Hylendid Data: Canllaw Cyflym i Garthu Uno Data

Hylendid Data - Beth Yw Pwriad Uno

Mae carthu uno yn swyddogaeth ganolog ar gyfer gweithrediadau busnes fel marchnata post uniongyrchol a chael un ffynhonnell o wirionedd. Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau yn dal i gredu bod y broses uno yn gyfyngedig yn unig i dechnegau a swyddogaethau Excel nad ydynt yn gwneud fawr ddim i unioni anghenion cynyddol gymhleth o ran ansawdd data.

Bydd y canllaw hwn yn helpu defnyddwyr busnes a TG i ddeall y broses uno carthu, ac o bosibl yn gwneud iddynt sylweddoli pam na all eu timau barhau i uno a glanhau trwy Excel.

Dewch i ni!

Beth yw proses neu swyddogaeth uno purge?

Uno purge yw'r broses o ddod â sawl ffynhonnell ddata i un lle ac ar yr un pryd dynnu cofnodion gwael a dyblygu o'r ffynhonnell.

Gellir ei ddisgrifio'n syml yn yr enghraifft ganlynol:

Data Cleient

Sylwch fod gan y ddelwedd uchod dri chofnod tebyg gyda nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data. Wrth gymhwyso swyddogaeth carthu uno i'r cofnod hwn, bydd yn cael ei drawsnewid yn allbwn glân ac unigol fel yr enghraifft isod:

Data Dyblyg

Ar ôl uno a glanhau'r dyblygu o sawl ffynhonnell ddata, mae'r canlyniad yn dangos fersiwn gyfunol o'r cofnod gwreiddiol. Mae colofn arall [Diwydiant] wedi'i hatodi i'r cofnod, wedi'i dod o fersiwn arall o'r cofnod.

Mae allbwn proses carthu uno yn creu cofnodion sy'n cynnwys gwybodaeth unigryw sy'n gwasanaethu pwrpas busnes data. Yn yr enghraifft uchod, ar ôl cael ei optimeiddio, bydd y data yn gofnod sy'n ddibynadwy i farchnatwyr mewn ymgyrchoedd post.

Arferion Gorau ar gyfer Uno a Glanhau Data

Waeth beth fo maint y diwydiant, busnes neu gwmni, mae prosesau carthu uno yn sail i amcanion gyrru data. Er bod yr ymarfer wedi'i gyfyngu i gyfuno a dileu yn unig, heddiw mae uno a glanhau wedi esblygu i fod yn fecanwaith hanfodol sy'n galluogi defnyddwyr i ddadansoddi eu data yn fanwl iawn.

Er gwaethaf y ffaith bod y broses wedi'i hawtomeiddio i raddau helaeth nawr trwy helaeth uno meddalwedd carthu ac offer, mae angen i ddefnyddwyr gynnal yr arferion gorau o hyd ar gyfer carthu uno data. Mae'r canlynol yn rhai yr wyf yn argymell yn fawr ichi eu dilyn:

 • Aros yn Canolbwyntio ar Ansawdd Data: Cyn cyflawni gweithrediad carthu uno, mae'n hanfodol glanhau a safoni data, gan fod hyn yn sicrhau bod y broses ddwytho yn haws. Os byddwch yn diddwytho heb i'r data gael ei lanhau, ni fydd y canlyniadau ond yn eich siomi.
 • Cadw at Gynllun Realistig: Mae hyn rhag ofn nad yw proses uno data syml yn flaenoriaeth i chi. Argymhellir eich bod yn sefydlu cynllun a fydd yn helpu i asesu'r math o gofnodion rydych chi'n edrych i'w huno a'u glanhau.
 • Optimeiddio'ch Model Data: Yn gyffredinol, ar ôl proses garthu uno gychwynnol, mae cwmnïau'n datblygu gwell dealltwriaeth o'u model data. Ar ôl datblygu dealltwriaeth ragarweiniol o'ch model, gallwch wneud DPA a lleihau'r amser sy'n cael ei dreulio ar y broses gyffredinol.
 • Cynnal Cofnod o Restrau: Nid yw glanhau rhestr o reidrwydd yn ymwneud â dileu'r rhestr yn gyfan gwbl. Bydd unrhyw feddalwedd puro uno data yn eich galluogi i arbed y cofnodion a chynnal cronfa ddata o bob newid a wnaed i'r rhestr.
 • Cadw Ffynhonnell Un Gwirionedd: Pan ddaw data defnyddwyr o sawl cofnod, wynebir anghysondebau oherwydd gwybodaeth wahanol. Yn yr achos hwn, mae uno a glanhau yn helpu i greu un ffynhonnell o wirionedd. Mae hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol am y cwsmer.

Buddion Meddalwedd Codi Uno Hunan Wasanaeth

Datrysiad effeithiol i greu un ffynhonnell o wirionedd wrth sicrhau eich bod yn dilyn yr arferion gorau sy'n weddill, yw cael meddalwedd carthu uno. Bydd offeryn o'r fath yn trosysgrifo hen gofnodion gan ddefnyddio gwybodaeth newydd trwy broses goroesi data.

At hynny, gall offer carthu uno hunanwasanaeth alluogi defnyddwyr busnes i uno a glanhau eu cofnodion data yn gyfleus heb ei gwneud yn angenrheidiol iddynt feddu ar wybodaeth neu brofiad rhaglennu manwl.

Gall yr offeryn carthu uno delfrydol helpu defnyddwyr busnes gyda:

 • Paratoi data trwy asesu gwallau a chysondeb gwybodaeth
 • Glanhau a normaleiddio data yn unol â rheolau busnes diffiniedig
 • Paru rhestrau lluosog trwy gyfuniad o algorithmau sefydledig
 • Tynnu dyblygu gyda chyfradd gywirdeb uchel
 • Creu cofnodion euraidd a chael un ffynhonnell o wirionedd
 • & llawer mwy

Afraid dweud, mewn oes lle mae awtomeiddio wedi dod yn hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes, ni all cwmnïau fforddio gohirio optimeiddio eu data busnes. Felly, mae offer uno / carthu data modern bellach wedi dod yn ateb blaenllaw ar gyfer problemau henaint sy'n gysylltiedig â phrosesau cymhleth ar gyfer uno a glanhau data.

Ysgol Data

Data cwmni yw un o'u hasedau mwyaf gwerthfawr - ac yn union fel unrhyw ased arall, mae angen meithrin data. Er bod cwmnïau wedi canolbwyntio ar laser ar gaffael mwy a mwy o wybodaeth a chynyddu eu casglu data, mae'r data a gaffaelwyd yn aros yn segur ac yn cymryd CRM drud neu le storio am gyfnodau hir. Mewn achosion o'r fath, mae angen glanhau'r data cyn y gellir ei ddefnyddio at fusnes.

Fodd bynnag, gellir symleiddio'r broses gymhleth o uno / glanhau trwy feddalwedd carthu uno un stop sy'n eich helpu i uno ffynonellau data a chreu cofnodion sydd mewn gwirionedd yn werthfawr.

Mae Data Ladder yn gwmni meddalwedd ansawdd data sy'n ymroddedig i helpu defnyddwyr busnes i gael y gorau o'u data trwy offer paru data, proffilio, diddwytho a chyfoethogi. P'un a yw'n paru miliynau o gofnodion trwy ein algorithmau paru niwlog, neu'n trawsnewid data cynnyrch cymhleth trwy dechnoleg semantig, mae offer ansawdd data Data Ladder yn darparu lefel uwch o wasanaeth heb ei gyfateb yn y diwydiant.

Dadlwythwch Treial Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.