Diolch Trey Pennington

treypennington1

Rhywfaint o newyddion syfrdanol y bore yma, wrth glywed am farwolaeth annisgwyl Trey Pennington. Ym mis Mawrth, gofynnodd Trey a Jay imi fod ar eu sioe radio, Ar agor i Fusnes. Roedd yn sgwrs wych am boblogrwydd parhaus blogio a rhoddodd Trey y sylw i mi trwy gydol y sioe. Os darllenwch ei wal Facebook, fe welwch fod anhunanoldeb yn eithaf cyffredin trwy gydol y negeseuon a adawodd ei ddilynwyr a'i ffrindiau.

diolch treyNid wyf yn gwybod unrhyw un o'r manylion ond mae'n ymddangos bod Trey wedi cymryd ei fywyd ei hun. Mae hynny'n ei gwneud yn dipyn o sioc. Mae rhywfaint o rwydwaith Trey yn annog pobl i geisio cymorth os oes ganddyn nhw unrhyw feddyliau o gymryd eu bywyd eu hunain. Byddwn i, wrth gwrs, yn annog hynny hefyd.

Mae yna bryder sylfaenol arall i mi, serch hynny. Roedd persona ar-lein Trey yn anhygoel. Teithiodd yn aml ac roedd yn ymgysylltu'n llwyr â'i rwydwaith. Mae ei dudalen twitter yn llif diderfyn o drydariadau a oedd yn annog, yn diolch ac yn hyrwyddo eraill. Y pryder i mi oedd bod y rhwydwaith anhygoel hon o bobl ddim yn ddigon. Mor dryloyw â ni, rydym yn dal i ddatblygu personas ar-lein nad ydynt bob amser yn cyd-fynd â'n heriau all-lein.

Mae'r economi yn sugno ar hyn o bryd. Mae rhai pobl yn dweud ei anwybyddu a dal ati i wthio ymlaen ... ond mae gen i rai pryderon dybryd fel perchennog busnes. Mewn cyfnod lle mae fy asiantaeth yn gweld llwyddiant parhaus, rydyn ni'n dal i gael ein herio. Yn lle rhoi 100% i mewn ar gyfer ein cleientiaid, rydyn ni'n cael ein hunain yn rhoi 150% ar eu cyfer ... ac weithiau nid yw hynny'n ddigonol - mae'r gofynion yn parhau i arllwys. Er ein bod ni'n gweithio'n galetach ac mae ein cleientiaid yn tyfu, maen nhw cael materion sy'n effeithio ar eu llif arian ... ac mae hynny'n rhywbeth sydd bob amser yn effeithio ar y rhai ohonom i fyny'r afon.

I ennill yn y diwydiant hwn, mae'n rhaid i chi dyfu. Er mwyn tyfu, mae'n rhaid i chi ymgysylltu a hyrwyddo'ch gilydd yn ddidrugaredd. Wrth i'ch rhwydwaith dyfu'n fwy, mae'r disgwyliadau'n tyfu hefyd. Mae angen i bob araith rydych chi'n ei darparu fod yn well na'r olaf. Rhaid i bob llyfr rydych chi'n ei ysgrifennu fod yn werthwr gorau. Rhaid i bob post blog fynd yn firaol. Bob amser mae rhywun yn cysylltu â chi, mae'n rhaid i chi gysylltu â nhw yn gyfnewid ... neu fel arall rydych chi naill ai'n cael eich ystyried yn rhagrithiwr neu'n rhyw fath o elitaidd. Y gwir yw, mae'r gofynion a roddir ar weithwyr proffesiynol yn y diwydiant hwn yn eithaf ysgubol.

Rwy'n darllen mwy a mwy am rai o arweinwyr y diwydiant cyfryngau cymdeithasol yn torri eu hunain i ffwrdd, yn cyflogi staff i'w rhoi rhyngddynt a'u rhwydwaith ac yn ymateb yn awtomatig i geisiadau gyda hysbysiadau o ddiffyg argaeledd. Mae fy ffrindiau yn cellwair gyda mi ynglŷn â methu â fy ffonio na chael gafael arnaf. Mae rhai o'r bobl llai deallgar yn gadael negeseuon rhwystredig i mi, yna'n trydar ataf, yna'n cysylltu â mi ar Facebook ... yna'n cael pissed llwyr nad ydw i'n ymatebol.

Yn gynharach yr wythnos hon, gadewais fy ffôn ar ddirgrynu ac fe ddirgrynnodd yn ddi-stop gyda galwad newydd bob ychydig funudau. Fe wnes i ei ddiffodd o'r diwedd (fel rydw i'n ei wneud yn aml). Tra roeddwn i'n arfer gweithio bob penwythnos, nawr rwy'n cymryd amser i ffrindiau a theulu - waeth beth yw'r llwyth gwaith neu'r negeseuon heb eu hateb. Yn syml, ni allaf gadw i fyny â rhedeg busnes, cyflawni'r gwaith, marchnata fy musnes ac ymateb i bob cais gan fy rhwydwaith. Pan fydd angen amser arnaf, mae cyfathrebu â'm rhwydwaith yn methu.

Nid wyf yn cwyno. Dyma'r byd rydw i wedi dewis ei fabwysiadu a gweithio ynddo, a Rydw i'n caru e. Rwy'n gofyn i'r rhai ohonoch sy'n elwa o'r gwaith y mae gweithwyr proffesiynol ar-lein yn ei wneud i gymryd munud, diolch iddynt ... a bod yn deall ein bod yn gwneud y gorau y gallwn.

Roedd gan Trey Pennington bedair gwaith y canlynol sydd gen i. Ni allwn ddychmygu'r gofynion arno. Roeddem yn gobeithio cael Trey ar ein sioe radio yn fuan fel diolch am ei gefnogaeth i mi ... mae'n ddrwg gen i na chawn y cyfle hwnnw. Ond rwy’n ddiolchgar i Trey am y cyfle a roddodd i mi gyfathrebu â’i rwydwaith. Dyna'r math o foi oedd e. Ac rwy'n ddiolchgar am ein hamser gyda'n gilydd ar-lein.

16 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Lai na blwyddyn yn ôl, collodd ein cynulleidfa ffrind annwyl iawn i gyflawni hunanladdiad. Roedd yn sioc a chododd yr un cwestiynau â'r rhai a godwyd gennych yn eich swydd a bu'n rhaid i ni drefnu sesiwn gwnsela alarus i fynd i'r afael â chwestiynau cymhleth hunanladdiad ac iselder. Dysgais lawer yn yr achos hwn. Fe wnaeth clywed am farwolaeth Trey Pennington ail-ymateb rhai teimladau a chwestiynau poenus, fy mod i nawr yn fwy heddychlon â nhw na chwympo'r gorffennol.

  Mae'r hyn rydych chi'n ei godi ynglŷn â phwysau a gofynion yn sicr yn bwynt da. Mae angen rhywfaint o seibiant ar yr enaid dynol ac ni all ddioddef gormod o boen.

  Mae fy meddyliau a fy nghydymdeimlad yn mynd i deulu a ffrindiau Trey. Boed ei etifeddiaeth bob amser yn fendith ac efallai y bydd pawb yn cael cysur yn fuan os yn bosibl.

  • 4

   Helo Otir,

   Collais ffrind arall fel hyn gwpl o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn alwad deffro. Fe wnaeth i mi feddwl hyd y dyddiau hynny hefyd ac a gafodd unrhyw effaith ar fy ymddygiad. Rwy'n siŵr y bydd etifeddiaeth Trey yn drech fel ffynhonnell ysbrydoliaeth anhygoel. Rwyf innau hefyd yn gweddïo dros ei deulu a'i ffrindiau yn ystod yr amser ofnadwy hwn.

   Doug

 3. 5

  Newydd ddysgu am Trey y bore yma trwy drydariadau gan gymuned cyfryngau cymdeithasol DC. Trist iawn. Mae ei farwolaeth mor tanlinellu bod pobl yn y mwyaf o boen yn aml yn herio'r ffocws oddi wrth eu hunain, pe bai bob amser yn codi calon eraill, fel rydych chi'n nodi yma (ac rydw i wedi'i ddarllen yn rhywle arall.) Rwy'n siarad fel dioddefwr iselder cronig. Mae'n gymaint haws cefnogi pobl eraill na gofyn am help. Mae'n ffordd dda (ac yn wirioneddol ystyrlon!) I deimlo neu hyd yn oed ymddangos yn gryfach. Ac rydym yn byw mewn diwylliant mor gyflym nad yw bob amser yn caniatáu inni gael yr amser na'r cryfder i estyn allan, mor gysylltiedig â ni.

  Rwy'n teimlo dros ei ffrindiau a'i deulu, ac iddo ef. Rhaid i un fod mewn poen annirnadwy i wneud y dewis i ddiweddu ei fywyd. Gobeithio y bydd eraill mewn culfor tebyg yn cael eu hysbrydoli i estyn allan.

  • 6

   Mae iselder ysbryd yn lladdwr mor ddeheuig, Laurie. Rydych chi mor iawn o ran help. Mewn gwirionedd, byddwn i'n dweud bod y llawenydd wrth helpu eraill yn aml yn helpu i wthio'r angst y mae eraill yn dioddef ohono. Os oes unrhyw un yn darllen y sylwadau hyn ac yn ei chael hi'n anodd, rwy'n siŵr eu bod yn mynd am help. Nid oes unrhyw beth mor anobeithiol ... gallwn gael help a gallwn ddod o hyd i lawenydd eto.

 4. 7

  Post gwych Douglas. Mae 2 bwynt rydych chi'n eu gwneud a oedd yn bryder i mi:

  1) “Mor dryloyw â ni, rydyn ni'n dal i ddatblygu personas ar-lein nad ydyn nhw bob amser yn cyd-fynd â'n heriau all-lein." <= Mor wir ac euog â'r cyhuddedig. Yr eironi yw, er fy mod i'n gwneud hyn, rwy'n anghofio bod eraill yn ôl pob tebyg hefyd. Felly pan edrychwch ar Facebook a'ch bod chi'n gweld diweddariadau statws gan ffrindiau am yr holl lwyddiant maen nhw'n ei brofi, yr holl 'hwyl' maen nhw'n ei gael, mae'n gwneud i mi deimlo hyd yn oed yn fwy isel fy ysbryd ac yn ddiflas, lol.

  2) "Mae fy ffrindiau'n cellwair gyda mi ynglŷn â methu â fy ffonio na chael gafael arnaf." <= Rwyf wedi dod i delerau â hyn fy hun. Hyd yn oed o ran ymateb i ymholiadau gan eich rhwydwaith. Y gwir yw nad yw siarad â ffrindiau yn ystod y diwrnod gwaith ac ymateb i rai ymholiadau, yn weithgaredd sy'n cynhyrchu incwm. Ac o ran hynny, mae'n rhaid i chi warchod eich amser mewn gwirionedd ac ie, llogi porthorion i drin a gwahaniaethu rhwng yr ymholiadau sydd angen eich sylw ar unwaith a'r rhai nad ydyn nhw. Rwyf wedi bod yn cyfyngu galwadau i mewn yn araf yn ddiweddar ac mae'n ymddangos yn llym ond mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i mi ei wneud, fel solopreneur i wneud y mwyaf o fy amser a dod â'r cig moch adref.

  Mae'n ddrwg gen i glywed am Trey Pennington serch hynny. Ddim yn gyfarwydd â'i waith. O'r holl drydariadau rwy'n eu darllen, roedd yn ymddangos ei fod yn ddyn gwych a wnaeth gyfraniad gwych i'r diwydiant cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

  • 8

   Mae'r rheini'n bwyntiau mor wych, Stephanie. Mae'n gwneud i mi feddwl tybed pa mor werthfawr yw'r rhwydweithiau hyn weithiau. 🙂 Rwy'n falch eich bod chi ynof fi! Peidiwch ag oedi cyn estyn allan pan fydd angen i chi godi fi!

 5. 9

  Post gwych Douglas. Mae 2 bwynt rydych chi'n eu gwneud a oedd yn bryder i mi:

  1) “Mor dryloyw â ni, rydyn ni'n dal i ddatblygu personas ar-lein nad ydyn nhw bob amser yn cyd-fynd â'n heriau all-lein." <= Mor wir ac euog â'r cyhuddedig. Yr eironi yw, er fy mod i'n gwneud hyn, rwy'n anghofio bod eraill yn ôl pob tebyg hefyd. Felly pan edrychwch ar Facebook a'ch bod chi'n gweld diweddariadau statws gan ffrindiau am yr holl lwyddiant maen nhw'n ei brofi, yr holl 'hwyl' maen nhw'n ei gael, mae'n gwneud i mi deimlo hyd yn oed yn fwy isel fy ysbryd ac yn ddiflas, lol.

  2) "Mae fy ffrindiau'n cellwair gyda mi ynglŷn â methu â fy ffonio na chael gafael arnaf." <= Rwyf wedi dod i delerau â hyn fy hun. Hyd yn oed o ran ymateb i ymholiadau gan eich rhwydwaith. Y gwir yw nad yw siarad â ffrindiau yn ystod y diwrnod gwaith ac ymateb i rai ymholiadau, yn weithgaredd sy'n cynhyrchu incwm. Ac o ran hynny, mae'n rhaid i chi warchod eich amser mewn gwirionedd ac ie, llogi porthorion i drin a gwahaniaethu rhwng yr ymholiadau sydd angen eich sylw ar unwaith a'r rhai nad ydyn nhw. Rwyf wedi bod yn cyfyngu galwadau i mewn yn araf yn ddiweddar ac mae'n ymddangos yn llym ond mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i mi ei wneud, fel solopreneur i wneud y mwyaf o fy amser a dod â'r cig moch adref.

  Mae'n ddrwg gen i glywed am Trey Pennington serch hynny. Ddim yn gyfarwydd â'i waith. O'r holl drydariadau rwy'n eu darllen, roedd yn ymddangos ei fod yn ddyn gwych a wnaeth gyfraniad gwych i'r diwydiant cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

 6. 10

  Post gwych Douglas. Mae 2 bwynt rydych chi'n eu gwneud a oedd yn bryder i mi:

  1) “Mor dryloyw â ni, rydyn ni'n dal i ddatblygu personas ar-lein nad ydyn nhw bob amser yn cyd-fynd â'n heriau all-lein." <= Mor wir ac euog â'r cyhuddedig. Yr eironi yw, er fy mod i'n gwneud hyn, rwy'n anghofio bod eraill yn ôl pob tebyg hefyd. Felly pan edrychwch ar Facebook a'ch bod chi'n gweld diweddariadau statws gan ffrindiau am yr holl lwyddiant maen nhw'n ei brofi, yr holl 'hwyl' maen nhw'n ei gael, mae'n gwneud i mi deimlo hyd yn oed yn fwy isel fy ysbryd ac yn ddiflas, lol.

  2) "Mae fy ffrindiau'n cellwair gyda mi ynglŷn â methu â fy ffonio na chael gafael arnaf." <= Rwyf wedi dod i delerau â hyn fy hun. Hyd yn oed o ran ymateb i ymholiadau gan eich rhwydwaith. Y gwir yw nad yw siarad â ffrindiau yn ystod y diwrnod gwaith ac ymateb i rai ymholiadau, yn weithgaredd sy'n cynhyrchu incwm. Ac o ran hynny, mae'n rhaid i chi warchod eich amser mewn gwirionedd ac ie, llogi porthorion i drin a gwahaniaethu rhwng yr ymholiadau sydd angen eich sylw ar unwaith a'r rhai nad ydyn nhw. Rwyf wedi bod yn cyfyngu galwadau i mewn yn araf yn ddiweddar ac mae'n ymddangos yn llym ond mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i mi ei wneud, fel solopreneur i wneud y mwyaf o fy amser a dod â'r cig moch adref.

  Mae'n ddrwg gen i glywed am Trey Pennington serch hynny. Ddim yn gyfarwydd â'i waith. O'r holl drydariadau rwy'n eu darllen, roedd yn ymddangos ei fod yn ddyn gwych a wnaeth gyfraniad gwych i'r diwydiant cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

 7. 11

  Swydd angerddol iawn sy'n teimlo'n galonogol ac sy'n siarad â mi mewn gwirionedd. Fel rhywun a ddechreuodd ei hasiantaeth ei hun yn dilyn methdaliad fy nghyn gyflogwr (ym maes adeiladu cartrefi) a chyn-weithredwr asiantaeth, gwn yr un pwysau.

  Rwyf wedi ymgodymu â mi fy hun lawer gwaith yn ceisio rhoi'r cyfiawnhad i mi fy hun i gymryd diwrnod i ffwrdd; i weithio llai na 13 awr bob dydd, i godi tâl am yr 50fed eitem “am ddim” y mae cleient wedi gofyn amdani ac i dyfu ein busnes. Rydym wedi tyfu trwy'r dirwasgiad ac mae gennym gleientiaid gwych, ond eto i gyd, mae'r gofynion yn union fel rydych chi wedi'u hamlinellu.

 8. 12

  Swydd angerddol iawn sy'n teimlo'n galonogol ac sy'n siarad â mi mewn gwirionedd. Fel rhywun a ddechreuodd ei hasiantaeth ei hun yn dilyn methdaliad fy nghyn gyflogwr (ym maes adeiladu cartrefi) a chyn-weithredwr asiantaeth, gwn yr un pwysau.

  Rwyf wedi ymgodymu â mi fy hun lawer gwaith yn ceisio rhoi'r cyfiawnhad i mi fy hun i gymryd diwrnod i ffwrdd; i weithio llai na 13 awr bob dydd, i godi tâl am yr 50fed eitem “am ddim” y mae cleient wedi gofyn amdani ac i dyfu ein busnes. Rydym wedi tyfu trwy'r dirwasgiad ac mae gennym gleientiaid gwych, ond eto i gyd, mae'r gofynion yn union fel rydych chi wedi'u hamlinellu.

 9. 13

  Douglas roedd yn un yn ffrind anhygoel. Dau yn westai gwych y cefais ef arno y llynedd, roedd mor garedig â hwn oedd fy narllediad anghysbell byw cyntaf ac roeddwn i'n teimlo fy mod i'n gweiddi dim ond clywed fy hun.

  Rwy'n cytuno bod angen deialu disgwyliadau pobl yn ôl.

  Cyn belled â Folks yn dweud nad yw ein personas ar-lein yn cyfateb â'n rhai all-lein rwy'n anghytuno. Trey oedd rhoi person yn bersonol hefyd. Nid ydym ni fel pobl gyhoeddus / personas yn barod i roi ein bywydau personol ar-lein. Pam na ddylem ni fod yn fusnes neb.

  Felly beth fyddech chi wedi i ni ei rannu ar ein cyfathrebiadau cymdeithasol?

  Yr hyn yr wyf yn dewis ei gymryd o hyn yw “Sut y byddaf gydag eraill oherwydd fy mherthynas â Trey?”

  Byddaf yn parhau i fod yn hwyliwr a byddaf yn parhau i fod â rhwydwaith dibynadwy yn breifat am yr amseroedd y bydd angen i mi fentro.

  Mae fy nghariad a'm gweddïau yn mynd allan i blant Trey gan fy mod i'n gwybod mor ddinistriol oedd hi pan ysgarodd fy rhieni ar ôl 25 mlynedd o briodas, ni allaf ond dychmygu pa mor boenus yw cael un i gyflawni hunanladdiad oherwydd ysgariad.

  • 14

   Diolch am y geiriau caredig, Michele. Rwy'n cytuno nad wyf am i bobl wybod fy musnes personol. Ar y llaw arall, serch hynny, mae angen i ddilynwyr wybod pryd mae gan y rhai maen nhw'n eu dilyn lawer o'r un heriau (cyhoeddus a phreifat). Nid oes y fath beth â superman neu superwoman a chredaf fod angen i ni ddeialu'r personas perffaith hyn yn ôl - neu fel arall rydym i gyd yn dweud celwydd wrthym ein hunain am 'dryloywder', onid ydym?

   Mae ffrindiau a theulu Trey yn fy ngweddïau - trasiedi ofnadwy, ofnadwy.

 10. 15

  Douglas roedd yn un yn ffrind anhygoel. Dau yn westai gwych y cefais ef arno y llynedd, roedd mor garedig â hwn oedd fy narllediad anghysbell byw cyntaf ac roeddwn i'n teimlo fy mod i'n gweiddi dim ond clywed fy hun.

  Rwy'n cytuno bod angen deialu disgwyliadau pobl yn ôl.

  Cyn belled â Folks yn dweud nad yw ein personas ar-lein yn cyfateb â'n rhai all-lein rwy'n anghytuno. Trey oedd rhoi person yn bersonol hefyd. Nid ydym ni fel pobl gyhoeddus / personas yn barod i roi ein bywydau personol ar-lein. Pam na ddylem ni fod yn fusnes neb.

  Felly beth fyddech chi wedi i ni ei rannu ar ein cyfathrebiadau cymdeithasol?

  Yr hyn yr wyf yn dewis ei gymryd o hyn yw “Sut y byddaf gydag eraill oherwydd fy mherthynas â Trey?”

  Byddaf yn parhau i fod yn hwyliwr a byddaf yn parhau i fod â rhwydwaith dibynadwy yn breifat am yr amseroedd y bydd angen i mi fentro.

  Mae fy nghariad a'm gweddïau yn mynd allan i blant Trey gan fy mod i'n gwybod mor ddinistriol oedd hi pan ysgarodd fy rhieni ar ôl 25 mlynedd o briodas, ni allaf ond dychmygu pa mor boenus yw cael un i gyflawni hunanladdiad oherwydd ysgariad.

 11. 16

  Pwynt gwych Doug! Mae gen i lawer o'r un brwydrau. Dywedir wrthyf bob amser bod angen i mi wneud mwy ar-lein, ond rwy'n eithaf prysur y rhan fwyaf o ddyddiau yn gwneud gwaith fy nghleient. Rhowch gynnig fel y gallem ni, does neb yn berffaith felly lle rydych chi'n disgleirio mewn un lle, rydych chi'n debygol o fod â diffygion mewn eraill. Mae'n drist iawn beth ddigwyddodd i Trey. Mae ein bywyd teuluol personol yn bwysicach o lawer na’n rhwydwaith estynedig, a phan fydd y sylfaen yn sigledig gall yn hawdd deimlo fel petai’r cyfan yn mynd i gwympo. Bendithion i chi! Cydymdeimlaf â holl deulu a ffrindiau Trey.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.