Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Trawsnewid Digidol a Gweledigaeth Strategol

Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull.

Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, mae cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B na fu erioed â ffordd i werthu cynhyrchion yn uniongyrchol wedi bod yn gweithio goramser i gyflwyno galluoedd e-fasnach newydd, ac ar yr un pryd yn cefnogi gweithlu gweithio o'r cartref yn bennaf. O ganlyniad, mae buddsoddiadau mewn technoleg newydd wedi cynyddu i gadw i fyny â disgwyliadau cwsmeriaid.

Ac eto yn rhuthro i fuddsoddi mewn technoleg dim ond oherwydd ei fod y peth i'w wneud yn anaml yn gynllun gweithredu da. Mae llawer o gwmnïau'n prynu i mewn i dechnoleg ddrud, gan dybio y gellir ei theilwra'n hawdd yn nes ymlaen i gyd-fynd â modelau busnes penodol, cynulleidfaoedd targed, ac amcanion profiad cwsmeriaid, dim ond i gael eu siomi i lawr y ffordd.

Rhaid cael cynllun. Ond yn yr amgylchedd busnes ansicr hwn, mae'n rhaid bod ar frys hefyd. Sut gall sefydliad gyflawni'r ddau?

Un o'r ystyriaethau pwysicaf, wrth i fenter fynd yn gwbl ddigidol, yw integreiddio gweledigaeth strategol gadarn ar draws TG a marchnata gyda llygad tuag at aeddfedrwydd digidol cyffredinol. Hebddo, mae'r sefydliad yn peryglu canlyniadau llai, mwy o seilos technoleg, ac amcanion busnes a gollir. Ac eto mae yna gamsyniad bod bod yn strategol yn golygu arafu'r broses. Nid yw hynny'n wir. Hyd yn oed os yw'r fenter wedi hen ennill ei phlwyf, nid yw'n rhy hwyr i wneud addasiadau i gyflawni amcanion allweddol.

Pwysigrwydd Profi a Dysgu

Y ffordd orau i integreiddio gweledigaeth strategol i drawsnewid digidol yw gyda meddylfryd profi a dysgu. Yn aml, mae'r weledigaeth yn cychwyn o arweinyddiaeth ac yn parhau â rhagdybiaethau lluosog y gellir eu dilysu trwy actifadu. Dechreuwch yn fach, profi gydag is-setiau, dysgu fesul tipyn, adeiladu momentwm, ac yn y pen draw cyflawni nodau busnes ac ariannol mwy y sefydliad. Efallai y bydd rhwystrau eiliad ar hyd y ffordd - ond gyda dull profi a dysgu, daw methiannau canfyddedig yn ddysgu a bydd y sefydliad bob amser yn profi symud ymlaen.

Dyma ychydig o awgrymiadau i sicrhau trawsnewid digidol llwyddiannus, amserol gyda sylfaen strategol gref:

  • Gosod disgwyliadau clir gydag arweinyddiaeth. Yn yr un modd â chymaint o bethau, mae cefnogaeth o'r brig yn hollbwysig. Helpwch uwch swyddogion gweithredol i ddeall bod cyflymder heb strategaeth yn wrthgynhyrchiol. Bydd dull profi a dysgu yn sicrhau bod y sefydliad yn cyrraedd ei nod terfynol a ddymunir yn yr amser byrraf ac yn parhau i gryfhau ei weledigaeth gyffredinol.
  • Buddsoddi mewn technolegau cymorth priodol. Rhan o broses drawsnewid digidol lwyddiannus yw cael prosesau casglu a rheoli data da, offer i alluogi profi a phersonoli, a dadansoddeg a deallusrwydd busnes. Dylai'r pentwr martech gael ei adolygu'n gyfannol i sicrhau bod systemau'n rhyng-gysylltiedig ac yn cydweithio'n effeithlon. Mae materion hylendid data a phrosesau beichus â llaw yn beryglon cyffredin sy'n rhwystro trawsnewid digidol. Dylai systemau hefyd fod yn raddadwy ac yn hyblyg i weithio gyda thechnoleg sydd newydd ei hychwanegu wrth i'r busnes newid. Er mwyn cyflawni hyn, mae partneriaid R2i gydag Adobe wrth i'w offrymau datrysiad gael eu cynllunio i ategu ei gilydd a thechnolegau gorau eraill yn y dosbarth yn ecosystem y martech, gan gysylltu data o sawl ffynhonnell â llwyfannau canolog.  
  • Peidiwch â gorlethu’r broses. Integreiddio dros amser. Mae llawer o sefydliadau yn sefyll i fyny eu technolegau digidol am y tro cyntaf, sy'n golygu bod llawer i'w ddysgu ar unwaith. Mae'n ddoeth ymosod ar y buddsoddiadau mewn darnau llai fesul cam, gan feistroli'r systemau wrth i chi fynd. Hefyd, mae llawer o sefydliadau dan bwysau ariannol trwm, sy'n golygu gwneud mwy gyda llai o bobl. Yn yr amgylchedd hwn, mae'n debygol y bydd buddsoddiadau cynnar yn canolbwyntio ar awtomeiddio fel bod y personél sydd ar gael ar gael i ganolbwyntio ar dasgau gwerth ychwanegol. Trwy sefydlu map ffordd technoleg, bydd y fenter yn fwyaf effeithlon wrth gyflawni ei nodau ehangach yn y pen draw.
  • Ymrwymo i adrodd yn fisol neu'n chwarterol. Er mwyn i'r broses weithio, rhaid bod tryloywder ynghylch yr hyn sy'n cael ei ddysgu a sut mae'n effeithio ar y cynllun cyffredinol. Gosod nod o gwrdd ag arweinyddiaeth gorfforaethol ac aelodau allweddol o'r tîm yn fisol neu'n chwarterol, i ddarparu diweddariadau, dysgiadau ac argymhellion ar gyfer addasu'r cynllun. Er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol, gall fod yn graff cadw partner digidol. Os yw COVID-19 wedi profi unrhyw beth, nid yw strategaethau trwm bellach yn ymarferol oherwydd pan ddaw digwyddiadau annisgwyl i fyny, mae angen i sefydliadau allu barnu'n gyflym beth sy'n gorfod oedi a beth sy'n gorfod newid. Mae gan bartneriaid sydd ag arbenigedd mewn technoleg a strategaeth ddealltwriaeth ddofn o sut mae'r ddau yn cysylltu. Gallant helpu i lunio cynlluniau amlbwrpas a fydd yn dal i fod yn effeithiol ac yn ddefnyddiol dri mis, chwe mis, blwyddyn, hyd yn oed tair blynedd o nawr.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae'r byd wedi newid - ac nid yn unig oherwydd y coronafirws. Mae disgwyliadau ar gyfer profiad digidol wedi esblygu, ac mae cwsmeriaid yn disgwyl yr un lefel o gyfleustra a chefnogaeth, p'un a ydyn nhw'n prynu sanau neu lorïau sment. Waeth beth fo'u categori busnes, mae angen mwy na gwefan ar gwmnïau; mae angen iddynt wybod sut i gasglu data marchnad, sut i gysylltu'r data hwnnw, a sut i ddefnyddio'r cysylltiadau hynny i ddarparu profiadau personol i gwsmeriaid.

Wrth fynd ar drywydd hyn, nid yw cyflymder na strategaeth yn nodau sy'n annibynnol ar ei gilydd. Y cwmnïau sy'n ei gael yn iawn yw'r rhai sydd nid yn unig yn mabwysiadu meddylfryd profi a dysgu ond hefyd yn ymddiried yn eu partneriaid busnes mewnol ac allanol. Rhaid i dimau barchu eu harweinyddiaeth, ac mae angen i swyddogion gweithredol ddarparu cefnogaeth briodol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol a dweud y lleiaf - ond os bydd sefydliadau'n tynnu at ei gilydd, byddant yn dod allan o'u taith trawsnewid digidol yn gryfach, yn ddoethach, ac yn fwy cysylltiedig â'u cwsmeriaid nag erioed o'r blaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.