Cynnwys MarchnataE-Fasnach a Manwerthu

Ydy'ch Gwefan yn Siarad Fel Amazon?

Pryd oedd y tro diwethaf i Amazon ofyn i chi pwy oeddech chi? Mae'n debyg pan wnaethoch chi gofrestru gyntaf ar gyfer eich cyfrif Amazon, dde? Pa mor bell yn ôl oedd hynny? Dyna beth wnes i ei gyfrif!

Cyn gynted ag y byddwch chi'n mewngofnodi i'ch cyfrif Amazon (neu'n syml yn ymweld â'u gwefan os ydych chi wedi mewngofnodi), mae'n eich cyfarch ar unwaith ar y gornel dde. Nid yn unig y mae Amazon yn eich cyfarch, ond mae'n dangos eitemau perthnasol i chi ar unwaith: awgrymiadau cynnyrch yn seiliedig ar eich diddordebau, hanes pori, a hyd yn oed eich rhestr ddymuniadau. Mae yna reswm pam mae Amazon yn bwerdy eFasnach. Mae'n siarad â chi fel bod dynol, ac NID fel gwefan ... ac mae'n rhywbeth y dylai llawer o frandiau fod yn ei integreiddio ar eu gwefannau eu hunain. 

Rhag ofn nad ydych wedi sylwi, mae gan lawer o wefannau gof tymor byr dros ben. Waeth faint o weithiau rydych chi'n ymweld â gwefan benodol, efallai y byddwch chi'n cael eich hun yn mewnbynnu'ch gwybodaeth drosodd a throsodd. Hyd yn oed os ydych chi wedi lawrlwytho eGuide o sefydliad (ar ôl llenwi'ch gwybodaeth), a'ch bod chi'n cael e-bost yn eich gwahodd i lawrlwytho'r eGuide nesaf, mae'n debyg eich bod chi'n gorfod llenwi'ch gwybodaeth eto. Mae'n… lletchwith. Mae'n cyfateb i ofyn i ffrind am ffafr ac yna dweud wrthyn nhw “pwy wyt ti eto?” Mae'n amlwg nad yw ymwelwyr gwefan yn cael eu sarhau mewn ystyr lythrennol - ond yn sicr mae llawer wedi cynhyrfu.

Fel llawer o bobl, rwy'n dda iawn am gofio wynebau, ond yn ofnadwy o gofio enwau - felly rwy'n gwneud ymdrech ar y cyd i'w cofio ar gyfer y dyfodol. Os ydw i wedi darganfod fy mod i wedi anghofio eu henw, byddaf yn ei nodi yn fy ffôn. Rwyf hefyd yn gwneud fy ngorau i nodi gwybodaeth ychwanegol yn fy nghysylltiadau fel hoff fwydydd, penblwyddi, enwau plant, ac ati - unrhyw beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae'n fy atal rhag gorfod gofyn iddyn nhw drosodd a throsodd (sy'n anghwrtais) ac yn y diwedd, mae pobl yn gwerthfawrogi'r ymdrech. Os yw rhywbeth yn ystyrlon i rywun, rwyf am sicrhau ei fod yn ei gofio. Dylai eich gwefannau wneud yr un peth yn union.

Nawr, gadewch i ni fod yn onest â ni'n hunain - hyd yn oed os byddwch chi'n ysgrifennu popeth, nid ydych chi'n mynd i gofio pob manylyn arwyddocaol. Fodd bynnag, mae gennych lawer mwy o siawns o gofio mwy o fanylion os gwnewch yr ymgais. Dylai gwefannau wneud yr un peth yn union - yn enwedig os ydyn nhw am ymgysylltu'n well â defnyddwyr, ennill eu hymddiriedaeth a gweld mwy o drafodion.

Er mai nhw yw'r enghraifft fwyaf amlwg, nid Amazon yw'r unig wefan sydd ill dau yn gydwybodol. Mae yna ddigon o sefydliadau sydd wedi nodi pa mor hanfodol bwysig yw hi gwneud eu profiadau ar-lein yn llawer mwy deniadol ac ystyriol. Dyma ychydig y gallaf eu rhuthro i ffwrdd yn eithaf hawdd:

Gofynnwch yn ddoeth

Yma yn PERQ, dechreuon ni ddefnyddio Gofynnwch yn ddoeth - rhaglen sy'n casglu adborth gweithredadwy trwy a Sgôr Hyrwyddwr Net trwy e-bost. At ein dibenion, rydym am gael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae defnyddwyr yn ei feddwl yn onest am ein cynnyrch. Anfonir arolwg dwy ran syml at bob un o'n cwsmeriaid. Mae'r rhan 2af yn gofyn i gwsmer raddio ei debygolrwydd i'n cyfeirio ar raddfa o 1-1. Mae'r ail ran yn caniatáu adborth penagored - yn y bôn yn gofyn pam y dewisodd y cwsmer hwnnw'r sgôr honno, sut y gallwn wneud yn well, neu pwy y byddent yn ei argymell. Maent yn taro cyflwyno, a dyna ni! Nid oes unrhyw ardal i lenwi eu henw, cyfeiriad e-bost, nac unrhyw beth felly. Pam? Oherwydd mae'n RHAID i ni eu hanfon trwy e-bost a dylem eisoes wybod pwy ydyn nhw!

A fyddech chi wir yn mynd at gwsmer o 6+ mis, gyda phwy rydych chi wedi datblygu perthynas wych, a gofyn gyda phwy ydyn nhw? Na! Er nad yw'r rhain yn rhyngweithiadau wyneb yn wyneb, nid yw'n gwneud synnwyr gofyn iddynt am wybodaeth sydd gennych eisoes. Fel rhywun sydd wedi bod ar ddiwedd derbyn e-byst o'r fath, gallaf ddweud wrthych pan fydd yn rhaid i mi ddarparu fy ngwybodaeth iddynt ETO, mae bron yn teimlo fy mod yn cael fy gwerthu i ... ac yn eich cofio, rwyf eisoes wedi prynu'ch cynnyrch . Peidiwch â gofyn i mi pwy ydw i pan rydych chi eisoes yn fy adnabod.

Felly, gan fynd yn ôl at AskNicely - mae cwsmer yn clicio ar yr e-bost, yn dewis rhif rhwng 1-10 ac yna'n darparu adborth ychwanegol. Yna anfonir y wybodaeth honno at y sefydliad sy'n cynnal yr arolwg hwnnw, lle gallant ddarparu'n well ar gyfer anghenion y cwsmer unigol hwnnw yn y dyfodol. Mae eu sgôr wedi'i atodi ar unwaith i'w proffil cwsmer.

Rhowch gynnig ar Brawf Am Ddim o AskNicely

ffurfwedd

Os ydych chi'n farchnatwr, neu os ydych chi'n berchen ar fusnes eFasnach, mae'n debygol iawn eich bod chi'n gwybod pwyffurfwedd yn. Os nad ydych chi'n gwybod,ffurfwedd yn blatfform sy'n caniatáu i fusnesau ddylunio eu ffurflenni ar-lein eu hunain a rheoli'r data a gesglir. Dyna dermau'r lleygwr, o leiaf. Mae'r platfform yn llawer mwy cymhleth na hynny (yn union fel y mae AskNicely), ond af dros rai o'r nodweddion sy'n ei gwneud yn offeryn ymgysylltu gwych.

Dros amser,ffurfwedd wedi gwneud ymdrech i integreiddio technoleg sy'n caniatáu i ffurfiau statig beidio â bod mor blaen. Ynghyd ag agweddau addasu gweledol y platfform, gall busnesau hefyd addasu'r ffordd y mae ffurflenni'n cael eu harddangos i ddefnyddwyr. Er enghraifft: yn dibynnu ar sut mae defnyddiwr wedi llenwi ffurflen flaenorol (neu adran flaenorol o ffurflen),ffurfwedd byddai'n trosoli “Fformatio Amodol” i arddangos cwestiynau sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr i'r defnyddiwr hwnnw eu hateb. Mewn gwirionedd, gellir hepgor rhai cwestiynau yn gyfan gwbl. Defnyddir “Fformatio Amodol” i helpu i symleiddio'r broses llenwi ffurflenni a chynyddu cyfraddau cwblhau. Cŵl iawn, iawn?

Nawr, cyn belled ag y mae ymgysylltu â chleientiaid cyfredol yn mynd,ffurfwedd mae gan yr opsiwn o weithredu “Meysydd Ffurflen Cyn-Boblogi.” Fel y soniais o'r blaen, mae'n lletchwith iawn gofyn i bobl sydd gennych chi berthynas pwy ydyn nhw. Mae'n rhyfedd. A hyd yn oed os nad ydych o reidrwydd yn meddwl ei fod yn “rhyfedd,” nid yw ymwelwyr gwefan yn hoffi gorfod llenwi eu holl wybodaeth gyswllt drosodd a throsodd. Ar gyfer pobl sydd eisoes yn ymgysylltu â'ch busnes, gallwch ei wneud fel bod gwybodaeth gyswllt defnyddwyr yn cael ei chopïo yn llythrennol o un ffurflen i'r llall. Nid yw'n hollol yr un peth â pheidio â dangos y ffurflen o gwbl, ond yn sicr yn ddechrau gwych.

Dewis arall yw anfon URLau ffurflen unigryw sy'n priodoli'r ffurflen i ddefnyddiwr neu gwsmer penodol. Mae'r URLau hyn a geir yn gyffredin mewn e-byst “Diolch” ac maent yn aml yn cyfeirio at arolygon Dilynol. Yn lle ardal i nodi enw, e-bost neu rif ffôn, mae'n neidio i'r cwestiwn cyntaf. Nid oes unrhyw gyflwyniadau - dim ond rhyngweithio ystyrlon.

Xbox

Er nad ydw i'n bersonol yn Xbox defnyddiwr, dwi'n nabod llawer o bobl sydd. Un o aelodau fy nhîm, Felicia (Arbenigwr Cynnwys PERQ), yn ddefnyddiwr eithaf aml. Heblaw am y dewis helaeth mewn gemau, mae Felicia yn hoff o ryngwyneb defnyddiwr cyfredol yr Xbox One - sy'n hynod ddiddorol ac wedi'i bersonoli.

Wrth ddefnyddio Xbox (neu hyd yn oed PlayStation, o ran hynny), mae'n arferol creu proffil gamer - at ddibenion gwahaniaethu gwahanol ddefnyddwyr ac ar gyfer gemau ar-lein. Yr hyn sy'n nifty am y proffiliau gamer hyn yw bod y rhyngwyneb Xbox yn eich trin yn union fel bod dynol. Cyn gynted ag y byddwch yn mewngofnodi, fe'ch cyfarchir yn llythrennol â “Hi, Felicia!” neu “Hi, Muhammad!” ar y sgrin (a bydd yn dweud wrthych “Hwyl Fawr!” pan fyddwch chi'n gadael). Mae'n siarad â chi fel petai'n wirioneddol yn eich adnabod chi - ac yn onest, mae'n wir.

Mae gan eich proffil defnyddiwr Xbox ddangosfwrdd unigryw gyda'ch holl apiau, eich holl sgoriau hapchwarae a rhestr o'ch holl ffrindiau cyfredol. Yr hyn sy'n arbennig o cŵl am y platfform hwn yw bod y feddalwedd, ynghyd â dangos popeth i chi sy'n gwneud y profiad yn unigryw ac yn hwyl, yn ceisio gwneud y profiad yn NOS WELL.

Un peth a oedd yn ddiddorol i Felicia oedd ei bod yn derbyn awgrymiadau gêm ac ap, NID cymaint yn seiliedig ar ei defnydd ei hun, ond yn seiliedig ar yr hyn yr oedd ei ffrindiau'n ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Oherwydd bod yna ymdeimlad o gymuned o amgylch y rhan fwyaf o gonsolau gemau fideo, a bod gan gynifer o ddefnyddwyr ddiddordebau tebyg, mae'n gwneud synnwyr canghennu allan a dangos rhywbeth newydd i ddefnyddwyr. Os yw Felicia yn gweld bod cyfran dda o’i ffrindiau yn chwarae “Halo Wars 2,” er enghraifft, efallai yr hoffai brynu’r gêm er mwyn iddi allu chwarae gyda nhw. Yna gallai glicio ar ddelwedd y gêm, a defnyddio'r cerdyn a arbedwyd ar ei phroffil i brynu'r gêm, ei lawrlwytho a dechrau chwarae.

Rydyn ni wedi dod yn bell, hir ers dyddiau dyddiau ffurf ailadroddus, ond mae gennym ni ffordd bell i fynd eto. Mae cymaint o fusnesau allan yna sydd ag arfer o “gymryd yr arian a rhedeg.” Maen nhw'n cael y wybodaeth, yr ystadegau a'r busnes sydd eu hangen arnyn nhw i gynnal eu hunain - ond dydyn nhw ddim wrthi'n ceisio cadw'r defnyddwyr hynny. Os ydw i wedi dysgu unrhyw beth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf o weithio yn PERQ, mae defnyddwyr yn teimlo'n fwy cyfforddus pan fydd busnesau'n datblygu perthnasoedd â nhw. Mae defnyddwyr eisiau teimlo bod croeso iddyn nhw - ond yn bwysicach, maen nhw eisiau cael eu deall. Po fwyaf yr ydym yn deall ein defnyddwyr wrth symud ymlaen, y mwyaf tueddol y byddant o barhau i wneud busnes gyda ni.

 

Muhammad Yasin

Muhammad Yasin yw Cyfarwyddwr Marchnata PERQ (www.perq.com), ac Awdur cyhoeddedig, gyda chred gref mewn hysbysebu aml-sianel sy'n sicrhau canlyniadau trwy gyfryngau traddodiadol a digidol. Cydnabuwyd ei waith am ragoriaeth mewn cyhoeddiadau fel INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, a Buzzfeed. Mae ei gefndir mewn Gweithrediadau, Ymwybyddiaeth Brand, a Strategaeth Marchnata Digidol yn arwain at ddull sy'n cael ei yrru gan ddata tuag at greu a chyflawni ymgyrchoedd marchnata cyfryngau graddadwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol