5 Elfennau Dylunio sy'n Gweithio'n Dda ar gyfer Trosi Symudol

Checkout E-Fasnach Symudol

Er gwaethaf cynnydd yn y defnydd o ffonau symudol, mae llawer o wefannau yn darparu profiad symudol gwael, gan orfodi darpar gwsmeriaid oddi ar y safle. Perchnogion busnes sydd â dim ond yn unig wedi dysgu llywio'r gofod bwrdd gwaith yn ei chael hi'n anodd trosglwyddo i symudol. Gall dod o hyd i'r esthetig cywir ar ei ben ei hun fod yn broblem. Rhaid i berchnogion busnes weithio'n galed i ddeall eu cynulleidfa darged ac adeiladu eu cynllun a'u dyluniad o amgylch personas prynwyr.

Mae apelio at ddarpar gwsmeriaid bob amser yn haws dweud na gwneud. Y nod, fodd bynnag, yw paru dyluniad safle gwych gyda chiwiau hawdd i gwsmeriaid brynu, llenwi ffurflen arweiniol neu gysylltu â'ch busnes. Dyma bum elfen ddylunio a fydd yn cynorthwyo'ch ymdrechion i fynd â darpar gwsmeriaid trwy'r twndis trosi.

Gwefan Symudol-Ymatebol

Siop Ymatebol SymudolMae cael gwefan symudol-ymatebol yn caniatáu i'ch tudalennau gael eu gweld yn hawdd ar draws pob dyfais a maint sgrin. Wrth i ddyfeisiau newydd gael eu cyflwyno, mae defnyddwyr yn addasu i feintiau sgrin newydd, felly mae safle ymatebol yn paratoi'r ffordd ar gyfer darparu safle'n lân.

Os ydych chi wir eisiau i'ch gwefan edrych yn dda, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n rhoi eich troed ddigidol orau ymlaen. Mae safleoedd ymatebol plaen yn edrych yn llawer gwell ac yn syml i'w llywio a'u deall. Mae dyluniad ymatebol yn hynod bwysig i ddefnyddwyr symudol, a pherchnogion gwefannau sy'n gyfarwydd â'r diweddaraf tueddiadau SEO symudol deall yr effaith y mae'n ei gael ar safle'r safle.

Wrth chwilio ar-lein, mae defnyddwyr yn fwy tebygol o droi at eu dyfais symudol. Mewn gwirionedd, mae chwiliadau symudol wedi rhagori ar chwiliadau bwrdd gwaith mewn o leiaf ddeg gwlad, yn ôl Google. Mae dyluniad ymatebol nid yn unig yn edrych yn dda, ond mae'n dod â sawl budd arall hefyd. Mae'n helpu i gynyddu cyflymder gwefan a gwella profiad y defnyddiwr, sydd ill dau yn dylanwadu'n gadarnhaol ar SEO. Er mwyn helpu i'ch ysbrydoli, edrychwch ar rai enghreifftiau o ddyluniadau symudol gwych

Defnyddiwch Ddelweddau Pwerus

Nid oes unrhyw beth o'i le ar ychydig o ddelweddau stoc ar eich gwefan. Mae delweddau stoc yn gyflym, yn gyfreithiol, ac yn aml-swyddogaethol ar gyfer cyfleu eich neges brand. Power

Fodd bynnag, os ydych chi wir eisiau gwneud argraff gyntaf wych, mae'n well defnyddio delweddau pwerus. Os ydych chi'n gwerthu cynhyrchion, ceisiwch drefnu am a saethu cynnyrchMaen nhw'n dweud bod llun werth mil o eiriau; mae ffotograffau proffesiynol yn helpu i ddylanwadu ar ddarpar gwsmeriaid i brynu.

Mae yna ddigon o ffyrdd cyfeillgar i'r gyllideb i fynd ati i greu delweddau hyfryd i'ch stoc. Os ydych chi'n gwerthu gwasanaethau neu gynhyrchion gwybodaeth, gwnewch eich gorau i fod yn greadigol. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu eLyfr i helpu gwneuthurwyr i gynhyrchu refeniw ar Etsy, efallai yr hoffech chi ddangos artistiaid agos a'u crefftau. Meddyliwch y tu allan i'r bocs ac archwiliwch yr hyn y mae perchnogion busnes eraill yn ei wneud yn eich diwydiant.

Glanio Tudalennau sy'n Annog Sgrolio

Dylunio Tudalen GlanioPan ddaw ymwelydd â'ch gwefan, nid yw am orfod sgrolio yn ddiddiwedd i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Sefydlu set o hierarchaethau cynnwys, sy'n eich galluogi i ddosbarthu'r cynnwys pwysicaf ar y brig a hidlo ei ffordd i lawr. Defnyddiwch arwyddbyst a chiwiau gweledol i adael i'r darllenydd wybod y darperir mwy o wybodaeth wrth iddynt symud ymhellach i lawr y dudalen. Trwy annog sgrolio heb lethu'r ymwelydd â gwybodaeth, rydych chi'n cynyddu'ch siawns o'u troi'n gwsmeriaid.

Lleihau Llywio

Awgrym dylunio gwych arall ar gyfer trosi symudol yw lleihau llywio i'r eithaf. Yn draddodiadol, gallwch drosoli ychydig mwy o dudalennau ar eich gwefan bwrdd gwaith, ond gyda ffôn symudol, dylech raddio'n ôl er mwyn peidio â gorlethu opsiynau i'r ymwelydd. Fel y soniwyd yn flaenorol, dylai mwyafrif eich gwybodaeth hanfodol fod ar gael ar eich tudalen lanio.

Mae yna ychydig o dueddiadau sy'n gwneud hyn yn llawer haws. Er enghraifft, mae'r eicon tair llinell poblogaidd bellach wedi dod yn hollbresennol gyda dyluniad symudol. Felly, bydd mwyafrif yr ymwelwyr gwefan yn cydnabod hyn yn hawdd fel llwybr byr ar y fwydlen, gan adael lle mawr ei angen arnoch ar frig eich tudalen. Yna gallwch brofi lleoliad yr eicon tair llinell i weld lle mae'n perfformio orau ar eich tudalen.

Defnyddio Infograffeg

Infograffig Cheetah

Mae ffeithluniau'n cymryd cynnwys geiriog ac yn ei ferwi i lawr i siart graffig neu lif llif y gellir ei dreulio. Mae hyn yn arbennig o werthfawr ar wefannau symudol, lle mae defnyddwyr wrth fynd yn edrych i ddarllen a gwerthuso cynnwys yn gyflym.

Mae yna lawer o resymau pam y gall ffeithluniau helpu eich strategaeth marchnata cynnwys. Dylai busnesau archwilio ffyrdd newydd ac unigryw o greu ffeithluniau i'w gwneud yn ddeniadol i'w hymwelwyr. Er enghraifft, mae rhai datblygwyr gwe yn defnyddio ffeithluniau symudol i ddenu sylw, fel hyn ffeithlun cheetah. Mae'r ddelwedd hon ar ei phen ei hun wedi derbyn mwy na 1,000 o backlinks o wefannau eraill sy'n tynnu sylw ati, sy'n dangos ymgysylltiad mawr.

Fel y gallwch weld, mae yna ddigon o botensial yma. Mae'r ffeithluniau hyn yn darparu estheteg dylunio sy'n syml ac yn trosglwyddo'n dda iawn ar draws amrywiaeth o lwyfannau, o'ch gwefan i gyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Pinterest. Defnyddiwch offer fel Canva or Piktochart i wneud delweddau hardd yn gyflym.