Mae angen i Ddata Marchnata Sbarduno Data o Safon – Brwydrau ac Atebion

Marchnata Ansawdd Data a Marchnata a yrrir gan Ddata

Mae marchnatwyr dan bwysau aruthrol i gael eu gyrru gan ddata. Eto i gyd, ni fyddwch yn dod o hyd i farchnatwyr yn siarad am ansawdd data gwael nac yn cwestiynu diffyg rheoli data a pherchnogaeth data o fewn eu sefydliadau. Yn lle hynny, maent yn ymdrechu i gael eu gyrru gan ddata gyda data gwael. Eironi trasig! 

I'r rhan fwyaf o farchnatwyr, nid yw problemau fel data anghyflawn, teipio, a chopïau dyblyg hyd yn oed yn cael eu cydnabod fel problem. Byddent yn treulio oriau yn trwsio camgymeriadau ar Excel, neu byddent yn ymchwilio am ategion i gysylltu ffynonellau data a gwella llifoedd gwaith, ond nid ydynt yn ymwybodol bod y rhain yn faterion ansawdd data sy'n cael effaith crychdonni ar draws y sefydliad gan arwain at golli miliynau o ddata. arian. 

Sut Mae Ansawdd Data yn Effeithio ar Broses Busnes

Mae marchnatwyr heddiw wedi'u gorlethu gymaint â metrigau, tueddiadau, adroddiadau, a dadansoddeg fel nad oes ganddyn nhw amser i fod yn fanwl iawn gyda heriau ansawdd data. Ond dyna'r broblem. Os nad oes gan farchnatwyr ddata cywir i ddechrau, sut yn y byd y byddent yn gallu creu ymgyrchoedd effeithiol? 

Cyrhaeddais sawl marchnatwr pan ddechreuais ysgrifennu'r darn hwn. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael Axel Lavergne, Cyd-sylfaenydd AdolygiadFlowz i rannu ei brofiad gyda data gwael. 

Dyma ei atebion craff i'm cwestiynau. 

 1. Beth oedd eich brwydrau cychwynnol gydag ansawdd data pan oeddech chi'n adeiladu'ch cynnyrch? Roeddwn yn sefydlu injan cynhyrchu adolygiadau ac roedd angen ychydig bachau arnaf i drosoledd i anfon ceisiadau adolygiad at gwsmeriaid hapus ar adeg pan fyddent yn debygol o adael adolygiad cadarnhaol. 

  I wneud i hyn ddigwydd, creodd y tîm Sgôr Hyrwyddwr Net (NPS) arolwg a fyddai'n cael ei anfon allan 30 diwrnod ar ôl cofrestru. Pryd bynnag y byddai cwsmer yn gadael NPS cadarnhaol, 9 a 10 i ddechrau, wedi'u hehangu'n ddiweddarach i 8, 9, a 10, byddent yn cael eu gwahodd i adael adolygiad a chael cerdyn rhodd $10 yn gyfnewid. Yr her fwyaf yma oedd bod segment yr NPS wedi'i sefydlu ar y llwyfan awtomeiddio marchnata, tra bod y data yn eistedd yn offeryn yr NPS. Daeth ffynonellau data datgysylltiedig a data anghyson ar draws offer yn dagfa a oedd yn gofyn am ddefnyddio offer a llifoedd gwaith ychwanegol.

  Wrth i'r tîm fynd ymlaen i integreiddio gwahanol lifoedd rhesymeg a phwyntiau integreiddio, roedd yn rhaid iddynt ymdrin â chynnal cysondeb â data etifeddiaeth. Mae cynnyrch yn esblygu, sy'n golygu bod data cynnyrch yn newid yn gyson, gan ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau gadw sgema data adrodd cyson dros amser.

 2. Pa gamau a gymerwyd gennych i ddatrys y broblem? Cymerodd lawer o weithio gyda'r tîm data i adeiladu peirianneg data iawn o amgylch yr agwedd integreiddio. Efallai ei fod yn swnio'n eithaf sylfaenol, ond gyda llawer o wahanol integreiddiadau, a llawer o ddiweddariadau'n cael eu hanfon, gan gynnwys diweddariadau sy'n effeithio ar y llif arwyddo, roedd yn rhaid i ni adeiladu llawer o lifoedd rhesymeg gwahanol yn seiliedig ar ddigwyddiadau, data statig, ac ati.
 3. A oedd gan eich adran farchnata lais wrth ddatrys yr heriau hyn? Mae'n beth dyrys. Pan fyddwch chi'n mynd at y tîm data gyda phroblem benodol iawn, efallai y byddwch chi'n meddwl ei fod yn ateb hawdd ac mae'n dim ond 1 awr y mae'n ei gymryd i'w drwsio ond yn aml iawn mae'n golygu tunnell o newidiadau nad ydych yn ymwybodol ohonynt. Yn fy achos penodol ynghylch ategion, prif ffynhonnell y problemau oedd cynnal data cyson â data etifeddiaeth. Mae cynhyrchion yn esblygu, ac mae'n anodd iawn cadw sgema data adrodd cyson dros amser.

  Felly ie, yn bendant llais o ran yr anghenion, ond o ran sut i roi'r diweddariadau ac ati ar waith mewn gwirionedd ni allwch herio tîm peirianneg data iawn sy'n gwybod bod yn rhaid iddynt ddelio â llawer o newidiadau i wneud iddo ddigwydd, ac i “ddiogelu” y data rhag diweddariadau yn y dyfodol.

 4. Pam nad yw marchnatwyr yn siarad am rheoli data neu ansawdd data er eu bod yn ceisio cael eu gyrru gan ddata? Rwy'n meddwl ei fod yn wir yn achos o beidio â sylweddoli'r broblem. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yr wyf wedi siarad â nhw yn tanamcangyfrif yr heriau casglu data yn eang, ac yn y bôn, yn edrych ar DPAau sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd heb eu cwestiynu erioed. Ond mae'r hyn rydych chi'n ei alw'n arwydd, arweinydd, neu hyd yn oed ymwelydd unigryw yn newid yn aruthrol yn dibynnu ar eich gosodiad olrhain, ac ar eich cynnyrch.

  Enghraifft sylfaenol iawn: nid oedd gennych unrhyw ddilysiad e-bost ac mae eich tîm cynnyrch yn ei ychwanegu. Beth yw cofrestru felly? Cyn neu ar ôl dilysu? Ni fyddaf hyd yn oed yn dechrau mynd i mewn i'r holl gynildeb olrhain gwe.

  Rwy'n meddwl bod ganddo lawer i'w wneud hefyd â phriodoli a'r ffordd y caiff timau marchnata eu hadeiladu. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gyfrifol am sianel neu is-set o sianeli, a phan fyddwch chi'n adio'r hyn y mae pob aelod o dîm yn ei briodoli i'w sianel, rydych chi fel arfer tua 150% neu 200% o'r priodoliad. Mae'n swnio'n afresymol pan fyddwch chi'n ei roi felly, a dyna pam nad oes neb yn gwneud hynny. Mae'n debyg mai'r agwedd arall yw bod casglu data yn aml yn dibynnu ar faterion technegol iawn, ac nid yw'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gyfarwydd â nhw mewn gwirionedd. Yn y pen draw, ni allwch dreulio'ch amser ar drwsio data a chwilio am wybodaeth picsel-berffaith oherwydd ni fyddwch yn ei chael.

 5. Pa gamau ymarferol/ar unwaith ydych chi'n meddwl y gall marchnatwyr eu cymryd i drwsio ansawdd eu data cwsmeriaid?Rhowch eich hun yn esgidiau defnyddiwr, a phrofwch bob un o'ch twmffatiau. Gofynnwch i chi'ch hun pa fath o ddigwyddiad neu gamau trosi rydych chi'n eu sbarduno ar bob cam. Mae'n debyg y byddwch chi'n synnu'n fawr at yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd. Mae deall beth mae rhif yn ei olygu mewn bywyd go iawn, i gwsmer, arweinydd neu ymwelydd, yn gwbl sylfaenol i ddeall eich data.

Mae gan Farchnata y Dealltwriaeth Ddwfnaf o'r Cwsmer Eto'n Cael Ei Brwydro i Gael Trefn ar eu Problemau Ansawdd Data

Mae marchnata wrth galon unrhyw sefydliad. Yr adran sy'n lledaenu'r gair am y cynnyrch. Yr adran sy'n bont rhwng y cwsmer a'r busnes. Yr adran sydd yn gwbl onest, yn rhedeg y sioe.

Ac eto, maen nhw hefyd yn cael yr anhawster mwyaf gyda mynediad at ddata o ansawdd. Yn waeth, fel y soniodd Axel, mae'n debyg nad ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli beth mae data gwael yn ei olygu a beth maen nhw'n ei wrthwynebu! Dyma rai ystadegau a gafwyd o adroddiad DOMO, MO Newydd Marchnata, i roi pethau mewn persbectif:

 • Dywed 46% o farchnatwyr fod y nifer fawr o sianeli a ffynonellau data wedi ei gwneud yn anoddach cynllunio ar gyfer y tymor hir.
 • Mae 30% o uwch farchnatwyr yn credu y dylai'r CTO a'r adran TG ysgwyddo'r cyfrifoldeb o fod yn berchen ar ddata. Mae cwmnïau'n dal i ddarganfod perchnogaeth data!
 • Mae 17.5% yn credu bod diffyg systemau sy'n coladu data ac yn cynnig tryloywder ar draws y tîm.

Mae'r niferoedd hyn yn dangos ei bod hi'n bryd i farchnata fod yn berchen ar ddata a chynhyrchu galw iddo gael ei yrru gan ddata.

Beth Gall Marchnatwyr ei Wneud i Ddeall, Nodi, ac Ymdrin â Heriau Ansawdd Data?

Er mai data yw asgwrn cefn y broses o wneud penderfyniadau busnes, mae llawer o gwmnïau'n dal i gael trafferth gwella eu fframwaith rheoli data i fynd i'r afael â materion ansawdd. 

Mewn adroddiad gan Esblygiad Marchnata, mwy na chwarter yr 82% cafodd cwmnïau yn yr arolwg eu brifo gan ddata is-safonol. Ni all marchnatwyr bellach fforddio i ysgubo ystyriaethau ansawdd data o dan y ryg ac ni allant fforddio bod yn anymwybodol o'r heriau hyn. Felly beth all marchnatwyr ei wneud mewn gwirionedd i fynd i'r afael â'r heriau hyn? Dyma bum arfer gorau i ddechrau.

Arfer Gorau 1: Dechrau dysgu am faterion ansawdd data

Mae angen i farchnatwr fod yr un mor ymwybodol o faterion ansawdd data â'i gydweithiwr TG. Mae angen i chi wybod problemau cyffredin a briodolir i setiau data sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Typos, gwallau sillafu, gwallau enwi, gwallau cofnodi data
 • Problemau gyda chonfensiynau enwi a diffyg safonau fel rhifau ffôn heb godau gwlad neu ddefnyddio fformatau dyddiad gwahanol
 • Manylion anghyflawn fel cyfeiriadau e-bost coll, enwau olaf, neu wybodaeth hanfodol sydd ei hangen ar gyfer ymgyrchoedd effeithiol
 • Gwybodaeth anghywir fel enwau anghywir, rhifau anghywir, e-byst ac ati
 • Ffynonellau data gwahanol lle rydych chi'n cofnodi gwybodaeth am yr un unigolyn, ond maen nhw'n cael eu storio mewn gwahanol lwyfannau neu offer sy'n eich atal rhag cael golwg gyfunol
 • Data dyblyg lle mae'r wybodaeth honno'n cael ei hailadrodd yn ddamweiniol yn yr un ffynhonnell ddata neu mewn ffynhonnell ddata arall

Dyma sut mae data gwael yn edrych mewn ffynhonnell ddata:

marchnata problemau data gwael

Gall ymgyfarwyddo â thermau fel ansawdd data, rheoli data, a llywodraethu data eich helpu i fynd ymhell i nodi gwallau yn eich Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid (CRM) llwyfan, ac erbyn hynny, gan eich galluogi i weithredu yn ôl yr angen.

Arfer Gorau 2: Blaenoriaethu Data Ansawdd bob amser

Rwyf wedi bod yno, wedi gwneud hynny. Mae'n demtasiwn anwybyddu data gwael oherwydd pe baech chi'n cloddio'n ddwfn, dim ond 20% o'ch data fyddai'n ddefnyddiadwy. Yn fwy na 80% o'r data yn cael ei wastraffu. Blaenoriaethwch ansawdd dros nifer bob amser! Gallwch wneud hynny trwy optimeiddio eich dulliau casglu data. Er enghraifft, os ydych chi'n cofnodi data o ffurflen we, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n casglu data sy'n angenrheidiol yn unig a chyfyngwch ar yr angen i'r defnyddiwr deipio'r wybodaeth â llaw. Po fwyaf y mae'n rhaid i berson 'deipio' gwybodaeth, yr uchaf y mae'n debygol o anfon data anghyflawn neu anghywir.

Arfer Gorau 3: Trosoledd y Dechnoleg Ansawdd Data Cywir

Nid oes rhaid i chi wario miliwn o ddoleri ar drwsio ansawdd eich data. Mae yna ddwsinau o offer a llwyfannau ar gael a all eich helpu i gael trefn ar eich data heb roi hwb i ffwdan. Ymhlith y pethau y gall yr offer hyn eich helpu â nhw mae:

 • Proffilio data: Yn eich helpu i nodi gwallau gwahanol yn eich set ddata megis meysydd coll, cofnodion dyblyg, gwallau sillafu ac ati.
 • Glanhau data: Yn eich helpu i lanhau'ch data trwy alluogi trawsnewid cyflymach o ddata gwael i ddata sydd wedi'i optimeiddio.
 • Paru data: Yn eich helpu i baru setiau data mewn gwahanol ffynonellau data a chysylltu/uno data o'r ffynonellau hyn. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio paru data i gysylltu ffynonellau data ar-lein ac all-lein.

Bydd technoleg ansawdd data yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig trwy ofalu am y gwaith diangen. Ni fydd yn rhaid i chi boeni am wastraffu amser yn trwsio'ch data ar Excel neu o fewn y CRM cyn dechrau ymgyrch. Gydag integreiddio offeryn ansawdd data, byddwch yn gallu cyrchu data o ansawdd cyn pob ymgyrch.

Arfer Gorau 4: Cynnwys Uwch Reolwyr 

Mae'n bosibl na fydd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn eich sefydliad yn ymwybodol o'r broblem, neu hyd yn oed os ydynt, maent yn dal i gymryd mai problem TG ydyw ac nid pryder marchnata. Dyma lle mae angen i chi gamu i mewn i gynnig ateb. Data gwael yn y CRM? Data gwael o arolygon? Data cwsmeriaid gwael? Mae'r rhain i gyd yn bryderon marchnata ac nid oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud â thimau TG! Ond oni bai bod marchnatwr yn camu i fyny i awgrymu datrys y broblem, efallai na fydd sefydliadau'n gwneud dim am faterion ansawdd data. 

Arfer Gorau 5: Nodi problemau ar y lefel ffynhonnell 

Weithiau, mae problemau data gwael yn cael eu hachosi gan broses aneffeithlon. Er y gallwch chi lanhau data ar yr wyneb, oni bai nad ydych chi'n nodi achos sylfaenol y broblem, byddwch chi'n cael eich taro gyda'r un materion ansawdd wrth ailadrodd. 

Er enghraifft, os ydych chi'n casglu data arweiniol o dudalen lanio, a'ch bod chi'n sylwi bod gan 80% o'r data broblem gyda chofnodion rhif ffôn, gallwch chi weithredu rheolaethau mewnbynnu data (fel gosod maes cod dinas gorfodol) i sicrhau eich bod chi' ynghylch cael data cywir. 

Mae gwraidd y rhan fwyaf o broblemau data yn gymharol syml i'w datrys. Does ond angen i chi gymryd amser i gloddio'n ddyfnach a nodi'r mater craidd a gwneud ymdrech ychwanegol i ddatrys y broblem! 

Data Yw Asgwrn Cefn Gweithrediadau Marchnata

Data yw asgwrn cefn gweithrediadau marchnata, ond os nad yw'r data hwn yn gywir, yn gyflawn, neu'n ddibynadwy, byddwch yn colli arian i gamgymeriadau costus. Nid yw ansawdd data wedi'i gyfyngu i'r adran TG bellach. Mae marchnatwyr yn berchen ar ddata cwsmeriaid ac felly mae'n rhaid iddynt allu gweithredu'r prosesau a'r dechnoleg gywir i gyflawni eu nodau sy'n cael eu gyrru gan ddata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.