Pa Rolau sydd eu Angen yn Adran Marchnata Digidol Heddiw?

Rolau Tîm Marchnata Digidol

I rai o'm cleientiaid, rwy'n rheoli'r holl dalent sy'n angenrheidiol ar gyfer eu hymdrechion marchnata digidol. I eraill, mae ganddyn nhw staff bach ac rydyn ni'n ychwanegu at y sgiliau sy'n angenrheidiol. I eraill, mae ganddyn nhw dîm anhygoel o gadarn yn fewnol ac mae angen arweiniad cyffredinol a phersbectif allanol arnyn nhw i'w helpu i aros yn arloesol a nodi bylchau.

Pan lansiais fy nghwmni am y tro cyntaf, cynghorodd llawer o arweinwyr yn y diwydiant fi i arbenigo a dilyn rôl benodol; fodd bynnag, y bwlch a welais yn y mwyafrif o gwmnïau oedd mai anaml y byddai ganddynt dîm cytbwys ac roedd yn cynhyrchu bylchau yn eu strategaethau nad oeddent yn cael eu gweld. Nid oedd hynny'n golygu eu bod yn methu mewn unrhyw fodd, roedd yn golygu nad oeddent yn cyrraedd eu potensial llawn gyda'r asedau a oedd ganddynt.

A Ddylech Chi Hurio neu Bartner?

Nid oes gan bob sefydliad yr adnoddau i logi personél llawn amser. Y dyddiau hyn, nid yw'n anghyffredin cael partner allanol yn ei ymdrechion marchnata digidol.

 • Trwyddedu Offer - Mae gen i fynediad at setiau offer menter y gallaf wrthbwyso cost pob cleient. Gall hyn arbed cryn dipyn o arian i gwmni mewn gwirionedd.
 • Ffocws - Fel adnodd allanol, mae gen i'r fantais benodol o beidio â gorfod poeni fy hun â gweithrediadau cwmni, cyfarfodydd, gwleidyddiaeth, neu hyd yn oed (y rhan fwyaf o'r amser) cyfyngiadau cyllidebol. Yn nodweddiadol, rwy'n cael fy llogi i ddatrys problem ac yna mynd ar drywydd hynny'n ddidrugaredd - gyda chwmni'n talu am y gwerth rwy'n ei ddarparu yn hytrach na chyflog a allai fod yn gynhyrchiol neu beidio.
 • Trosiant - Mae gan bron bob cwmni drosiant, felly rwy'n gallu gorchuddio bylchau mewn setiau sgiliau pan fydd gan fy nghleientiaid staff sy'n troi drosodd. Ac mae gan bron bob sefydliad drosiant!
 • Gweithrediadau – Gall rhoi datrysiadau newydd ar waith ordrethu tîm a rhwystredigaeth fawr i’ch staff. Mae dod â phartner ar fwrdd gweithrediadau yn ffordd wych o gael yr arbenigedd a'r adnoddau dros dro sydd eu hangen arnoch i gael gweithrediad llwyddiannus.
 • Tymhorol – Yn aml mae gan gwmnïau ofynion tymhorol sy'n fwy na'u hadnoddau mewnol. Mae cael partner gwych a all ychwanegu at eich staff yn ddefnyddiol ar adegau prysur.
 • Arbenigedd arbenigol - Ni all y mwyafrif o gwmnïau logi adnodd ar gyfer pob rôl sy'n angenrheidiol, ond rwyf wedi datblygu'r rhwydwaith hwnnw o setiau sgiliau dros y blynyddoedd gydag arweinwyr profedig. Mae hynny'n golygu y gallaf ddod â'r rolau angenrheidiol i mewn yn ôl yr angen, gan optimeiddio'r gyllideb a dod â gwir hyrwyddwyr i mewn a fydd yn cynyddu'r siawns o lwyddo.
 • Arbenigedd Eang - Trwy weithio ar draws diwydiannau ac aros ar ben tueddiadau'r diwydiant, rwy'n dod ag atebion arloesol i'm cleientiaid. Os ydym yn profi strategaeth neu blatfform mewn un cwmni a'i fod yn gweithio'n dda, rwy'n dod â hi i bob un o'n cleientiaid a'i rhoi ar waith gyda llawer llai o anawsterau na phe bai'r cleient yn ei wneud ar ei ben ei hun.

Yr ffeithlun hwn o Spiralytics, Sut i Strwythuro'ch Tîm Marchnata Digidol, yn manylu ar yr 13 rôl sy'n angenrheidiol er mwyn i dîm marchnata digidol modern lwyddo.

Tueddfryd Marchnata Digidol

Mae adrannau marchnata heddiw o dan lawer o bwysau. Yn aml mae pwysau i dorri staff, mudo i setiau offer newydd, a bob amser i gynyddu marchnata trwy gyfryngau a sianeli newydd. Mae'n anodd i dimau marchnata arloesi gydag adnoddau cyfyngedig … heb sôn am gyflawni gweithgareddau dyddiol. Wrth i ni geisio llogi adnoddau ar gyfer ein timau ein hunain neu wneud argymhellion i'n cleientiaid, rydym yn aml yn cynnal profion ymddygiadol i sicrhau'r ffit iawn ... nid yn unig y sgiliau cywir ... yn cael eu llogi ar:

 • Hunan-Ysgogedig – Gydag ychydig o amser i fentora a chynorthwyo o fewn tîm marchnata, rhaid i chi ddod o hyd i staff sy'n gyfforddus yn ymchwilio a dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ar-lein. Nid yw aros ar hyfforddiant yn angenrheidiol y dyddiau hyn o ystyried gwybodaeth y byd ar flaenau ein bysedd.
 • Rôl-Hyblyg – Nid oes gan y rhan fwyaf o adrannau marchnata ddwy o bob swydd, felly mae traws-hyfforddiant a hyblygrwydd rôl yn hanfodol. Efallai y bydd angen i ddylunydd graffeg neidio i mewn i lwyfan e-bost a dylunio e-bost. Efallai y bydd angen i arbenigwr cyfryngau cymdeithasol ysgrifennu copi ar gyfer y wefan. Mae dod o hyd i bobl sydd nid yn unig yn gyfforddus gyda fflipio rolau ond yn edrych ymlaen ato yn wych.
 • Goddefgar i Risg – Mae marchnata yn gofyn am brawf a methiant i nodi cyfleoedd i lwyddo. Mae cael tîm sy'n gynhyrfus yn ffordd ddi-ffael o arafu'ch cynnydd tra bod eich cystadleuwyr yn llamu ymlaen. Dylai eich tîm ddeall y nodau a bwrw ymlaen i ddysgu, addasu, optimeiddio a rhagori ar ddisgwyliadau.
 • Creadigrwydd Rhesymeg – Mae deall data a phrosesau yn sgil hanfodol i bob aelod marchnata. Dylai aelodau tîm marchnata allu dadansoddi prosesau a chanlyniadau a dod o hyd i atebion creadigol i oresgyn rhwystrau.
 • Tueddfryd Technegol – Mae'n fyd digidol ac mae'n hanfodol bod gennych chi dîm marchnata sy'n ddeallus o ran technoleg, yn newynog am awtomeiddio, ac yn edrych i ehangu profiadau eich marchnad darged gyda'ch brand.

Yn fy marn bersonol i, mae buddsoddi mewn profion ymddygiadol i sicrhau bod aelod o'r tîm yn gallu llwyddo'n annibynnol, ynghyd â'ch tîm, ac o fewn diwylliant eich sefydliad yn werth ei bwysau mewn aur. Os ydych yn chwilio am bartner, byddwn yn esgeulus i beidio ag ymestyn ein tîm yn Highbridge.

Rolau Adran Marchnata Digidol:

 1. Rheolwr Marchnata Digidol, Rheolwr Ymgyrch, Neu Rheolwr Prosiect – i oruchwylio prosiectau a sicrhau bod y tîm a’ch ymgyrchoedd yn gweithredu’n effeithiol ac yn bodloni anghenion y sefydliad.
 2. Cyfarwyddwr Creadigol or Dylunydd Graffeg - cynnal cysondeb gweledol cyfathrebu brand trwy sianeli digidol.
 3. Datblygwyr neu Benseiri Atebion – mae integreiddio a elfennau rhyngweithiol yn hanfodol i bob sefydliad y dyddiau hyn, felly mae cael tîm sy’n barod i adeiladu pen ôl cadarn gyda phrofiad defnyddiwr gwych ar y pen blaen yn hanfodol. Os oes gan eich sefydliad dîm datblygu o fewn TG, mae'n hollbwysig eu bod yn adnodd a rennir sy'n cael eu gwobrwyo am eu gallu i alluogi eich tîm.
 4. Dadansoddwr Marchnata Digidol - mae'n hanfodol bod gan bob tîm marchnata digidol ffordd gynlluniedig o fesur ei effaith yn ogystal ag adrodd effeithiol a fydd yn helpu arweinyddiaeth a'r tîm i gydnabod y canlyniadau.
 5. Strategydd Marchnata Digidol - dylai pob menter fod yn helpu i yrru dangosyddion perfformiad allweddol a nodau cyffredinol y sefydliad. Mae strategydd yn cyd-fynd â'r darnau hyn ac yn sicrhau bod yr holl sianeli, cyfryngau a chyfryngau wedi'u trosoledd yn llawn.
 6. Rheolwr SEO neu Arbenigwr - mae peiriannau chwilio yn parhau i arwain pob sianel gyda defnyddiwr bwriad i ymchwilio i benderfyniad prynu. Mae llwyfannau chwilio organig yn darparu llu o wybodaeth y gall timau marchnata digidol ei defnyddio yn ogystal â sianel berffaith i mewn ar gyfer gyrru arweinyddion. Mae cael rhywun i yrru'r strategaethau cost-effeithiol hyn yn hanfodol i bob sefydliad.
 7. Chwilio Arbenigwr Hysbysebu - er bod chwilio organig yn gofyn am fomentwm ac awdurdod i arwain tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio, gall hysbysebu lenwi'r bwlch i yrru arweinyddion. Ond nid yw heb draul ac arbenigedd. Gall prynu hysbysebion fod yn gamgymeriad ofnadwy a drud os nad oes gennych yr arbenigedd.
 8. Arbenigwr Hysbysebu Arddangos - mae yna wefannau eraill sy'n berchen ar y gynulleidfa rydych chi'n ceisio ei chyrraedd, felly mae hysbysebu ar y gwefannau hynny i yrru ymwybyddiaeth, ymgysylltu ac addasiadau yn strategaeth gadarn. Fodd bynnag, nid yw nifer y llwyfannau hysbysebu, targedu galluoedd, mathau o hysbysebion, a phrofi newidynnau yn ddim llai na gwyddoniaeth. Mae cael rhywun i dyfu effaith eich hysbysebion arddangos yn hanfodol.
 9. Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol neu Arbenigwr - mae'r cyfryngau cymdeithasol yn parhau i fod yn adnodd ar gyfer ymgysylltu â'ch darpar brynwyr yn ogystal â bod yn sianel wych ar gyfer datblygu awdurdod eich brand personol neu broffesiynol. Mae cael rhywun i ymchwilio, monitro a thyfu eich cymuned trwy eiriolaeth, cefnogaeth a gwybodaeth yn strategaeth gadarn ar gyfer unrhyw frand modern.
 10. Profiad Defnyddiwr or Dylunydd Rhyngwyneb Defnyddiwr - Cyn y gall eich datblygwr pen blaen godio profiad, mae angen ei ddatblygu a'i brofi'n llawn i leihau rhwystredigaeth a gwella boddhad cwsmeriaid. Cael rhywun sy'n deall dyluniad rhyngwyneb cyfrifiadur dynol yn fuddsoddiad angenrheidiol wrth ddatblygu'r profiadau hynny.
 11. Ysgrifennwr - Mae papurau gwyn, achosion defnydd, erthyglau, postiadau blog, a hyd yn oed diweddariadau cyfryngau cymdeithasol yn gofyn am awduron talentog a all adlewyrchu naws, personoliaeth a gwybodaeth yr ydych yn ceisio eu lledaenu yn llawn. Efallai y bydd cael ysgrifennwr ar staff yn foethusrwydd i lawer ... ond mae'n hanfodol os ydych chi am i'r buddsoddiad yn eich cynnwys gael effaith mewn gwirionedd.
 12. Marchnatwr E-bost - O gyflawniad, i linell bwnc, i ddylunio cynnwys ... mae e-bost yn gyfrwng cyfathrebu unigryw sy'n gofyn am dalent ac arbenigedd i gael canlyniadau. Mae ein mewnflwch wedi'u pacio y dyddiau hyn, felly mae cael tanysgrifwyr i agor a chlicio yn her.
 13. Arbenigwr neu Strategydd Marchnata Cynnwys - Beth yw'r pynciau y mae eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid yn eu ceisio? Sut olwg sydd ar y llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei gynhyrchu? Mae strategydd marchnata cynnwys yn helpu i flaenoriaethu a nodi'r pynciau sy'n mynd i atseinio ... yn ogystal â sicrhau eich bod chi'n aros yn bennaeth eich cystadleuaeth.

Dyma'r Infograffig Llawn:

Infographic Rolau Tîm Marchnata Digidol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.