydiant gyda'ch gwasanaeth ac yn ymgorffori'r 8 tudalen hyn gydag URLau, teitlau, disgrifiadau meta unigryw, a chanran sylweddol (mae fy perfedd heb unrhyw ddata yn 30%) o'r cynnwys yn unigryw, ni fyddwch yn rhedeg unrhyw risg y bydd Google yn meddwl eich bod yn ceisio twyllo unrhyw un. Ac, os yw'n dudalen wedi'i dylunio'n dda gyda dolenni perthnasol ... efallai y byddwch chi'n graddio'n dda ar lawer ohonyn nhw. Efallai y byddaf hyd yn oed yn ymgorffori tudalen rhiant gyda throsolwg sy'n gwthio ymwelwyr i is-dudalennau ar gyfer pob diwydiant.

Beth Os Dim ond Cyfnewid Enwau Dinas neu Sir Am Dargedu Daearyddol?

Rhai o'r enghreifftiau gwaethaf o gynnwys dyblyg a welaf yw ffermydd SEO sy'n cymryd ac yn dyblygu tudalennau i bob lleoliad daearyddol y mae'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn gweithio ynddo. Rwyf wedi gweithio gyda dau gwmni toi nawr a oedd ag ymgynghorwyr SEO blaenorol sy'n adeiladu dwsinau o ddinas- tudalennau canolog lle roeddent yn syml yn disodli enw'r ddinas yn y teitl, y disgrifiad meta a'r cynnwys. Ni weithiodd ... roedd yr holl dudalennau hynny wedi'u rhestru yn wael.

Fel dewis arall, codais droedyn cyffredin a oedd yn rhestru'r dinasoedd neu'r siroedd yr oeddent yn eu gwasanaethu, gosod tudalen ardal wasanaeth gyda map o'r rhanbarth yr oeddent yn ei wasanaethu, ailgyfeirio holl dudalennau'r ddinas i'r dudalen wasanaeth ... a ffynnu ... y gwasanaeth tudalennau tudalen a maes gwasanaeth ill dau wedi'u sgwrio mewn rheng.

Peidiwch â defnyddio sgriptiau syml na ffermydd cynnwys newydd i gymryd lle geiriau sengl fel hyn ... rydych chi'n gofyn am drafferth ac nid yw'n gweithio. Os ydw i'n dowr sy'n cynnwys 14 o ddinasoedd ... byddai'n well gen i gael backlinks a sôn o wefannau newyddion, safleoedd partner a safleoedd cymunedol sy'n pwyntio at fy nhudalen to sengl. Bydd hynny'n fy rhoi ar y rhestr ac nid oes cyfyngiad ar faint o eiriau allweddol cyfuniad gwasanaeth dinas y gallwn eu graddio gydag un dudalen.

Os gall eich cwmni SEO sgriptio fferm fel hon, gall Google ei chanfod. Mae'n dwyllodrus ac, yn y tymor hir, gallai arwain at gael eich cosbi mewn gwirionedd.

Wrth gwrs, mae yna eithriadau. Os oeddech chi eisiau creu tudalennau lleoliad lluosog a oedd â chynnwys unigryw a pherthnasol drwyddi draw i bersonoli'r profiad, nid yw hynny'n dwyllodrus ... mae hynny wedi'i bersonoli. Enghraifft o bosib yw teithiau dinas ... lle mae'r gwasanaeth yr un peth, ond mae yna dunnell o wahaniaeth yn y profiad yn ddaearyddol y gellir ei fanylu mewn delweddaeth a disgrifiadau.

Ond Beth Am Gynnwys Dyblyg Dieuog 100%?

Os cyhoeddodd eich cwmni ddatganiad i'r wasg, er enghraifft, sydd wedi gwneud ei rowndiau ac wedi'i gyhoeddi ar draws sawl gwefan, efallai yr hoffech ei gyhoeddi ar eich gwefan eich hun hefyd. Rydyn ni'n gweld hyn yn aml. Neu, os gwnaethoch ysgrifennu erthygl ar safle mawr ac yn dymuno ei ailgyhoeddi ar gyfer eich gwefan. Dyma rai arferion gorau:

 • Canonical - Mae dolen ganonaidd yn wrthrych metadata yn eich tudalen sy'n dweud wrth Google bod y dudalen yn ddyblyg ac y dylent edrych ar URL gwahanol ar gyfer ffynhonnell y wybodaeth. Os ydych chi yn WordPress, er enghraifft, ac yn dymuno diweddaru cyrchfan URL Canonaidd, gallwch wneud hyn gyda'r Rank Math ategyn SEO. Ychwanegwch yr URL gwreiddiol yn y canonaidd a bydd Google yn parchu nad yw'ch tudalen yn ddyblyg a bod y tarddiad yn haeddu'r clod. Mae'n edrych fel hyn:

<link rel="canonical" href="https://martech.zone/duplicate-content-myth" />

 • Ailgyfeirio - Opsiwn arall yw ailgyfeirio'r un URL i'r lleoliad rydych chi am i bobl ei ddarllen a'r peiriannau chwilio eu mynegeio. Yn aml mae yna weithiau y byddwn yn tynnu cynnwys dyblyg o wefan ac rydym yn ailgyfeirio'r holl dudalennau is i'r dudalen sydd â'r safle uchaf.
 • Noindex - bydd marcio tudalen i noindex a'i heithrio o beiriannau chwilio yn gwneud i'r peiriant chwilio anwybyddu'r dudalen a'i chadw allan o ganlyniadau peiriannau chwilio. Mae Google mewn gwirionedd yn cynghori yn erbyn hyn, gan nodi:

Nid yw Google yn argymell rhwystro mynediad ymlusgo i gynnwys dyblyg ar eich gwefan, p'un ai gyda ffeil robots.txt neu ddulliau eraill.

Google, Osgoi Creu Cynnwys Dyblyg

Os oes gen i ddwy dudalen hollol ddyblyg, byddai'n well gen i ddefnyddio canonaidd neu ailgyfeirio fel bod unrhyw backlinks i'm tudalen yn cael eu trosglwyddo i'r dudalen orau, serch hynny.

Beth Os Mae Rhywun Yn Dwyn Ac Ailgyhoeddi Eich Cynnwys?

Mae hyn yn digwydd bob ychydig fisoedd gyda fy safle. Rwy'n dod o hyd i grybwylliadau gyda fy meddalwedd gwrando ac yn gweld bod gwefan arall yn ailgyhoeddi fy nghynnwys fel eu cynnwys eu hunain. Fe ddylech chi wneud ychydig o bethau:

 1. Ceisiwch gysylltu â'r wefan trwy eu ffurflen gyswllt neu e-bost a gofyn am gael ei dileu ar unwaith.
 2. Os nad oes ganddynt wybodaeth gyswllt, gwnewch chwiliad parth Whois a chysylltwch â'r cysylltiadau yn eu cofnod parth.
 3. Os oes ganddynt breifatrwydd yn eu gosodiadau parth, cysylltwch â'u darparwr cynnal a gadewch iddynt wybod bod eu cleient yn torri'ch hawlfraint.
 4. Os nad ydyn nhw'n dal i gydymffurfio, cysylltwch â hysbysebwyr eu gwefan a gadewch iddyn nhw wybod eu bod nhw'n dwyn cynnwys.
 5. Ffeilio cais o dan y Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol.

Mae SEO Yn ymwneud â Defnyddwyr, Nid Algorithmau

Os ydych yn syml yn cofio bod SEO yn ymwneud yn llwyr â phrofiad y defnyddiwr ac nid rhywfaint o algorithm i'w guro, mae'r ateb yn syml. Mae deall eich cynulleidfa, personoli neu segmentu'r cynnwys ar gyfer mwy o ymgysylltu a pherthnasedd yn arfer gwych. Mae ceisio twyllo algorithmau yn un ofnadwy.

Datgeliad: Rwy'n gwsmer ac yn aelod cyswllt o Safle Math.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.