Cyhoeddwyr: Mae angen i waliau talu farw. Mae yna Ffordd Well i Monetize

Cyhoeddwr Cynnwys Jeeng Monetization vs Paywall

Mae waliau talu wedi dod yn gyffredin mewn cyhoeddi digidol, ond maen nhw'n aneffeithiol ac yn creu rhwystr i'r wasg rydd. Yn lle hynny, rhaid i gyhoeddwyr ddefnyddio hysbysebu i monetize sianeli newydd a rhoi i ddefnyddwyr y cynnwys maen nhw'n dyheu amdano am ddim.

Yn ôl yn y 90au, pan ddechreuodd cyhoeddwyr symud eu cynnwys ar-lein, daeth ystod o strategaethau i'r amlwg: dim ond y penawdau mawr i rai, rhifynnau cyfan i eraill. Wrth iddynt adeiladu presenoldeb ar y we, cododd genre cwbl newydd o gyhoeddiadau digidol yn unig neu ddigidol-gyntaf, gan orfodi pawb i chwarae rhan yn ddigidol er mwyn cystadlu. Nawr, hyd yn oed i hoelion wyth y diwydiant, mae argraffiadau print wedi dod bron yn ail ffidil i'w presenoldeb digidol ar raddfa lawn.

Ond hyd yn oed wrth i gyhoeddi digidol esblygu dros y 30 mlynedd diwethaf, mae un peth yn parhau i fod yn her flinderus - monetization. Mae cyhoeddwyr wedi rhoi cynnig ar amrywiaeth o ddulliau, ond mae un wedi profi'n gyson i fod yn aneffeithiol yn gyffredinol: waliau talu.

Heddiw, mae cyhoeddwyr sy'n mynnu codi tâl am gynnwys yn camddeall yn llwyr sut mae defnydd cyfryngau wedi newid ledled y byd. Nawr, gyda chymaint o opsiynau, gan gynnwys ffrydio fideo y mae rhai yn ei chael yn llawer mwy cymhellol, mae'r model cyfryngau cyfan wedi newid. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu cyfryngau o ystod eang o ffynonellau, ond dim ond am un neu ddwy y maen nhw'n talu. Ac os nad ydych chi ar frig y rhestr, ni chewch eich talu. Nid yw'n fater a yw'ch cynnwys yn deilwng neu'n ddiddorol neu'n berthnasol. Mae'n gyfran o broblem waled. Nid oes digon i fynd o gwmpas.

Mewn gwirionedd, mae data'n cadarnhau nad yw pobl eisiau talu am gynnwys.

Mae 75% syfrdanol o Gen Z a Millennials eisoes yn dweud eu bod peidiwch â thalu am gynnwys digidol- maen nhw'n ei gael o ffynonellau am ddim neu ddim o gwbl. Os ydych chi'n gyhoeddwr â wal dâl, dylai hynny fod yn newyddion brawychus.  

2021 Arolwg Defnyddwyr Cyhoeddi Digidol

Mewn gwirionedd, fe ellid dadlau bod waliau talu yn rhwystr llythrennol i'r rhyddid i'r wasg sydd gennym i gyd mor annwyl yn y wlad hon. Trwy orfodi defnyddwyr i dalu am gynnwys, mae'n gwahardd y rhai na allant neu na fyddant yn talu rhag cyrchu newyddion a gwybodaeth. Ac mae hyn yn effeithio'n negyddol ar y gadwyn werth cyfryngau gyfan - cyhoeddwyr, newyddiadurwyr, hysbysebwyr a'r cyhoedd.

Beth pe na bai'n rhaid i ni, yn ein esblygiad cyfryngau digidol, feddwl am rywbeth newydd, fel waliau talu, wedi'r cyfan? Beth pe bai ein gorsafoedd newyddion teledu lleol yn iawn ar hyd a lled? Dim ond rhedeg rhai hysbysebion i gefnogi creu a dosbarthu cynnwys.

Efallai y byddech chi'n meddwl bod hynny'n swnio'n or-syml. Na allwch gefnogi cyhoeddiad digidol gyda dim ond hysbysebion baner neu frodorol ar-lein. Bod cymdeithasol a chwilio yn sugno cymaint o wariant ad sydd ar gael, does dim digon ar ôl i gyhoeddwyr annibynnol.

Felly, beth yw'r dewis arall gwell? Monetizing sianeli ymgysylltu Chi rheolaeth, fel e-bost, hysbysiadau gwthio a mathau eraill o negeseuon uniongyrchol. Trwy gynnig tanysgrifiadau e-bost a gwthio di-dâl, a monetizing y rhai sydd â hysbysebu brand oddi mewn, gall cyhoeddwyr gadw eu cynulleidfa i ymgysylltu tra hefyd yn gyrru refeniw newydd.

Y newyddion da yw bod data'n dangos bod defnyddwyr yn agored i monetization o'r math hwn.

Mae bron i 3 o bob 4 yn dweud y byddai'n well ganddyn nhw weld hysbysebion a chael y cynnwys am ddim. Ac i gyhoeddwyr dan sylw y bydd eu tanysgrifwyr yn cael eu tramgwyddo gan hysbysebion mewn e-bost neu wthio, mae'r data'n dangos y gwrthwyneb yn unig: mae bron i 2/3 yn dweud nad ydyn nhw wedi trafferthu o gwbl neu ddim hyd yn oed yn sylwi ar yr hysbysebion.

2021 Arolwg Defnyddwyr Cyhoeddi Digidol

Yn well fyth, dywed mwyafrif y defnyddwyr digidol eu bod yn ymgysylltu â hysbysebion ar wefannau cyhoeddwyr. Mae tua 65% o Gen Z a 75% o Millennials yn dweud y byddan nhw'n clicio ar yr hysbysebion mewn cylchlythyrau e-bost os ydyn nhw'n ymddiried yn yr anfonwr, ac mae 53% o Gen Z a 60% o Millennials yn agored i hysbysebion mewn hysbysiadau gwthio - cyhyd â maen nhw wedi'u personoli.

I gyhoeddwyr sydd am ehangu eu monetization a thyfu refeniw, mae adeiladu perthnasoedd 1: 1 a darparu cynnwys wedi'i bersonoli dros y sianeli y maent yn eu rheoli yn fuddsoddiad llawer gwell - ac yn fwy effeithiol - na wal dâl.

Mae defnyddwyr eisiau derbyn eich cynnwys. Ac maen nhw'n barod i dalu'r pris ar ffurf gweld hysbysebion er mwyn ei gael am ddim. Trwy weithredu strategaeth monetization gadarn gan ddefnyddio cyfryngau fel cylchlythyrau e-bost a hysbysiadau gwthio, gallwch chi roi'r hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw heb unrhyw rwystrau diangen i fynd ar y ffordd.

Dadlwythwch Arolwg Defnyddwyr Cyhoeddi Digidol 2021