Tri Perygl Marchnata Cysylltiedig a Sut i Osgoi Nhw

Marchnata Affiliate

Mae'r diwydiant cysylltiedig wedi'i arlliwio. Mae yna lawer o chwaraewyr, haenau, a rhannau symudol. Er mai rhai o'r arlliwiau hyn sy'n gwneud y model cyswllt yn unigryw ac yn werthfawr, megis cysylltu iawndal â chanlyniadau, mae yna rai eraill sy'n llai dymunol. Yn fwy na hynny, os nad yw cwmni'n ymwybodol ohonynt, maent mewn perygl o niweidio eu brand.

Er mwyn i gwmnïau fanteisio i'r eithaf ar y cyfle a'r enillion ar fuddsoddiad y gall rhaglen gysylltiedig ei gynhyrchu, mae angen iddynt ddeall a chydnabod rhai agweddau a naws y diwydiant. Dyma dri i wylio amdanynt:

Cysylltiedig sydd Ddim yn Creu Gwerth

Mae cysylltiedig yn bartneriaid marchnata. Maent yn cynnwys blogwyr cynnwys, gwefannau adolygu, ysgolion, a sefydliadau, i enwi ond ychydig, a gallant fod yn hynod effeithiol wrth hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau brand. Mae gan y mwyafrif helaeth enw da iawn ac maent yn gyrru gwerthiannau cynyddrannol cyfreithlon ar gyfer brandiau yn gyson. Fodd bynnag, mae yna rai nad ydyn nhw hefyd.

Mewn marchnata cysylltiedig, mae'r cysyniad o “gynyddrannau” yn gyffredinol yn cyfeirio at werthiannau na fyddai hysbysebwr wedi'u cael heb gyfraniad cyswllt. Hynny yw, mae'r cyswllt yn gyrru cwsmer newydd i gwmni.

Yr hyn y mae'n ei gael yw pan fydd cwmni'n tybio bod yr holl gysylltiadau yn eu rhaglen yn gyrru gwerthiannau cwsmeriaid newydd pan, mewn gwirionedd, mae yna rai sy'n elwa'n bennaf o ymdrechion cwmnïau cysylltiedig neu sianeli eraill.

Er enghraifft, mae rhai cysylltiedig (byddwn yn eu galw'n “gysylltiadau olaf”) yn dylunio eu modelau busnes i geisio dal cwsmeriaid sydd eisoes yn y broses brynu neu yn y drol siopa. Trwy wneud hyn, gallant hefyd gael effaith negyddol ar gysylltiadau sy'n gyrru gwerth ar ben y twmffat ar gyfer y brand a chwsmeriaid newydd trwy eu blog, sianel cyfryngau cymdeithasol, safle adolygu, ac ati.

Trwy ryng-gipio cwsmer tra bod ei fwriad i brynu eisoes yn uchel neu'n iawn cyn y pwynt gwerthu, mae'r cysylltiedigion olaf hyn yn aml yn cael credyd am drafodion nad oeddent wedi'u gwneud fawr ddim i gychwyn neu heb gynnig unrhyw werth cynyddrannol iddynt. O ganlyniad, mae cwmnïau yn y pen draw yn talu comisiynau sylweddol i'r cysylltiedigion olaf hyn.

Er mwyn atal y math hwn o weithgaredd isel i ddim gwerth yn eich rhaglen, mae'n bwysig peidio â derbyn canlyniadau ar werth wyneb. Cloddiwch i dactegau eich cysylltiedigion i ddeall yn iawn sut maen nhw'n hyrwyddo'ch brand ac ystyriwch strwythuro'ch model priodoli allanol fel nad yw'n gwobrwyo'r ymddygiad hwn.

Cysylltiedig anfoesegol

Er bod y rhan fwyaf o gysylltiadau yn bartneriaid moesegol sy'n gyrru gwerth sylweddol i gwmnïau, mae afalau drwg yn bodoli, yn anffodus. Ni ddylid cymysgu'r marchnatwyr diegwyddor hyn â chysylltiadau nad ydynt efallai'n ychwanegu gwerth cynyddrannol. Na, mae'r mathau hyn o gysylltiadau yn fwy di-fusnes. Maent yn cymryd rhan yn bwrpasol mewn gweithgareddau marchnata twyllodrus i gasglu comisiynau.

Er enghraifft, yn ddiweddar erthygl, Rhannodd Dr. Mehmet Oz ei stori bersonol am sut mae rhai cysylltiedigion moesegol a marchnatwyr ar-lein yn defnyddio ei debygrwydd i werthu a hyrwyddo aeron acai a chynhyrchion eraill - i gyd heb ei ganiatâd. Mae wedi mynd mor ddrwg fel ei fod yn peryglu ei frand a'i gyfanrwydd. I alw sylw at y mater treiddiol hwn, mae Dr. Oz wedi ymrwymo penodau lluosog o'i sioe deledu i'r pwnc, hyd yn oed llogi ymchwilwyr preifat i ddarganfod pwy yw'r unigolion marchnata cysgodol hyn ac addysgu'r cyhoedd sut y maent yn cael eu twyllo'n bwrpasol.

Mae rhai cwmnïau'n ymwybodol o'r afalau drwg hyn ond yn troi llygad dall oherwydd bod eu tactegau marchnata yn cynhyrchu refeniw. Nid oes gan gwmnïau eraill unrhyw syniad bod y mathau hyn o gysylltiadau yn eu rhaglen neu'n hyrwyddo eu brand mewn ffyrdd anghyfreithlon neu anfoesegol. Ta waeth, nid yw'r naill senario na'r llall yn adlewyrchu'n dda ar gwmni nac yn dangos rhaglen lwyddiannus.

Yn debyg i sut y gallwch chi osgoi digolledu cysylltiedig nad ydyn nhw'n cynnig unrhyw werth, mae atal cysylltiedigion anfoesegol rhag mynd i mewn i'ch rhaglen yn gofyn eich bod chi'n sgrinio pob un o'ch partneriaid yn ofalus, yn cael mewnwelediad tryloyw i'r hyn maen nhw'n ei wneud i hyrwyddo a chynrychioli'ch brand a'ch monitor. eu gweithgareddau unwaith y cânt eu derbyn i'ch rhaglen.

Cymhellion wedi'u Camlinio

Am y rhan fwyaf o hanes y diwydiant cysylltiedig, mae rhwydweithiau wedi cynrychioli cysylltiedigion a masnachwyr mewn un trafodiad ac wedi codi “ffioedd perfformiad” i wneud hynny. Er nad yw'r strwythur hwn yn ddianaf nac yn anghyfreithlon, nid yw'n gadael lle i wirio a chydbwyso'n iawn, felly mae cymhellion yn cael eu camlinio am byth. Mae'r cymhellion hyn sydd wedi'u camlinio hefyd wedi arwain at faterion difrifol, gan gynnwys twyll, cynnig nod masnach, a stwffio cwci.

Heddiw, er bod y diwydiant wedi esblygu ac aeddfedu, mae rhai o'r cymhellion hynny sydd wedi'u camlinio yn dal i fodoli oherwydd eu bod o fudd i lawer o'r chwaraewyr yn y gadwyn werth; gall cau'r ymddygiadau hyn olygu llai o broffidioldeb. Yn ffodus, mae yna gwmnïau sy'n dod yn fwy craff ynglŷn â phwy maen nhw'n partneru â nhw. Maent hefyd yn dechrau ceryddu partneriaid nad oes ganddynt eu cefn, nad ydynt yn cynrychioli eu brand yn onest, ac sy'n derbyn 'kickbacks'. Mae hwn yn safbwynt i'w groesawu ac yn un a fydd yn helpu'r model cyswllt i gyrraedd man lle mae pawb yn cael cyfle i ragori a chydweithio'n gynhyrchiol.

Mae naws yn bodoli ym mhob diwydiant. Mae rhai yn arwain at fantais gystadleuol lle gall eraill fod yn ergyd i frand rhywun. Trwy ddewis eich partneriaid yn ofalus, mynnu tryloywder ganddynt, a sicrhau bod cysylltiad clir rhwng y canlyniadau rydych chi'n eu cael a faint o arian rydych chi'n ei dalu, byddwch chi'n gallu medi'r gwobrau y mae rhaglen gyswllt newydd yn eu cynnig .

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.