Casglu Dyledion ar gyfer Cychwyniadau eFasnach: Y Canllaw Diffiniol

E-fasnach

Mae colledion ar sail trafodion yn un o ffeithiau bywyd llawer o fusnesau, oherwydd taliadau, biliau heb eu talu, gwrthdroi, neu gynhyrchion heb eu troi. Yn wahanol i fusnesau benthyca sy'n gorfod derbyn canran fawr o golledion fel rhan o'u model busnes, mae llawer o fusnesau cychwynnol yn trin colledion trafodion fel niwsans nad oes angen llawer o sylw arnynt. Gall hyn arwain at bigau mewn colledion oherwydd ymddygiad cwsmeriaid heb eu gwirio, ac ôl-groniad o golledion y gellid eu lleihau'n sylweddol gydag ychydig o gamau syml. Yn y canllaw canlynol byddwn yn adolygu'r colledion hyn, pam eu bod yn digwydd, a beth y gellir ei wneud i'w lleihau.

Bydd y canllaw hwn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi naill ai'n farchnad sy'n delio â bagiau gwefru gan ddefnyddwyr a gwerthwyr sy'n dechnegol atebol ond yn aml na allant neu na fyddant yn talu, gwasanaeth wedi'i bostio (hysbysebu, SaaS, ac eraill) sy'n methu â chodi tâl ar gwsmeriaid heb unrhyw offeryn talu neu offeryn dod i ben ar ffeil, cwmni eFasnach a thanysgrifio sy'n delio â thaliadau arwystlon a cheisiadau ad-daliad neu wasanaethau rheoli arian ac ariannol sy'n profi ffurflenni ACH a thaliadau eraill a gollwyd.

Colledion a Pham Maent yn Digwydd

Mae gan fusnesau llwyddiannus lawer o gwsmeriaid, a llawer o gwsmeriaid sy'n ailadrodd. Mae busnes trafodion gwych yn denu mwyafrif helaeth o gwsmeriaid sy'n prynu, yn derbyn cynhyrchion a / neu wasanaethau ac yn gadael yn hapus. Ac eto, mae pob model busnes yn destun colledion ar ryw lefel. Er y gallai llawer ohono fod yn fwriadol, mae ymchwil yn dangos nad yw canran gynyddol.

Mae deinameg prynu ar-lein wedi newid yn llwyr yn ystod y degawd diwethaf. Prynu ar-lein bellach yw'r norm. P'un a yw'n wasanaeth golchi dillad neu'n llyfr newydd, mae ein cardiau credyd wedi'u storio a phryniannau 1-glic wedi'u sefydlu, gyda thudalennau glanio wedi'u cynllunio i leihau ffrithiant. Mae'r amgylchedd prynu rhithwir hwn, ynghyd â rheolau codi tâl hawdd, a wnaed hyd yn oed yn haws gyda phrynu ffrithiant isel, yn arwain at fwy o edifeirwch prynwr ac ymdeimlad y gall cwsmeriaid wrthod talu oherwydd bydd busnesau'n syml yn derbyn hynny. Mae ymchwil yn dangos bod cymaint â 40% o enillion a thaliadau gwefru oherwydd y rhesymau hyn, ac nid oherwydd twyll neu ladrad hunaniaeth. Mae'n hawdd, mae'n teimlo'n ddiniwed, a does dim siarad â'r masnachwr.

Yn dibynnu ar eich busnes, bydd rhai colledion yn cael eu hachosi gan dwyll a dwyn hunaniaeth (y Rhoddodd Gurus Chargeback y nifer honno ar 10-15% syfrdanol o isel o'i gymharu â twyll cyfeillgar). Nid yw'n anghyffredin i blant ddefnyddio cerdyn eu rhiant heb yn wybod iddynt, ond mae sgamwyr prysur yn dal i fodoli, yn enwedig wrth i dwyll cardiau credyd y byd go iawn gynyddu. Yn yr achosion hyn, ni fyddech yn delio â'r cwsmer go iawn, ond rhywun yn defnyddio ei fanylion.

Faint o golled sy'n ormod?

Mae angen i fusnesau sy'n seiliedig ar drafodion ystyried eu helw a gofynion y darparwr taliadau. Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr yn gofyn am lai nag 1% mewn taliadau gwefru a llai na 0.5% mewn ffurflenni ACH. Gallwch “guddio” rhai segmentau risg uchel, proffidiol yn eich cyfaint os yw eich cyfradd golled gyffredinol yn isel, ond rhaid i chi ei chadw'n isel yn gyffredinol. Yn y tymor hir, mae cyfradd colli 1% hyd yn oed yn cronni dros amser.

Atal yn erbyn Gwasanaethu

Yn y byd risg trafodion, mae'n wybodaeth gyffredin faint o amser y mae cwmnïau'n ei dreulio ar atal a chanfod cyn i drafodiad fynd drwodd, dim ond i esgeuluso lliniaru a gwasanaethu ôl-golled yn llwyr. 

Mae colledion yn rhan o unrhyw fusnes, oherwydd mae optimeiddio ar gyfer colledion sero yn golygu gormod o atal - rydych chi'n troi busnes da i ffwrdd. Llwyddodd FraudSciences, a'r darparwr atal twyll cynnar, i helpu masnachwyr i gynyddu pedair gwaith busnes trwy yswirio rhag taliadau. Dylech ystyried faint o fusnes rydych chi'n ei wrthod oherwydd meini prawf sy'n rhy gaeth, a beth arall y gallech chi ei wneud pe bai gennych gyfraddau colled is.

Os ydych chi'n darparu gwasanaeth ac yn ei ddiffodd yn unig ar gyfer cwsmeriaid nad ydyn nhw'n talu, mae'n debyg eich bod chi'n profi cyfraddau colled llawer is. Dylech ystyried faint o'r cwsmeriaid hynny y gallech chi eu hennill yn ôl trwy geisio datrys y balans sy'n weddill a'u clywed. Mae gwasanaethu da ar ôl colli yn canolbwyntio ar brofiad y cwsmer trwy ddatrys materion gwasanaeth gymaint ag y mae'n adennill arian sy'n ddyledus i chi. 

Mae'r un peth yn wir am golledion twyll. Er bod rhai o'r achosion twyll hyn yn real, mae llawer yn ganlyniad i gamddealltwriaeth neu anghytundeb gwasanaeth. Trwy adeiladu llif gwasanaethu sy'n canolbwyntio ar ddeall bwriad y cwsmer, byddwch chi'n gallu gwella cyfraddau cadw, dysgu'ch tîm sut i atal colledion yn well, a chael eich talu.

Y Dyddiau Diofyn Cynnar

Rydym yn argymell eich bod yn gweithio ar golledion yn fewnol yn ystod yr wythnosau cyntaf. Mae dwy fantais i weithio ar golledion eich hun:

  1. Gan eich bod yn defnyddio'ch brand i gysylltu â'r cwsmer, rydych yn fwy tebygol o gymodi â chwsmeriaid dryslyd a'u cadw.
  2. Gall delio â chwsmeriaid cynhyrfus fod yn wers amhrisiadwy am eich busnes, ac nid ydych am ddibynnu ar eraill i roi'r adborth hwnnw ichi yn gynnar.

Mae dau beth i'w wneud ar ôl diofyn:

  1. Dechreuwch proses adfer awtomataidd. Os methodd taliad cerdyn, ceisiwch ei godi eto ar ôl ychydig ddyddiau. Os methodd taliad ACH, ystyriwch roi cynnig arall arni (mae'r strwythur ffioedd ar gyfer ACH yn wahanol ac mae ail-droi yn fwy cymhleth). Os oes gennych fwy nag un offeryn talu ynghlwm wrth y cyfrif, ceisiwch godi'r un hwnnw. Dylai hyn fod gydag ymdrechion estyn allan ysgafn. 
  2. dechrau cynrychiolaeth gyda'ch darparwr talu. Gydag amser byddwch yn dysgu pa fath o dystiolaeth sy'n ofynnol ar gyfer cynrychiolaeth ac yn gwella ar wrthdroi taliadau arwystl. Gallech gael hyd at 20-30% yn ôl gan ddefnyddio'r dull hwn.

Pan Fydd Ymdrechion Casglu Cynnar yn Methu

Mae llawer o fusnesau'n ail-ddefnyddio defnyddio asiantaethau casglu dyledion i adfer colledion. Mae'r diwydiant wedi ennill ei enw da trwy barhau i ddefnyddio tactegau ymosodol ac UX gwael. Dyma lle mae dewis y partner iawn yn hanfodol; gall gweithio gyda chwmni technoleg sy'n arbenigo ym mhrofiad y defnyddiwr o gasglu dyledion helpu'ch brand mewn gwirionedd. 

Gall gwaith casglu ar gontract allanol gefnogi'ch brand trwy roi ffordd i gwsmeriaid fentro'u rhwystredigaethau cyn gwneud taliad. I gwsmeriaid sy'n gwrthod siarad â chi, mae cynnig proses anghydfod gadarn wrth ofyn am daliad yn allfa effeithiol i ddeall pam eu bod wedi gwrthdroi eu taliad yn y lle cyntaf. 

Mae hyn hefyd yn wir am ddioddefwyr twyll: mae rhoi ffordd hawdd i gwsmeriaid fynegi eu hunain i drydydd parti yn aml yn helpu i wahaniaethu gwir ddioddefwyr twyll oddi wrth brynwyr edifeiriol ac yn rhoi ymdeimlad o amddiffyniad a dealltwriaeth i ddioddefwyr twyll.

Meddyliau cau

Mae colledion trafodion yn rhan o wneud busnes ac mae angen sylw arnynt. Gall defnyddio proses fewnol syml gyda phartner allanol ar gontract cryf eich helpu i gael eich talu, deall eich cwsmer yn well, a hyd yn oed wella cadw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.