Ydych chi Mewn gwirionedd Eisiau Gweithio i Ddechreuad?

cychwyn

Nid oes llawer gwaeth o deimlad yn eich perfedd na phan gewch eich hebrwng allan o swydd. Cefais y gist yn ddiseremoni tua 6 blynedd yn ôl pan oeddwn yn gweithio i bapur newydd rhanbarthol. Roedd yn bwynt canolog yn fy mywyd a fy ngyrfa. Roedd yn rhaid i mi benderfynu a oeddwn i'n mynd i frwydro yn ôl i lwyddiant uwch - neu a oeddwn i'n mynd i aros i lawr ai peidio.

Wrth edrych yn ôl, roedd fy sefyllfa yn onest yn un lwcus. Gadewais ddiwydiant a oedd yn marw a gadewais gwmni sydd bellach yn cael ei adnabod un o'r cyflogwyr gwaethaf i weithio iddo.

Mewn cwmni cychwyn, mae ods llwyddiant yn cael eu pentyrru yn eich erbyn. Costau ac enillion gweithwyr yw un o'r buddsoddiadau mwyaf cyfnewidiol y gall cwmni cychwynnol eu gwneud. Gall staff gwych skyrocket busnes, gall llogi gwael ei gladdu.

Mae rhywbeth arall yn digwydd wrth gychwyn yn llwyddiannus, serch hynny. Efallai y bydd angen gadael i weithwyr a oedd yn wych un diwrnod ollwng diwrnod arall. Mae cwmni o bum gweithiwr yn hynod wahanol na chwmni gyda 10, 25, 100, 400, ac ati.

Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, rydw i wedi gweithio mewn 3 busnes cychwynnol.

Roedd un cychwyn yn drech na mi ... roedd y prosesau a'r haenau rheoli wedi fy mygu a bu'n rhaid imi adael. Nid eu bai nhw oedd hynny, yn wir oedd nad oedd gen i 'ffit' yn y cwmni mwyach. Maent yn parhau i wneud yn dda iawn ac yn dal i gael fy mharch. Allwn i ddim bod yno mwyach.

Gwisgodd y cychwyn nesaf fi allan! Gweithiais mewn diwydiant garw, i gwmni heb unrhyw adnoddau. Rhoddais flwyddyn o fy ngyrfa a rhoddais fy mhopeth iddynt - ond nid oedd unrhyw ffordd y gallwn barhau i gadw i fyny.

Rydw i gyda chychwyn nawr rydw i'n teimlo'n gyffyrddus iawn ag ef. Rydyn ni tua 25 o weithwyr ar hyn o bryd. Hoffwn ddatgan yn optimistaidd mai hwn fydd y cwmni yr wyf yn ymddeol ohono; fodd bynnag, mae'r ods yn fy erbyn! Pan fyddwn yn taro ychydig gannoedd o weithwyr, fe welwn sut y gallaf ymdopi. Y tro hwn, rwy'n allweddol i lwyddiant y cwmni felly efallai y gallaf aros 'uwchlaw twyll y fiwrocratiaeth a gweithio'n galed i gynnal ystwythder a symud ymlaen trwy dwf enfawr.

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl bod cyflogwr cychwynnol yn gyflogwr creulon os oes ganddo gorddi gweithwyr uchel. Dwi ddim yn credu hynny ... mae cychwyniadau heb unrhyw gorddi yn peri llawer mwy i mi. Mae yna gamau ym mywyd cychwyn sy'n gweithio ar gyflymder mellt o'i gymharu â chorfforaeth sefydledig. Rydych chi'n mynd i wisgo rhai gweithwyr allan ac rydych chi'n mynd i dyfu'n fwy fyth. Yn anffodus, mae maint staff yn fach wrth gychwyn felly mae eich siawns o symud ochrol yn fain i ddim.

Efallai bod hyn yn swnio'n ddidostur, ond byddai'n well gen i drosiant cychwyn hanner y staff na cholli'r cyfan.

Felly ... os ydych chi wir eisiau gweithio i gychwyn, cadwch eich rhwydwaith yn agos a stociwch ychydig o arian parod i'w baratoi. Dysgwch o'r profiad gymaint ag y gallwch - gall blwyddyn ar gychwyn iach ddarparu degawd o brofiad i chi. Yn bennaf oll, cael croen trwchus.

A fyddai'n well gennyf beidio â gweithio i gychwyn? Uh ... nope. Y cyffro, yr heriau o ddydd i ddydd, ffurfio polisïau, twf y staff, glanio cleient allweddol ... mae'r rhain i gyd yn brofiadau anhygoel na fyddwn i byth eisiau rhoi'r gorau iddyn nhw!

Ffigurwch beth rydych chi'n wych yn ei wneud, peidiwch â synnu os ydych chi'n cael eich hebrwng i'r drws, a pharatowch i ymosod ar y cyfle gwych nesaf gyda'r profiad amhrisiadwy rydych chi wedi'i adeiladu.

15 Sylwadau

 1. 1

  Mae hyn i gyd yn wir! Gallaf yn bendant ardystio llawer o'r pwyntiau hyn, mae'r cychwyn gyda 10 o weithwyr yn gweithredu'n wahanol pan fydd yn cael rhywfaint o lwyddiant a 100 o weithwyr, ac ati. Mae bob amser yn ddiddorol ei weld yn mynd.

  Un peth rydw i wedi sylwi arno yw gweithio i fusnesau bach newydd wedi difetha fi! Ni allaf byth ddychmygu fy hun yn mynd yn ôl i'r llifanu dyddiol.

 2. 2

  Post neis! Gweithiais fy ngyrfa gyfan ar gyfer cychwyniadau ac rwy'n ysgrifennu erthyglau ar gyfer fy mlog am gychwyniadau.

  Mae yna gwpl o ffeithiau caled oer y byd cychwyn y mae'n rhaid i'r rhai sy'n ei ystyried wybod:
  1. Mae gweithio i gychwyn yn EVEN gambl os ydych chi ar lefel partner / perchennog. Gall un scumbag ddifetha'r sefydliad cyfan. Rwyf wedi gweld cychwyniadau di-ri yn methu, oherwydd gwnaeth un sylfaenydd benderfyniad wedi'i yrru gan ego yn unig i niweidio'r cwmni yn anadferadwy.
  2. Mae cyflogau tua 40% yn is na lefelau corfforaethau mawr. Ni ellir cymharu buddion (y rhan fwyaf o'r amser).
  3. Y rhan fwyaf o'r amser, mae wythnosau gwaith yn LLAWER hirach nag yn y byd corfforaethol.
  4. Tebygolrwydd y bydd eich cwmni'n mynd o dan eich deiliadaeth ... tua 60% (yn dibynnu pwy wnaeth yr ymchwil ar y niferoedd).
  5. Rhaid i chi fod naill ai'n wallgof, fel nwdls ramen, neu fod ag arbedion sy'n caniatáu risg i chi.

  Mae gen i lawdriniaethau arweiniol mewn cychwyn a dyfodd o 20 i 100 o bobl mewn 2 flynedd (ac sy'n dal i dyfu) un arall a aeth o 10-50 mewn 6 mis (maen nhw'n dal i fod mewn busnes). Ond roedd yn rhaid i mi gau un i lawr hefyd a gadael un arall, oherwydd dwi'n gwybod y byddan nhw'n mynd o dan (eto). Allwch chi drin yr anwadalrwydd?
  Mae'r byd cychwyn ar gyfer y rhai sydd â'r stumog ar ei gyfer ac sy'n barod i fod yn hynod hyblyg. Os nad ydych chi, arhoswch i ffwrdd.
  Mae fel busnes bwytai, i gyd yn braf / rhamantus / ciwt o'r tu allan, ond PURE HELL y tu mewn. Mae unrhyw un sy'n dweud wrthych fel arall naill ai'n uchel, yn llawn ohonoch chi'n gwybod beth, neu'n yfed gormod o koolaid.

  Cheers!
  Apolinaras “Apollo” Sinkevicius
  http://www.LeanStartups.com

 3. 4

  Rwy'n cytuno â'ch persbectif ynglŷn â busnesau cychwynnol yn gyffredinol. Rhaid dweud fodd bynnag, bod yr holl brofiad wrth gychwyn yn seiliedig ar alluoedd arwain y sylfaenydd / sylfaenwyr.

  Yn gyffredinol, mae arweinyddiaeth wael ac o ran hynny sgiliau rheoli is na'r cyffredin yn arwain at brofiadau gwael ond gall arweinyddiaeth dda a galluoedd rheoli uwch na'r cyffredin wneud y profiad yn werth chweil p'un a yw'r busnes yn llwyddo neu'n methu.

  • 5

   Helo SBM!

   Nid wyf yn siŵr bod y profiad 'cyfan' ar y sylfaenwyr. Lawer gwaith mae sylfaenwyr yn entrepreneuriaid ac yn bobl syniad. Weithiau nid ydyn nhw'n gyflawn o ran llogi, gwerthu, marchnata, codi arian, gweithrediadau ac ati - dwi ddim yn meddwl y gallwch chi eu beio am beidio â bod â'r holl sgiliau.

   Mae busnesau cychwynnol yn cael eu gorfodi i fynd allan ar aelod a gwneud buddsoddiadau mawr mewn talent - mae rhai'n gweithio, mae rhai ddim yn onest. Fel y dywed Apolinaras, gall hynny ddileu'r cwmni cyfan.

   Mae sylfaenwyr yn gwneud y gorau gyda'r hyn sydd ganddyn nhw. Weithiau nid yw'n ddigon. Dyna'r risg o gychwyn!

   Cheers,
   Doug

 4. 6

  Erthygl dda! A'r sylwadau sy'n dilyn. Rwy'n credu bod busnesau newydd wedi cael eu cyfareddu a'u gwneud i edrych yn syml. Os ydych chi wir yn datblygu mwy na busnes cartref, fe all fod yn wrenching perfedd yn eithaf. Pan ewch chi i weithio i un, mae'n rhaid i chi fod yn barod i brofi'r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau ynghyd â'r perchnogion.

  Er efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n deall hynny, nes i chi fod yno ...

 5. 7

  Hei Doug

  Erthygl wirioneddol wych ac yn amserol hefyd. Wedi meddwl am symud ymlaen o pan rydw i yno oherwydd nid wyf yn siŵr pa dwf sydd ar brydiau i mi. Mae yna bethau rydw i eisiau eu dysgu ac ni allaf eu gwneud tan ac os gallwn werthu'r clienst arno. Mae'n her wrth weithio gyda'r diwydiant AD.

  Fodd bynnag, yr opoprtunity a welaf a barodd imi ei ystyried hyd yn oed yn fwy yw asiantaeth ad cychwyn .. litwr i lawr y stryd o fy nhŷ. Mae'r erthygl hon yn mynd i wneud i mi feddwl pethau drosodd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf a gweld lle mae fy nghalon.

 6. 8

  Post gwych. Fe wnaeth i mi i gyd gael fy mwrw i gael effaith ar y cwmni bach rwy'n byw - er, gwaith - ynddo. Nid cychwyn, ond esblygol.

 7. 9

  Fe wnes i raddio ddwy flynedd yn ôl a cheisio cael fy llogi mewn sawl cychwyn. Rydw i wedi cael trafferth. Roeddwn bob amser yn teimlo mai fy sgiliau a moeseg gwaith fyddai fwyaf addas ar gyfer cychwyn busnes. Rwy'n gobeithio dechrau un neu weithio i un yn fy swydd nesaf, pryd bynnag y bydd hynny.

 8. 10

  Rwy'n credu y byddai gweithio i gychwyn busnes yn wych. Ond mae hefyd yn deillio o'r syniad fy mod i eisiau bod yn entrepreneur ac rwy'n mwynhau'r cynnydd a'r anfanteision a'r ffordd o fyw brysur. Dyna beth y byddwn i'n edrych ymlaen ato mewn busnes cychwynnol nad wyf yn credu y byddai llawer o gorfforaethau mawr yn ei roi i mi.

  Fodd bynnag, gallaf weld sut na fyddai'r ffordd o fyw honno'n addas i bawb felly mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar yr hyn rydych chi'n edrych amdano mewn gyrfa.

 9. 11

  Doug,

  Post da, yn ôl yr arfer.

  Rwy’n tueddu i gytuno â chi, yn gyffredinol.

  Ond un neu ddau o bwyntiau ychwanegol yw:

  1) Mae'n briodas - dwi'n rhoi, rydych chi'n rhoi.

  Weithiau collir hynny yn y cyfieithiad wrth gychwyn. Gall opsiynau stoc fod yn gefynnau euraidd cadarnhaol ar hyn, ond mae busnesau cychwynnol sy'n dyblu symiau cymedrol gyda phrisiau streic uchel yn annidwyll ar unwaith â'u gweithwyr, yn enwedig gan nad yw cyflogau busnesau cychwynnol fel arfer ar gyfartaledd y farchnad.

  2) Personoliaeth yn erbyn Perfformiad

  Yn anffodus, yn rhy aml mae busnesau newydd yn cael eu harwain gan bersonoliaeth a gwneud penderfyniadau ynysig sy'n effeithio ar logi a thanio. Rydych yn dymuno y byddai hyn yn seiliedig ar berfformiad

  3) Mae arweinyddiaeth yn allweddol

  Nid oes rhaid i entrepreneur feddu ar yr holl sgiliau, ond mae angen iddo fod â'r doethineb i wneud iawn am ei ddiffygion a gwrando ar bobl o'i gwmpas mewn ffordd ystyrlon

  4) Yn tyfu'n rhy fawr i weithiwr

  Mae hyn yn swnio'n dda ar bapur, ond yn sicr nid i'r gweithiwr nad yw'n deall sut nad yw ei sgiliau'n cadw i fyny, yn enwedig os yw'r arweinyddiaeth a'r staff yn ifanc heb set sgiliau lawn eu hunain i ynysu eu hunain rhag cwestiynu, fel sy'n digwydd yn aml yr achos mewn cwmni cam cynnar.

  5) Mae pobl yn cadw llygad am # 1

  Nid yw canlyniadau negyddol trosiant staff uchel nad yw'n wirfoddol yn dda. Nid yw cymhelliant trwy ofn byth yn iach. Nid yw pobl yn mynd i swyddi gyda'u swydd nesaf mewn golwg, felly os yw ffrindiau'n cwympo mae'r ailddechrau'n cael ei hogi.

  Ar y cyfan, unwaith eto, rwy'n cytuno â llawer o'r hyn a ddywedasoch, ond rwy'n credu eich bod yn edrych ar hyn gyda sbectol rosy.

  Mae'r busnesau newydd sydd wedi bod fwyaf llwyddiannus yn yr oes bresennol (Google) yn trin gweithwyr â pharch, nid fel dwylo wedi'u cyflogi i'w defnyddio fel offer dewisol.

  Y peth rydw i bob amser yn dod yn ôl ato mewn amgylcheddau cychwynnol yw cydberthynas - os gallwch chi adeiladu perthynas a thir cyffredin â'ch arweinyddiaeth yna mae'n ffit. Os yw'ch arweinyddiaeth yn aloof, standoffish, net-net, wedi'i dorri a'i sychu ac yn eich gadael yn crafu'ch pen pan fyddwch chi'n profi pwysau arnynt gan ffactor o 2 neu 3X yna nid ydyn nhw'n ei gael ac yn cael eu diarddel gan eu ego ac ansicrwydd ei hun.

  Esra

 10. 12

  Yr unig wahaniaeth diffiniol rhwng cwmni cychwyn a chwmni sefydledig yw oedran y sefydliad.

  Y tu hwnt i hynny, unrhyw gall cwmni fynnu oriau hir gan weithwyr, cynnig cinio am ddim, digolledu pobl yn wael neu gofleidio syniadau newydd. Efallai y bydd miliynau yn y banc i fusnesau cychwynnol a gefnogir gan fentrau, a gall cwmnïau 100 oed wynebu problemau llif arian. Mae rheolwyr gwych a gwrthun yn cuddio ym mhobman.

  Ni ddylai oedran y cwmni lywio eich penderfyniadau gyrfa, ond diwylliant a chredoau'r rhai yn y sefydliad hwnnw. Peidiwch â gofyn a ydych chi eisiau gweithio i gychwyn ai peidio. Darganfyddwch pa rinweddau sydd fwyaf deniadol i chi mewn cwmnïau cyffrous. Anwybyddwch ddyddiad y corffori a dilynwch eich breuddwydion.

  • 13

   Rydw i'n mynd i anghytuno'n barchus, Robby.

   Nid oedran yw'r unig wahaniaeth. Yn aml mae Startups yn gweithio o arian a fenthycwyd gydag adnoddau ariannol a dynol cyfyngedig. Maent o dan bwysau aruthrol i dyfu a chyrraedd llif arian positif cyn gynted â phosibl.

   Mae goroesiad pur ar ddechrau cwmni yn drech na diwylliant a chredoau. Cymerwch gip ar unrhyw gwmni gwych heddiw sydd â'r diwylliant a'r credoau rydych chi'n edrych amdanyn nhw a byddwn i'n gamblo cryn dipyn nad oedd ganddyn nhw'r cyfleoedd hynny pan oedden nhw'n brin o arian parod, mewn dyled, ac yn ateb buddsoddwyr swnllyd!

   Mae cryn dipyn o gefnogwyr elusennol a 'gwyrdd' yn fy ngwaith, ond nid oes gennym unrhyw elw i helpu i newid y byd (eto).

   Doug

   • 14

    Mae eich datganiadau yn darlunio'ch prif draethawd ymchwil, a chredaf yw honni bod bwlch dramatig, sylfaenol ac effeithiol rhwng sefydliadau hen ac ifanc. Fodd bynnag, nodaf y canlynol:

    Rydych chi'n ysgrifennu am gwmnïau sy'n “gweithio o arian a fenthycwyd gydag adnoddau ariannol a dynol cyfyngedig. Maent o dan bwysau aruthrol i dyfu a chyrraedd llif arian positif cyn gynted â phosibl. ” Mae hyn yn swnio fel disgrifiad o'r tri awtomeiddiwr mawr, un o lawer o sefydliadau bancio a fethodd yn ddiweddar, neu mewn gwirionedd unrhyw cwmni sy'n ei chael hi'n anodd. Nid yw'n unigryw i gychwyniadau.

    Rydych hefyd yn honni bod “goroesiad pur ar ddechrau cwmni yn drech na diwylliant a chredoau.” Ond onid yw methu â goroesi beth wnaeth eich gyrru o gawr sefydledig y busnes papurau newydd? Rydych chi'n awgrymu ei fod yn lle ofnadwy i weithio ond nid chi oedd yr un a gychwynnodd ei derfynu.

    Yn olaf, ymddengys bod eich trydydd pwynt yn fodlon bod angen elw er mwyn “helpu i newid y byd”. Kiva, Rwydrwyd ac wrth gwrs GNU / Linux i gyd yn fusnesau cychwynnol sydd eisoes wedi bod o fudd i'r byd, heb lawer o feddwl am eu helw eu hunain.

    Mae fy mhwynt fy hun yn dra gwahanol. Er y gallai fod rhai rhinweddau cydberthynol iawn, yr unig wahaniaeth cwbl sicr rhwng cwmnïau cychwynnol a chyflogwyr traddodiadol yw oedran. Byddwn yn herio unrhyw un sy'n ystyried dilyn (neu osgoi) cyflogaeth wrth gychwyn i ofyn i'w hunain pa gredoau am oedran sydd wedi llywio eu safbwyntiau.

    Nid wyf yn credu bod y neges hon yn academaidd neu'n bedantig yn unig. Wrth benderfynu ble rydych chi am weithio, mae oedran cwmni yn lle afresymol i ddechrau. Yn hytrach, dylid ystyried y diwydiant, gwerthoedd, moeseg gwaith, diwylliant y gweithle, a phersonoliaethau'r rhai rydych chi'n cwrdd â nhw ym mhob sefydliad unigol.

    Mae ffafrio gwrthod busnesau cychwynnol neu fentrau traddodiadol, yn fy marn i, yn fath o ragfarn ar sail oed. Fel ceiswyr gwaith gwahaniaethol, dylem werthuso cyflogwyr ar sail meini prawf ystyrlon. Nid yw hyn yn cynnwys y dyddiad corffori.

 11. 15

  Rydw i wedi bod yn gweithio i fusnes newydd am y 5 mis diwethaf ac yn ei fwynhau. Rydym wedi bod yn rhoi ein hadnoddau lleiaf posibl i ail-ddylunio safle a gwella codio. Mae yna lawer o gyffro i mi gyda dyfodol y flwyddyn nesaf fel y dylai fod gyda phobl sydd mewn cychwyn. Rwy'n gwybod y bydd mwy o waith i ddod a mwy o wthio'r wefan dros y 6 mis nesaf, ond gobeithio y bydd yn talu ar ei ganfed ac nid wyf yn ei gwisgo allan. Nid yw at ddant pawb, ond dwi ddim eisiau swydd draddodiadol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.