Strategaethau a Yrrir gan Ddata yn Creu Hysbysebion Cymdeithasol Lefel Jedi

Marchog Jedi

Mae Star Wars yn disgrifio'r Heddlu fel rhywbeth sy'n llifo trwy bob peth. Mae Darth Vader yn dweud wrthym am beidio â’i danamcangyfrif ac mae Obi-Wan yn dweud wrth Luke ei fod yn clymu popeth at ei gilydd. 

Wrth edrych ar y bydysawd hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, ydyw data mae hynny'n clymu popeth gyda'i gilydd, gan ddylanwadu ar greadigol, cynulleidfaoedd, negeseuon, amseru a mwy. Dyma ychydig o wersi i'ch helpu chi i ddysgu sut i drosoli'r heddlu hwnnw i adeiladu ymgyrchoedd mwy pwerus, effeithiol.

Gwers 1: Canolbwyntio ar Amcanion Clir

Eich ffocws sy'n pennu'ch realiti.

Qui Gon Jinn

Ffocws yw elfen bwysicaf unigol unrhyw ymgyrch lwyddiannus a diffyg ffocws yw achos mwyaf y methiant. Mae amcanion clir, mesuradwy yn bwysig ac maen nhw Bydd penderfynu ar eich realiti.

Ar ôl i chi ddewis amcan ymgyrch, defnyddiwch bwyntiau data ar eich gwefan a'ch sianeli cymdeithasol i weld a yw'n gyraeddadwy.

 • Canolbwyntiwch ar eich amcan: Ennill 1,000 o gyfeiriadau e-bost rhagolwg.
  • Adolygu data gwefan: Yn seiliedig ar ddata'r gorffennol, gwelwn ei bod yn cymryd 25 o bobl i ymweld â'r ffurflen hon i gael un cyfeiriad e-bost. 
  • Pennu nodau traffig ar y we: Os yw 25 o bobl = 1 cyfeiriad e-bost, bydd yn cymryd 25,000 o drawiadau i'r dudalen we honno i gael 1,000 o gyfeiriadau e-bost.
  • Rhedeg senarios cymdeithasol: Mae gan y mwyafrif o lwyfannau hysbysebion cymdeithasol offeryn taflunio sy'n dangos argraffiadau, cliciau neu addasiadau amcangyfrifedig. Mewnosodwch eich cyllideb yn yr offer hyn i weld a oes modd cyrraedd 25,000 o drawiadau gwefan.
  • Asesu a graddnodi: Os yw'ch nod yn sgwario â'ch cyllideb, gwych! Os yw o dan, gosodwch amcanion mwy realistig neu gynyddu cyllideb eich ymgyrch. 

Gwers 2: Dewiswch Eich Llwybr yn ofalus

Ofn colled yw'r llwybr i'r ochr dywyll.

Yoda

Mae gormod o farchnatwyr yn gwneud penderfyniadau ar sail y syniad, os na fyddant yn darlledu eu hysbysebion i gynulleidfa mor eang â phosibl, byddant yn colli i'r gystadleuaeth. Mewn gwirionedd, dod o hyd i'r iawn mae'r gynulleidfa fel dod o hyd i nodwydd mewn tas wair galactig a bydd data yn eich helpu i'w cyrraedd yn fwy effeithlon a chost-effeithiol.

Nawr yn aml bydd gennych syniad o'r gynulleidfa rydych chi am hysbysebu iddi, ond mae angen i chi bennu'r amser a'r lle gorau i'w cyrraedd. Dyma sut i adael i ddata benderfynu:

 • Chwarae i gryfderau rhwydwaith: Mae gan bob rhwydwaith cymdeithasol gryfderau penodol sy'n eich galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd mewn gwahanol ffyrdd. Mae LinkedIn, er enghraifft, yn wych ar gyfer targedu teitl swydd, felly os yw'ch cynulleidfa graidd peirianwyr, gallwch chi adeiladu cynulleidfa LinkedIn yn hawdd i'w cyrraedd. Fodd bynnag, os yw'ch ymgyrch yn canolbwyntio ar dechnoleg beirianneg benodol (dywedwch deithio ar gyflymder ysgafn), efallai yr hoffech chi ategu gyda hysbysebion Twitter sy'n caniatáu ichi dargedu yn seiliedig ar sgyrsiau y mae pobl yn eu cael o amgylch y dechnoleg honno oherwydd eu bod eisoes yn ymgysylltu ar y pwnc hwn. .
 • Mewn hysbysebu cymdeithasol, maint yn gwahaniaeth: Yn Streiciau'r Ymerodraeth Yn ôl, mae Yoda yn enwog wrth Luke: “nid yw maint yn bwysig”Ond ym maes hysbysebu, maint yw popeth. A siarad yn gyffredinol, mae pyllau cynulleidfa mwy o faint yn caniatáu i'r rhwydwaith hysbysebion cymdeithasol gywain trwy ei algorithm data ei hun yn fwy effeithlon er mwyn helpu i nodi pobl sydd fwyaf tebygol o ymateb i'ch hysbyseb. Mae cynulleidfaoedd llai yn darparu llai o ddata ar gyfer yr algorithmau hynny, ond maen nhw'n llawer mwy cost-effeithiol a gallant eich helpu i wneud pethau fel targedu cwmnïau neu ddiwydiannau unigol. Mae pob ymgyrch yn wahanol, felly bydd pa mor eang neu fach y rhwyd ​​rydych chi'n ei gastio yn amrywio.
 • Gwneud i gynulleidfaoedd gystadlu: Mae gennych nifer o opsiynau targedu cymdeithasol sy'n cynnwys rhestrau cwsmeriaid presennol, cynulleidfaoedd ymgysylltu a demograffeg / diddordebau. Nawr yn hytrach na dibynnu ar un llong i redeg y blocâd marchnata, rhedeg cynulleidfaoedd main, wedi'u targedu yn erbyn ei gilydd a gallwch chi benderfynu pa un sydd fwyaf effeithiol ac yna symud cyfeiriad yn ddiweddarach yn seiliedig ar berfformiad. 

Gwers 3: Dibynnu ar Ddata, Ddim yn Lwc

Yn fy mhrofiad i, does dim y fath beth â lwc.

Obi Wan Kenobi

Mae'r Jedi yn ymddangos lwcus oherwydd eu hyfforddiant dwys a'u hymrwymiad i ddysgu sut i ganfod pa gamau i'w cymryd a pha mor addas ydyn nhw i'r Heddlu yn tywys eu ffordd. Ar gyfer y marchnatwr cyfryngau cymdeithasol, mae data yn chwarae'r un rôl trwy bob cam o'n taith hysbysebu galactig, gan ein galluogi i wneud penderfyniadau addysgedig wedi'u seilio mewn gwirionedd, yn hytrach na lwc.

Nawr rhan fawr o'r ymgyrchu yw penderfynu pa elfennau creadigol gweledol a negeseuon a ddefnyddir i'w hyrwyddo. Oftentimes, mae hyn yn arwain at anghytundebau staff, ond mae data yn eu datrys. Dyma sut:

 • Sefydlu llinell gychwyn: Dylai pob elfen greadigol gydymffurfio â safonau brand, bod yn berthnasol i'r cynnwys sy'n cael ei hyrwyddo a chael ei deilwra i'r gynulleidfa arfaethedig. Gwerthuswch yr hyn a weithiodd yn y gorffennol i gasglu'r hyn a fydd yn gweithio yn y dyfodol.
 • Profwch bopeth: Yn rhy aml, mae brandiau'n ceisio distyllu eu hymgyrch i lawr i un ddelwedd a neges. Y perygl yw, os yw'n gweithio, does gennych chi ddim syniad go iawn pam ac os yw'n methu, nid ydych chi'n gwybod beth sydd ar fai. Yn lle hynny, profwch o leiaf bedwar delwedd / fideo craidd, pedair fersiwn o gopi hysbyseb, tri phennawd a dau alwad i weithred (CTAs). Ydy, mae hyn yn cymryd llawer mwy o amser i'w sefydlu, ond mae'n darparu data amhrisiadwy ar ba elfennau sy'n gweithio a pham. 
 • Optimeiddio popeth: Wedi hen fynd mae dyddiau ymgyrchoedd hysbysebu cymdeithasol set-it-and-forget-it. Pan fyddwch chi'n lansio, dylech ddadansoddi metrigau perfformiad bob dydd am yr wythnos gyntaf ac o leiaf ddwywaith yr wythnos ar ôl hynny. 
  • Tynnwch ddelweddau, negeseuon neu benawdau sy'n tanberfformio. 
  • Symud cyllidebau i ddelweddau, negeseuon neu benawdau sy'n gor-berfformio.
  • Os nad yw ymgyrch yn gweithio, ei diffodd, gwerthuso'r data a cheisio ei drwsio yn hytrach na gadael i gyllidebau waedu.
  • Os ydych chi'n gyrru llawer o gliciau ond nad oes unrhyw un yn trosi ar eich gwefan, gwerthuswch y dudalen lanio - a yw egni a neges yr hysbyseb yn dod drwodd? Ydy'ch ffurflen yn rhy hir? Gwneud newidiadau. Arbrawf. Trowch eich ymgyrch yn ôl ymlaen i weld a yw'n datrys y mater.
 • Cynulleidfaoedd cul: Ar gyfer y mwyafrif o ymgyrchoedd, mae eich cynulleidfa darged wedi'i chladdu mewn grŵp cynulleidfa ehangach (eich nodwydd yn y das wair galactig) a'ch gwaith chi yw tynnu pobl allan. Un ffordd wych o wneud hynny yw mireinio'ch cynulleidfaoedd ar sail perfformiad.
  • Os nad yw rhai gwledydd neu wladwriaethau yn ymateb, tynnwch nhw o'ch cronfa gynulleidfa.
  • Os yw rhai demograffeg yn ymateb ar gyfraddau ddwywaith cyfradd pawb arall, symudwch gyllidebau i'w cefnogi.
  • Defnyddiwch gynulleidfaoedd ymgysylltu ac adeiladu edrychiadau. Er enghraifft, os ydych chi'n cynnal ymgyrch ar Facebook gan ddefnyddio ail -getio gwefannau, crëwch gynulleidfa ymgysylltu sy'n cynrychioli'r bobl fwyaf gweithgar. Yna defnyddiwch y gynulleidfa hon i adeiladu cynulleidfa sy'n edrych yn well a gwella'ch canlyniadau hyd yn oed yn fwy.

Mewn lle tywyll rydyn ni'n cael ein hunain, ac mae ychydig mwy o wybodaeth yn goleuo ein ffordd.

Yoda

Mae gwybodaeth yn bwysig ac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol Jedi, data yw'r un gwir ffynhonnell wybodaeth. Cofiwch mai'r mwyaf o ddata y byddwch yn ei sbarduno wrth sefydlu eich ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, y gorau a mwyaf rhagweladwy fydd eich canlyniadau.

Ac efallai bydd y grym gyda chi, bob amser.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.