Pam Mae Uniongyrchol i Frandiau Defnyddwyr yn Dechrau Adeiladu Storfeydd Brics a Morter

Brics a Morter Manwerthu

Y ffordd orau i frandiau gynnig bargeinion deniadol i ddefnyddwyr yw torri allan y cyfryngwyr. Y lleiaf yw'r go-betweens, y lleiaf yw'r gost prynu i'r defnyddwyr. Nid oes ateb gwell i wneud hyn na chysylltu â'r prynwyr trwy'r rhyngrwyd. Gyda 2.53 biliwn defnyddwyr ffonau clyfar a miliynau o gyfrifiaduron personol, a 12-24 miliwn o siopau eFasnach, nid yw siopwyr bellach yn dibynnu ar siopau adwerthu corfforol ar gyfer siopa. Mewn gwirionedd, mae'r prosesu data digidol ar sail fel ymddygiad prynu, gwybodaeth bersonol, gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol, yn ffordd gyfleus na dulliau all-lein o ail -getio cwsmeriaid.

Yn rhyfeddol, gyda rhai syniadau busnes e-fasnach penodol, mae pyrth ar-lein y dyddiau hyn yn dangos llawer o ddiddordeb mewn agor eu gweithrediadau brics a morter. Fel arall, a elwir yn gliciau i brinks, mae'r ffenomen hon yn dal i fod yn annealladwy i lawer.

O ystyried y data, mae UDA yn profi cyflymiad enfawr yn y cyflymder y mae brandiau a chwmnïau yn cau eu storfeydd corfforol ac yn symud i e-fasnach. Mae llawer o ganolfannau siopa yn ei chael hi'n anodd parhau i redeg eu siopau. Yn reddfol, yn UDA yn unig, cau dros 8,600 o siopau eu gweithrediad yn 2017.

Os, mae hyn felly, yna pam mae brandiau ar-lein yn symud yn ôl i'r briciau? Os yw'n fforddiadwy meddalwedd marchnad ac mae sgriptiau wedi ei gwneud yn hynod fforddiadwy agor siopau ar-lein am gost gymharol is, yna pam buddsoddi mewn dewis arall mwy costus?

Estyniad, nid un arall!

I ateb y cwestiwn hwn, rhaid inni ddeall bod busnesau yn defnyddio siopau brics a morter fel ychwanegiad at eu siopau ar-lein, yn hytrach na dibynnu'n llwyr ar siopau corfforol. Hynny yw, nid ydynt yn ddewis amgen ond yn welliant i'r pwyntiau cyffwrdd eFasnach heddiw. Nid yw brandiau yn mudo i'r brics, ond yn ymestyn eu presenoldeb ar-lein i'r pwyntiau cyffwrdd all-lein hefyd.

Cymerwch Boll a Changen er enghraifft. Wrth ymweld â siop Boll & Branch, byddech chi'n dod o hyd i ystafell arddangos hyfryd gyda chynorthwywyr dymunol a staff gwasanaeth cwsmeriaid. Gallwch ddod o hyd i bob cynnyrch o'r brand o dan y siop honno. Fodd bynnag, mae yna dro bod eich pryniannau'n cael eu danfon i'ch cartref trwy'r post. Mae'r siop yn dal i ddilyn ei phatrwm gwerthu e-fasnach, ond yn defnyddio'r sefydliadau brics a morter fel canolfannau profiad, yn hytrach na siopau adwerthu.

Siop Adwerthu Boll a Changen

Mae'r cwestiwn yn aros yr un peth

Pam siopau brics a morter, pan all cwsmeriaid brynu'n uniongyrchol trwy eu dyfeisiau sydd wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd? A yw troi yn ôl at frics a morter yn cynrychioli peth craff syniadau busnes eFasnach pan fydd y siopau corfforol eisoes yn tynnu eu caeadau i lawr? Onid yw'n wrthun?

Mae'r ateb clir i'r cwestiwn hwn yn gorwedd mewn cwestiwn arall:

Pam mae siopau eFasnach yn buddsoddi mewn datblygu apiau siopa symudol pan all cwsmeriaid barhau i brynu oddi ar eu gwefan eFasnach?

Mae'n ymwneud â phrofiad y cwsmer yn unig

Un o brif anfanteision siopa ar-lein oedd na allai siopwyr brofi'r cynhyrchion fel y gwnaethant mewn siopau corfforol. Er bod llawer o siopwyr yn defnyddio siopau eFasnach fel eu prif gyrchfan siopa, mae yna adran o hyd sy'n well gan siopau corfforol oherwydd gallant roi cynnig ar y cynhyrchion cyn eu prynu.

Er mwyn mynd i'r afael â'r anfantais hon, mae cewri eFasnach yn hoffi Amazon ac Chynnyrch ychydig o'r rhai cyntaf i agor gweithrediadau brics a morter fel ychwanegiad at eu cymheiriaid ar-lein. Hyrwyddodd Amazon ei weithrediad brics a morter cyntaf yn 2014, a oedd yn cynnig danfon undydd i'r cwsmeriaid yn Efrog Newydd. Yn ddiweddarach, cychwynnodd lawer o ganolfannau ciosgau yn y canolfannau lle roeddent yn gwerthu cynhyrchion mewnol ac yn dychwelyd nwyddau.

Yn fuan, mabwysiadodd busnesau eraill y syniad busnes eFasnach hwn ac agor ciosgau bach mewn gwahanol leoliadau. Felly, bu bod â phresenoldeb corfforol yn llwyddiant yn fuan. Un o'r enghreifftiau gorau yw'r ciosgau Uber mewn lleoliadau poblogaidd sy'n gadael i gymudwyr archebu cab heb yr ap symudol.

Y syniad sylfaenol yw cynnig rhyngweithio dynol uniongyrchol a phrofiad y cwsmer i'r siopwyr ar-lein, yn ogystal â -

  • Brandio'r busnes i'r byd corfforol
  • Cael mwy o gyfleoedd busnes yn yr amgylchedd ar-lein ac all-lein
  • Gwella profiad y cwsmer lle maent yn gwybod ble i ymweld rhag ofn y bydd achwyniad.
  • Gadael i gwsmeriaid roi cynnig ar unwaith a chlirio'r amheuon am y cynhyrchion.
  • Sicrhau dilysrwydd y llawdriniaeth trwy adael iddynt wybod “Ydw! rydym yn bodoli yn y byd go iawn hefyd. ”

Y prif nod yw curo'r gystadleuaeth trwy gynnig y gorau o brofiadau cwsmeriaid, gan gadw eu cysur yn y meddwl. Efallai y bydd hyn yn mynd allan o draddodiad a meddwl am syniadau arloesol yw'r allwedd eithaf i gadw'r cwsmeriaid ac ennill trosiadau yn 2018. O ystyried màs y gystadleuaeth mewn manwerthu ar-lein, mae'n dasg syfrdanol os nad ydych chi'n cael eich cymell i wneud hynny gyda'ch busnes eFasnach.

Ail -getio cwsmeriaid mewn siopau corfforol?

Maes pwysig lle methodd siopau corfforol yn unig â chystadlu â'r cystadleuwyr eFasnach oedd ail -getio cwsmeriaid. Ac eithrio rhai cefnogwyr brand craidd caled, prin yr oedd y siopau corfforol yn gallu cadw unrhyw gwsmeriaid. Gan nad oedd unrhyw ffordd i wybod ymddygiad prynu a diddordebau'r cwsmeriaid, methodd siopau corfforol â chasglu'r data gofynnol ar gyfer ail -getio cwsmeriaid. At hynny, heblaw am hysbysebion baner, SMS, a marchnata E-bost, nid oedd unrhyw fodd arall ar gyfer cyfathrebu uniongyrchol â'r rhagolygon. Felly, ni allai hyd yn oed yr ymgyrchoedd disgownt mwyaf gyrraedd y gynulleidfa wedi'i thargedu.

Ar y llaw arall, gyda'r rhyngrwyd a ffonau clyfar mewn dwylo, daeth cwsmeriaid ar-lein yn darged hawdd ar gyfer ail -getio eFasnach. Roedd gan bwyntiau cyffwrdd E-Fasnach ffyrdd di-rif o gasglu data cwsmeriaid: Ffurflen gofrestru cyfrifon, apiau symudol, marchnata cysylltiedig, pop-up ymadael, ffurflenni tanysgrifio stoc yn ôl, a llawer o rai eraill. Gyda chymaint o ffyrdd i gasglu data, roedd gan eFasnach hefyd ffyrdd effeithlon o estyn allan y cwsmeriaid: Marchnata e-bost, marchnata SMS, marchnata Gwthio, ail-dargedu hysbysebion, a llawer o rai eraill.

Gyda gweithrediad cyfun o gymheiriaid corfforol ac ar-lein, mae ail-dargedu cwsmeriaid wedi mynd yn fwy effeithlon. Nid yw'r hyn a arferai fod yn anfantais o werthu corfforol unwaith yn anoddach i'r gweithrediadau brics a morter. Gall y siopau ar-lein nawr ddefnyddio'r un sianeli marchnata â'u pwyntiau cyffwrdd ar-lein a dal i ddenu ymwelwyr i'w sefydliadau corfforol. Canlynol yw sut mae rhai brandiau poblogaidd yn gwneud hyn.

Brandiau mawr sy'n defnyddio marchnata Omni-sianel yn eu ffyrdd eu hunain

Everlane

Sefydlodd Everlane ei hun fel busnes ar-lein yn unig yn 2010. Yn uniongyrchol i'r cwsmer, cafodd Everlane ei labelu am ddanfon dillad o safon am brisiau fforddiadwy. Parhaodd i dyfu gyda'i athroniaeth o dryloywder radical, lle datgelodd y brand ei ffatrïoedd, costau llafur, a llawer o gostau eraill.

Yn 2016 yn unig, llwyddodd y brand i gaffael a cyfanswm gwerthiant o $ 51 miliwn. Ar ôl lansio cyfres o ffenestri naid yn ddiweddarach 2016, setlodd y brand ystafell arddangos 2,000 troedfedd sgwâr yn ardal SoHo Manhattan. Roedd hwn yn gam mawr o ystyried datganiad Prif Swyddog Gweithredol y cwmni Michael Preysman ychydig flynyddoedd yn ôl:

[Byddwn] yn cau'r cwmni i lawr cyn i ni fynd i fanwerthu corfforol.

Dyma mae'r cwmni'n ei ddweud am ei fynediad i fanwerthu all-lein-

Byddai ein cwsmeriaid yn dal i ddweud eu bod eisiau cyffwrdd a theimlo'r cynhyrchion cyn eu prynu o'r diwedd. Gwnaethom ddeall bod angen i ni gael storfeydd corfforol os ydym am dyfu ar raddfa genedlaethol a byd-eang.

Mae'r siop yn gwerthu crysau-t, siwmperi, denim ac esgidiau wedi'u brandio'n fewnol. Maent wedi defnyddio'r presenoldeb corfforol i gynnig y profiad gweledol gorau i'r cwsmeriaid sy'n ymweld â'r siop. Mae'r ardal lolfa gydag awyrgylch addurniadol a lluniau go iawn o'u ffatri denim yn ychwanegu at y gogoniant wrth iddo hyrwyddo ffatri'r brand fel ffatri denim glanaf y byd.

Siop Everlane

Wrth i chi archwilio ymhellach, gallwch ddod o hyd i bedair uned arddangos gydag ardal ddesg dalu ar wahân. Nid yw cynorthwywyr yr ystafell arddangos yn gwerthu dillad yn unig, ond maent hefyd yn helpu cwsmeriaid i wirio cynhyrchion yn gyflym. Maent hefyd yn cynnig argymhellion wedi'u personoli ar ôl dadansoddi'ch proffil sydd wedi'i ymgorffori yn eu cymar ar-lein.

Geirfaoedd

Er gwaethaf ei fod yn chwaraewr ar-lein, mae Glossier yn deall bod gweithgareddau brand all-lein yn chwarae rhan allweddol wrth ymgysylltu â'r sylfaen cwsmeriaid. Gyda'i siopau adwerthu pop-up, mae'r brand yn parhau i redeg ei allfeydd unigryw. Mae'r brand yn esbonio nad yw ei pop-ups yn ymwneud â refeniw ond adeiladu cymuned. Nid yw ond yn trin ei allfeydd fel canolfannau profiad yn hytrach na phwynt gwerthu.

Yn ddiweddar, cydweithiodd y brand harddwch â bwyty adnabyddus lleol Rhea's Café, a leolir yn San Francisco. Roedd gweddnewidiad tu allan y bwyty i gyd-fynd â hunaniaeth y brand mewn pinc milflwyddol yn gweiddi'r neges yn uchel. Yn fuan, trawsnewidiwyd y bwyty yn ganolbwynt profiad colur, lle roedd cogyddion yn coginio'r bwyd ychydig y tu ôl i ddrychau a staciau cynhyrchion o Glossiers.Siop GlossiersYn ôl ymwelydd rheolaidd â'r pop-up, byddai'n prynu'r cynhyrchion Glossiers ar-lein ei hun. Fodd bynnag, ar wahân i bob od, mae hi wrth ei bodd yn dod yma unwaith yr wythnos dim ond i deimlo'r egni positif yn yr ystafell. Ar ben hynny, mae'n teimlo'n anhygoel cyffwrdd a theimlo'r cynhyrchion tra gallwch chi fachu paned o goffi ar yr un pryd.

Bonobos

O ran profiad y cwsmer, y brandiau dillad yw un o fabwysiadwyr mwyaf y marchnata Omni-sianel. Dechreuodd Bonobos - manwerthwr dillad dynion yn yr un categori â manwerthu ar-lein yn unig yn 2007. Mae'n cynrychioli un o'r enghreifftiau mwyaf addas o'r brandiau llwyddiannus sy'n canfod twf trwy ymestyn ei weithrediad i'r sefydliadau brics a morter.

Heddiw, mae Bonobos yn gwmni 100 miliwn o ddoleri, gyda chynnig unigryw cryf, cefnogaeth ragorol i gwsmeriaid, a'r cyfleustra siopa gorau. Gallai'r brand wneud ei enw da trwy gydgyfeirio ar yr hyn sydd orau i gwsmer penodol. Mae'r profiad yn Siopau Canllaw Bonobos yn mynd y tu hwnt i roi mesuriad eich canol a'ch gwerthwr yn dangos y trowsus cyfatebol.

Siop Bonobos

Yn lle ymweld â safle Bonobos, mae'r brand yn argymell archebu apwyntiad ar gyfer ymweliad wedi'i deilwra ag un o'i nifer o Siopau Canllawiau. Mae'r system archebu ymlaen llaw yn gwasanaethu orau oherwydd gall sicrhau ymweliad cyfforddus pan nad oes ond ychydig o bobl yn y siop a gall y cynrychiolydd penodedig gynnig yr holl sylw sydd ei angen arnoch i gwblhau'r trowsus sy'n gweddu orau.

Dyma sut mae'r broses gyfan yn gweithio, yn ôl Bonobos:

Storfeydd Brics a Morter Bonobos

Pontio'r Bwlch

Mae'r canolfannau profiad brics a morter yn rhoi'r cyfleoedd gorau i bontio'r bwlch rhwng siopau corfforol ac eFasnach. Mae'r strategaeth eFasnach Omni-sianel hon yn helpu siopau eFasnach i ddarparu'r profiad prynu gorau wrth dargedu rhagolygon mewn amgylchedd all-lein ac ar-lein. Gan gadw ffocws ar y prif nod, mae brandiau'n cwrdd â disgwyliadau cymhleth cwsmeriaid hyd yn oed ym mhob synhwyrau ac yn bachu sianeli marchnata di-rif. Yn wir, nid yw briciau a morter yn sianel sydd wedi dyddio o bell ffordd ond yn ased gwerthfawr sy'n esblygu'n gyflym i'r chwaraewyr e-fasnach bresennol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.