Beth all Marchnatwyr Ddysgu o Ymchwil Trawsnewid TG Dell?

technolegau dell goleudai

Mae Dell yn diffinio Technoleg Gwybodaeth Trawsnewid fel y broses o wella technoleg gwybodaeth a chyfathrebu er mwyn gwneud bywydau pobl yn fwy effeithlon a gwell. Mae trawsnewid TG hefyd yn canolbwyntio ar wella seilwaith er mwyn annog effeithlonrwydd mewn systemau oherwydd gostyngiad yn y gwastraff o adnoddau.

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda Mark Schaefer a'i gleient, Dell Technologies, dros yr ychydig fisoedd diwethaf i gyhoeddi podlediadau sy'n rhoi mewnwelediad i'r bobl sy'n gyrru Trawsnewid TG yn ogystal â'r ymchwil anhygoel sy'n ymwneud â'r mudiad. Gelwir y podlediad Luminaries.

Yn y bôn, mae trawsnewid TG yn canolbwyntio ar edrych ar y ffordd orau i chi integreiddio technoleg yn eich prosesau busnes, yr hyn sydd wedi dod allan o'i ddefnydd, sut mae'ch menter wedi addasu i newidiadau mewn technoleg, a sut mae'r busnes wedi gallu trawsnewid gyda'r defnydd o wybodeg. .

Siop Cludfwyd Allweddol Trawsnewid TG

Wrth i Dell ddadansoddi beth yw trawsnewid technoleg gwybodaeth, fe ofynnon nhw gyfres o gwestiynau, gan eu bod mewn sefyllfa well i'n helpu ni i ateb rhai ymholiadau pwysig. Cyfeirir y rhan fwyaf o'r materion hyn at gwmnïau sy'n dibynnu ar ei drawsnewid ac maent i fod i asesu lefel yr effaith y mae'r cysyniad gwych hwn yn ei chael ar lwyddiant sefydliadau o'r fath. Mae'r ymholiadau hyn yn cynnwys: -

  • Y math o dechnoleg a ddefnyddir yn bennaf yn eich cwmni
  • Y math o system sydd ar waith sy'n cael ei defnyddio i redeg eich busnes
  • Natur y manylion a ddefnyddir i ddatblygu'r systemau hyn
  • A sut y defnyddiwyd technoleg gwybodaeth orau yn eich menter.

Hefyd, edrychodd Dell ar y manteision y gallai trawsnewid TG fod wedi dod â nhw i'ch busnes byth ers i chi ddechrau ei ddefnyddio. Er bod y rhan fwyaf o gwmnïau wedi llwyddo i ddefnyddio'r dull hwn, nid yw eraill wedi gallu gwireddu buddion llawn defnyddio trawsnewid technoleg gwybodaeth. O'r arolygon a wnaed, mae'n amlwg bod y mwyafrif o fusnesau wedi gallu adnabod IT Transformaton a'u bod ar eu ffordd o gael eu trawsnewid.

Luminaries Episode 01: Yn Barod, Gosod, Trawsnewid ... Eich TG

Mae lefel y trawsnewid TG y mae cwmni wedi'i gyflawni yn cael effaith bendant a diriaethol ar dwf busnes, gwahaniaethu cystadleuol a'r gallu i arloesi. Faint? Gwnaeth dadansoddwyr blaenllaw'r diwydiant TG yr ymchwil ac mae ganddynt atebion rhyfeddol. Hyd: 34:11

Mae gan y busnesau mwyaf llwyddiannus heddiw dri rhinwedd unigryw. Yn gyntaf oll, maent wedi gallu annog y defnydd o dechnoleg yn eu holl weithrediadau. Yn ail, maent wedi llunio system unigryw sy'n gallu defnyddio technoleg gwybodaeth yn fwyaf effeithlon. Gan fod trawsnewid TG i fod i hybu cynhyrchiant busnes, mae gan gwmnïau sy'n defnyddio'r cysyniad hwn

Gan fod trawsnewid TG i fod i hybu cynhyrchiant busnes, mae cwmnïau sy'n defnyddio'r cysyniad hwn wedi dysgu ei alinio â chymylau rhyngrwyd ar gyfer mwy o gynhyrchiant. Yn olaf, mae cwmnïau llwyddiannus wedi gallu creu system technoleg gwybodaeth sy'n hawdd ei gweithredu ac sy'n darparu ar gyfer yr holl weithwyr yn y sefydliad penodol hwnnw. Mae busnesau sydd wedi'u trawsnewid yn llawn yn annog cyfathrebu da sy'n trawsbynciol rhwng gwahanol lefelau llywodraethu yn y cwmni penodol hwnnw.

A yw Cyflymder yn Agwedd Allweddol mewn Trawsnewid Digidol?

Ydw. Mae mwyafrif helaeth o fusnesau heddiw yn ymgymryd â thrawsnewid technoleg gwybodaeth fel y gallant fod mewn gwell sefyllfa wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd o flaen eu cystadleuwyr. Mae'r corfforaethau mwyaf llwyddiannus heddiw wedi gallu adeiladu cymwysiadau cadarn mewn dim ond ychydig ddyddiau, apiau sydd mor sefydlog fel mai anaml y maent yn profi problemau cynnal a chadw.

Mae trawsnewid TG wedi helpu i hybu cynhyrchiant y mwyafrif o sefydliadau. I'r perwyl hwn, mae busnesau sy'n defnyddio technoleg yn gallu gweithredu eu prosiectau yn effeithlon iawn a darparu allbynnau ymhell cyn yr amserlen. Felly, mae trawsnewid TG yn fendith mewn cuddwisg i lawer o gorfforaethau.

O'r cychwyn cyntaf, mae'n amlwg yn ddigonol bod angen trawsnewid TG er mwyn llwyddiant eich busnes. Fodd bynnag, cyn i chi ddewis defnyddio arloesedd o'r fath, yn gyntaf mae'n rhaid i chi chwilio rhywfaint am enaid er mwyn cynnig rheswm gwreiddiol pam eich bod yn credu y bydd trawsnewid technoleg gwybodaeth yn dod â llawer o fudd i'ch corfforaeth.

Buddsoddwch yn helaeth mewn arloesi fel y gallwch chi greu menter gadarn, sy'n gallu cystadlu yn erbyn busnesau eraill o'ch math chi. Efallai y byddwch chi'n cychwyn mor fach, ond os ydych chi ar y llwybr cywir, mae'n siŵr y byddwch chi'n dod yn gwmni y dylid ei ystyried.

Beth all Marchnatwyr ei Ddysgu o Drawsnewid TG?

Dylai marchnatwyr fod yn buddsoddi ar unwaith mewn technoleg marchnata sy'n lleihau'r amser a'r arian, gan gynyddu gwerth y gwaith a gyflawnir ar yr un pryd. Bydd hyn yn darparu enillion mewn proffidioldeb a fydd yn cynyddu effaith eich marchnata wrth leihau'r amser a dreulir yn ei weithredu. Yna gall yr arbedion hynny fod yn sylfaen buddsoddiadau marchnata a fydd yn trawsnewid eich busnes.

Tanysgrifiwch i Luminaries ar iTunes, Spotify, neu trwy'r Porthiant Podlediad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.