Pwy sy'n Diffinio Technoleg yn eich Cwmni?

chwilio1

Diffiniad technoleg yw:

cymhwyso gwyddoniaeth yn ymarferol i fasnach neu ddiwydiant

Ychydig amser yn ôl, gofynnais, “Os oedd eich adran TG yn lladd arloesedd“. Roedd yn gwestiwn a geisiodd gryn ymateb! Mae gan lawer o adrannau TG y gallu i fygu neu alluogi arloesedd ... a all adrannau TG hyd yn oed fygu neu alluogi cynhyrchiant a gwerthiant?

Heddiw, cefais y pleser o gwrdd â Chris o Compendiwm. Roedd yn sgwrs ysblennydd ac fe wnaethon ni ddirwyn i ben gan fynd tua 45 munud heibio lle roedden ni eisiau.

Un o ddarnau diddorol y sgwrs oedd trafod pwy oedd yn berchen ar y penderfyniad i brynu platfform neu wasanaethau SEO. Ochneidiodd y ddau ohonom pan syrthiodd y penderfyniad hwnnw i ddwylo cynrychiolydd TG. Nid wyf yn ceisio dilorni gweithwyr proffesiynol TG mewn unrhyw ffordd - rwy'n dibynnu ar eu harbenigedd yn ddyddiol. Blogio ar gyfer SEO yn strategaeth ar gyfer caffael arweinwyr ... a cyfrifoldeb marchnata.

Fodd bynnag, mae'n ddiddorol bod adran TG yn aml yn gyfrifol am blatfform neu broses sy'n pennu canlyniadau busnes. Gormod o weithiau, gwelaf ganlyniadau busnes (arloesi, enillion ar fuddsoddiad, rhwyddineb eu defnyddio, ac ati) yn mynd yn ôl yn y penderfyniad prynu.

Wrth ein dewis ni fel eu platfform blogio corfforaethol, yr adran TG yn aml sy'n credu y gallant weithredu a rhad ac am ddim ateb ar gyfer blogio. Blog yw blog, iawn?

 • Nevermind nad yw'r cynnwys wedi'i optimeiddio
 • Nevermind nad yw'r platfform yn ddiogel, yn sefydlog, yn ddi-waith cynnal a chadw, yn ddiangen, ac ati.
 • Nevermind nad yw'r platfform yn raddadwy i filiynau o edrychiadau tudalen a degau o filoedd o ddefnyddwyr.
 • Nevermind bod y cwmni a'i hadeiladodd wedi gwario cannoedd o filoedd o ddoleri mewn ymchwil a datblygu i sicrhau bod arferion gorau a chydymffurfiaeth peiriannau chwilio yn cael eu hymgorffori.
 • Nevermind bod y rhyngwyneb defnyddiwr yn syml i unrhyw un ei ddefnyddio, heb unrhyw angen am hyfforddiant dwys.
 • Nevermind bod y system yn awtomataidd felly nid oes angen gwybodaeth am dagio a chategoreiddio.
 • Nevermind bod ein staff yn monitro cynnydd ein cleientiaid i sicrhau eu llwyddiant.
 • Nevermind bod y platfform yn dod gyda hyfforddiant parhaus i helpu'r blogwyr i ddatblygu eu setiau sgiliau a chynyddu eu hadenillion ar fuddsoddiad dros amser.

Gyda SEO, yr un ddadl yn aml ydyw. Rwyf hyd yn oed wedi bod yr ochr arall i'r ddadl SEO, gan ddweud hynny wrthych nid oes angen arbenigwr SEO arnoch chi. Atgoffodd Jeremy fi o'r swydd hon ... doh!

Fy mhwynt oedd nad oes gan ormod o gwmnïau DIM optimeiddio peiriannau chwilio a'u bod yn colli allan ar lawer o draffig perthnasol. Pe buasent yn gwneud y lleiafswm, gallent o leiaf roi'r safle hardd hwnnw y gwnaethant wario $ 10k arno o flaen ychydig o ymwelwyr. Ysgrifennwyd y swydd hon ar gyfer mwyafrif helaeth y cwmnïau sydd heb gystadleuaeth a dim optimeiddio ... roedd yn erfyn gwneud y lleiafswm o leiaf.

Fodd bynnag, i gwmnïau mewn diwydiannau cystadleuol, nid yw optimeiddio 80% hyd yn oed yn agos. Nid yw 90% yn ddigon. I gael safle # 1 ar dymor cystadleuol iawn mae angen arbenigedd un o lond dwrn o gwmnïau yn y byd. Os ydych chi ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio sydd hyd yn oed yn weddol gystadleuol, ni fydd eich adran TG yn mynd â chi i # 1. Byddwch yn lwcus os byddant hyd yn oed yn eich cael ar dudalen gyntaf y canlyniadau.

Ni fyddech yn rhoi eich adran TG yng ngofal eich tîm gwerthu, ac eto byddwch yn eu rhoi yng ngofal technoleg a allai atal eich cwmni rhag cael gwerthiant. Os ydych chi'n mynd i gymhwyso technoleg yn ymarferol ... gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i'r cyfleoedd a'r manteision yn llawn cyn i chi feddwl y gallwch chi ei wneud ar eich pen eich hun!

5 Sylwadau

 1. 1

  Mae yna fyd o wahaniaeth rhwng blogio llwyfan ac SEO strategaeth.

  Dim ond cyfuniad o feddalwedd a chaledwedd yw platfform blogio, ac mae adrannau TG yn eithaf da am roi'r rheini at ei gilydd. Mae yna lawer o werthwyr hefyd sy'n gwneud y gwaith hwn, naill ai oherwydd bod ganddyn nhw feddalwedd berchnogol, neu oherwydd eu bod eisoes yn berchen ar neu yn prydlesu caledwedd, neu oherwydd bod ganddyn nhw lawer o arbenigedd mewn cynnal y pentwr TG penodol hwn. Y cwestiwn o sut rydych chi'n rhannu rheolaeth eich platfform blogio rhwng pobl fewnol a Folks allanol yw'r broblem TG "prynu / adeiladu / benthyca" canonaidd.

  Mae strategaeth SEO, fodd bynnag, bron yn hollol annibynnol ar eich platfform blogio. Gallwch chi gael SEO gwych neu ofnadwy waeth beth fo'r platfform. Ond mae defnyddio cwmni SEO yn Nodyn fel defnyddio cwmni TG trydydd parti. Mae'n debycach i logi ysgrifennwyr copi sy'n gallu cyfieithu'ch syniadau i iaith Google.

  Cadarn, gallwch ddefnyddio meddalwedd blogio ffynhonnell agored am ddim. A gadewch inni fod yn deg, mae Doug - WordPress yn rhedeg ar seilwaith diogel, sefydlog, diangen iawn. Mae defnyddwyr WordPress yn cynnwys y Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News a CNN - mae pob un ohonynt yn pasio'ch prawf "miliynau o dudalennau, degau o filoedd o ddefnyddwyr". Mae gan Automattic (y bobl sy'n gwneud WordPress) ddegau o filiynau i mewn cyllid mentersydd, yn fy nhyb i, yn gyllideb ymchwil a pheirianneg eithaf helaeth. Nid tegan yw WordPress.

  Fodd bynnag, dim ond platfform blogio yw WordPress. A dweud y gwir, mae'n gyfiawn 1/2 platfform blogio - meddalwedd ffynhonnell agored WordPress (er bod gwasanaethau cynnal WordPress di-ri, gan gynnwys WordPress.com.) Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw raddau o ddibynadwyedd neu scalability, mae angen i chi fuddsoddi yn y caledwedd a'r arbenigedd perthnasol.

  Felly, mae'r adran TG yn iawn mai blog yn unig yw blog a gallant ddefnyddio offer am ddim i gael rhan y blog i fynd. Ond nid yw'r rhan fwyaf o'r gwaith a'r rhan fwyaf o'r gwerth potensial yn y meddalwedd. Mae bron yr holl bwynt o gael blog yn bosibl trwy strategaeth SEO gynhwysfawr a pharhaus. Ac ar ôl i chi sylweddoli mai dyna sydd ei angen arnoch chi, mae'n rhywbeth y dylech chi fod yn barod i dalu amdano.

  Yr her yw cael adrannau TG i sylweddoli nad llond llaw o driciau gwirion yw SEO da, ei bod yn anodd, ei fod bob amser yn newid, a'i fod yn gwneud byd o wahaniaeth yn y byd.

  @robbylladdiad

  • 2

   Helo Robby!

   Nid wyf yn siŵr a ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â mi ai peidio. Rydych chi a minnau'n gwybod nad yw'r Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News a CNN yn rhedeg WordPress 'fel y mae'. Maent yn ei redeg heb unrhyw gostau seilwaith ychwanegol, costau datblygu thema, costau optimeiddio peiriannau chwilio, ac ati? Nid ydych chi'n meddwl eu bod nhw'n gwario arian yn addysgu eu staff ar ddefnyddio'r platfformau hynny? Neu ddatblygiad i drosglwyddo cynnwys i'r llwyfannau hynny? Wrth gwrs eu bod nhw! Mae pob un o'r busnesau hynny wedi buddsoddi cryn dipyn o arian i wneud i blatfform 'am ddim' weithio iddyn nhw.

   Blog yn unig yw blog, ond NID platfform blogio yn unig yw platfform blogio. Mae'r mesurydd cryfder allweddair, awtomeiddio tagio, categoreiddio a gosod cynnwys yn Compendium yn wahaniaethwyr enfawr. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr dreulio llai o amser yn poeni am 'sut' i flogio, 'sut' i wneud y gorau o'u cynnwys, a mwy o amser yn poeni am 'beth' i flogio. Dylai blogwyr busnes fod yn canolbwyntio ar eu neges - dim eu platfform.

   Rwy’n eich gwarantu y gall unrhyw berson agor Compendiwm a’i bostio’n reddfol a bydd y swydd honno’n cael ei optimeiddio. Nid yw hyn yn wir gyda WordPress. Nid oedd gan fwyafrif y bobl rydw i wedi'u dysgu'n bersonol sut i flogio'n effeithiol gyda WordPress unrhyw syniad faint roedden nhw ar goll gyda phob post.

   Unwaith eto, nid ffocws yr adran TG yn aml yw ffocws y busnes. Rwyf bob amser wedi gwerthfawrogi fy nghyfoedion TG yn 'adolygu' fy mhrynu meddalwedd i sicrhau nad wyf yn peryglu'r cwmni; fodd bynnag, ni fyddant byth yn gallu cydnabod buddion y platfform neu'r strategaeth a'i effaith ar y busnes. Nid dyna'r hyn y maent yn cael ei addysgu amdano, beth yw eu profiad, na'r hyn y dylid eu defnyddio ar eu cyfer.

   Gadewch i bobl fusnes wneud y penderfyniadau busnes! Gadewch i TG fod yn gynghorwyr dibynadwy iddynt.

   • 3

    Nid wyf yn cytuno nac yn anghytuno â'ch pwynt cyffredinol, dim ond egluro'ch sylwadau ydw i.

    Ni ddywedodd neb fod defnyddwyr mawr WordPress yn rhedeg y feddalwedd heb gostau addasu a seilwaith ychwanegol. Dywedasoch "byth bythoedd nad yw'r platfform yn raddadwy i filiynau o edrychiadau tudalen a degau o filoedd o ddefnyddwyr", ond nid yw hynny'n wir. Mae'n amlwg yn bosibl graddio WordPress (neu Blogger, neu Drupal neu DotNetNuke neu Compendium ac ati) i'r lefel hon, ond mae'n rhaid i chi fuddsoddi yn y caledwedd, meddalwedd ategol ac arbenigedd technegol. Nid y cwestiwn yw a ydyw bosibl, p'un a ydych chi am ei wneud eich hun neu a ydych chi am i rywun arall ei wneud drosoch chi.

    Oes, platfform blogio yn unig yw platfform blogio. Mae'n gyfuniad o feddalwedd a chaledwedd sy'n cynhyrchu blog. Cadarn, mae gan rai nodweddion gwahanol, ac efallai y bydd gan y nodweddion hynny fwy o werth a gwerth mwy o arian. P'un a oes gennych IndyCar, BMW llawn sylw neu lori ddibynadwy, mae gennych gerbyd modurol y gellir ei yrru o bwynt i A i bwynt B. A yw'n wir bod rhai o'r cerbydau hynny'n fwy addas ar gyfer rhai tasgau? Yn hollol. Y cwestiwn yw: pa dasg ydych chi'n ceisio ei chyflawni?

    Rwy'n siŵr pe baech chi'n rhoi defnyddiwr ochr yn ochr â Compendium ac unrhyw blatfform blogio ffynhonnell agored, byddai'r post ar flog Compendium yn gyrru mwy o draffig —- hyd yn oed pe bai'r swyddi yn union yr un peth air am air. Mae hynny'n werth gwych i'ch cwmni! Os yw'r achos defnydd hwn yn gynrychioliadol, mae'n bwynt gwerthu gwych i CB.

    Ond gadewch i ni archwilio pam byddai'r post sengl hwnnw'n cael mwy o draffig. Y rheswm yn bennaf yw oherwydd Compendium y cwmni Mae ganddo weithrediad strategaeth parhaus. Rydych chi'n diweddaru'r bas-god trwy'r amser. Rydych chi'n cysylltu â swyddi cleientiaid i'w helpu i adeiladu enw da. Rydych chi'n cwrdd â chleientiaid ac yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ychwanegol. Rydych chi'n cynnal seilwaith dibynadwy iawn. Llawer, os nad y rhan fwyaf o fantais Compendiwm dros offeryn rhad ac am ddim yw'r gwasanaeth a'r gefnogaeth barhaus rydych chi'n eu darparu ar gyfer eich meddalwedd, eich cleientiaid, a'u cynnwys.

    Ac eto, mae hynny'n fudd rhyfeddol ac mae llawer o'ch cwsmeriaid yn hapus iawn. Ond nid yw'n rhan sylfaenol o'ch "platfform blogio." Fe allech chi gyflawni'r un canlyniad trwy ddefnyddio gwahanol feddalwedd (ond byddai'n fwy o waith!) Dyma beth mae cwmnïau'n ei hoffi i bob pwrpas DK New Media wneud bob dydd. Mae angen i unrhyw un sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau ar gyfer blogio corfforaethol ddeall y naws hyn.

    Y mater sylfaenol yma yw lle mae cyfrifoldeb un adran yn dod i ben a chyfrif rhywun arall yn dechrau. Nid oes atebion hawdd i'r cwestiwn hwnnw. Yn waeth byth, os bydd unrhyw ran o'r llinell honno'n croesi y tu allan i'r cwmni i werthwr trydydd parti, mae yna fannau aneglur rhwng endidau ac mae'n dod yn anoddach asesu risgiau a buddion. Sut ydych chi'n amddiffyn eich perimedr os oes gan bobl y tu allan fynediad? Neu, o'r ochr farchnata: sut ydych chi'n siŵr nad yw'r darparwr platfform allanol yn mynd i wella a difetha'ch brand? Gall y risgiau hyn fod yn fach neu'n fawr, ond nid ydynt yn sero.

    Rwy'n siŵr bod TG yn gwneud llawer o benderfyniadau ynghylch technoleg heb roi digon o barch i oblygiadau busnes. Ond mae'r broblem yn mynd y ddwy ffordd - mae angen i bobl fusnes ddeall mwy am TG ac i'r gwrthwyneb. Bydd gweithio gyda'n gilydd yn lle yn erbyn ei gilydd o fudd i bawb.

    • 4

     Diolch am yr eglurhad hwnnw, Robby! Byddaf yn sefyll yn ôl y sylwadau diwethaf. Rwy'n ymddiried yn fy adnoddau TG i fod yn gynghorwyr i mi fel nad ydw i'n gwneud rhywbeth gwirion. Fodd bynnag, ni fyddaf yn rhoi’r penderfyniad terfynol iddynt ar lwyfannau a strategaethau sydd er budd gorau symud y busnes yn ei flaen. Mae gan bob un ohonom ein cryfderau ein hunain ac mae angen eu dylanwadu'n briodol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.