Sut Mae Dal Arweiniol Digidol yn Esblygu

cipio plwm digidol

Mae cipio plwm wedi bod o gwmpas ers tro. Fel mater o ffaith, faint o fusnesau sy'n llwyddo i fusnes GET. Mae defnyddwyr yn ymweld â'ch gwefan, maen nhw'n llenwi ffurflen yn chwilio am wybodaeth, rydych chi'n casglu'r wybodaeth honno ac yna rydych chi'n eu ffonio. Syml, iawn? Ehh ... dim cymaint ag y byddech chi'n ei feddwl.

Mae'r cysyniad, ynddo'i hun, yn wallgof o syml. Mewn theori, dylai fod yn eithaf damn hawdd dal cymaint o dennynau. Yn anffodus, nid yw. Er y gallai fod wedi bod yn eithaf hawdd ddegawd yn ôl, mae defnyddwyr wedi dod yn fwy pryderus ynghylch ildio'u gwybodaeth. Y dybiaeth yw eu bod nhw (y defnyddiwr) yn mynd i roi eu gwybodaeth ar ffurf (gyda'r bwriad o gael gwybodaeth) ac maen nhw'n mynd i gael eu peledu â galwadau ffôn, e-byst, testunau, post uniongyrchol ac ati. Er nad yw hyn yn wir am bob busnes, mae gan rai ac fe fydd yn peledu rhagolygon gyda'r cynigion hyn - ac mae'n hynod annifyr.

Wedi dweud hynny, mae llai a llai o ddefnyddwyr yn llenwi ffurflenni plwm statig.

Nawr, pan fyddaf yn dweud ffurflenni plwm statig, rwy'n golygu'r ffurflenni byr sydd â thua 4-5 o leoedd ar gyfer eich gwybodaeth gyswllt (enw, rhif ffôn, e-bost, cyfeiriad, ac ati) ac efallai adran sylwadau i ofyn cwestiwn cyflym neu ei ddarparu adborth. Nid yw'r ffurflenni fel arfer yn cymryd tunnell o le ar dudalen (felly nid ydyn nhw'n rhy ofer), ond nid ydyn nhw'n cynnig unrhyw beth o werth diriaethol i'r defnyddiwr chwaith.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae defnyddwyr yn llenwi eu gwybodaeth fel y gallant gael gwybodaeth ychwanegol (gan y busnes) yn nes ymlaen. Er nad oes unrhyw beth yn arbennig o anghywir â'r senario hwn, mae'r wybodaeth ychwanegol y mae'r defnyddiwr yn gofyn amdani yn y pen draw yn troi'n llain werthu. Hyd yn oed os yw defnyddiwr yn derbyn y wybodaeth y gofynnwyd amdani, efallai na fyddent am gael ei gwerthu iddi eto - yn enwedig os ydyn nhw dal yn y cyfnod ymchwil.

Mae ffurflenni gen plwm statig yn dal i fodoli, ond maen nhw'n marw'n gyflym i wneud lle i ddulliau mwy esblygol o gynhyrchu plwm digidol. Mae ffurflenni cynhyrchu plwm (neu lwyfannau yn hytrach) yn dod yn lluniaidd ac yn fwy datblygedig i ddiwallu dymuniadau ac anghenion defnyddwyr - gan roi rheswm i ddefnyddwyr roi eu gwybodaeth i'r busnes hwnnw. Dyma sut mae cipio plwm digidol yn esblygu:

Sut Mae Dal Arweiniol Digidol yn Esblygu

Mae Ffurflenni Gen Arweiniol yn Dod yn “Rhyngweithiol” ac yn “Ymgysylltu”

Mae ffurflenni plwm statig yn union hynny: maen nhw sefydlog. Nid ydyn nhw'n apelio; ac a dweud y gwir, maen nhw'n ddiflas kinda. Os yw'n edrych yn ddiflas (neu'n waeth, nid yw'n edrych yn gyfreithlon), mae'r tebygolrwydd y bydd defnyddwyr yn llenwi eu gwybodaeth yn fain. Nid yn unig y mae defnyddwyr eisiau meddwl bod rhywbeth cŵl neu hwyl yn dod eu ffordd (ac os yw popeth yn llachar ac yn sgleiniog, gallai fod), maent am sicrhau nad yw eu gwybodaeth yn cael ei gwerthu i 3ydd partïon nac yn cael ei defnyddio'n anghyfreithlon. Maen nhw eisiau gwybod bod y wybodaeth yn mynd i bwy maen nhw'n dweud y bydd yn mynd iddi.

Un o'r pethau mwyaf sy'n digwydd i ffurfiau arweiniol yw eu bod yn dod yn lluniaidd, yn fwy rhyngweithiol ac yn fwy deniadol.

Yn lle ffurflen sy'n gofyn am wybodaeth gyswllt syml, mae mwy o gwestiynau'n cael eu gofyn - ac i atal diflastod, mae'r cwestiynau hyn yn cael eu cyflwyno mewn ffyrdd unigryw.

Mae llawer o fusnesau wedi dechrau defnyddio bwydlenni gwympo, amlddewis, a hyd yn oed llenwi testunau gwirioneddol i sicrhau bod y defnyddiwr yn talu sylw iddynt yn gyson. Yn ogystal, mae ffurflenni plwm yn dod yn hynod addasadwy, ac mae busnesau bellach yn gallu gofyn cwestiynau a fyddai o ddiddordeb i ddefnyddiwr. Yn lle teimlo fel cymhwysiad, mae'r fformat hwn sydd newydd esblygu yn teimlo fel llenwi proffil - un y gellir ei anfon at werthwr a fyddai'n eu helpu yn hytrach na gwerthu iddo.

Mae Gwerth REAL yn cael ei ddarparu i ddefnyddwyr

Os ewch yn ôl cyn lleied â phum mlynedd, mae'n debyg y cofiwch mai dim ond ffyrdd i chi ofyn am ragor o wybodaeth oedd y rhan fwyaf o ffurflenni. Byddech chi wedi rhoi eich gwybodaeth gyswllt i mewn, efallai rhywfaint o wybodaeth ddewis, byddech chi'n taro cyflwyno ac aros i rywun gysylltu â chi. Weithiau byddech chi'n cofrestru ar gyfer cylchlythyr misol neu rywbeth tebyg - ond mewn gwirionedd, dim byd o arwyddocâd.

Ymlaen yn gyflym y pum mlynedd hynny, ac rydym nawr yn darganfod bod llenwi ffurflenni plwm wedi dod yn fwy o gyfnewidfa ynghyd â ffurflenni sefydlog yn diflannu. Yn lle cael ymateb fel “Diolch am gyflwyno'ch ffurflen. Bydd rhywun yn estyn allan yn fuan, ”mae defnyddwyr yn cael eu trin yn syth â chynigion cynnyrch / gwasanaeth, gostyngiadau, ac mewn sawl achos yn hwyr, canlyniadau asesu!

Un o'r pethau mwy newydd y mae ymwelwyr â gwefannau yn edrych ymlaen ato yw cymryd cwisiau a llenwi asesiadau.

Enghraifft dda o hyn fyddai “Pa fath o fodur sy'n iawn i chi?” asesiad. Mae hwn yn fath o asesiad y gallem weld ein hunain yn ei ddarparu i'n cleientiaid modurol at ddiben cynhyrchu arweiniadau gwerthu ceir newydd. Yn yr asesiad hwn, mae defnyddiwr yn ateb rhai cwestiynau am eu dewisiadau prynu / gyrru. Ar ôl iddynt gyflwyno eu hatebion, cynhyrchir eu canlyniadau ar eu cyfer ar unwaith. I wneud hyn, wrth gwrs, mae angen iddyn nhw ddarparu eu gwybodaeth gyswllt. Os yw'r defnyddiwr yn ddigon chwilfrydig (ac rydym yn gobeithio ei fod), bydd yn rhoi ei e-bost i mewn, a bydd yn cael ei ganlyniadau.

Yn lle math o senario rhoi a chymryd, mae ffurflenni plwm wedi dod yn fwy rhyngweithiol; ysgogi cyfnewid cyfartal rhwng y defnyddiwr a'r busnes.

Os yw defnyddiwr yn llenwi'r “Pa fodur sy'n iawn i chi?” asesiad ac yn dweud bod ganddyn nhw deulu mawr, efallai y byddan nhw'n cael taleb i brofi gyriant minivan penodol. Neu, yn well eto, efallai y byddan nhw'n cael cynnig ar unwaith o $ 500 oddi ar gerbyd teulu. O ran darparu gwerth i ddefnyddwyr, mae'r posibiliadau bron yn ddiddiwedd.

Gyda thechnoleg yn gwella mor gyflym ag y mae, gall llawer o ddarparwyr ffurflenni arweiniol gymryd y wybodaeth y mae defnyddwyr yn ei rhoi ar ffurf arweiniol yn awtomatig a'i throsi'n gynnig sy'n berthnasol iawn i'r defnyddiwr. Nid yw ffurflenni plwm bellach yr hyn yr oeddent yn arfer bod. Maent wedi esblygu i fod yn rhywbeth llawer mwy na'r hyn y gallai llawer o farchnatwyr fod wedi'i ddychmygu erioed. Wrth i dechnoleg dal plwm barhau i wella ac esblygu, mae angen i frandiau esblygu eu proses dal plwm hefyd!