Mae Fflip Remedy Digital yn Gwneud Prynu, Rheoli, Optimeiddio a Mesur Hysbysebu Dros y Brig (OTT) Hysbysebu Syml

Fflip Unioni Digidol: Llwyfan Rheoli Hysbysebu OTT

Mae'r ffrwydrad mewn opsiynau cyfryngau ffrydio, cynnwys, a gwylwyr dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ei wneud Dros ben llestri (OTT) hysbysebu yn amhosibl ei anwybyddu ar gyfer brandiau a'r asiantaethau sy'n eu cynrychioli.

Beth yw OTT?

Mae OTT yn cyfeirio at wasanaethau cyfryngau ffrydio sy'n darparu cynnwys darlledu traddodiadol mewn amser real neu ar alw dros y rhyngrwyd. Y term dros ben llestri yn awgrymu bod darparwr cynnwys yn mynd dros ben gwasanaethau rhyngrwyd nodweddiadol fel pori gwe, e-bost, ac ati.

Y torri llinyn a ddechreuodd o ddifrif cyn mae'r pandemig wedi cyflymu'n ddramatig gydag amcangyfrif 6.6 miliwn o aelwydydd yn torri'r llinyn y llynedd, gan wneud bron i un o bob pedwar o aelwydydd America yn ddi-gebl. Un arall Disgwylir i 27% wneud yr un peth yn 2021.

Gyda ffrydio bellach yn cyfrif am bron i 70% o wylio'r teledu, mae'r gynulleidfa enfawr hon yn tynnu llawer o sylw gan hysbysebwyr. Disgwylir i wario ar hysbysebu OTT neidio o $ 990 miliwn yn 2020 i $ 2.37 biliwn erbyn 2025, gan ymgripio'n araf tuag at oddiweddyd man cychwyn teledu llinol ar gyfer gwariant. 

Er gwaethaf y cyfle enfawr, gall gweithredu hysbysebu OTT fod yn her i frandiau ac asiantaethau mawr a bach. Gyda chymaint o lwyfannau, mae'n anodd gwybod pa un i'w ddewis. Mae rheoli perthnasoedd â chyhoeddwyr lluosog yn feichus a gall fod yn anodd olrhain y metrigau cywir i wybod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. 

I ddatrys yr her honno, mae Flip, y platfform perfformiad OTT o Digital Remedy, yn darparu ffordd ddoethach o brynu, rheoli a gwneud y gorau o ymgyrchoedd OTT. Ond y tu hwnt i gyfraddau cwblhau fideo yn unig, mae'r platfform hwn sydd wedi ennill gwobrau Digiday yn rhoi mewnwelediadau manwl i frandiau i bobl greadigol sy'n perfformio orau, daearyddiaethau, cyhoeddwyr, partïon dydd, a mwy. Mae'n cyflwyno priodoli twndis llawn, lifft brand, a dadansoddiad lifft cynyddrannol i adael i hysbysebwyr wybod nid yn unig pa ymgyrchoedd sy'n gyrru canlyniadau (a sut), ond mae'n rhoi'r mewnwelediadau hyn i weithio ar unwaith, gan optimeiddio ymgyrchoedd mewn amser real tuag at newidynnau sy'n perfformio orau. Mae'r datrysiad gwasanaeth llawn yn delio â'r cylch bywyd hysbysebu OTT cyfan, gan alluogi brandiau ac asiantaethau o bob maint i fanteisio ar y cyfle OTT yn syml.

fflip3

Ffynhonnell yn Uniongyrchol o'r Rhestr Premiwm

Trwy bartneriaethau diwydiant helaeth, mae brandiau ac asiantaethau yn cael mynediad uniongyrchol i bob cyhoeddwr OTT premiwm i gynyddu cyrhaeddiad y gynulleidfa i'r eithaf. Mae'r platfform Fflipio yn trosoli data mwy cyfoethog i danio optimeiddio amser real, gan sicrhau bod ymgyrchoedd yn perfformio i'w llawn botensial wrth ddarparu mewnwelediadau manwl a gwneud y gorau o gyllideb hysbysebwr. Oherwydd nad oes dyn canol, mae brandiau'n cael y prisiau mwyaf effeithlon posibl, gan greu ROI uwch ac enillion ar wariant hysbysebion (ROAS). Ac oherwydd bod y strategaeth OTT gyfan yn cael ei rheoli o fewn Flip, nid oes angen drafferth gyda pherthnasoedd neu gontractau gwerthwr lluosog. Mae'n syml, cyfunol ac effeithlon. 

Mesur Camau Gweithredu, Nid Barn yn unig

Wrth i fesuriad OTT barhau i aeddfedu, mae brandiau eisiau edrych y tu hwnt i gyfraddau cwblhau fideo (ie / na deuaidd), cliciau ac argraffiadau. Ar ddiwedd y dydd, mae hysbysebwyr eisiau gwybod sut mae eu hymgyrchoedd yn gyrru canlyniadau mesuradwy, ac yn y pen draw, gwerthiannau. Mae Flip yn gallu cysylltu'r dotiau hynny, i fesur DPAau fel dadlwytho apiau, ymweliadau â gwefannau, troliau siopa a ddechreuwyd, a hyd yn oed ymweliadau mewn siopau. Mae'r platfform yn clymu barn â chanlyniad gwirioneddol yr hysbysebu, fel y gallwch weld beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio.

Dyma un o'r nodweddion allweddol sy'n gwneud ein datrysiad yn wirioneddol unigryw - gallwn glymu'r canlyniad i'r hysbysebu a'i wneud ar draws pob dyfais, fel y gallwch weld beth sy'n symud y nodwydd mewn gwirionedd. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n cael mewnwelediadau go iawn y gellir eu gweithredu i wneud addasiadau ystyrlon i'ch ymgyrchoedd i gyflawni eich nodau busnes llinell waelod.

Michael Seiman, Prif Swyddog Gweithredol Unioni Digidol

Data Ehangach Ar Gyfer Mewnwelediadau Dyfnach

Mae gan y mwyafrif o farchnatwyr fynediad at eu data cwsmeriaid plaid gyntaf eu hunain a dyna ni - dim byd am gwsmeriaid eich cystadleuwyr na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Gyda Flip, gallwch ddod â'ch data eich hun a'i gyfuno â ffynonellau data trydydd parti helaeth Digital Remedy a throsoleddu'r set ddata ehangach hon ar gyfer targedu ac adrodd dyfnach, mwy mireinio cynulleidfa. Mae hynny'n golygu y gallwch elwa ar ddata eich cystadleuwyr i gael canlyniadau gwell.

Canlyniadau Lifft Brand Amser real

Y tu hwnt i olygfeydd yn unig a thrawsnewidiadau twmffat isel, mae Flip hefyd yn caniatáu i farchnatwyr olrhain lifft brand trwy gyfuno metrigau ymgysylltu OTT â mewnwelediadau ar sail arolwg i fesur ymwybyddiaeth, dwyn i gof a chanfyddiad. Felly hyd yn oed i'r rhai nad ydyn nhw wedi trosi eto, mae Flip yn gadael ichi gymryd pwls ar affinedd brand i weld a yw'ch hysbysebion yn atseinio â'ch cynulleidfa darged.

Darganfyddwch Beth Sydd Yn Symud Y Nodwydd

Mewn hysbysebu digidol, mae yna lawer o newidynnau y gellir eu priodoli i lwyddiant ymgyrchu. Y gwir yw, gall cynulleidfaoedd, ac yn fwyaf tebygol y byddant, fod yn agored i'ch hysbysebion ar sianeli cyfryngau eraill ar yr un pryd trwy gydol eich ymgyrch OTT. Oni fyddai'n wych nodi pa rannau o'ch ymgyrch sy'n gyrru canlyniadau mewn gwirionedd? Gyda Flip, gall brandiau ateb y cwestiwn: o bawb a weithredodd, faint ohonyn nhw wnaeth hynny oherwydd amlygiad OTT yn benodol? Mae fflip yn darparu metrigau lifft cynyddrannol manwl, gan fesur a nodi pa newidynnau o'ch ymgyrch sy'n cael yr effaith fwyaf ar eich llinell waelod yn y llwybr defnyddiwr i'w brynu. Mae'n cynnig lefel o ronynnedd trwy ynysu'r effaith a sefydlu gwerth OTT yn eich ymgyrch gyffredinol. Trwy gymharu cyfraddau trosi grwpiau agored a rheoli ar draws newidynnau fel pobl greadigol, cyhoeddwyr a chynulleidfaoedd, gallwn weld faint yn fwy tebygol y bydd rhywun yn trosi pan fydd yn agored i'ch hysbyseb ar OTT neu'n seiliedig ar rai newidynnau ymgyrchu.

Degawdau o Arbenigedd Ar Eich Ochr

Nid yw'r peiriant ond mor smart â'r bodau dynol y tu ôl iddo, ac mae'r tîm yn Digital Remedy wedi bod yn gweithio ym maes fideo ac OTT ers cyn i chi allu olrhain unrhyw beth. Gyda mwy nag 20 mlynedd yn y gofod digidol, maen nhw wedi bod yn gweithredu ar draws pob math o gyfryngau, ers yn ôl pan oedd yn rhaid i chi optimeiddio â llaw o hyd. A chyda thua phum mlynedd yn y gofod OTT ei hun, mae'r wybodaeth sefydliadol hon yn golygu eich bod chi'n cael technoleg sy'n cael ei phweru gan ddata sydd wedi'i hategu gan arbenigedd dwfn gan weithwyr proffesiynol sydd wedi bod ar yr ochr arall fel marchnatwyr eu hunain ac sydd â dealltwriaeth ddofn o'r metrigau y mae hysbysebwyr eu heisiau mewn gwirionedd. i weld. Mae'r llif gwaith, delweddu ac adrodd i gyd wedi'u hadeiladu o safbwynt cleientiaid i roi'r mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i ddeall perfformiad ymgyrch yn llawn. 

Gall neidio i gyfrwng newydd fel OTT ymddangos yn llethol, yn enwedig gyda'r pwysau ychwanegol o wybod nad oes gennych unrhyw ddewis mewn gwirionedd - dyma lle mae'ch cynulleidfa a'ch cystadleuwyr yn mynd. Ond gyda'r offer a'r arbenigedd cywir yn eich cornel, gall hyd yn oed y brandiau a'r cwmnïau lleiaf gystadlu â'r dynion mawr yn y sianel newydd boeth hon. Gyda'r platfform perfformiad OTT Flip, mae Digital Remedy yn ei gwneud hi'n hygyrch, yn syml ac yn fforddiadwy i frandiau a marchnatwyr ar bob lefel ennill yn OTT.

Trefnwch Demo o Fflip Unioni Digidol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.