Mater Trawsnewid yw Trawsnewid Digidol, Nid Mater Technoleg

Trawsnewid digidol

Am dros ddegawd, canolbwynt fy ymgynghori yn ein diwydiant yw helpu busnesau i ddyrnu a thrawsnewid eu cwmnïau yn ddigidol. Er bod hyn yn aml yn cael ei ystyried fel rhyw fath o wthio o'r brig i lawr gan fuddsoddwyr, y bwrdd, neu'r Prif Swyddog Gweithredol, efallai y bydd yn syndod ichi ddarganfod nad oes gan arweinyddiaeth y cwmni y profiad na'r sgil i wthio trawsnewid digidol. Rwy'n aml yn cael fy llogi gan arweinyddiaeth i gynorthwyo cwmni i drawsnewid yn ddigidol - ac mae'n digwydd dechrau gyda chyfleoedd gwerthu a marchnata oherwydd dyna lle gellir gwireddu canlyniadau anhygoel yn gyflym.

Wrth i ostyngiadau mewn sianeli traddodiadol barhau a llu o strategaethau cyfryngau digidol fforddiadwy wedi codi, mae cwmnïau yn aml yn ei chael hi'n anodd symud. Meddyliau etifeddiaeth a systemau etifeddiaeth sydd drechaf, gyda dadansoddeg a chyfeiriad yn brin. Trwy ddefnyddio proses ystwyth, rwy'n gallu cyflwyno eu digidol i arweinwyr aeddfedrwydd marchnata o fewn eu diwydiant, ymhlith eu cystadleuwyr, ac o ran eu cwsmeriaid. Mae'r dystiolaeth honno'n darparu eglurder bod angen i ni drawsnewid y busnes. Ar ôl i ni brynu i mewn, rydyn ni'n mynd allan ar daith i drawsnewid eu busnes.

Rwy'n gyson yn synnu bod y gweithwyr yn barod i ddysgu a gwefru ... ond yn aml rheolaeth ac arweinyddiaeth sy'n dal i daro'r seibiannau. Hyd yn oed pan fyddant yn sylweddoli bod y dewis arall yn lle trawsnewid digidol a ystwythder yn difodiant, maen nhw'n gwthio yn ôl rhag ofn newid.

Mae cyfathrebu gwael o'r brig i lawr a diffyg arweinyddiaeth trawsnewid yn broblemau sylweddol sy'n rhwystro cynnydd tuag at drawsnewid.

Yn ôl y astudiaeth ddiweddaraf gan Nintex, nid yw trawsnewid digidol yn gymaint o fater technoleg ag y mae'n fater talent. Dyma pam mae galw mawr am ymgynghorwyr fel fi ar hyn o bryd. Er bod gan gwmnïau dalent anhygoel yn fewnol, nid yw'r dalent honno'n aml yn agored i ddulliau, llwyfannau, cyfryngau a methodoleg newydd. Mae prosesau statig yn aml yn ymgartrefu â haenau o reolwyr gan sicrhau ei sefydlogrwydd ... a allai fod yn rhwystro'r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd.

  • Dim ond 47% o weithwyr llinell hyd yn oed yn ymwybodol o beth yw trawsnewid digidol - heb sôn a yw eu cwmni
    mae ganddo gynllun i fynd i'r afael / trawsnewid digidol.
  • 67% o reolwyr gwybod pa drawsnewid digidol sy'n cael ei gymharu â dim ond 27% o'r rhai nad ydyn nhw'n rheolwyr.
  • Er gwaethaf 89% o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gan ddweud bod ganddyn nhw arweinydd trawsnewid dynodedig, does dim un person sy'n dod i'r amlwg fel arweinydd clir ar draws cwmnïau.
  • Yr eithriad sylweddol i'r bwlch ymwybyddiaeth yw llinell TG gweithwyr busnes, Mae 89% ohonynt yn gwybod beth yw trawsnewid digidol.

Yn ein trafodaethau ag arweinwyr TG ar ein Podlediad Dell Luminaries, rydym yn gweld y gwahaniaeth y mae arweinyddiaeth gref yn ei wneud i sefydliadau. Nid yw'r sefydliadau hyn byth yn setlo am sefydlogrwydd. Diwylliant gweithredol y sefydliadau hyn - llawer ohonynt yn gwmnïau rhyngwladol sydd â degau o filoedd o weithwyr - yw mai newid parhaus yw'r norm.

Mae astudiaeth astudiaeth Nintex yn cefnogi hyn. Yn benodol i'r sefydliad gwerthu, mae'r astudiaeth yn datgelu:

  • Nid oes gan 60% o'r manteision gwerthu unrhyw syniad beth yw trawsnewid digidol hyd yn oed
  • Mae 40% o weithwyr gwerthu proffesiynol yn credu y gellir awtomeiddio mwy nag un rhan o bump o'u swydd
  • Mae 74% yn credu y gellir awtomeiddio rhyw agwedd ar eu swydd.

Nid oes gan y sefydliadau y maent yn gweithio iddynt yr arweinyddiaeth ar sut i sicrhau trawsnewid trwy weithredu deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio i bontio'r bwlch. Yn anffodus, mae'r astudiaeth hefyd yn datgelu nad yw 17% o'r manteision gwerthu hyd yn oed yn cymryd rhan mewn trafodaethau trawsnewid digidol gyda 12 y cant â chyfranogiad cyfyngedig.

Nid yw Trawsnewid Digidol yn Hirach Peryglus

Nid yw trawsnewid digidol heddiw hyd yn oed yn fentrus o'i gymharu â degawd yn ôl. Gydag ymddygiad digidol defnyddwyr yn dod yn fwy rhagweladwy a nifer y platfformau fforddiadwy yn ehangu, nid oes rhaid i gwmnïau wneud i'r buddsoddiadau cyfalaf enfawr yr oeddent yn arfer gorfod gwneud ychydig flynyddoedd yn unig i fynd.

Mae Case in point yn gwmni rydw i'n ei gynorthwyo gydag arwyddion digidol. Daeth gwerthwr i mewn gyda dyfynbris enfawr a fyddai wedi cymryd misoedd i'w adennill, pe gallent hyd yn oed. Roedd yn gofyn am system berchnogol yr oedd y gwerthwr yn berchen arni ac yn ei chynnal, a oedd yn gofyn am danysgrifiad i'w blatfform a phrynu eu caledwedd perchnogol. Cysylltodd y cwmni â mi a gofyn imi am gymorth felly estynnais at fy rhwydwaith.

Wedi'i argymell gan bartner, deuthum o hyd i ateb a ddefnyddiodd AppleTVs a HDTVs oddi ar y silff ac yna rhedeg cais a gostiodd ddim ond $ 14 / mo y sgrin - Kitcast. Trwy beidio â gorfod buddsoddi'n gyfalaf yn enfawr a defnyddio datrysiadau oddi ar y silff, mae'r cwmni'n mynd i adennill y costau bron cyn gynted ag y bydd y system yn fyw. Ac mae hynny'n cynnwys fy ffioedd ymgynghori!

Wrth adolygu achos Methdaliad diweddar Sears, Rwy'n credu mai dyma'n union a ddigwyddodd. Roedd pawb yn fewnol yn deall bod angen trawsnewid y cwmni, ond nid oedd ganddynt yr arweinyddiaeth i wneud iddo ddigwydd. Roedd sefydlogrwydd a status quo wedi cychwyn dros y degawdau ac roedd rheolwyr canol yn ofni newid. Arweiniodd yr ofn hwnnw a'r anallu i addasu at eu tranc anochel.

Mae Gweithwyr yn Ofnu'n Ddi-angen Trawsnewid Digidol

Y rheswm pam nad yw gweithwyr busnes yn cael y memo am ymdrechion trawsnewid - ac mae ganddynt ofnau swyddi di-sail o ganlyniad - yw bod dim arweinydd clir y tu ôl i ymdrechion trawsnewid. Canfu Nintex ddiffyg consensws ynghylch pwy ddylai arwain ymdrechion trawsnewid digidol o fewn sefydliad.

O ganlyniad i'w diffyg ymwybyddiaeth, mae gweithwyr llinell busnes yn fwy tebygol o ystyried ymdrechion trawsnewid ac awtomeiddio eu cwmni fel peryglu eu swyddi, er nad yw hyn yn wir. Mae bron i draean y gweithwyr yn poeni y bydd defnyddio galluoedd deallus yn peryglu eu swyddi. Ac eto, ni fydd mwyafrif helaeth y swyddi yn diflannu o ganlyniad i awtomeiddio prosesau deallus.

Yn yr adrannau marchnata a gwerthu rwy'n gweithio gyda nhw, mae cwmnïau eisoes wedi lleihau eu hadnoddau i'r lleiafswm. Trwy fuddsoddi mewn trawsnewid digidol, nid oes risg o ddileu, mae cyfle i ddefnyddio'ch talent yn fwy effeithiol. Yn y pen draw, rhyddhau creadigrwydd a dyfeisgarwch eich timau gwerthu a marchnata yw prif fudd trawsnewid digidol!

Dadlwythwch Astudiaeth Cyflwr Prosesu Deallus

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.