DAM: Beth yw Rheoli Asedau Digidol?

rheoli asedau digidol

Rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau sy'n ymwneud â llyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM).

Mae'n anodd dadlau dros rheoli asedau digidol heb ymddangos ei fod yn datgan yn ddidrugaredd yr amlwg. Er enghraifft: mae marchnata heddiw yn dibynnu'n fawr ar gyfryngau digidol. Ac arian yw amser. Felly dylai marchnatwyr dreulio cymaint o'u hamser cyfryngau digidol â phosibl ar dasgau mwy cynhyrchiol, proffidiol a llai ar ddiswyddo a chadw tŷ yn ddiangen.

Rydyn ni'n gwybod y pethau hyn yn reddfol. Felly mae'n syndod fy mod i, yn ystod yr amser byr rydw i wedi bod yn rhan o adrodd stori DAM, wedi gweld cynnydd parhaus a chyflym yn ymwybyddiaeth sefydliadau o DAM. Hynny yw, hyd yn ddiweddar, nid oedd gan y sefydliadau hyn unrhyw syniad beth yr oeddent ar goll.

Wedi'r cyfan, mae cwmni fel arfer yn dechrau siopa o gwmpas am feddalwedd DAM pan sylweddolodd, yn gyntaf, fod ganddo lawer iawn (darllenwch “gyfrol na ellir ei reoli”) o asedau digidol ac, yn ail, mae delio â'i lyfrgell asedau digidol enfawr yn cymryd llawer gormod llawer o amser heb esgor ar ddigon o fudd-dal. Mae hyn wedi bod yn wir ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys addysg uwch, hysbysebu, gweithgynhyrchu, adloniant, dielw, gofal iechyd a thechnoleg feddygol.

Dyma lle mae DAM yn dod i mewn. Mae systemau DAM yn dod mewn llawer o siapiau a meintiau, ond maen nhw i gyd wedi'u hadeiladu i wneud o leiaf ychydig o bethau: storio, trefnu a dosbarthu asedau digidol yn ganolog. Felly beth sydd angen i chi ei wybod i arwain eich chwiliad gwerthwr?

Modelau cyflenwi DAM

Mentrau Widen yn ddiweddar rhyddhau papur gwyn da yn egluro'r gwahaniaethau (a gorgyffwrdd) ymhlith Meddalwedd-fel-a-Gwasanaeth (SaaS), datrysiadau DAM ar safle a ffynhonnell agored. Mae hwn yn adnodd da i wirio a ydych chi'n dechrau archwilio'ch opsiynau DAM.

Y peth pwysicaf i'w wybod, fodd bynnag, yw bod pob un o'r tri thymor hynny yn ffordd o ddiffinio DAM (neu unrhyw feddalwedd, o ran hynny) yn unol â meini prawf gwahanol. Nid ydynt yn annibynnol ar ei gilydd - er yn ymarferol nid oes unrhyw orgyffwrdd rhwng SaaS ac atebion wedi'u gosod.

SaaS DAM mae systemau'n cynnig hyblygrwydd o ran llif gwaith a hygyrchedd heb lawer o gostau TG. Mae'r meddalwedd a'ch asedau yn cael eu cynnal yn y cwmwl (hynny yw, gweinyddwyr anghysbell). Er y bydd gwerthwr DAM ag enw da yn defnyddio dull cynnal sy'n hynod ddiogel, mae gan rai sefydliadau bolisïau sy'n eu hatal rhag gadael i rai gwybodaeth sensitif y tu allan i'w gyfleusterau. Os ydych chi'n asiantaeth wybodaeth y llywodraeth, er enghraifft, mae'n debyg na allwch wneud SaaS DAM.

Mae rhaglenni wedi'u gosod, ar y llaw arall, i gyd yn “fewnol.” Efallai y bydd gwaith eich sefydliad yn gofyn am y math o reolaeth dros gyfryngau a all ddod yn unig o gadw'r data a'r gweinyddwyr y mae arnynt yn eich adeilad. Hyd yn oed wedyn, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith, oni bai eich bod yn cefnogi'ch data ar weinyddion o bell, mae'r arfer hwn yn eich gadael yn agored i'r risg y bydd rhyw ddigwyddiad yn gadael eich asedau yn hollol anadferadwy. Gallai hynny fod yn llygredd data, ond gallai hefyd fod yn dwyn, trychinebau naturiol neu ddamweiniau.

Yn olaf, mae ffynhonnell agored. Mae'r term yn cyfeirio at god neu bensaernïaeth y feddalwedd ei hun, ond nid p'un a yw'r meddalwedd yn cael ei gyrchu o bell neu ar eich peiriannau mewnol eich hun. Ni ddylech syrthio i'r fagl o seilio'ch penderfyniad ynghylch a yw ffynhonnell agored yn iawn i chi ynghylch a yw datrysiad yn cael ei gynnal neu ei osod. Hefyd, dylech nodi'r ffaith bod meddalwedd bod yn ffynhonnell agored yn ychwanegu gwerth dim ond os oes gennych chi neu rywun arall yr adnoddau i fanteisio ar hydrinedd y rhaglen.

drws coch
Nid yw anghenion DAM dau sefydliad yn union yr un peth. cyhyd â'ch bod yn canolbwyntio ar ddod o hyd i'r datrysiad ffit orau, bydd y glaswellt yn wyrddach yr ochr arall.

Nodweddion DAM

Fel pe na bai'r amrywiaeth mewn modelau cyflenwi yn ddigonol, mae yna hefyd ystod eang o setiau nodwedd ar gael. Mae rhai gwerthwyr DAM yn well nag eraill ynglŷn â sicrhau mai nhw yw'r ffit orau i ddiwallu'ch anghenion unigryw cyn ceisio'ch gwerthu ar eu system, felly mae'n bwysig na'ch bod chi'n mynd i mewn i'ch helfa DAM gyda rhestr mor fanwl â phosib o ofynion.

Gwell fyth: rhannwch eich anghenion yn gategorïau y mae'n rhaid eu cael ac sy'n braf eu cael. Dylech hefyd nodi unrhyw nodweddion sy'n angenrheidiol oherwydd unrhyw reoliadau, deddfau neu reolau eraill sy'n llywodraethu'ch marchnad neu'ch diwydiant.

Yr hyn y mae hyn i gyd yn ei wneud yw sicrhau nad ydych chi naill ai'n cael cyn lleied o nodweddion fel nad ydych chi'n gallu gwella effeithlonrwydd eich llif gwaith gymaint â phosib na chymaint o nodweddion rydych chi'n eu cael eich hun yn talu am glychau a chwibanau na fyddwch chi byth angen neu eisiau defnyddio.

Buddion DAM

Meddwl am fanteision gweithredu a system rheoli asedau digidol o ran “torri” costau neu “arbed” amser yn unig yn ddigon. Nid yw'n mynd at wraidd sut y gall DAM effeithio ar eich sefydliad a'ch adnoddau.

Yn lle hynny, meddyliwch am DAM o ran “ailgyflenwi.” Rydym yn tueddu i ddefnyddio'r gair i gyfeirio at y ffordd y mae meddalwedd DAM yn galluogi ac yn symleiddio ailgyflenwi asedau digidol unigol, ond (o'i ddefnyddio'n iawn) gall gael yr un effaith ar lafur, doleri a thalent.

Cymerwch ddylunydd, enghraifft. Ar hyn o bryd gallai ef neu hi dreulio 10 o bob 40 awr ar chwiliadau asedau diangen, tasgau rheoli fersiwn a chadw tŷ llyfrgell delwedd. Ni fyddai sefydlu DAM a dileu'r angen am bopeth yn golygu y dylech dorri oriau eich dylunydd. Yr hyn y mae'n ei olygu yw y gellir bellach ddefnyddio oriau o lafur aneffeithlon, amhroffidiol gan ymarfer cryfder tybiedig dylunydd: dylunio. Mae'r un peth yn wir am eich pobl werthu, tîm marchnata, ac ati.

Nid yw harddwch DAM yn hollol ei fod yn newid eich strategaeth neu'n gwneud eich gwaith yn well. Y rheswm yw ei fod yn eich rhyddhau chi i ddilyn yr un strategaeth yn fwy ymosodol ac yn gwneud eich gwaith yn canolbwyntio mwy am fwy o amser.