Hyfforddiant Marchnatwr Digidol

Hyfforddiant Marchnatwr Digidol Udacity

Roedd yr ysgrifennu ar y wal yn y diwydiant marchnata digidol wrth i'r pandemig ledu, cloeon clo, a'r economi gymryd tro. Ysgrifennais ar LinkedIn yn y dyddiau cynnar hynny bod angen i farchnatwyr ddiffodd Netflix a pharatoi eu hunain ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Gwnaeth rhai pobl… ond, yn anffodus ni wnaeth y mwyafrif. Mae'r layoffs yn parhau i rwygo trwy adrannau marchnata ledled y wlad.

Mae marchnata digidol yn yrfa hynod ddiddorol lle gallwch ddod o hyd i ddau farchnatwr gwahanol sydd â setiau sgiliau sylweddol wahanol. Gallai un fod yn arbenigwr brandio gyda'r gallu i greu profiad gweledol creadigol a chyfleu cynhyrchion neu wasanaethau'r cwmni yn effeithiol. Gallai un arall fod yn arbenigwr technoleg sy'n deall dadansoddeg ac sy'n gallu datblygu ymgyrchoedd marchnata digidol sy'n gyrru ymdrechion marchnata'r cwmni. Efallai na fydd croestoriad sgiliau a diwrnod gwaith cyfartalog pob un o'r rhain yn gorgyffwrdd o gwbl ... ac eto maent yn dal yn hyddysg yn eu galwedigaethau.

Os ydych chi am gynyddu eich gwerth i'ch sefydliad presennol neu baratoi'ch hun ar gyfer eich swydd marchnata digidol nesaf, byddwn yn argymell yn gryf eich bod chi'n cael rhywfaint o hyfforddiant proffesiynol.

Beth Yw Marchnatwr Digidol?

Yn fy marn i, mae gan y marchnatwyr digidol mwyaf talentog rydw i erioed wedi gweithio gyda nhw ddealltwriaeth ddofn o rai sianeli a chyfryngau allweddol, ond maen nhw'n deall yn iawn sut i drosoli eraill efallai nad oes ganddyn nhw arbenigedd ynddo. Yn bersonol, rwy'n credu bod fy arbenigedd mewn brandio, cynnwys, chwilio a marchnata cymdeithasol wedi fy ngwneud yn farchnatwr digidol llwyddiannus dros y blynyddoedd.

Un maes nad wyf yn esgus bod ag arbenigedd ynddo yw hysbysebu a technoleg hysbysebu. Rwy'n deall y cymhlethdodau ond rwy'n cydnabod bod y gromlin ddysgu i adeiladu fy arbenigedd ychydig yn rhy anodd ar hyn o bryd yn fy ngyrfa. Felly, pan fydd angen adnoddau hysbysebu arnaf, rwy'n cysylltu â phartneriaid sy'n gweithio o ddydd i ddydd yn y strategaethau hyn bob dydd.

Wedi dweud hynny ... mae'n rhaid i mi ddeall sut a phryd i ddefnyddio hysbysebu fel rhan o strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol. Ac mae hynny'n gofyn am hyfforddiant marchnata digidol. Efallai y bydd yn syndod i lawer ohonoch, ond rwyf bob amser yn cymryd cyrsiau, yn mynychu gweminarau, ac yn defnyddio cynnwys i geisio aros ar y blaen. Mae'r diwydiant hwn yn symud yn gyflym ac mae'n rhaid i chi neilltuo amser i aros ar y brig.

Sut i Ddod yn Farchnatwr Digidol

Gyda rhaglen nanodegree Udacity, gall mynychwyr gael trosolwg sylfaenol o bopeth sydd ei angen i ddod yn farchnatwr digidol llwyddiannus. Byddant yn dysgu creu cynnwys marchnata, defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymhelaethu ar eich neges, gwneud cynnwys yn ddarganfyddadwy wrth chwilio, cynnal ymgyrchoedd hysbysebu a hysbysebu ar Facebook. Yn ogystal, dysgwch sut mae hysbysebion arddangos a fideo yn gweithio a sut i farchnata gydag e-bost, a mesur a gwneud y gorau gyda Google Analytics.

Hyfforddiant Marchnatwr Digidol o Udacity

Mae'r cwrs yn cymryd tua 3 mis os ydych chi'n cysegru 10 awr yr wythnos ac yn cynnwys:

  • Hanfodion Marchnata - Yn y cwrs hwn, rydyn ni'n rhoi fframwaith i chi i'ch helpu chi i drefnu a chynllunio eich dull marchnata. Rydym hefyd yn eich cyflwyno i dri chwmni sy'n cael sylw trwy gydol y rhaglen Marchnata Digidol Nanodegree fel enghreifftiau o sut i gymhwyso'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yng nghyd-destunau B2C a B2B.
  • Strategaeth Marchnata Cynnwys - Mae cynnwys wrth wraidd yr holl weithgaredd marchnata. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu sut i gynllunio'ch marchnata cynnwys, sut i ddatblygu cynnwys sy'n gweithio'n dda i'ch cynulleidfa darged, a sut i fesur ei effaith.
  • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata - Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn sianel bwerus i farchnatwyr. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu mwy am y prif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, sut i reoli'ch presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, a sut i greu cynnwys effeithiol ar gyfer pob platfform.
  • Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol - Gall torri trwy'r sŵn yn y cyfryngau cymdeithasol fod yn heriol, ac yn aml, rhaid i farchnatwyr ddefnyddio strategaethau marchnata cyfryngau cymdeithasol taledig i chwyddo eu neges. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu am y cyfleoedd ar gyfer hysbysebu wedi'i dargedu yn y cyfryngau cymdeithasol a sut i gynnal ymgyrchoedd hysbysebu sy'n atseinio â'ch cynulleidfa.
  • Chwilia Beiriant Optimization (SEO) - Mae peiriannau chwilio yn rhan hanfodol o'r profiad ar-lein. Dysgwch sut i wneud y gorau o'ch presenoldeb peiriant chwilio trwy weithgareddau ar y safle ac oddi ar y safle, gan gynnwys sut i ddatblygu eich rhestr allweddeiriau targed, gwneud y gorau o'ch gwefan UX a'ch dyluniad, a gweithredu ymgyrch adeiladu cyswllt.
  • Marchnata Peiriannau Chwilio gyda Google Ads - Mae optimeiddio gwelededd yng nghanlyniadau peiriannau chwilio yn rhan hanfodol o farchnata digidol. Mae atgyfnerthu canfyddadwyedd trwy Farchnata Peiriannau Chwilio (SEM) yn dacteg effeithiol i gyflawni eich amcanion marchnata. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu sut i greu, gweithredu, a gwneud y gorau o ymgyrch hysbysebu effeithiol gan ddefnyddio Google Ads.
  • Hysbysebu Arddangos - Mae hysbysebu arddangos yn offeryn marchnata pwerus, wedi'i gryfhau gan lwyfannau newydd fel symudol, cyfleoedd fideo newydd, a thargedu gwell. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu sut mae hysbysebu arddangos yn gweithio, sut mae'n cael ei brynu a'i werthu (gan gynnwys mewn amgylchedd rhaglennol), a sut i sefydlu ymgyrch hysbysebu arddangos gan ddefnyddio Google Ads.
  • Marchnata E-bost - Mae e-bost yn sianel farchnata effeithiol, yn enwedig yn ystod cam trosi a chadw taith y cwsmer. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu sut i greu strategaeth farchnata e-bost, creu a gweithredu ymgyrchoedd e-bost, a mesur y canlyniadau.
  • Mesur a Optimeiddio gyda Google Analytics - Gellir olrhain gweithredoedd ar-lein, ac felly hefyd effaith eich ymdrechion marchnata digidol. Yn y cwrs hwn, rydych chi'n dysgu sut i ddefnyddio Google Analytics i werthuso'ch cynulleidfa, mesur llwyddiant eich ymdrechion caffael ac ymgysylltu, gwerthuso trosiadau eich defnyddiwr i'ch nodau, a defnyddio'r mewnwelediadau hynny i gynllunio a gwneud y gorau o'ch cyllidebau marchnata.

Udacity's marchnatwr digidol Mae'r cwrs yn ymgorffori prosiectau yn y byd go iawn gan arbenigwyr diwydiant a chynnwys trochi a adeiladwyd mewn partneriaeth â chwmnïau haen uchaf.

Mae eu mentoriaid gwybodus yn arwain eich dysgu ac yn canolbwyntio ar ateb eich cwestiynau, eich cymell, a'ch cadw ar y trywydd iawn. Bydd gennych hefyd fynediad i gefnogaeth ailddechrau, adolygiad portffolio Github, ac optimeiddio proffil LinkedIn i'ch helpu i ddatblygu'ch gyrfa a glanio rôl sy'n talu'n uchel.

Adeiladu cynllun dysgu arfer hyblyg wedi'i deilwra i gyd-fynd â'ch bywyd prysur. Dysgu ar eich cyflymder eich hun a chyrraedd eich nodau personol ar yr amserlen sy'n gweithio orau i chi.

Dewch yn Farchnatwr Digidol

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Rhaglen Marchnatwr Digidol Udacity.