Y 5 Tuedd Uchaf mewn Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn Digwydd Yn 2021

Tueddiadau Rheoli Asedau Digidol

Gan symud i mewn i 2021, mae rhai datblygiadau yn digwydd yn y Rheoli Asedau Digidol (DAM) diwydiant.

Yn 2020 gwelsom newidiadau enfawr mewn arferion gwaith ac ymddygiad defnyddwyr oherwydd covid-19. Yn ôl Deloitte, fe ddyblodd nifer y bobl oedd yn gweithio gartref yn y Swistir yn ystod y pandemig. Mae lle hefyd i gredu y bydd yr argyfwng yn achosi a cynnydd parhaol mewn gwaith anghysbell ar raddfa fyd-eang. Mae McKinsey hefyd yn adrodd am ddefnyddwyr yn gwthio tuag at gynnydd mewn gwasanaethau digidol neu brosesau prynu, i raddau llawer mwy yn 2020 nag o'r blaen, sy'n effeithio ar gwmnïau B2B a B2C.

Am y rhesymau hyn a mwy, rydym yn dechrau 2021 ar sail hollol wahanol nag y byddem wedi'i ddisgwyl flwyddyn yn ôl. Er bod digideiddio wedi bod yn duedd barhaus ers sawl blwyddyn bellach, mae yna resymau i ddisgwyl mai dim ond yn y flwyddyn i ddod y bydd yr angen amdano yn cynyddu. A gyda mwy o bobl yn gweithio o bell - a chynhyrchion a gwasanaethau yn cael eu prynu a'u cynnal ar-lein i raddau cynyddol - rydym yn disgwyl gweld twf amlwg yn nifer yr asedau digidol a'r angen am feddalwedd ategol. Felly, nid oes amheuaeth nad yw Meddalwedd Rheoli Asedau Digidol yn llwyfan gwaith hanfodol i lawer o fusnesau a sefydliadau yn y flwyddyn i ddod.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar yr hyn sydd gan 2021 ar y gweill ar gyfer llwyfannau Rheoli Asedau Digidol a byddwn yn rhestru'r 5 tueddiad gorau y credwn fydd y rhai amlycaf eleni. 

Tuedd 1: Symudedd a Rheoli Asedau Digidol

Os yw 2020 wedi dysgu un peth inni, pwysigrwydd arferion gwaith deinamig. Mae gallu gweithio o bell a thrwy amrywiaeth o ddyfeisiau, wedi mynd o fod yn fantais i fod yn anghenraid llwyr i lawer o fusnesau a sefydliadau. 

Er bod llwyfannau DAM wedi bod yn helpu pobl a sefydliadau i weithio o bell am amser hir, mae'n rhesymol credu y bydd darparwyr meddalwedd yn hwyluso gwaith deinamig i raddau mwy. Mae hyn yn cynnwys gwella sawl swyddogaeth DAM, megis defnyddio dyfeisiau symudol trwy apiau neu hwyluso storio cwmwl trwy gytundeb Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS). 

Yn FotoWare, rydym eisoes wedi dechrau paratoi ar gyfer defnyddwyr sydd eisiau mwy o symudedd. Yn ogystal â chynyddu ein ffocws ar SaaS, gwnaethom hefyd lansio ap symudol newydd yn ôl ym mis Awst 2020, gan alluogi timau i gyrchu a defnyddio eu DAM wrth fynd. trwy eu dyfeisiau symudol

Tuedd 2: Rheoli Hawliau a Ffurflenni Caniatâd

Byth ers i reoliadau GDPR yr UE ddod i rym yn 2018, bu angen cynyddol i fusnesau a sefydliadau gadw golwg ar eu cynnwys a'u cymeradwyaethau. Eto i gyd, gall rhywun ddod o hyd i sawl sefydliad sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffyrdd o gydymffurfio â'r rheoliadau hyn yn effeithlon.  

Y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi helpu llawer o ddefnyddwyr DAM i ffurfweddu llifoedd gwaith i ddatrys materion yn berthnasol i GDPR, a dylai hyn fod yn ganolbwynt amlwg yn 2021 hefyd. Gyda mwy o sefydliadau yn blaenoriaethu rheoli hawliau a GDPR, credwn fod ffurflenni caniatâd i gael y lle gorau ar restrau dymuniadau llawer o randdeiliaid. 

Roedd 30% o ddefnyddwyr DAM yn ystyried rheoli hawliau delwedd fel un o'r prif fanteision.

Fotoware

Gyda gweithredu ffurflenni caniatâd digidol, dylai hyn fod yn swyddogaeth â mwy o bŵer, nid yn unig o ran rheoli GDPR, ond ar gyfer sawl math o hawliau delwedd. 

Tuedd 3: Integreiddiadau Rheoli Asedau Digidol 

Prif swyddogaeth DAM yw arbed amser ac ymdrech. Felly mae integreiddiadau yn hanfodol i lwyddiant y DAM, gan eu bod yn galluogi gweithwyr i adfer asedau yn uniongyrchol o'r platfform wrth weithio mewn rhaglenni eraill, y mae llawer yn eu gwneud llawer. 

Mae brandiau sy'n perfformio'n dda yn symud i ffwrdd o atebion cyfres un gwerthwr, gan flaenoriaethu darparwyr meddalwedd annibynnol yn lle.

Gartner

Heb os, mae yna lawer o fanteision o ddewis a dewis meddalwedd yn lle bod yn rhwym i un neu ddau werthwr. Fodd bynnag, rhaid i'r integreiddiadau cywir fod ar waith er mwyn i gwmnïau gael y gorau o'u meddalwedd annibynnol. Felly mae APIs ac ategion yn fuddsoddiadau hanfodol i unrhyw ddarparwr meddalwedd sydd am aros yn berthnasol a byddant yn parhau i fod yn hanfodol trwy 2021. 

Yn FotoWare, rydym yn sylwi ar ein ategion ar gyfer Adobe Creative Cloud a Microsoft Office bod yn arbennig o boblogaidd ymysg marchnatwyr, yn ogystal ag integreiddio i system PIM y sefydliad neu CMS. Mae hyn oherwydd y bydd yn rhaid i'r mwyafrif o farchnatwyr ddefnyddio gwahanol asedau mewn llu o wahanol raglenni a meddalwedd. Trwy gael integreiddiadau ar waith, gallwn ddileu'r angen i lawrlwytho a llwytho ffeiliau yn gyson. 

Tuedd 4: Deallusrwydd artiffisial (AI) a Rheoli Asedau Digidol

Mae a wnelo un o'r tasgau sy'n cymryd mwy o amser wrth weithio gyda DAM ag ychwanegu metadata. Trwy weithredu AIs - a'u galluogi i gyflawni'r dasg hon - gellir torri costau sy'n gysylltiedig ag amser hyd yn oed ymhellach. Ar hyn o bryd, ychydig iawn o ddefnyddwyr DAM sy'n manteisio ar y dechnoleg hon.

Siart cylch gweithredu AI Ymchwil FotoWare

Yn ôl y Ymchwil diwydiant FotoWare o 2020:

  • Dim ond 6% o ddefnyddwyr DAM oedd eisoes wedi buddsoddi mewn AI. Fodd bynnag, mae 100% yn bwriadu ei weithredu yn y dyfodol, a fydd yn golygu eu bod yn cynyddu gwerth eu DAM.
  • Nid oes gan 75% amserlen benodol ar gyfer pryd y bydd y gweithredu hwn yn digwydd, sy'n awgrymu y gallent fod yn aros i'r dechnoleg wella ymhellach, neu efallai nad ydynt yn ymwybodol o'r posibiliadau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd. 

Integreiddiad i'r gwerthwr trydydd parti a'r darparwr AI, Imagga, eisoes ar gael yn FotoWare, a chredwn y bydd integreiddiadau o'r math hwn ond yn cynyddu mewn poblogrwydd. Yn enwedig gan fod AIs yn gwella'n gyson a byddant yn gallu adnabod mwy o bynciau yn barhaus wrth i amser fynd heibio, a gwneud hyn yn fwy manwl.

Ar hyn o bryd, gallant adnabod a thagio delweddau gyda'r lliwiau cywir, ond mae datblygwyr yn dal i weithio ar wneud iddynt gydnabod celf, a fydd yn nodwedd berffaith ar gyfer amgueddfeydd ac orielau. Gallant hefyd adnabod wynebau yn eithaf da ar hyn o bryd, ond mae rhai gwelliannau yn dal i fod yn y gweithiau, er enghraifft pan ddefnyddir masgiau wyneb, a dim ond rhannau o'r wyneb sy'n weladwy. 

Tuedd 5: Technoleg Blockchain a Rheoli Asedau Digidol

Ein pumed tuedd ar gyfer 2021 yw technoleg blockchain. Nid yw hyn yn unig oherwydd cynnydd bitcoins, lle mae'n angenrheidiol er mwyn olrhain datblygiad a thrafodion, ond oherwydd ein bod yn credu y gall y dechnoleg ddod yn fwy amlwg mewn meysydd eraill yn y dyfodol agos, gyda DAM yn un ohonynt. 

Trwy weithredu blockchain i lwyfannau DAM, gall defnyddwyr gael mwy fyth o reolaeth ar eu hasedau, gan olrhain pob newid a wneir i ffeil. Ar raddfa fwy, gall hyn - ymhen amser - alluogi pobl i, er enghraifft, ddarganfod a ymyrrwyd â delwedd neu a yw ei gwybodaeth wreiddio wedi'i newid. 

Am Ddysgu Mwy?

Mae Rheoli Asedau Digidol yn esblygu'n barhaus, ac yn FotoWare rydym yn gwneud ein gorau i gadw i fyny â'r tueddiadau. Os hoffech ddysgu mwy amdanom ni a'r hyn y gallwn ei gynnig, gallwch drefnu cyfarfod digyfaddawd gydag un o'n harbenigwyr:

Bwciwch Gyfarfod gydag Arbenigwyr DAM Fotoware

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.