Cynnydd Mabwysiadu Waled Digidol Yn ystod y Pandemig

Mabwysiadu Waled Digidol

Disgwylir i faint y farchnad taliadau digidol byd-eang fod o USD 79.3 biliwn yn 2020 i USD 154.1 biliwn erbyn 2025, ar Gyfradd Twf Blynyddol Gyfansawdd (CAGR) o 14.2%.

Marchnadoedd a Marchnadoedd

O edrych yn ôl, nid oes gennym reswm i amau'r rhif hwn. Os rhywbeth, os ydym yn cadw'r argyfwng coronafirws cyfredol i ystyriaeth, bydd y twf a'r mabwysiadu yn cyflymu. 

Firws neu ddim firws, y cynnydd mewn taliadau digyswllt eisoes yma. Gan fod waledi ffôn clyfar yng nghanol sut mae'r system yn gweithio, roedd cynnydd amlwg yn eu mabwysiadu hefyd. Ond byth ers i'r newyddion am sut y gall arian parod gario coronafirws am ddyddiau o'r diwedd dorri, mae ffocws bron pawb ledled y byd wedi symud i waledi digidol

Ond beth sy'n gwneud waledi symudol yn ddewis amgen anfon duw yn lle arian cyfred fiat? Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn gorwedd yn y nodweddion a osodwyd. Dyma restr o nodweddion y dylai ap waled symudol eu cael:

Rhaid bod â Nodweddion Waledi Symudol

  • Diogelwch Dilysu Aml-ffactor  - Y nodwedd gyntaf y mae'n rhaid i bob waled symudol ddigidol ei chael yw diogelwch na ellir ei fesur. Un ffordd o sicrhau hynny yw trwy ymgorffori system ddilysu aml-ffactor. Yr hyn y mae'n ei olygu yw gwneud i ddefnyddwyr fynd trwy o leiaf gwiriadau diogelwch 2-3 phwynt cyn iddynt gyrraedd y pwynt lle gallant weld balans eu cyfrif neu anfon arian at eu cyfoedion. 
  • System Wobrwyo - Un o'r rhesymau mwyaf pam mae pobl yn defnyddio waledi digidol fel PayPal neu PayTM yw eu systemau gwobrau. Am bob trafodiad y mae'r defnyddwyr yn ei wneud o'r cais, dylid rhoi gwobr iddynt, a all fod ar ffurf cwponau neu arian yn ôl. Gall hyn ar ei ben ei hun fod yn ffordd wych o gadw'r defnyddwyr i ddod yn ôl i'r rhaglen. 
  • Tîm Cymorth Gweithredol - Yr un gŵyn sydd gan y defnyddwyr bron bob amser â'u banciau yw sut y gallant fod yn anactif ar adeg yr angen. Pan fyddant y tu mewn i gais waled, mae yna nifer o bethau a all fynd yn anghywir i ddefnyddiwr - gallent anfon y swm at y person anghywir ar ddamwain, gallent roi'r swm anghywir, neu'r un mwyaf cyffredin - yn cael ei gredydu o'u cyfrifon ond heb gyrraedd y person a fwriadwyd. Er mwyn datrys y materion hyn a chyflwr paranoia mewn amser real, dylid cael seilwaith cefnogi apiau gweithredol. 

Nawr ein bod wedi edrych i mewn i'r nodweddion sy'n gwneud waledi digidol yn enwog, gadewch inni gyrraedd y pwyntiau pam yr ydym yn credu y bu cynnydd sydyn yn y defnydd o waledi symudol ledled y byd. 

Y Rhesymau y Tu ôl i'r Cynnydd Ymchwydd hwn mewn Waledi Symudol

  1. Yr ofn o ddal y firws - O'r ofn y byddent yn dal y coronafirws, mae defnyddwyr yn ymatal rhag defnyddio arian cyfred fiat. Ond nid yw hyn yn cyfiawnhau'r cynnydd mewn waledi digidol o hyd? Gan y gallant bob amser ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd. Wel, dyna'r pwynt. Mae defnyddwyr yn ymatal rhag cyffwrdd ag unrhyw beth - y peiriant atm, y peiriant POS, neu unrhyw beiriant arall a fyddai'n eu galluogi i wneud trafodion ariannol. Dyma'r prif reswm pam eu bod wedi cyfeirio eu ffocws ar waledi digidol digyswllt. 
  2. Mwy o wybodaeth - Peth arall sy'n gweithio o blaid mabwysiadu cynyddol waledi symudol yw pa mor wybodus yw'r defnyddwyr fintech am y buddion sydd ganddo i'w cynnig. Byth ers i boblogrwydd waledi gyrraedd ei gyflwr uchaf, mae cwsmeriaid (sy'n cynnwys millennials yn bennaf) wedi gwybod sut i'w defnyddio a sut maen nhw lawer o bwyntiau'n well na defnyddio arian cyfred fiat. Mae'r dosbarth milflwyddol hynny o ddefnyddwyr hefyd wedi chwarae rhan enfawr wrth addysgu Generation X a Boomers pam ei bod hi'n bryd gadael i arian cyfred fiat fynd. 
  3. Derbyn eang - Heddiw, prin bod unrhyw sefydliad busnes, ysbyty, nac ysgolion nad ydyn nhw wedi clywed am neu ddim yn defnyddio waledi digidol. Mae'r derbyniad hwn wedi arwain at gynnydd mewn cyfraddau mabwysiadu o ddiwedd y cwsmeriaid hefyd. Mae'r hwylustod o beidio â chario arian parod neu'r tebygolrwydd sero o gamosod cardiau debyd neu gredyd a ychwanegwyd at dderbyniad torfol apiau waled symudol wedi gwneud i bobl ffosio arian cyfred fiat yn gyfan gwbl. 
  4. Cefnogaeth technoleg - Y ffactor nesaf a gafodd ac sy'n dal i ddod â chynnydd wrth fabwysiadu waledi symudol yw'r copi wrth gefn technoleg. Mae gan y cwmnïau waledi symudol fel Stripe, PayPal, ac ati yr arbenigedd i gynnig cais atal-darnia 100%. Yn ogystal, trwy integreiddio'r cymhwysiad ag APIs sy'n eu gwneud yn llwyfan un stop ar gyfer yr holl anghenion archebu a gwario, mae cwmnïau'n defnyddio eu hochr dechnegol i wella ymdrechion profiad y cwsmer, ac yn eu tro, mae eu cwsmeriaid yn ymateb trwy eu cyfnewid o'u waledi corfforol. 

Sut ddylai Entrepreneur Fintech Ymateb?

Yr ymateb delfrydol y mae'n rhaid i entrepreneur Fintech ei gael tuag at y newid hwn yn ymddygiad defnyddwyr ddylai fod edrych am ffyrdd i ehangu i'r model busnes. Un peth y mae'n rhaid iddynt ei nodi yw bod pellhau cymdeithasol ar fin bod yn norm newydd. Ac fel bron pob busnes dan haul, bydd yn rhaid iddyn nhw hefyd edrych ar ffyrdd i wneud profiad eu cwsmeriaid mor ddigyswllt â phosib. 

Gobeithiwn y byddech wedi gallu mesur hyd at y pwynt hwn pa mor bwysig yw waledi symudol wedi dod ym mywydau pawb a sut mai dyma'r unig ffordd ymlaen i barth Fintech. 

Gyda'r gobaith hwnnw, gadewch inni adael dyfynbris i chi:

Yn yr amgylchedd presennol, mae talu heb arian parod yn ffordd bwysig o amddiffyn eich hun ac eraill rhag lledaeniad coronafirws. Mae'r terfyn cynyddol o gardiau digyswllt yn gam gwych, fodd bynnag, lle bo hynny'n bosibl rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddefnyddio waledi digidol gan fod ganddynt y diogelwch ychwanegol o beidio â bod angen rhoi PIN ar y Pad PIN ni waeth faint y maent yn ei wario, fel y mae yn lle hynny yn trosoledd ID cyffwrdd neu Face ID.

Kate Crous, Rheolwr Cyffredinol Gweithredol 'bancio bob dydd' ym Manc y Gymanwlad yn Awstralia

Ydych chi hefyd yn meddwl bod waledi symudol yn nyfodol y sector fintech? Rhannwch eich barn yn y sylwadau isod. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.