Darganfod Parth: Rheoli Menter Asedau Parth

rheoli parth

Mae anhrefn yn llechu yn y byd digidol. Gall unrhyw gwmni golli golwg ar ei asedau digidol yn hawdd mewn oes pan mae cofrestriadau parth yn digwydd mewn dwsinau o wahanol ffyrdd a phan fydd uno a chaffaeliadau yn ychwanegu gwefannau newydd at y gymysgedd yn gyson.

Parthoedd sydd wedi'u cofrestru a byth yn cael eu datblygu. Gwefannau sy'n mynd flynyddoedd heb ddiweddariadau. Negeseuon cymysg ar draws llwyfannau marchnata. Treuliau diangen. Refeniw coll.

Mae'n amgylchedd cyfnewidiol.

Mae amgylcheddau digidol cwmnïau yn newid yn gyson, a gall cadw golwg fod yn anodd, os nad yn amhosibl.

Mae llawer o gwmnïau eisoes wedi ymgolli yn y llanast digidol hwn.

Ystyriwch y cwmni a geisiodd gofrestru parth penodol a chanfod ei fod eisoes wedi'i gymryd. Wrth edrych ar y wefan, roedd swyddogion gweithredol yn cydnabod cynnwys a oedd yn edrych yn debyg iawn i'w brandiau a'u nodau masnach eu hunain ac yn gyflym roedd eu hadran gyfreithiol yn paratoi ymosodiad ymgyfreitha - dim ond i ddarganfod bod y parth wedi'i gofrestru i is-gwmni newydd ei gaffael.

Yn ddealladwy, roedd y cwmni'n poeni bod twyll yn digwydd, a byddent wedi mynd i draul sylweddol i'w ymladd oherwydd nad oedd ganddynt unrhyw syniad eu bod yn berchen ar y cyfan.

Dyma enghraifft o'r anhrefn sy'n bodoli yn y byd digidol. Mae'n hynod anodd olrhain popeth, ym mhobman, a deall yn llawn yr hyn sydd gennych mewn gwirionedd. Mae'n creu dryswch a bydd yn dirwyn i ben yn costio arian i gwmnïau.

Mae risgiau eraill yn wynebu'r marchnatwr digidol modern gan gynnwys gweithwyr twyllodrus sy'n datblygu parthau nad yw'r C-suite yn gwybod amdanynt neu'n postio cynnwys is-safonol ar sianeli swyddogol cwmnïau.

Mae'n bosibl bod gweithwyr yn rhedeg eu busnes ochr eu hunain ar barth sydd wedi'i gofrestru i'r cwmni. Efallai eu bod wedi cofrestru ar wahân ond wedi ymgorffori cynhyrchion neu logos y cwmni. Mae cwmnïau'n cymryd yn ganiataol eu bod nhw'n gwybod yn union beth sydd ganddyn nhw yn ddigidol, ond mae'n gyffredin iawn nad ydyn nhw.

Mae risgiau ychwanegol yn cynnwys rhwymedigaethau anfwriadol - y posibilrwydd dinistriol y gallai rhyw ddarn o gynnwys ar ryw wefan anhysbys yn ddwfn ym mhortffolio cwmni heb ei drin achosi trafferth.

Os nad ydych chi'n rheoli'ch parthau, sut ydych chi'n gwybod beth sydd arnyn nhw? Os yw gweithiwr twyllodrus neu asiant anawdurdodedig yn cofrestru parth yn eich enw corfforaethol ac yn postio gwybodaeth ddifrïol neu anghywir, fe allech fod yn atebol.
Mae yna risg hefyd y bydd cwmni'n cystadlu yn ei erbyn ei hun - nid yn unig gadael SEO a thechnolegau marchnata cryf eraill ar y bwrdd, ond brifo unedau busnes unigol mewn gwirionedd trwy eu gosod yn wrthblaid yn anfwriadol.

Er enghraifft, dywedwch eich bod chi'n gwerthu tri math o widgets, pob un wedi'i adeiladu gan wahanol is-adrannau o'ch cwmni. Os byddwch chi'n cyhoeddi hwn yn iawn, bydd peiriannau chwilio yn eich gweld chi fel pwerdy teclyn ac yn eich gwthio i frig eu rhestrau. Ond heb gydlynu, mae'r peiriannau chwilio'n gweld tri chwmni sydd wedi'u datgysylltu'n llwyr, ac yn lle cael hwb o'ch maint, rydych chi'n curo'ch hun yn ôl.

Mae'r holl ffactorau hyn - o draul cofrestryddion parth lluosog i gwmnïau sy'n dal miloedd o wefannau anhysbys yn llythrennol - yn creu dryswch, yn gwanhau brandiau ac yn y pen draw yn atal cwmnïau rhag mwynhau ôl troed digidol proffesiynol, effeithlon a hawdd ei ddefnyddio.

Cyn y gall cwmni hyd yn oed feddwl am wella'r ôl troed hwnnw, rhaid iddo ei ddiffinio'n llawn. Mae hynny'n dechrau gyda mapio asedau digidol cwmni yn llwyr, dim camp gymedrig mewn oes pan mae tiroedd ar-lein yn symud yn gyson.

“Sut ydych chi'n gwybod pa gamau i'w cymryd oni bai eich bod chi'n gwybod beth sydd gennych chi?" yn gofyn i Russell Artzt, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Digital Associates. “Ar ôl i chi gael y wybodaeth hon, gallwch chi wneud penderfyniadau deallus ynglŷn ag adfer eich amgylchedd digidol.”

Rhowch Cymdeithion Digidol, y cwmni marchnata digidol sy'n helpu cleientiaid i ddeall eu hamgylchedd digidol go iawn cyn argymell gweithredu. Wrth wraidd Digital Associates mae Domain Discovery, cynnyrch newydd sy'n gallu darganfod pob parth sydd wedi'i gofrestru i gwmni penodol. Mae'n defnyddio cronfa ddata fyd-eang bwerus o fwy na 200 miliwn o barthau ac 88 miliwn o gwmnïau, gyda miliwn o barthau newydd yn cael eu hychwanegu bob wythnos.

Datrysiad meddalwedd graddadwy iawn yw Domain Discovery sy'n adolygu 88 miliwn o gwmnïau byd-eang a mwy na 200 miliwn o barthau cofrestredig - gyda miliwn yn fwy yn cael ei ychwanegu at y gronfa ddata yn wythnosol - i bennu ôl troed digidol cwmni.

Yn raddadwy i fusnesau o bob maint, mae Domain Discovery yn defnyddio ei gronfa ddata gorfforaethol er mwyn dehongli strwythur corfforaethol manwl mwy na 88 miliwn o gwmnïau ledled y byd - popeth o gyfeiriadau IP i rifau ffôn i swyddogion gweithredol C-Suite - i nodi cofrestriadau sy'n debygol o wneud hynny. cael ei golli gan offer chwilio parth confensiynol.

Unwaith y bydd cwmni wir yn deall ei asedau digidol, gall Digital Associates ddadansoddi perfformiad ar-lein y cwmni hwnnw a llunio strategaeth i gydlynu negeseuon marchnata, lleihau treuliau digidol a chynyddu proffidioldeb i'r eithaf.

Y cwmnïau hynny sydd â gwir afael ar eu hôl troed digidol llawn a fydd yn llwyddiannus yn economi heddiw. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau'n sylweddoli cyn lleied o handlen sydd ganddyn nhw ar eu hasedau digidol a sut y gall gweithredu rhai gwiriadau a balansau technolegol wneud byd o wahaniaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.