Data Ymddygiad Digidol: Y Gyfrinach Gorau i Gael y Cord Cywir gyda Gen Z.

Cenhedlaeth Z.

Mae'r strategaethau marchnata mwyaf llwyddiannus yn cael eu hysgogi gan ddealltwriaeth ddofn o'r bobl y maent wedi'u cynllunio i'w cyrraedd. Ac, o ystyried oedran yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf cyffredin o wahaniaethau mewn agweddau ac ymddygiadau, mae edrych trwy lens cenhedlaeth wedi bod yn ffordd ddefnyddiol i farchnatwyr sefydlu empathi i'w cynulleidfaoedd ers amser maith.

Heddiw, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol blaengar yn canolbwyntio ar Gen Z, a anwyd ar ôl 1996, ac yn haeddiannol felly. Bydd y genhedlaeth hon yn siapio'r dyfodol ac amcangyfrifir bod ganddyn nhw gymaint â eisoes $ 143 biliwn mewn pŵer gwario. Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad yw'r swm digynsail o ymchwil sylfaenol ac eilaidd sy'n cael ei gynnal ar y garfan hon yn mynd yn ddigon pell. 

Er ei bod yn hysbys yn eang bod Gen Z yn cynrychioli'r gwir frodorion digidol cyntaf, nid yw dulliau confensiynol a gymerir i ddarganfod eu hanghenion a'u dyheadau yn dweud wrthym eu gwir weithgareddau digidol. Bydd nodi strategaethau marchnata yn y dyfodol sy'n atseinio yn dibynnu'n fawr ar ddealltwriaeth gyfannol o'r unigolion hyn, sy'n cyflwyno rheidrwydd: Dylai brandiau ehangu eu golwg ar adeiladu empathi i gyfrif am yr agweddau sylweddol ddigidol ar hunaniaeth y genhedlaeth hon. 

Gen Z ar Werth Gwerth

Rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n gwybod Gen Z. Eu bod y genhedlaeth fwyaf amrywiol eto. Eu bod yn wydn, yn obeithiol, yn uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar yrfa. Eu bod nhw eisiau heddwch a derbyniad i bawb, ac i wella'r byd. Bod ganddyn nhw ysbryd entrepreneuraidd ac nad ydyn nhw'n hoffi cael eu rhoi mewn blwch. Ac, wrth gwrs, iddynt gael eu geni'n ymarferol gyda ffôn clyfar yn eu llaw. Mae'r rhestr yn mynd rhagddi, gan gynnwys yr argraffnod diamheuol y bydd dod i oed yn ystod argyfwng COVID-19 yn gadael ar y genhedlaeth hon. 

Fodd bynnag, dim ond am ddau reswm allweddol y mae ein lefel bresennol o ddealltwriaeth yn crafu'r wyneb:

  • Yn hanesyddol, mewnwelediadau ar genedlaethau - a sawl segment defnyddiwr arall - yn cael eu casglu i raddau helaeth trwy dueddiadau rhagamcanol ac ymatebion i'r arolwg. Er bod ymddygiadau a theimladau datganedig yn fewnbynnau beirniadol, mae bodau dynol yn aml yn ei chael hi'n anodd cofio eu gweithgareddau yn y gorffennol ac ni allant fynegi eu hemosiynau yn gywir bob amser. 
  • Gwir y mater yw nad yw Gen Z hyd yn oed yn gwybod pwy ydyn nhw eto. Mae eu hunaniaeth yn darged symudol gan eu bod yng nghanol cam mwyaf ffurfiannol eu bywydau. Bydd eu nodweddiad ohonynt eu hunain yn newid dros amser - yn sylweddol fwy na chenedlaethau hŷn, sefydledig. 

Os edrychwn ni at Millennials a sut rydyn ni wedi gwneud pethau'n anghywir o'r blaen, mae'r diffygion mewn dulliau etifeddiaeth o ddysgu am genedlaethau yn amlwg. Cofiwch, cawsant eu labelu i ddechrau fel rhai â moeseg gwaith gwael a diffyg teyrngarwch, y gwyddom bellach nad ydynt yn wir. 

Cloddio'n Ddyfnach Gyda Data Ymddygiad Digidol

Dimensionalizing Gen Z. yn bodoli ar groesffordd digidol ac ymddygiadol. A diolch i ddatblygiad technolegol, am y tro cyntaf ers i genedlaethau gael eu hastudio, mae gan farchnatwyr fynediad at ddata ymddygiadol cyfoethog sy'n rhoi ffenestr i mewn i weithgareddau ar-lein gwirioneddol Gen Z mewn manylder cywrain. Heddiw, mae ymddygiad digidol 24/7 miloedd o bobl yn cael ei olrhain yn oddefol, ond yn ganiataol.

Mae data ymddygiadol digidol, o'i integreiddio â data all-lein a datganedig, yn creu darlun cyflawn, traws-sianel o'r unigolion hyn sy'n rhychwantu beth a pham. A phan fyddwch chi'n ennill y safbwynt cyfannol hwn, rydych chi'n ennill deallusrwydd gwirioneddol weithredadwy i lunio strategaethau marchnata. 

Dyma ychydig o ffyrdd y gall data ymddygiad digidol helpu i ddyrchafu dealltwriaeth a chywirdeb rhagfynegiadau ynghylch Gen Z - neu unrhyw segment defnyddiwr - ni waeth pa sylfaen wybodaeth rydych chi'n dechrau ohoni. 

  • Gwiriad realiti: Cael mewnwelediad i gynulleidfa nad ydych chi'n gwybod dim amdani, a gwiriad perfedd i weld a ddylid eu harchwilio ymhellach. Er enghraifft, gallwch ymchwilio i fwrwyr categori a brand. A gallwch ddysgu sut mae cwsmeriaid sydd wedi darfod yn ddigidol yn ymddwyn.
  • Dimensiwn newydd: Ychwanegwch haenau i gynulleidfa rydych chi eisoes yn gwybod rhywbeth amdani, ond dim digon. Os oes gennych segmentau a phersonoliaethau allweddol eisoes wedi'u sefydlu, gall gwybod beth maen nhw'n ei wneud ar-lein ddadorchuddio meysydd cyfle annisgwyl. 
  • Cywiriad: Datgelwch wyro oddi wrth ymatebion a nodwyd - yn hanfodol mewn achosion lle mae unigolion yn methu â chofio eu gweithgareddau yn y gorffennol yn gywir.

Mae gwybod gyda sicrwydd sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu yn y dirwedd ddigidol helaeth yn bwerus, yn enwedig ar gyfer marchnata digidol. Gall dod i gysylltiad â gwefannau cyffredin yr ymwelwyd â nhw, ymddygiadau chwilio, perchnogaeth ap, hanes prynu, a mwy fod yn arwydd o bwy yw person, yr hyn y mae'n poeni amdano, yr hyn y mae'n cael trafferth ag ef, a digwyddiadau bywyd mawr. Gyda'r ymdeimlad cryfach hwn o Gen Z yn eu holl naws, gall marchnatwyr osod hyrwyddiadau, targedu pryniannau cyfryngau, mireinio negeseuon, a theilwra cynnwys - ymhlith pethau eraill - gyda'r hyder mwyaf. 

Y Ffordd Ymlaen

Er mwyn gwybod bod y data hwn yn bodoli ac nid trosoledd, mae'n fwriadol i ddewis peidio â deall defnyddwyr. Wedi dweud hynny, nid yw pob ffynhonnell o ddata ymddygiad digidol yn cael ei chreu'n gyfartal. Y gorau yw:

  • Optio i mewn, sy'n golygu bod panel o gyfranogwyr yn cytuno'n fwriadol i arsylwi ar eu hymddygiadau, ac mae cyfnewid gwerth teg rhwng yr ymchwilydd a'r defnyddiwr.
  • Hydredol, yn yr ystyr bod gweithgareddau'n cael eu monitro o gwmpas y cloc a thros amser, a all daflu goleuni ar deyrngarwch neu ddiffyg hynny ynghyd â thueddiadau eraill.
  • Gadarn, yn cynnwys panel ymddygiadol sy'n ddigonol o ran maint i ddarparu sampl gynrychioliadol o weithgareddau digidol defnyddwyr a digon o ddata i'ch brand actifadu arno.
  • Agnostig dyfais, gan ddarparu'r gallu i arsylwi ymddygiadau bwrdd gwaith a symudol.
  • Prawf cwci, sy'n golygu peidio â dibynnu ar gwcis, a fydd yn dod yn ofyniad yn y dyfodol agos.

Wrth i Gen Z barhau i esblygu, bydd eu rhyngweithio â'r parth digidol yn chwarae rhan bwysig wrth addysgu marchnatwyr ar sut i esblygu gyda nhw, ennill eu hymddiriedaeth, a meithrin perthnasoedd parhaol. Bydd y brandiau gorau yn cofleidio'r dimensiwn newydd hwn o ddata fel dimensiwn newydd o fantais gystadleuol, nid yn unig wrth hogi strategaethau sy'n wynebu Gen Z, ond unrhyw gynulleidfa darged.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.