Cynhyrchu Gwybodaeth: Cyrraedd Millennials gyda Dull a Yrrir gan Ddata

wedi'i yrru gan ddata

Yn ôl arolwg diweddar gan Zillow, mae millennials yn treulio mwy o amser yn ymchwilio, siopa o gwmpas am yr opsiwn gorau a chymharu prisiau cyn prynu. Ac er bod y cyfnod newydd hwn o'r defnyddiwr uwch-wybodus yn cynrychioli symudiad mawr i frandiau a chwmnïau, mae hefyd yn gyfle euraidd. Er bod llawer o farchnatwyr wedi symud eu cymysgedd marchnata i ganolbwyntio ar weithgareddau digidol, mae'r un mor bwysig manteisio ar yr un trysorfa o ddata ag y mae millennials heddiw yn ei ddefnyddio.

Nid oes angen cyfyngu'r defnydd o ddatblygiadau diweddar mewn ymchwil a thechnoleg data i ochr y defnyddiwr. Gall cwmnïau ymladd data â data er mwyn deall eu cynulleidfaoedd targed yn well. Trwy wybod sut mae millennials yn mynd trwy'r broses ymchwil, a pha fathau o wybodaeth maen nhw'n eu defnyddio, gall marchnatwyr addasu yn unol â hynny er mwyn apelio at y ddemograffig cynyddol bwysig hon.

Rhowch Nhw Beth Maen Nhw Eisiau

Meddyliwch am yr hyn sy'n gwneud safle fel Amazon mor gymhellol - mae'n dod i adnabod y prynwr a gall wneud argymhellion prynu wedi'u teilwra ar gyfer y defnyddiwr hwnnw. Ac nid oes unrhyw reswm na all eich busnes fanteisio ar y math hwn o ddata analytics, hyd yn oed os ydych chi'n rhedeg gweithrediad brics a morter.

Er enghraifft, fe wnaethom ddatblygu algorithm gyda bron i 1,000 o newidynnau sy'n helpu gwerthwyr ceir i ddeall y mathau o gerbydau y mae eu cwsmeriaid yn fwyaf tebygol o'u prynu. Mae hyn yn ystyried ffactorau fel ymddygiad prynu yn y gorffennol, y brandiau sy'n boblogaidd yn y farchnad ddaearyddol honno, dadansoddiad cystadleuol a llawer mwy. Yn y ffordd honno, ar ôl i filflwydd ymchwilio i'r math o gar y mae ef neu hi ei eisiau, rydym yn sicrhau bod y cerbyd hwn ar lot y deliwr fel ei fod yn barod i wneud y gwerthiant pan fydd y milflwyddol yn ymddangos.

Nid yw millennials yn ymweld â llawer o geir i bori o gwmpas yn ddi-nod; maen nhw'n gwneud y rhan honno ar-lein. Maen nhw'n gwario oriau 17 siopa ar y rhyngrwyd am gerbyd cyn ei brynu. Yn yr oes sydd ohoni, gwaith y deliwr yw sicrhau bod y lot wedi'i deilwra i chwaeth y milflwyddol. Mae millennials wedi'u harfogi â data; mae angen i chi gael eich arfogi â chymaint o ddata (os nad mwy!) er mwyn bod yn barod ar eu cyfer. Un ffordd hawdd o wneud hyn yw trwy edrych ar ddata gwerthiant hanesyddol, a phwy rydych chi'n gwerthu. Ydych chi'n trosi prynwyr milflwyddol? Os felly, pa gynhyrchion neu wasanaethau y maent yn edrych arnynt? Trwy drosoli'r wybodaeth hon, gallwch ddylunio'ch rhestr eiddo orau a chynyddu gwerthiant yn y dyfodol.

Adolygu'r Adolygiadau

Mae 81 y cant syfrdanol o bobl ifanc 18-34 oed yn ceisio barn eraill cyn prynu, yn ôl ymchwil gan Mintel. Ac er y gall perchennog busnes fynd i'r afael â meddwl am sylwadau negyddol sy'n wynebu'r cyhoedd, mae adolygiadau ar-lein yn rhoi cyfle i gael adborth gonest heb ei hidlo am farn eich cwsmeriaid am eu profiadau. Mwynhewch yr adolygiadau ar wefannau fel Yelp, Edmunds, TripAdvisor, Cars.com, Rhestr Angie (beth bynnag sy'n gwneud synnwyr yn eich diwydiant) a gweithio gyda'ch tîm i ddatrys unrhyw feysydd sy'n peri pryder.

Ond peidiwch â chanolbwyntio ar yr adolygiadau negyddol yn unig. Gallai'r adolygiadau cadarnhaol fod yn fwy addysgiadol mewn gwirionedd, oherwydd eu bod yn esbonio'r canfyddiad o'ch brand a'ch enw da. Ydych chi'n adnabyddus am wasanaeth cwsmeriaid rhagorol? Am ostyngiadau gwych? Am ddetholiad eang? Pan fyddwn yn gweithio gyda gwerthwyr ceir, rydym yn nodi beth yw eu cryfderau, ac yn gweithio gyda nhw i ddylunio eu marchnata a'u busnesau yn unol â hynny. Er enghraifft, os yw cwsmeriaid yn caru eu prisiau, efallai na fyddent am hysbysebu'r BMW ritzy hwnnw.

Aseswch y Profiad Symudol

Nid yw cael milflwydd i mewn i'ch siop yn ddigon mwyach, oherwydd mae'r profiad symudol bellach yn chwarae rôl gydag ymddygiad prynu yn y siop.  57 y cant o filflwyddol defnyddio eu ffonau i gymharu prisiau wrth yn y siop. Os oes gennych chi eitem sy'n dal ei lygad, a gwerthwr defnyddiol sy'n ateb ei gwestiynau, mae'n bosib y byddwch chi'n colli'r gwerthiant o hyd os yw'r cwsmer yn Googles eich cystadleuydd i lawr y stryd ac yn dod o hyd i bris is. Maen nhw hefyd yn dysgu gwybodaeth ansoddol - er enghraifft, os yw deliwr ceir yn mynd ymlaen ac ymlaen ynglŷn â pha mor ddibynadwy yw cerbyd, ond yna mae'r cwsmer yn darllen yr holl adolygiadau hyn am y car yn torri i lawr, bydd ganddo gwestiynau.

Y newyddion da yma yw y gall y profiad symudol weithredu fel math o ddata i'ch tîm. Cynnal rhai profiadau siopa ffug a meddwl am y pethau y gallai rhywun edrych ar eu ffôn. Eitemau penodol yn eich siop, cystadleuwyr lleol, adolygiadau, ac ati. Efallai y byddwch chi'n dysgu bod cystadleuydd yn dangos hysbysebion am ostyngiadau bob tro mae rhywun yn chwilio am gynnyrch poblogaidd o'ch un chi. Neu efallai nad yw'ch gwefan yn ymddangos pan fydd rhywun yn chwilio am y cynnyrch hwnnw, gan nodi y gallai fod gennych chi rywfaint o waith SEO i'w wneud.

Ond nid chwarae amddiffynnol yn unig mo hon - gallai hefyd ddatgelu cyfleoedd. Er enghraifft, rydym wedi helpu ein partneriaid deliwr i nodi achosion lle nad oedd eu cystadleuwyr yn gwneud gwaith gwych yn marchnata gwneuthuriad neu fodel penodol. Mae hyn yn sbarduno ein delwyr i stocio'r model hwnnw, efallai am bris neu ansawdd gwell, a chreu mwy o refeniw.

Mae'r data ym mhobman. Defnyddia fe.

Nid yw'r chwyldro digidol yn ymwneud â dechrau tudalen Facebook yn unig neu redeg rhai hysbysebion chwilio. Mae'r enghreifftiau uchod yn cynrychioli ychydig o ffyrdd y gallwch fanteisio ar wybodaeth ar-lein, a phrofiad y defnyddiwr, i ddeall eich cwsmer yn well. Trwy edrych ar y We trwy lygaid eich cwsmeriaid, byddwch chi'n cael synnwyr o bopeth maen nhw'n ei weld yn ystod y broses brynu, gan ganiatáu i chi addasu yn unol â hynny er mwyn ennill eu busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.