Arwain Tîm Marchnata Digidol - Yr Heriau A Sut I Gyfarfod Nhw

cydweithredu tîm marchnata digidol

Yn y dechnoleg sy'n newid heddiw, gall arwain tîm marchnata digidol effeithiol fod yn heriol. Rydych chi'n wynebu'r angen am dechnoleg effeithlon ac amlbwrpas, sgiliau cywir, prosesau marchnata hyfyw, ymhlith heriau eraill. Mae'r heriau'n cynyddu wrth i'r busnes dyfu. Mae'r ffordd rydych chi'n delio â'r pryderon hyn yn penderfynu a fyddwch chi'n cael tîm effeithlon yn y pen draw a all gyflawni nodau marchnata ar-lein eich busnes.

Heriau Tîm Marchnata Digidol a Sut i Gyfarfod Nhw

  1. Harneisio Digon Gyllideb

Un o'r heriau sydd gan arweinwyr marchnata yw dyrannu digon o arian ar gyfer eu gweithgareddau. Mae'n dod yn anoddach pan na all arweinwyr o'r fath brofi gwerth neu ROI sy'n gymesur â'r swm sy'n cael ei wario ar farchnata digidol. Yn aml, mae marchnatwyr yn cael eu gorfodi i weithredu ar gyllideb isel, ond eto mae'n ofynnol iddynt fodloni disgwyliadau penodol y busnes.

Beth wyt ti'n gallu gwneud? Dechreuwch trwy gyfrifo'ch ROI. Mae angen i chi gael systemau ar waith a all olrhain eich gweithgareddau marchnata a'ch canlyniadau gwerthu sy'n gysylltiedig â phob un. Defnyddiwch y rhain i ddangos sut mae pob un o'ch gweithgaredd wedi perfformio am gyfnod penodol. Mae hyn yn brawf bod eich ymdrechion marchnata mewn gwirionedd yn dwyn ffrwyth i'r busnes. Sicrhewch fod gennych strategaeth farchnata ddigidol yr ydych yn hyderus y gall yrru ROI positif. Mae llwyddiant diriaethol yn eich strategaeth yn sicr o ddenu mwy o arian heb wrthwynebiad.

  1. Nodi Technoleg Addas a Cadw i Fyny â Newid

Mae technoleg yn newid yn gyflym iawn. I lawer, mae'r newidiadau hyn yn aflonyddgar. Yn fwy na hynny, efallai y bydd rhai arweinwyr marchnata yn teimlo nad ydyn nhw'n barod i ddelio â newidiadau o'r fath. O'r llwyfannau marchnata a'r arferion gorau ar y llwyfannau hyn i'r offer rheoli; mae'r rhain i gyd yn cadw'r marchnatwyr ar flaenau eu traed wrth iddynt ymdrechu i aros yn berthnasol.

Ar ben hynny, mae'n bwysig hefyd cael y dechnoleg gywir i reoli'r timau a chynnal ymgyrchoedd yn effeithiol. Yn anffodus, gallai arweinwyr marchnata digidol ei chael hi'n anodd nodi offer technoleg sy'n cyd-fynd â'u hanghenion busnes. Go brin bod y mwyafrif o offer sydd ar gael wedi casglu digon o adolygiadau a all helpu arweinydd o'r fath i benderfynu ai system sydd ei hangen ar eu busnes.

Er mwyn eich helpu i ddelio â'r her hon, dyma rai o nodweddion pwysig unrhyw effeithlon offeryn rheoli prosiect dylai arweinwyr tîm edrych am:

  • Rheoli Tasg - Ar gyfer arweinwyr tîm sy'n rheoli sawl prosiect, byddwch yn ei chael yn haws gweithio gydag offeryn rheoli a all drefnu a hidlo gwahanol dasgau pob prosiect naill ai erbyn dyddiad dyledus, pobl, neu fwy. Gydag offeryn o'r fath, ni fydd angen dyfais neu feddalwedd wahanol arnoch chi ar gyfer pob prosiect. Dylai hefyd allu cefnogi rhannu ffeiliau, diweddaru prosiectau, a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â phob prosiect mewn amser real.

Ciplun ActivCollab

  • Cydweithrediad Tîm - Dylai unrhyw dîm digidol effeithiol gyfathrebu'n effeithiol er mwyn cydweithio'n gydlynol. Wrth ystyried teclyn rheoli prosiect, darganfyddwch a oes ganddo nodweddion wedi'u hadeiladu fel sgyrsiau, negeseuon gwib, e-byst, fideo-gynadledda, ac eraill i hwyluso cyfathrebu cyson yn ystod gwaith i gadw'r holl aelodau ar yr un dudalen.

Cydweithrediad Tîm ActivCollab

  • Olrhain Amser - Gyda'r nodwedd hon, byddwch yn dawel eich meddwl y gallwch chi fonitro bob amser a yw aelodau'ch tîm yn treulio'u hamser ar dasgau penodol. Ni fyddwch yn poeni am golli amser na thalu am awr na weithir amdani.

Olrhain Amser ActivCollab

amserydd cydweithredu gweithredol

  • Anfonebu - Mae hyn yn gweithio gyda'r app amser i sicrhau bod contractau'n cael eu bilio am yr amser y mae pob aelod o'r tîm yn ei dreulio ar brosiect. Mae'n dod gyda sgrinluniau i ddangos beth yn union yr oedd aelod yn gweithio arno am bob awr a filiwyd. Gall cyflymu tasgau cylchol penodol, er enghraifft creu anfoneb o dan funud, gynyddu cynhyrchiant yn sylweddol a lleihau'r amser a dreulir ar weinyddu prosiect.

anfonebu activcollab

  1. Canfod a Llogi Talent Addas

Mae cyrchu, recriwtio a chadw'r staff cywir hefyd yn her arall y mae llawer o arweinwyr marchnata digidol yn ei hwynebu heddiw. Am unwaith, gyda'r dechnoleg sy'n newid, mae'n creu galw am farchnatwyr sy'n greadigol ac yn hyddysg mewn technoleg. Nid yw llawer o farchnatwyr yn camu i mewn yn gyflym i gaffael y sgiliau technegol a fydd yn eu rhoi mewn sefyllfa i lenwi'r bwlch cynyddol.

Hefyd, os yw un am ddod o hyd i'r set sgiliau a ddymunir, daw mater y gyllideb a grybwyllwyd yn gynharach yn gyfyngiad arall. Wrth i'r galw godi am farchnatwyr talentog, maent yn debygol o godi uwch. Efallai y bydd llogi a chadw unigolion o'r fath yn ddrud iawn i unrhyw fusnes sydd â chyllideb gyfyngedig.

Os ydych am ddatrys y broblem hon yn effeithiol, dechreuwch trwy nodi'r math o berson sydd ei angen arnoch ar gyfer eich tîm marchnata. Os oes angen iddynt ofalu am eich SEO, marchnata cyfryngau cymdeithasol neu farchnata cynnwys, gwnewch yn siŵr bod ganddynt yr holl sgiliau hyn.

Heddiw, nid oes rhaid i chi gadw staff o'r fath o fewn eich rhagosodiad. Gallwch logi gweithiwr proffesiynol rhithwir; cam a fydd yn lleihau eich costau gweithredol. Ar ôl i chi nodi'r hyn rydych chi'n disgwyl i'r gweithiwr proffesiynol ei wneud neu ei gyflawni, ysgrifennwch ddisgrifiad swydd manwl a chlir ar fforymau lle deuir o hyd i farchnatwyr digidol.

Er enghraifft, mae inbound.org, LinkedIn, a CareerBuilder.com wedi profi llwyfannau da i rwydo talent rhagorol o unrhyw le yn y byd. Gallwch gyfweld â sawl ymgeisydd a dewis un sy'n dangos y gallu i fodloni gofynion eich disgrifiad swydd.

  1. Timau hyfforddi

Oherwydd y dechnoleg esblygol a'r busnesau sy'n tyfu, bydd timau hyfforddi i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau hyn yn her i lawer o arweinwyr marchnata digidol. Gall hefyd fod yn ddrud o ran amser ac arian. Gan eich bod am i'ch tîm berfformio'n effeithiol, gall yr awgrymiadau hyn helpu i leddfu'r baich;

  • Asesu perfformiad unigol pob aelod o'r tîm. Mae gan bob un rai cryfderau y gallwch chi fanteisio arnyn nhw wrth ddirprwyo tasgau i gael y gorau ohonyn nhw. Yn ystod yr asesiad, tynnwch sylw at eu meysydd gwan a allai fod angen eu hyfforddi a gweld sut y gallwch chi drefnu ar gyfer hynny.
  • Darganfyddwch ble mae'ch tîm yn sefyll o ran arbenigedd. A oes cyrsiau ar-lein y gallwch eu hargymell iddynt barhau i hogi eu sgiliau? Mewn gwirionedd, mae yna lawer o adnoddau ar-lein y gall timau marchnata eu defnyddio am ddim.

Yn y pen draw, bydd angen cynllun hyfforddi cadarn arnoch o hyd ar gyfer aelodau newydd y tîm. Wrth i chi eu cyflwyno i'w dyletswyddau newydd a'ch busnes, mae'n rhaid i chi amlinellu nodau penodol y swydd a'u gwahodd i ddangos eu gallu i gyflawni hynny.

Gyda hyn i gyd yn cael ei ddweud, efallai y byddwn yn dod i'r casgliad bod arwain tîm mewn prosiectau marchnata digidol yn agored i heriau mawr heddiw yn fwy nag erioed. Nid yw'r dyfodol yn dod ag unrhyw duedd i ostwng y pwysau hwn.

Mae angen i ni i gyd arbrofi gyda'n terfynau a rhoi ein gorau i gydweithio mewn timau. Gall hyd yn oed y prosiectau sy'n edrych yn hawdd ar yr olwg gyntaf fynd yn gymhleth yn gyflym. Mae trefnu tasgau, aelodau'r tîm, cyfranwyr allanol a chleientiaid mewn ffordd ddi-dor yn her go iawn.

Ond nid diwedd pobl yw'r stori. Er mwyn arwain prosiect gyda llif perffaith, mae angen ffordd reddfol arnoch ar gyfer rhannu syniadau newydd, cydweithredu trwy lif gwaith, adrodd, a llawer mwy.

Daw hyn i gyd i'r casgliad nad yw creu cydbwysedd ar y prosiect bob amser yn hawdd i arweinwyr. Os ydych chi'n rhedeg asiantaeth farchnata, yn arwain tîm o ddylunwyr neu ddatblygwyr, neu os ydych chi newydd ddod o hyd i gychwyn heb lawer o ffrindiau - os nad ydych chi'n defnyddio teclyn rheoli prosiect, gallai fod yn gamgymeriad mawr.

Mae eich amser yn werthfawr. Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych chi'n ei wneud orau ac ar yr hyn na ellir ei wneud gan ddarn o feddalwedd. Gadewch i'r feddalwedd wneud yr hyn a all ond ar yr un pryd, byddwch yn ymwybodol nad oes offeryn o'r fath a fydd yn gwneud yr holl waith i chi. Mae'r rhan fwyaf o offer yn dal i fod yn union - offer. Yn dibynnu ar y ffordd o'u defnyddio, gallant ddod yn fantais gystadleuol neu'n wastraff amser. Chi sydd i benderfynu cael y potensial allan ohonynt.

Cofrestrwch am 30 Diwrnod Am Ddim ar ActivCollab!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.