Integreiddio DMP: Busnes a yrrir gan Ddata i Gyhoeddwyr

Llwyfan Rheoli Data

Mae'r gostyngiad radical yn argaeledd data trydydd parti yn golygu llai o bosibiliadau ar gyfer targedu ymddygiad a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu i lawer o berchnogion cyfryngau. I wneud iawn am y colledion, mae angen i gyhoeddwyr feddwl am ffyrdd newydd o fynd at ddata defnyddwyr. Gall llogi'r platfform rheoli data fod yn ffordd allan.

O fewn y ddwy flynedd nesaf, bydd y farchnad hysbysebu yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn raddol, a fydd yn newid y model traddodiadol o dargedu defnyddwyr, rheoli lleoedd hysbysebu, ac olrhain ymgyrchoedd. 

Ar y we, bydd cyfran y defnyddwyr a nodwyd trwy gwcis trydydd parti yn tueddu tuag at sero. Bydd y model traddodiadol o olrhain porwr traws-safle gan ddarparwyr data ac ailwerthwyr trydydd parti wedi darfod cyn bo hir. Felly, bydd pwysigrwydd data parti cyntaf yn codi. Bydd cyhoeddwyr heb eu galluoedd casglu data eu hunain yn profi rhwystrau mawr, tra bod busnesau sy'n casglu eu segmentau defnyddwyr mewn sefyllfa unigryw i elwa ar y dirwedd hysbysebu newydd hon. 

Mae casglu a rheoli data plaid gyntaf yn creu cyfleoedd unigryw i gyhoeddwyr hybu eu hincwm, gwella profiad cynnwys, ymgysylltu, ac adeiladu dilyniant ffyddlon. Gellir defnyddio data plaid gyntaf ar gyfartaledd i bersonoli cynnwys a theilwra negeseuon hysbysebu ar gyfer croes-hyrwyddo gwefannau.

Mae Business Insider yn defnyddio data ymddygiadol i ddatblygu proffiliau o'i ddarllenwyr ac yna'n defnyddio'r wybodaeth honno i bersonoli cylchlythyrau e-bost ac argymhellion cynnwys ar y safle i ennyn diddordeb darllenwyr yn well. Cynyddodd yr ymdrechion hyn eu cyfraddau clicio drwodd 60% a rhoi hwb i gyfraddau clicio yn eu cylchlythyrau e-bost gan 150%.

Pam Mae Cyhoeddwyr Angen DMP

Yn ôl Ystadegau mewnol Admixer, ar gyfartaledd, Mae 12% o'r cyllidebau hysbysebu yn cael eu gwario ar gaffael data parti cyntaf ar gyfer targedu cynulleidfaoedd. Gyda dileu cwcis trydydd parti, bydd y galw am ddata yn cynyddu'n esbonyddol, ac mae cyhoeddwyr sy'n casglu data parti cyntaf mewn sefyllfa ddelfrydol i elwa. 

Ac eto, bydd angen dibynadwy arnynt platfform rheoli data (DMP) i weithredu model busnes sy'n cael ei yrru gan ddata. Bydd DMP yn caniatáu iddynt fewnforio, allforio, dadansoddi ac, yn olaf, monetize y data. Gall data parti cyntaf atgyfnerthu'r rhestr hysbysebion a darparu ffynhonnell incwm ychwanegol. 

Achos Defnydd DMP: Simpals

Simpals yw'r tŷ cyfryngau ar-lein mwyaf ym Moldofa. Wrth chwilio am ffrydiau refeniw dibynadwy newydd, maent mewn partneriaeth â DMP i sefydlu casglu data parti cyntaf a dadansoddeg defnyddwyr ar gyfer 999.md, platfform e-fasnach Moldafia. O ganlyniad, fe wnaethant ddiffinio 500 o segmentau cynulleidfa ac erbyn hyn maent yn eu gwerthu yn rhaglennol i hysbysebwyr trwy DMP.    

Mae defnyddio DMP yn darparu haenau data ychwanegol ar gyfer hysbysebwyr, gan roi hwb i ansawdd a CPM yr argraffiadau a ddarperir. Data yw'r aur newydd. Gadewch i ni ystyried y brif agwedd ar drefnu data cyhoeddwyr a dewis darparwr technoleg a all gyd-fynd ag anghenion busnes gwahanol fathau o gyhoeddwyr.  

Sut i Baratoi ar gyfer Integreiddio DMP? 

 • Casglu data - Yn anad dim, mae angen i gyhoeddwyr archwilio'r holl gasglu data ar eu platfformau yn systematig. Mae hyn yn cynnwys cofrestru ar wefannau ac mewn cymwysiadau symudol, mewngofnodi yn y rhwydweithiau Wi-Fi, ac unrhyw achosion eraill lle mae defnyddwyr yn cael eu hannog i adael y data personol. Waeth o ble y daw'r data, mae'n rhaid i'w gasglu a'i storio gydymffurfio â fframweithiau cyfreithiol presennol GDPR ac CCPA. Bob tro mae cyhoeddwyr yn casglu gwybodaeth bersonol, mae angen iddyn nhw gael caniatâd y defnyddwyr, a'u gadael gyda phosibilrwydd i optio allan. 

Integreiddio Data DMP

 • Prosesu data - Cyn mynd ar DMP, mae angen i chi brosesu'ch holl ddata, ei gysoni mewn un fformat, a chael gwared ar ddyblygiadau. Er mwyn gosod fformat unffurf ar gyfer data, mae'n hanfodol dewis un dynodwr unigryw, y byddwch yn strwythuro'ch cronfa ddata yn seiliedig arno. Dewiswch yr un sy'n gallu adnabod y defnyddiwr yn hawdd, fel rhif ffôn neu e-bost. Bydd hefyd yn hwyluso'r integreiddio os byddwch chi'n rhannu'ch data yn segmentau yn ôl y cynulleidfaoedd sy'n perfformio orau. 

Sut i Integreiddio DMP? 

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithlon o gysylltu DMP yw ei integreiddio â CRM trwy API,  cydamseru UniqueIDs. Os yw'ch CRM wedi'i integreiddio â'ch holl asedau digidol, gall drosglwyddo data yn awtomatig i DMP, a all ei gyfoethogi a'i wella. 

Nid yw DMP yn cadw gwybodaeth bersonol adnabyddadwy'r defnyddwyr. Pan fydd DMP wedi'i integreiddio trwy API neu fewnforio ffeil, mae'n derbyn bwndel o ddata sy'n cysylltu ID y cyhoeddwr â'r dynodwr defnyddiwr unigryw a ddiffiniwyd gennych yn y cam blaenorol. 

Fel ar gyfer integreiddio trwy CRM, gallwch drosglwyddo data yn y fformat cyflym. Ni all DMP ddadgodio'r data hwn, a bydd yn ei reoli yn y fformat amgryptiedig hwn. Mae DMP yn sicrhau preifatrwydd a diogelwch y data defnyddiwr, cyn belled â'ch bod wedi gweithredu anhysbysiad ac amgryptio digonol. 

Pa ymarferoldeb ddylai DMP fod? 

I ddewis y DMP gorau ar gyfer eich busnes, mae angen i chi ddiffinio'ch gofynion ar gyfer y darparwr technoleg. Yn bwysicaf oll, mae angen i chi restru'r holl integreiddiadau technegol angenrheidiol. 

Ni ddylai DMP amharu ar eich prosesau ac mae angen iddo weithio o amgylch y seilwaith technegol presennol. Er enghraifft, os oes gennych lwyfan CRM, CMS, ac integreiddiadau â phartneriaid galw eisoes, mae'n rhaid i'r DMP a ddewiswyd fod yn gydnaws â phob un ohonynt. 

Wrth ddewis DMP, ystyriwch ei holl alluoedd technegol presennol, fel na fyddai integreiddio yn faich i'ch tîm technegol. Mae angen platfform arnoch a fyddai'n cyflawni'r swyddogaeth allweddol yn effeithiol: casglu, segmentu, dadansoddi a monetization data.

Nodweddion DMP

 • Rheolwr Tag - Ar ôl i chi integreiddio'ch data presennol i'ch DMP, bydd angen i chi gasglu pwyntiau data pellach. I wneud hynny, mae angen i chi osod tagiau neu bicseli ar eich gwefannau. Dyma'r llinynnau cod sy'n casglu data am ymddygiad defnyddwyr ar eich llwyfannau ac yna'n eu cofnodi yn y DMP. Os oes gan yr olaf a rheolwr tag, bydd yn gallu trin tagiau ar eich platfformau yn ganolog. Er ei fod yn ddewisol, bydd yn arbed llawer o amser ac ymdrech i'ch tîm technoleg. 
 • Segmentu a Tacsonomeg - Dylai fod gan eich DMP nodweddion amrywiol ar gyfer segmentu a dadansoddi data. Rhaid iddo allu sefydlu tacsonomeg, strwythur data tebyg i goed sy'n disgrifio'r gydberthynas rhwng eich segmentau data. Byddai'n caniatáu i DMP ddiffinio rhannau hyd yn oed yn gulach o'r data, eu dadansoddi'n ddyfnach, a'u gwerthuso'n uwch. 
 • Integreiddio CMS - Nodwedd fwy lefel uchel o DMP yw'r gallu i'w integreiddio â CMS eich gwefan. Bydd yn caniatáu ichi optimeiddio cynnwys ar eich gwefan yn ddeinamig a diwallu anghenion eich defnyddwyr. 
 • monetization - Ar ôl i chi integreiddio DMP, bydd angen i chi ddysgu sut i actifadu'r data ar gyfer y monetization pellach yn y llwyfannau ochr galw (DSP). Mae'n bwysig dewis DMP y gellid ei integreiddio'n hawdd â'ch partneriaid galw.

  Mae rhai DSPs yn cynnig DMP brodorol, wedi'i integreiddio'n dynn i'w hecosystem. Mae'n bwysig nodi y gall DMP sydd wedi'i integreiddio i mewn i DSP sengl fod yn ddatrysiad effeithiol, yn dibynnu ar y sefyllfa yn eich marchnad a'ch tirwedd gystadleuol. 

  Os ydych chi'n gweithredu mewn marchnad fach, lle mae DSP penodol yn chwarae rhan flaenllaw, gallai defnyddio eu DMP brodorol fod yn symudiad craff. Os ydych chi'n gweithio mewn marchnad fawr, mae angen i chi dalu sylw i ba mor hawdd y gall y DMP integreiddio â llwyfannau galw mawr.  

 • Integreiddio gweinyddwr ad - Nodwedd bwysig arall yw'r gallu i ddefnyddio'ch data eich hun. Mae'r rhan fwyaf o gyhoeddwyr yn defnyddio gweinydd hysbysebion i weithio'n uniongyrchol gydag asiantaethau a hysbysebwyr, lansio eu hymgyrchoedd hysbysebu, croes-hyrwyddo, neu werthu traffig dros ben. Felly, mae angen i'ch DMP integreiddio'n hawdd â'ch gweinydd hysbyseb.

  Yn ddelfrydol, dylai eich gweinydd hysbyseb reoli asedau ad ar bob un o'ch platfformau (gwefan, ap symudol, ac ati) a chyfnewid y data â'ch CRM, a fydd, yn ei dro, yn ei gyfathrebu â'r DMP. Gall model o'r fath symleiddio'ch holl integreiddiadau hysbysebion yn sylweddol, a gadael ichi olrhain monetization yn glir. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir bob amser, ac mae angen i chi sicrhau bod DMP yn gweithio'n esmwyth gyda'ch gweinydd hysbyseb.  

Nodweddion Integreiddio DMP

Llwytho i fyny 

Mae'n hanfodol bod y darparwr technoleg rydych chi'n ei ddewis yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd a diogelwch data byd-eang. Hyd yn oed os ydych chi'n canolbwyntio'n llwyr ar ddata o'r farchnad leol, gallwch chi gael defnyddwyr o unrhyw ran o'r byd o hyd. 

Ffactor pwysig arall i'w ystyried yw perthnasoedd y darparwr DMP â'r hysbysebwyr a'r partneriaid lleol. Gall ymuno â'r seilwaith unedig â phartneriaethau sefydledig hwyluso integreiddiad eich platfformau a symleiddio monetization eich asedau digidol. 

Mae hefyd yn hanfodol dewis partner technoleg sydd nid yn unig yn darparu rhyngwyneb cwbl hunanwasanaeth i chi ond sydd hefyd yn darparu arweiniad ymarferol, adborth ac ymgynghori i chi. Mae gofal cwsmer o'r radd flaenaf yn hanfodol i ddatrys problemau ac i deilwra'ch strategaethau rheoli data. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.