Tueddiadau Cyfathrebu Digidol 2021 A Fydd Yn Hybu Eich Busnes

Cyfathrebu Digidol

Mae gwell profiad i gwsmeriaid wedi dod yn rhywbeth na ellir ei drafod ar gyfer busnesau sydd am ddenu a chadw cwsmeriaid. Wrth i'r byd barhau i symud i'r gofod digidol, mae sianeli cyfathrebu newydd a llwyfannau data datblygedig wedi creu cyfleoedd i sefydliadau wella profiad eu cwsmeriaid ac addasu i ffyrdd newydd o wneud busnes.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn llawn cynnwrf, ond mae hefyd wedi bod yn gatalydd i lawer o fusnesau ddechrau cofleidio digidol o'r diwedd - p'un ai trwy ychwanegu e-fasnach at eu cynnig neu drwy symud i blatfform data cwsmeriaid ar-lein. Gyda mwy o bobl a busnesau yn symud ar-lein, beth fydd gan 2021 o ran cyfathrebu digidol? A beth all cwmnïau ei wneud i baratoi ar gyfer yr hyn sydd i ddod?

1. Mae'r Dyfodol yn Symudol - ac Mae Eisoes Yma

Mae busnesau'n dechrau cymryd sylw o ba mor hawdd yw cysylltu â chwsmeriaid trwy lwyfannau ac apiau symudol. Er bod y duedd hon eisoes yn bodoli mewn amrywiol ddiwydiannau a busnesau, mae COVID-19 wedi cyflymu'r angen am gyfathrebu symudol o bell rhwng cwsmeriaid a busnesau. 

Er bod llawer o bobl ar-lein, wrth gwrs, treulir llawer o amser symudol yn defnyddio apiau a llwyfannau negeseuwyr heblaw porwyr yn unig. Ar hyn o bryd, WhatsApp yw'r hoff blatfform negesydd ledled y byd.

Ym mis Hydref 2020, mae dau biliwn o ddefnyddwyr yn cyrchu WhatsApp yn fisol, ac yna Facebook Messenger (1,3 biliwn o ddefnyddwyr misol) a WeChat (1,2 biliwn o ddefnyddwyr misol). 

Statista

Felly, mae angen i gwmnïau ganolbwyntio ar ddarganfod pa lwyfannau symudol y mae eu cwsmeriaid arnyn nhw, a dod o hyd i ffyrdd i'w cyrraedd ar y llwyfannau hynny. 

Wrth i lai o bobl ymweld â siopau brics a morter, bydd y defnydd o lwyfannau ar-lein i wneud busnes yn cynyddu, a chyda hynny, dulliau cyfathrebu symudol. Er mwyn i fusnesau elwa'n wirioneddol o gyfathrebu symudol, mae angen ffyrdd cyflym ac effeithiol arnynt i roi'r systemau sydd eu hangen arnynt i weithio. Mae cwmnïau'n chwilio am atebion syml plug-and-play sy'n galluogi cwsmeriaid i gyfathrebu, rhyngweithio a gwneud taliadau gyda'r drafferth leiaf posibl. Mae llwyfannau cwmwl sy'n trosoli sianeli cyfathrebu a swyddogaethau talu yn arwain y ffordd yn hyn o beth. 

2. Negeseuon Rhyngweithiol i Adeiladu Perthynas

Disgwylir i wasanaethau negeseuon ddod yn fwy poblogaidd fyth yn 2021. Yn ystod hanner cyntaf 2020, Neges 1.6 biliwnanfonwyd s ledled y byd trwy lwyfannau CM.com - hynny yw 53% yn fwy nag yn hanner cyntaf 2019.

Rydym wedi darganfod bod negeseuon wedi dod yn gyfoethocach ac yn fwy rhyngweithiol - nid ydynt yn gyfiawn mwyach negeseuon, ond yn debycach i sgyrsiau. Mae busnesau wedi gweld bod cwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r rhain rhyngweithio personol ac yn hoffi eu hansawdd sgwrsio. 

Mae dod o hyd i gwsmeriaid newydd wedi dod yn anoddach oherwydd bod mwy o bobl yn aros gartref, sy'n golygu y bydd traffig traed yn llai effeithiol wrth yrru caffael cwsmeriaid. Bydd y duedd hon yn bendant yn parhau i mewn i 2021, gan ei gwneud yn bwysicach fyth i gwmnïau gydnabod bod angen iddynt gryfhau eu perthnasoedd a'u teyrngarwch gyda'r cwsmeriaid presennol. Mae negeseuon rhyngweithiol a phersonol yn ffordd wych o ddechrau gwneud yn union hynny. 

3. Deallusrwydd Artiffisial ar y Blaen

Wrth i fusnesau ddechrau cyfathrebu mwy â'u cwsmeriaid i gadarnhau teyrngarwch, byddant hefyd yn gallu elwa ymhellach o awtomeiddio - tueddiad cyfathrebu digidol pwysig arall i'w wylio. 

Mae deallusrwydd artiffisial yn caniatáu i fusnesau wneud y gorau o'u gweithrediadau yn gyflym ac yn effeithiol gyda chlicio botwm yn syml. Gellir gweithredu chatbots i ymateb i ymholiadau, darparu gwybodaeth, neu hyd yn oed achub y blaen ar geisiadau. Mae cyfathrebu wedi'i alluogi gan AI yn defnyddio algorithmau i godi patrymau ac ymateb iddynt yn y ffordd orau bosibl, gan hwyluso ffyrdd arloesol o wneud busnes.

Bydd Chatbots yn hwyluso $ 142 biliwn mewn gwariant manwerthu defnyddwyr erbyn 2024, i fyny mwy na 400% o $ 2.8 biliwn yn 2019.

Ymchwil Juniper

Wrth i fusnesau geisio systemau mwy integredig i fynd i'r afael â'u hanghenion, dylent geisio partneru â darparwyr technoleg sy'n angerddol am aros ar y blaen i dueddiadau, gan allu optimeiddio eu cynigion gwasanaeth, a all ddarparu datrysiadau AI mewn un pecyn cyfleus.

4. Mae Arian Wedi Ennill Digidol

Pryd oedd y tro diwethaf i chi gyfnewid arian go iawn â busnes? Mae arian parod bron wedi diflannu o'n bywydau yn llwyr, ac er bod taliadau cardiau wedi chwarae rhan bwysig yn hyn, mae taliadau symudol hefyd wedi bod yn ennill momentwm. Mae gan siopau opsiynau sy'n eich galluogi i sganio cod QR i wneud taliad, mae banciau wedi dechrau caniatáu trosglwyddo arian i rifau ffôn celloedd, ac mae taliadau ar-lein wedi dod yn arferol newydd.

Bydd gwerth marchnad fyd-eang taliadau symudol yn codi o $ 1,1 biliwn yn 2019 i $ 4,7 biliwn yn 2025. Gan y bydd taliadau digidol yn sicr yn cynyddu wrth inni fynd i mewn i 2021, cwmnïau a all ddarparu profiadau talu di-dor i'w cwsmeriaid yw'r rhai sy'n yn ffynnu.

Cudd-wybodaeth Mordor

Wedi dweud hynny, mae angen i ni aros yn wyliadwrus o'r risgiau sy'n gysylltiedig â thrafod ar-lein. Mae cyberattacks yn fygythiad gwirioneddol, ac mae eu mynychder wedi cynyddu ynghyd â thaliadau ar-lein. Mae addysgu cwsmeriaid a gweithwyr ar ddiogelwch data yn allweddol i lwyddiant parhaus y system.

5. Technoleg Galluogi Llais

Mae dyfeisiau awtomeiddio cartref wedi cynyddu ansawdd a defnyddioldeb technoleg adnabod lleferydd yn fawr. Mae hyn yn agor cyfleoedd i arloesi ym maes technoleg llais traddodiadol. Bellach gellir disodli bwydlenni aml-amledd tôn deuol hen ysgol gan chatbots llawer mwy hawdd eu defnyddio, wedi'u gyrru gan leferydd. Allwch chi ddychmygu siarad â bot sy'n rhoi'r ateb cywir i chi yn awtomatig neu'n eich cysylltu â'r adran gywir, heb sylweddoli hyd yn oed nad oeddech chi'n siarad â bod dynol? 

Mae gan hyn botensial enfawr i gynyddu boddhad cwsmeriaid a lleihau costau gweithredol os caiff ei weithredu'n gywir.

6. Dull Hybrid

Mae'r pandemig wedi gorfodi llawer o bobl i weithio gartref, ac rydym wedi gweld bod canolfannau galwadau yn trawsnewid yn rhywbeth mwy tebyg i ganolfannau cyswllt ac, mewn rhai achosion, yn cynrychioli'r unig bwynt cyswllt sydd gan gwsmeriaid â siop. Er bod y datblygiad hwn eisoes ar y gweill cyn 2020, mae bellach wedi cyflymu, gan wneud y pwyntiau cyswllt hyn yn bwysicach o lawer nag yr oeddent o'r blaen. Er mwyn ysgafnhau'r baich ar y 'canolfannau cyswllt' hyn, dylai busnesau archwilio pa sianeli cyfathrebu eraill y gallant eu defnyddio i adeiladu perthnasoedd â chwsmeriaid.

Mae cwmnïau'n dechrau canolbwyntio mwy a mwy ar ddefnyddio modelau hybrid, lle mae pobl a pheiriannau'n cydweithio'n fwy effeithlon. Mae hyn yn rhoi'r gorau o ddau fyd i gwsmeriaid: mae gan bobl fwy o gydymdeimlad, tra gall cyfrifiaduron wneud pethau'n fwy effeithiol. Dim ond y flwyddyn nesaf y bydd ein gallu i harneisio buddion y ddau fyd hyn yn gwella. 

Sicrhau'r Profiad Gorau

Bydd sefydliadau sy'n cymryd profiad y cwsmer o ddifrif yn sefyll allan o'r sŵn ac yn ennill dros gwsmeriaid ffyddlon. Er y gallai fod llawer o ansicrwydd ynghylch dechrau 2021, mae un peth yn sicr: er mwyn darparu profiad cadarnhaol, rhaid i chi adnabod eich cwsmeriaid yn well nag erioed o'r blaen. Heddiw, mae gan gwsmeriaid fwy o bwer a dewisiadau nag y buont erioed, gan eich gwneud yn gyfrifol am ddeall a chydnabod eu hanghenion.

Unwaith y byddwch chi'n adnabod eich cwsmeriaid yn ddigon da, gallwch chi ddefnyddio'r wybodaeth honno i bersonoli pob rhyngweithio a manteisio ar y tueddiadau profiad cwsmeriaid a chyfathrebu digidol hyn. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.