Dulliau Newydd o Hysbysebu Digidol Ar Ôl Nid yw Cwcis Trydydd Parti yn Mwy

Hysbysebu Digidol Cwci-Llai

Gyda diweddar Google cyhoeddiad y bydd yn dileu cwcis trydydd parti yn raddol yn 2023 i lansio Google Topics, mae byd cwcis yng nghanol esblygiad. Neu doriad, yn dibynnu gyda phwy rydych chi'n siarad.

Mae hysbysebwyr yn troi'n llu pan fydd newid yn cael ei gyhoeddi yn y byd digidol. Yn sydyn, nid oes llaeth na bara yn y siop groser ac mae Armageddon arnom ni - neu felly dyma faint o hysbysebwyr sy'n ymateb. Felly, o ystyried bod miliynau o weithwyr proffesiynol hysbysebu ar hyn o bryd yn dibynnu ar gwcis trydydd parti ar gyfer hysbysebu wedi'i dargedu, bydd dirwyn Google i ben naill ai'n drychineb mawr neu'n gyfle arloesol.

Byd Newydd Gyfan Heb Gwci

Mae pryderon panig ynghylch colli data trydydd parti yn y gorffennol wedi bod yn felodrama. Fodd bynnag, mae angen gwybodaeth i addasu i newid, ac nid yw dileu cwcis yn raddol yn eithriad. Mae'n bwysig ystyried sut i addasu strategaethau hysbysebu i wneud i hysbysebion weithio heb gwcis.

Mae llawer o gwmnïau eisoes yn gwneud hyn. Wrth baratoi ar gyfer ymddeoliad cwcis trydydd parti, mae chwaraewyr digidol wedi treulio misoedd yn pendroni pa atebion all fod y rhai mwyaf llwyddiannus yn y dyfodol. Mae data parti cyntaf, IDs Universal, a Google Topics i gyd wedi cael eu rhoi ar brawf fel datrysiadau gan sawl cwmni eisoes, gyda chwmnïau naill ai'n dod o hyd i'w cyfatebiaeth neu'n gadael y llong am ffordd arall i hysbysebu.

Trwy brofi pob un (naill ai ar ei ben ei hun, cyfuniad, neu bob un ohonynt), gall eich cwmni benderfynu pa un - os o gwbl - sydd fwyaf buddiol i'w ddefnyddio.

  1. Data Parti Cyntaf – Mynd yn ôl at y pethau sylfaenol gyda data parti cyntaf ni all byth lywio hysbysebwr yn anghywir. Y cysylltiad uniongyrchol hwn â defnyddwyr yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o wybod sut i farchnata i gynulleidfa darged, ac nid yw'r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol y cyfryngau yn sylweddoli faint o drysorfa y mae'n rhaid iddynt weithio gyda hi. Gall rhestrau e-bost, CRMs, lawrlwythiadau gwefan, cyfryngau cymdeithasol, arolygon cwsmeriaid, a sawl ffordd arall o gasglu data fodoli o fewn cwmni - heb i'r cwmni hwnnw orfod prynu gwybodaeth defnyddwyr o ffynonellau eraill.
  2. IDau Cyffredinol - IDau Cyffredinol yn ddynodwyr sengl sy'n adnabod defnyddiwr ar draws llwyfannau lluosog. Maent yn cyflwyno gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r defnyddiwr cudd, anhysbys hwnnw i bartneriaid cymeradwy. Yn wahanol i gwcis trydydd parti, mae IDau Cyffredinol yn mynd i'r afael â phryderon preifatrwydd defnyddwyr. Ar yr un pryd, gall hysbysebwyr greu a rhannu ID gyda gwybodaeth parti cyntaf ar gyfer anghenion yr ecosystem hysbysebu ddigidol gyfan. Gellir defnyddio'r ID hwn ar draws pob cyfrwng: sianeli cymdeithasol, hysbysebion Google, hysbysebion arddangos, hysbysebion baner a theledu digidol. Mae IDau Cyffredinol yn debyg i Avengers popeth digidol oherwydd eu bod yn caniatáu adnabod unigol ar draws y gadwyn gyflenwi hysbysebu heb gysoni cwcis.

    Ond mae yna anfantais: Mae defnyddio IDau cyffredinol i dargedu hysbysebion yn ddrud. Ni fydd llawer o frandiau, a hyd yn oed asiantaethau, yn eu gweld fel opsiynau oherwydd ni fydd eu cyllidebau yn caniatáu iddynt wneud hynny. Trwy gyfyngu ar dargedau i ymddygiadau unigol, nodi defnyddwyr a deall eu siwrneiau defnyddwyr unigryw (a defnyddio rhywfaint o AI i oresgyn pryderon gwybodaeth bersonol adnabyddadwy), gall hysbysebwyr deilwra eu negeseuon i anghenion defnyddwyr. Maent, yn eu tro, yn diwallu eu hanghenion eu hunain yn fwy effeithiol ac effeithlon.

  3. Gwnewch Ffordd i Bynciau Google … Efallai – Roedd llawer o hysbysebwyr yn meddwl y byddai ateb hollgynhwysol i newyddion dadfeilio Google yn eu harbed (sydd braidd yn eironig, y llofrudd ac y gwaredwr?). Fodd bynnag, roedd llawer o'r hysbysebwyr hynny'n synnu pryd Google Cyhoeddi ei fod yn rhoi’r gorau i fentrau Dysgu Ffederal o Garfannau, neu FLoC, i symud tuag at yr API Pynciau. Yn greiddiol iddo, Pynciau yw'r un hen dargedu cyd-destunol sydd eisoes yn bresennol mewn marchnata hysbysebion - ond gydag enw newydd mawr wedi'i dapio drosto. Nid yw'n syndod mai byrhoedlog fu'r ganmoliaeth i'r ateb hwn.

    Nid yw'r pynciau'n ymddangos mor wych â hynny ar hyn o bryd o fewn platfform Google Ads. Nid yw hysbysebwyr yn creu argraff, ac mae ei chanlyniadau yn aml yn llawer rhy gyffredinol i ddod yn agos at lefel y targedu gronynnog y maent yn gyfarwydd ag ef. Am y rheswm hwnnw, mae gan hysbysebwyr ddiddordeb mawr yn yr hyn y gall esblygiad newydd ddod o'r gwaredwr targedu tactegol hwn.

Mae'r Dyfodol Ôl-Cwcis Yn Dal Yn Eithaf Disglair

Ni fydd Google yn ymddeol cwcis yn achosi apocalypse. Bydd ffyrdd mwy newydd a mwy disglair o dargedu yn cynnig ffyrdd rhagorol i weithwyr proffesiynol asiantaethau a'r cyfryngau dargedu hysbysebion at ddefnyddwyr ar-lein yn llwyddiannus. Boed gyda thargedu cyd-destunol, data parti cyntaf, neu ddull arall yn gyfan gwbl, ni fydd yr union ddull yn her ond yn cael ei goresgyn gyda dyfeisgarwch ac arloesedd.

Gyda data gwych daw pŵer mawr. Rydym yn dal i fynd i allu targedu; mae'n mynd i edrych ychydig yn wahanol i bob cwmni. Fodd bynnag, bydd dechrau ar unwaith yn rhoi'r cyfle gorau posibl i gael tyniant, felly peidiwch ag oedi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.