Dell EMC World: 10 Term yn Trawsnewid Technoleg Gwybodaeth

Terminoleg Trawsnewid TG

Waw, am gwpl o wythnosau! Os ydych chi wedi sylwi nad ydw i wedi bod yn ysgrifennu mor aml, mae hynny oherwydd i mi wneud un heic o daith allan i Byd Dell EMC lle cafodd Mark Schaefer a minnau yr anrhydedd o gyfweld yr arweinyddiaeth ar draws cwmnïau Dell Technology ar gyfer eu Podlediad goleudai. I roi’r gynhadledd hon mewn persbectif, cerddais 4.8 milltir y diwrnod cyntaf a chyfartaledd 3 milltir bob dydd ar ôl… a hynny oedd cymryd seibiannau cyson a dod o hyd i gorneli i gael rhywfaint o waith wedi’i wneud. Gallwn fod wedi cerdded ddwywaith y pellter hwnnw a dal i fethu cynnwys a chyflwyniadau gwych.

Er bod y gynhadledd yn canolbwyntio ar dechnoleg, mae'n hanfodol bod technolegwyr marchnata yn cydnabod yr hyn sydd ar y gorwel technoleg gwybodaeth. Mae cwmnïau eisoes yn dibynnu ar dechnoleg ym mron pob agwedd ar eu busnes - ac yn y dyfodol daw'r gallu i drawsnewid pob agwedd arall.

Cyn edrych ar rai o'r terminolegau penodol, mae'n hollbwysig deall beth Diffinnir Trawsnewid TG fel a sut y gall cwmnïau werthuso eu rhai eu hunain maturit trawsnewidy.

Mae trawsnewid eich TG yn dechrau gydag addasu agwedd eich sefydliad tuag at seilwaith. Dylid meddwl am TG fel grym ar gyfer cyflawni nodau busnes, nid cynnal a chadw a chadw'r goleuadau ymlaen. Mae canolfan ddata fodern wedi'i chynllunio ar gyfer cyflymu canlyniadau.

Hynny yw, rydyn ni i gyd yn dod technoleg cwmnïau. Ac mae'r cwmnïau hynny sy'n moderneiddio eu platfformau, yn llogi'r gweithlu cywir, ac yn sicrhau diogelwch yn greiddiol, yn gwireddu arbedion eithriadol sy'n agor cyllidebau sy'n lansio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Dyma rai o'r termau y dylech chi ddechrau eu deall a meddwl sut maen nhw'n mynd i newid disgwyliadau eich cwmni a'ch cwsmeriaid yn y dyfodol agos:

  1. Cydgyfeirio - mae seilwaith cydgyfeiriedig (CI) yn dwyn ynghyd agweddau craidd canolfan ddata - cyfrifiadura, storio, rhwydweithio a rhithwiroli. Dim mwy o gyfluniadau unigol, dim ond platfform sy'n hawdd ei raddio gyda'r canlyniadau perfformiad disgwyliedig.
  2. Hyper-gydgyfeirio - integreiddio'r pedair agwedd yn dynn, gan leihau'r angen am arbenigedd ac integreiddio a lleihau'r risg o wallau neu amser segur yn sylweddol.
  3. Rhithwiroli - Er bod systemau rhithwir wedi bod o gwmpas ers dau ddegawd, mae'r gallu i rithwiroli ar draws systemau eisoes yma. Mae cwmnïau eisoes yn datblygu mewn amgylcheddau rhithwir lleol neu fesul cam sy'n cael eu symud i gynhyrchu pan fo angen. Bydd meddalwedd rhithwiroli yn gofyn am lai a llai o gyfluniadau ac yn dod yn fwy a mwy deallus wrth iddo fonitro ac ymateb i alwadau.
  4. Cof Parhaus - mae cyfrifiadura modern yn dibynnu ar storfa galed yn ogystal â'r cof, gyda chyfrifiannau'n symud data yn ôl ac ymlaen. Mae cof parhaus yn trawsnewid cyfrifiaduron trwy gynnal storfa yn y cof lle gellir ei gyfrifo. Bydd systemau gweithredu gweinyddwyr yn cael eu optimeiddio gan sylweddoli dwbl i ddeg gwaith cyflymder gweinyddwyr ddoe.
  5. Cyfrifiadura Cwmwl - Rydym yn aml yn edrych ar y cwmwl fel rhywbeth penodol i'n meddalwedd, ein storfa, neu ein systemau wrth gefn sydd wedi'u lleoli ar draws canolfannau data. Fodd bynnag, mae'r cloud gall y dyfodol fod yn ddeallus ac ymgorffori cymylau mewnol, oddi ar fyr, neu gynhyrchu ym mhobman.
  6. Cudd-wybodaeth Artiffisial - tra bod marchnatwyr yn deall AI fel y gallu i feddalwedd wneud hynny meddwl a chynhyrchu ei feddalwedd ei hun. Er bod hynny'n swnio'n frawychus, mae'n wirioneddol gyffrous. Bydd AI yn rhoi cyfle i isadeileddau TG raddfa, lleihau costau, a chywiro materion heb ymyrraeth.
  7. Prosesu Iaith Naturiol - mae cwmnïau fel Amazon, Google, Microsoft, a Siri yn hyrwyddo NLP a'r gallu i systemau ymateb ac ymateb i orchmynion syml. Ond wrth symud ymlaen, bydd y systemau hyn yn trawsnewid ac yn ymateb mor ddeallus (neu efallai hyd yn oed yn well) nag y mae bodau dynol yn ei wneud.
  8. Cyfrifiadura Cyfleustodau - pan fyddwch chi'n plygio i mewn i allfa, nid ydych chi'n meddwl am y galw, y grid, yr amperage, na'r copïau wrth gefn sy'n angenrheidiol i sicrhau pŵer i'ch dyfais. Dyma gyfeiriad ein dyfeisiau symudol, ein gliniaduron, a'n seilwaith gweinyddwyr. Mewn sawl ffordd, rydyn ni yno'n barod ond mae'n dod yn fwy o realiti.
  9. Realiti Cymysg - mae'r pŵer cyfrifiadurol rydyn ni'n ei drafod yma yn parhau i raddfa y tu hwnt i unrhyw beth y gwnaethon ni ei ddychmygu erioed, gan ein galluogi i droshaenu byd estynedig ar ein byd go iawn. Ni fydd yn rhy bell o hyn cyn i ni ryngweithio â'n byd y tu hwnt i'r iPhone neu Google Glasses, a chael mewnblaniadau y gellir eu mewnosod sy'n integreiddio ein byd go iawn â'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu i wella pob bywyd.
  10. Rhyngrwyd o Bethau - gyda chostau plymio, crebachu caledwedd, lled band yn ehangu, a chyfrifiadura yn dod yn gyfleustodau, mae IoT yn tyfu'n gyson. Wrth inni siarad ag arbenigwyr yn Dell Technologies, fe wnaethon ni ddysgu am ymdrechion IoT ym maes gofal iechyd, amaethyddiaeth, a bron pob agwedd arall ar ein bodolaeth.

Un enghraifft a ddisgrifiwyd oedd y defnydd o IoT ac amaethyddiaeth lle mewnblannwyd gwartheg cynhyrchu llaeth gyda dyfeisiau sy'n monitro eu cymeriant bwyd a'u maeth er mwyn gwella'r ceuliad sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu caws. Dyma lefel yr arloesedd a'r effeithlonrwydd rydyn ni'n eu trafod gyda'r technolegau hyn. Waw!

Nid dim ond unrhyw un o'r technolegau hyn sy'n ein gyrru ymlaen, mae'n cyfuniadau o bawb o fynd yn gyflym i'r farchnad. Rydym yn gweld cyflymiad mewn technoleg nad ydym wedi'i weld ers lansio'r Rhyngrwyd ac eFasnach. Ac, fel gyda'r esblygiadau hynny, rydyn ni'n mynd i wylio cymaint o gwmnïau'n bachu cyfran y farchnad trwy fabwysiadu tra bod llawer o rai eraill yn cael eu gadael ar ôl. Mae cwsmeriaid yn mynd i fabwysiadu, addasu, a disgwyl bod eich cwmni wedi'i fuddsoddi'n llawn mewn technoleg i gynorthwyo eu profiad gyda'ch brand.

Bydd pob cwmni yn gwmni technoleg.

Datgeliad: Cefais fy nhalu gan Dell i fynd i Dell EMC World a gweithio ar bodlediadau Luminaries. Fodd bynnag, ni wnaethant helpu i ysgrifennu'r post hwn felly gall olygu bod fy nisgrifiadau ychydig yn rhydd. Rwy'n caru technoleg, ond nid yw'n golygu hyd yn oed fy mod i'n deall pob agwedd ohoni yn drylwyr!